Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 218 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 listopada 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o podziale Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na dwie placówki.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przedstawił informację w sprawie działań podjętych w związku z przekształceniem Ośrodka  Wspomagania Dziecka i Rodziny w dwie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poinformował, że Zakład Usługowy EKO-POŻ wykonał ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku, która została zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Poznaniu. Poinformował, że obecnie wykonawca rozpoczął pracę nad projektem grawitacyjnym usuwania dymu i ciepła z klatek schodowych oraz opracowania projektu systemu sygnalizacji pożaru w budynku. Stwierdził, że remont budynku do końca roku jest niemożliwy. Uzyskanie wszystkich ekspertyz, dokumentów projektowych i ostatecznie projektu budowlanego przebudowy wymaga czasu, a ostatecznie jeszcze pozytywnej opinii konserwatora zabytków, co pozwoli rozpocząć prace budowlane najwcześniej w drugim kwartale 2022 r. Takiej przewlekłości działań dyrektor nie spodziewał się, a sytuacja pandemiczna dodatkowo wszystko wydłużała.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że wobec stanu faktycznego przedstawionego przez dyrektora placówki rozwiązaniem dla obecnej sytuacji Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie jest zmniejszenie liczby wychowanków Ośrodka z 30 do 14, chyba że istnieje możliwość przedłużenie terminów na zakończenie wymaganych procedur.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oznajmiła, że z informacji przekazanych od wojewody wielkopolskiego wynika, iż nie ma możliwości przedłużenia terminu, dlatego trzeba dostosować budynek do przepisów. Dodała, że jeśli zmniejszeniu ma ulec liczba wychowanków Ośrodka to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie musi wskazać nowe miejsca zamieszkania dla dzieci, które w Ośrodku nie będą mogły zostać.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że należy zastanowić się nad rozwiązaniem, które w jak najmniejszym stopniu wpłynie na wychowanków Ośrodka. Dodał, że trzeba dokonać analizy sytuacji wychowanków przebywających aktualnie w placówce, tak aby móc zmniejszyć liczbę dzieci do 14, a pozostałym dzieciom zapewnić inne miejsce zamieszkania. Zaproponował, aby wychowankowie, którzy ukończyli 18 rok życia, ale nadal kontynuują naukę i nie wymagają stałej opieki zakwaterować w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni.  

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków w Ośrodku, będzie trzeba dokonać redukcji personelu.

Andrzej Szablikowski dodał, że w tej kwestii nie będzie problemu, ponieważ część pracowników ma umowy na czas określony, które wygasają z końcem 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński podsumował: należy sporządzić pismo do wojewody wielkopolskiego z decyzją zarządu o odstąpieniu od podziału Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, a tym samym zmniejszeniu liczby wychowanków w Ośrodku do 14 osób oraz wskazanie nowego miejsca pobytu dla pozostałych wychowanków po 31 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o ostatecznym odstąpieniu od podziału Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na dwie placówki.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła specyfikację warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dodała, że dodatkowym kryterium oprócz ceny, jest deklarowana częstość wizyt koordynatora.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że kredyt w kwocie 4.448.904,98 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który jest związany z realizacją zadań majątkowych. Dodała, że spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2029.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1234/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.2 i pkt 3.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej/ nadania regulaminu pracy komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

Anna Wróblewska-Wolska poinformowała, że powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych. Dodała, że zakres obowiązków nakreśli nadany jej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1235/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych;
 • nr 1236/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że wykaz obejmuje 18 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 7 budynków w zabudowie szeregowej oraz 2 budynki w zabudowie bliźniaczej. Dodała, że określona została wartość działek przeznaczonych do sprzedaży.

Projekt uchwały znajduję się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym ( symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1237/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.21021).

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Lider Wolontariatu”.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że celem konkursu jest rozpowszechnianie idei wolontariatu oraz pozytywnych działań dzieci oraz dorosłych. Przedstawił regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Projekt uchwały znajduję się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1238/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu „Lider Wolontariatu”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiegow Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Mateusz Maserak poinformował, że w celu opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powołuje się komisję, której członkami są pracownicy wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Projekt uchwały znajduję się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1239/2021 w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała znajduję się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.5

Mateusz Maserak poinformował, że wkład pieniężny w kwocie 400.000,00 zł dotyczy pokrycia części kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”

Projekt uchwały znajduję się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.1 i pkt 4.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwalę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” / zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług.

Mateusz Maserak poinformował o konieczności przesunięcia części realizowanych zadań z 2021 roku na 2022 rok. Dodał, że rekomenduje się zabezpieczenie dodatkowych środków o łącznej kwocie 120.348,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego
o zmianie uchwały:

 • nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa,
 • nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług.

Pkt 4.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Dodała, że projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został poddany opiniowaniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Projekt uchwały Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2019 – 2020.

Urszula Łabęda przedstawiła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który obejmuje wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w ramach programu w latach 2019 – 2020. Dodała, że raport wykonuje się co dwa lata,  w celu analizy założeń przyjętych w programie.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości raport Programu Ochrony Środowiska w latach 2019 – 2020.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrąbczynek.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że Rada Miejska w Pyzdrach sporządziła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrąbczynek. Dodał, że opracowanie zmiany ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb zagospodarowania terenu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.51.26.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wrąbczynek.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Witkowo – Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego”.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nekla i obejmuje odcinek od Zespołu Zaporowo Upustowego w miejscowości Stroszki do Kątowego Zespołu Zaporowo Upustowego Opatówko. Dodał, że dla potrzeb budowy gazociągu zostanie zajęty pas terenu rolnego szerokości ok. 20,0 m  z lokalnymi poszerzeniami dla nawracania sprzętu.                   

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji dla pn. „Budowa gazociągu Witkowo – Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego”.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Wójt Gminy Kołaczkowo wnioskuje o zezwolenie na realizację rozbudowy drogi gminnej na ul. Stolarskiej wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz Rumiankowej w Borzykowie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.10.2021 w Wydziale Budownictwa  i Środowiska.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”.

 

 W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 218 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-17 09:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.