Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 219 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 listopada 2021 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2021 – 2026”. 

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała o realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, zapobiegania uzależnienia oraz wspomagania osób z niepełnosprawnością. Dodała, że strategia powstała na podstawie konsultacji społecznych, które odbyły się za pomocą ankiety. Podkreśliła, że strategia stwarza możliwość diagnozy problemów społecznych występujących w powiecie wrzesińskim oraz dzięki ustalonym celom strategicznym i operacyjnym wskazuje kierunek działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom będących w trudnych sytuacjach życiowych.

Rafał Zięty, członek Zarządu spytał, który z ustalonych celów operacyjnych jest najtrudniejszy do zrealizowania.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że najtrudniejszym celem do zrealizowania jest zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców naturalnych. Dodała, że realizuje się go poprzez propagowanie rodzinnych form pieczy zastępczej za pomocą kursów i szkoleń, organizowanie pikników i festynów w celu integracji dzieci z rodzin zastępczych, a także podwyższanie standardów opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rafał Zięty zaproponował, aby w kwestii zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki przez rodziców naturalnych zwrócić uwagę również na profilaktykę, w celu zapobiegania problemom rodzin.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały  Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2021 – 2026”. 

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła specyfikację warunków zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w zakresie dwóch kryteriów: ceny oraz terminu.

Sprawa prowadzona jest pod nr. NI.272.33.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych”.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania pn. zakup i dostawa materiałów pomocniczych i stalowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu: Część 2 – Materiały stalowe do przeprowadzenia szkoleń.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zostały złożone dwie oferty, z czego jeden wykonawca złożył niekompletne dokumenty, natomiast oferta drugiego wykonawcy została złożona po terminie. W związku z powyższym wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu, a postępowanie zostało unieważnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1241/2021 w sprawie unieważnienia postępowania pn. zakup i dostawa materiałów pomocniczych i stalowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu: Część 2 – Materiały stalowe do przeprowadzenia szkoleń.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczennicy klasy czwartej Technikum nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała,  że wniosek dotyczy realizacji indywidualnych zajęć z matematyki w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczennicy klasy czwartej Technikum nr 2 we Wrześni. Dodała, że zgodnie z treścią opinii wskazano  na zaburzenia lękowe i adaptacyjne uczennicy, dlatego sugeruje się, aby realizowała w kontakcie indywidualnym przedmiot, który sprawia jej największą trudność, co uzasadnia potrzebę realizacji wybranych zajęć. Nadmieniła, że w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni uczennica była objęta taką samą ścieżką kształcenia w ubiegłym roku.

Sprawa prowadzona jest pod nr. NE.4352.15.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnych zajęć edukacyjnych z matematyki w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia uczennicy klasy czwartej Technikum nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania dla ucznia klasy drugiej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dotyczy organizacji indywidulnego nauczania dla ucznia klasy drugiej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni w łącznym wymiarze 12 godz. tygodniowo. Dodała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wskazała w orzeczeniu potrzebę objęcia ucznia pomocą w formie indywidualnego nauczania.

Sprawa prowadzona jest pod nr. NE.4352.18.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia klasy drugiej Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

 

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gmina Pyzdry.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa  i Środowiska, poinformował, że planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesińskim, na obszarze miejscowości Dolne Grądy. Dodał, że długość drogi objętej opracowaniem wynosi 700 m.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.671.12.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gmina Pyzdry.

                          

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w sprawie przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróciło się z prośbą o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez osobę usamodzielnianą. Dodał, że  świadczenie wynosi 566,00 zł miesięcznie.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8163.39.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

 

Pkt 5 Omówienie stanowiska aptek i punktów aptecznych w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Mateusz Maserak poinformował, że zwrócono się z prośbą do właścicieli 21 aptek i 2 punktów aptecznych działających na terenie powiatu wrzesińskiego o udzielenie informacji o planowanych dyżurach w 2022 roku, jednak z informacji zwrotnych właścicieli wynika, że nikt nie wyraził gotowości na pełnienie dyżurów w porze nocnej, niedziele oraz święta. Podkreślił, że całodobowy dostęp do świadczeń farmaceutycznych przez wszystkie dni w roku zapewnia Apteka Prima, która mieści się przy ul. Chrobrego 10 we Wrześni.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości stanowiska aptek i punktów aptecznych w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na ternie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 219 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-11-24 08:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.