Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 221 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 listopada 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji dotyczącej wykorzystania zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła ustalone założenia dotyczące wykorzystywania zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni. Przypomniała, że zaplecze dydaktyczno-sportowe wykorzystuje się w zakresie realizacji nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych, sportowych (w tym międzyszkolnych) i rekreacyjnych służących lokalnej społeczności. Podkreśliła, że według Instytucji Zarządzającej projekt jest objęty zasadami pomocy publicznej oraz nie może stanowić projektu generującego dochód. Dodała, że w związku z powyższym, ligowe mecze drużyn sportowych powiatu wrzesińskiego nie mogą się rozgrywać na obiekcie zaplecza ze względu na widniejące podczas spotkań reklamy, które prowadzą do zachwiania równowagi konkurencyjności. Poinformowała, że należałoby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystywanie w jak największym stopniu zaplecza dydaktyczno-sportowe bez naruszania zasad konkurencyjności.

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach przedstawił dokładny harmonogram korzystania z zaplecza dydaktyczno-sportowego, który wykorzystywany jest do realizowania programu nauczania przez Zespół Szkół Politechnicznych oraz Zespół Szkół Specjalnych. Dodał, że okazjonalnie zaplecze jest użytkowane również w celu organizacji Mistrzostw Juniorów i Młodzików w Szachach oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów klas Zespołów Politechnicznych.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że analizując koszty utrzymania budynku należy zwrócić uwagę na prawidłowe użytkowanie zaplecza dydaktyczno-sportowego pod względem oświetlenia budynku, przede wszystkim po godzinie 14. Dodał, że sposób wykorzystywania obiektu w godzinach popołudniowych musi być ściśle monitorowany i kontrolowany.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że do godz. 16 funkcjonowanie obiektu nadzoruje pracownik zaplecza dydaktyczno-sportowego, natomiast w godzinach popołudniowych użytkowanie obiektu koordynuje uprawniony do tego pracownik Zespołu Szkół Politechnicznych.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zaproponował, aby do godz. 14 nad koordynowaniem zaplecza dydaktyczno-sportowego odpowiedzialni byli nauczyciele, którzy przeprowadzają zajęcia dydaktyczne, a w godzinach popołudniowych użytkowanie zaplecza kontrolował pracownik obiektu. 

Tomasz Mackiewicz odpowiedział, że weźmie pod uwagę sugerowane zmiany pod względem organizacji pracy obiektu sportowego oraz jego prawidłowego użytkowania.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację dotyczącą wykorzystywania zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

                                                                                      

Pkt 2 Omówienie przedłużenia terminu dostawy sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wnioskuje się o wydłużenie terminu dostawy sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że powodem opóźnienia dostaw 5 sprzętów informatycznych jest bieżąca sytuacja pandemiczna. Zaproponowała, aby termin dostaw wyznaczyć na 31 marca 2021 roku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu dostawy sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904.98 zł.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła pytania dotyczące udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904.98 zł.

Dominika Jankowska, zastępca Głównej Księgowej zaproponowała, aby nie dokonywać zmian w umowie, gdyż wiąże się to z przedłużeniem postępowania przetargowego.

Zarząd Powiatu zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904.98 zł.

 

Pkt 4.1 a-e  Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, komisja wybrała jako najkorzystniejszą opcję na:

 1. część I – ploter frezujący – ofertę wykonawcy ATM SOLUTIONS SP. Z O.O. K. z siedzibą w miejscowości Łomianki w wysokości 206.999,00 zł brutto, a na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 208.079,10 zł brutto,
 2. część II – wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – ofertę wykonawcy MERAZET S.A. z siedzibą w Poznaniu w wysokości 486.802,52 zł brutto, a na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 461.758,20 zł brutto, jednak oszczędności powstałe w ramach zadania pozwalają na zwiększenie kwoty do ceny oferty wykonawcy,
 3. część III – wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej – ofertę wykonawcy FHU Intersell Waldemar Płonka z siedzibą w miejscowości Dąbrowa Górnicza w wysokości 124.225,38 zł brutto, a na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 137.686,20 zł brutto;
 4. część IV – maszyny mleczarskie – zestaw 00/nf – ofertę wykonawcy PPHU A z siedzibą w miejscowości Środa Wielkopolska w wysokości 71.400,00 zł brutto, a na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 79.950,00 zł brutto;
 5. część V – maszyny mleczarskie – ofertę wykonawcy TEWES-BIS Sp.z o.o. z siedzibą w miejscowości Barczewo w wysokości 538.404,00 zł brutto, a na realizację tego zamówienia zabezpieczono kwotę 332.223,00 zł brutto, jednak oszczędności powstałe w ramach zadania pozwalają na zwiększenie kwoty do ceny oferty wykonawcy.

Dodała, że z uwagi na powyższe dokonanie wyboru wykonawców jest uzasadnione.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyboru wykonawcy
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:”
odpowiednio:

 1. nr 1244/2021 – część I – ploter frezujący;
 2. nr 1245/2021 – część II – wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej;
 3. nr 1246/2021 – część III – wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej;
 4. nr 1247/2021 – część IV – maszyny mleczarskie – zestaw 00/nf
 5. nr 1248/2021 – część V – maszyny mleczarskie

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.2 a-b Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022”

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa dokonała ofert złożonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022 i zaproponowała wybór następujących wykonawców:

 1. Firma Usługowo-Handlowa Karol Wrzaskowski z siedzibą w miejscowości Pyzdry na realizację części 4 – obszar gminy Pyzdry za cenę 69.021,40 zł brutto. Na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 123.840,91 zł brutto;
 2. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą w miejscowości Września na realizację części 5 – obszar gminy Września za cenę 204.757,00 zł brutto. Na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 314.926,50 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.  

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyboru wykonawcy
w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022”:

 1. nr 1249/2021 – część 4 – obszar gminy Pyzdry,
 2. nr 1250/2021 – część 5 – obszar gminy Września.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że oferty, które wpłynęły w konkursie będą opiniowane przez komisję w składzie: sekretarz powiatu, naczelnik i pracownik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu oraz pracownik Wydziału Organizacyjnego. Dodał, że w posiedzeniu komisji uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1251/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że w związku z podjęciem działań zmierzających do ustalenia kosztów usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających opublikowano zaproszenie do składania ofert cenowych na świadczenie przedmiotowych usług, jednak nikt nie złożył oferty.  Dodała, że wysokość opłat za realizację zadania została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania na wyjazd reprezentacji Hufca ZHP Września „Wrzos” po Betlejemskie Światło Pokoju.

Mateusz Maserak poinformował, że Związek Harcerstwa Polskiego „Wrzos” wystąpił o dofinansowanie transportu harcerzy na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na Słowację w kwocie 2.500,00 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania na wyjazd reprezentacji Hufca ZHP Września „Wrzos” po Betlejemskie Światło Pokoju w kwocie 2 000,00 zł.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zorganizowania zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki dla ucznia klasy II C w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni realizującego indywidualny program nauki.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zwrócił się z prośbą o przydzielenie jednej godziny tygodniowo zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki dla ucznia klasy III C realizującego indywidualny program nauki. Dodała, że zajęcia mają na celu zwiększenie efektywności działań dydaktycznych oraz wspieranie ucznia w rozwoju osobistym.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.16.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki dla ucznia klasy II C w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni realizującego indywidualny program nauki.

 

Pkt 6.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji indywidualnie wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z uczennicą klasy czwartej Technikum nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dotyczy realizacji indywidualnie wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z uczennicą klasy czwartej Technikum nr 2 we Wrześni w łącznym wymiarze 7 godzin lekcyjnych tygodniowo.  Dodała, że w z treści opinii wskazano na zaburzenia depresyjno-lękowe z napadami lęku panicznego, dlatego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wskazała potrzebę objęcia uczennicy pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.17.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na realizację indywidualnie wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z uczennicą klasy czwartej Technikum nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 6.4 Rozpatrzenie projektu naboru na rok szkolny 2022/2023.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w nowym roku szkolnym do szkół powiatowych będzie aplikowało o 400 uczniów więcej, łącznie ponad 1200. Przedstawiła projekt naboru uwzględniający dodatkowe 11 oddziałów.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony projekt naboru na rok szkolny 2022/2023.

 

Pkt 6.5 Rozpatrzenie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że ogłoszono kolejny nabór wniosków na zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego. Dyrektor szkoły, odnosząc się do warunków konkursu, zamierzała wnioskować o dofinansowanie głównie zakupu instrumentów na potrzeby konkursów szkolnych o wartości 249.950,00 zł. Dodała, że wkład własny wynosi 49.990,00 zł. Poinformowała, że termin złożenia wniosku to 30 listopada 2021 r. Zauważyła, że szkoła od swojego powstania każdego roku składała wnioski, z których żaden nie otrzymał dofinansowania.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że mimo atrakcyjności wniosku, bazując na projekcie budżetu, sprzęt ten nie jest niezbędny do funkcjonowania klasy.

Zarząd Powiatu  nie wyraził zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia 2 głosami „przeciw” (Rafał Zięty, Waldermar Grzegorek), dwóch członków Zarządu wstrzymało się od głosu (Dionizy Jaśniewicz, Stefan Tomczak).

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku o umieszczeniu tablicy z nazwą terenu zielonego w Bierzglinku

Elżbieta Helman przedstawiła wizualizację tablicy z nazwą terenu zielonego w Bierzglinku. Dodała, że jakiś czas temu przedstawiciele firmy Flex Films Europa Sp. z o.o. uzyskali wstępną zgodę na nadanie nazwy zagospodarowanemu terenowi zielonemu. Firma poniosła znaczne nakłady finansowe na urządzenie tego terenu. Poinformowała, że proponowana nazwa postumentu to „Ogród Ashoka”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie tablicy z nazwą terenu zielonego w Bierzglinku.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:
Marta Mittmann, inspektor 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 221 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-12-01 08:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.