Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 217 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 października 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongaty terminu płatności powiatu zgorzeleckiego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że powiat zgorzelecki wystąpił o przedłużenie terminu płatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na trudną sytuację finansową. Zaznaczyła, że płatność wynosi 2.055,76 zł i nie została uregulowana w terminie do 10 października br.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na prolongatę terminu płatności powiatu zgorzeleckiego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Pkt 1.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia środków finansowych z opłat wnoszonych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców na bieżące potrzeby urzędu.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni wnioskowała o przeznaczenie środków finansowych uzyskanych z opłat wnoszonych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców na bieżące potrzeby jednostki. Zaznaczyła, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 50% wpłaty z tego tytułu stanowi dochód powiatu, a pozostała część jest przekazywana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podkreśliła, że od 2018 r. do końca III kwartału 2021 r. urząd pracy wypracował dochód w wysokości 232.200,00 zł, z czego w 2019 r. otrzymał z budżetu powiatu kwotę 20.000,00 zł, którą przeznaczył na wypłatę nagród dla pracowników. Zauważyła, że wynagrodzenia pracowników nie są wysokie, a pula środków na roczne nagrody dla 27 osób wynosi 13.000,00 zł. Wnioskowała o przeznaczenie na potrzeby jednostki środków w wysokości odpowiadającej różnicy między planem dochodów z opłat wnoszonych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców a ich rzeczywistym wykonaniem. Zaznaczyła, że środki te będą przeznaczone na nagrody i premie w celu skutecznej motywacji pracowników do realizacji dodatkowych zadań, w tym rozwoju współpracy z lokalnymi pracodawcami, tworzeniem ofert kształcenia w powiecie, promocją urzędu i rozwojem doradztwa zawodowego.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że Funduszu Pracy na funkcjonowanie jednostki przekazał środki w wysokości około 240.000,00 zł, co stanowi kwotę znacznie niższą niż przekazywana w poprzednich latach. Zauważyła, że powiat przekazał urzędowi środki w wysokości około 1.800.000,00 zł. Dodała, że co roku wypłacane są gratyfikacje premiowe, które uwzględnione są w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych z opłat wnoszonych przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców na nagrody i premie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Wysokość środków finansowych na ten cel zostanie uzgodniona.

Pkt 2.1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu do tworzenia kopii zapasowych.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wpłynęły pytania do postępowania dotyczącego zakupu sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia kopii zapasowych w Starostwie. Dodała, że w związku z modyfikacją specyfikacji proponuje się przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.11.2021 r. na dzień 15.11.2021 r.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu do tworzenia kopii zapasowych.

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022 r.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła warunki zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 r. Zaznaczyła, że postępowanie przetargowe podzielone jest na 5 części w celu wyłonienia wykonawcy dla każdej gminy osobno i dodatkowo dla obszaru miasta Września.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 r.

Pkt 3.1 i pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej/nadania regulaminu pracy komisji powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątania pomieszczeń Starostowa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dodała, że zakres obowiązków i prac komisji określi nadany jej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1228/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni,
 • nr 1229/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Bursy Międzyszkolnej, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego przekazuje się:

 • aktualizację tablic pamiątkowych i informacyjnych Bursie Międzyszkolnej oraz Zapleczu dydaktyczno-sportowemu,
 • wyposażenie meblowe, warsztatowe, kuchenne i agd Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1230/2021 w sprawie przekazania na rzecz Bursy Międzyszkolnej, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – zaplecza dydaktyczno-sportowego oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ogłasza się nabór członków organizacji pozarządowych do prac w komisji opiniującej oferty. Dodał, że zgłoszenia kandydatów będzie można dokonywać do 5 listopada 2021 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1231/2021 w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że proponuje się przyznać stypendia edukacyjne 64 uczniom szkół ponadpodstawowych będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych. Dodała, że stypendia wynoszą od 1.000,00 zł do 1.200,00 zł na rok, wypłacane co miesiąc, a łączna pula środków na ten cel na rok szkolny 2021/2022 wynosi 80.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1232/2021 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2021/2022.

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych sporządzili listy rankingowe uczniów, którzy odnieśli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej w roku szkolnym 2020/2021. Dodała, że proponuje się przyznanie jednorazowego stypendium 12 uczniom, a łączna pula środków na ten cel wynosi 10.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1233/2021 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021.

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie zdalne w I klasie LO od 26 do 29 października w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Romana Abrahama we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o zgodę na zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej w klasie I liceum w związku z wystąpieniem przypadku zachorowania na COVID-19. Dodała, że zajęcia realizowane będą w formie zdalnej od 26 października do 29 października.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie zdalne w I klasie LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dotyczy organizacji indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy III w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni w łącznym wymiarze 12 godzin tygodniowo. Dodała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaopiniowała potrzebę objęcia uczennicy pomocą w formie indywidualnego kształcenia.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację indywidualnego nauczania dla uczennicy III klasy w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia kosztów druku publikacji pn.: „Okiem Ikara. Ziemia nekielska z lotu ptaka”.

Mateusz Maserak poinformował, że Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne wystąpiło o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów publikacji albumu pn.: „Okiem Ikara. Ziemia nekielska z lotu ptaka”. Przypomniał, że stowarzyszenie nie otrzymało dotacji na ten cel w ramach otwartego konkursu ofert, gdyż od kilku lat powiat wspierał finansowo tą inicjatywę.

Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie przedmiotowy wniosek.

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 m.in. w zakresie egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych; działań skierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyników nadzoru pedagogicznego. Podkreśliła, że powiat wrzesiński znajduje się na II miejscu z wynikiem 87% zdawalności matur w rankingu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

Pkt 5.2 Przedstawienie zaproszenia ofertowego dotyczącego usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że w celu ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego zostanie opublikowane zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opublikowanie zaproszenia ofertowego na świadczenie usługi usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 217 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionozy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-24 08:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.