Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 223 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 listopada 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie protokołu z kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedstawiła protokół z działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przeprowadzało kontrolę merytoryczną w dniach od 02.09.2021 r. do 07.09.2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.1  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z:

 • udzielania osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • dokonywania zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu,
 • dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych,
 • dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 2.2 i 2.3 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 3.867.026,05 zł  z tytułu:

 1. otrzymania dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.246,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego Toyota Proace na potrzeby komendy do wykorzystania w 2021 r. w ramach wydatków inwestycyjnych;
 2. przyznania dla Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. kwoty 3.449.736,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.;
 3. przyznania kwoty 21.455,00 zł dla Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.;
 4. zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.364,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z organizacji Targów „Rolnicza Jesień” przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 5. zmiany planu dotacji celowych na 2021 r. poprzez:
  a. zmniejszenie planu o kwotę 6.133,75 zł w Środowiskowych Domach Samopomocy,
  b. zwiększenie planu o kwotę 96.600,00 zł na realizację zadania majątkowe pn.: „Modernizacja kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie”,
  c. zmniejszenie planu o kwotę 940,00 zł z zadań z zakresu geodezji i kartografii,
  d. zwiększenie planu o kwotę 19.477,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rodziny zastępcze),
  e. zwiększenie planu o kwotę 10.141,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (placówki wychowawcze),
  f. zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 r. wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni,
  g. zwiększenie o kwotę 208.679,00 zł na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na 2021 r. wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
  h. zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 675,00 zł na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – dot. świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z wydanej w 2020 r. decyzji o przyznaniu świadczenia,
  i. zmniejszenie planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
  j. zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 5.200,00 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej 44;
 6. zwiększenia planu dochodów o kwotę 87.458,84 zł i jednocześnie zmniejszenia o tą kwotę planu dochodów w rozdziale dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przeniesienie planu wynika z mylnie zaklasyfikowania pierwotnie planowanych dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
 7. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.526,80 zł wynikających z wykonanych w miesiącach październiku i listopadzie wpływów dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – dostosowanie planu dochodów do poziomu zrealizowanych wpływów;
 8. dokonania korekt planu dochodów:
  a. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne o kwotę 3.104.45 zł, a zwiększa się o tę kwotę plan dochodów w rozdziale Ochrona zdrowia - pozostała działalność,
  b.
  zmniejsza się plan dochodów w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność o kwotę 406,93 zł, a zwiększa się o tę kwotę plan dochodów w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej.

 

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 198.340,10 zł dla:

 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.246,00 zł na dofinasowanie zadania majątkowego pn.: ,,Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego Toyota Proace dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;
 2. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 34.364,00 zł:
  a. 11.364,00 zł - uzupełnienie środków w związku z organizacją Targów ,,Rolnicza Jesień”, zakup mebli do sali konferencyjnej,
  b. 23.000,00 zł - zadanie majątkowe pn.: ,,Zakup bramy – wyciągu wielofunkcyjnego do siłowni”;
 3. Domu Pomu Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę nagród dla pracowników;
 4. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 24.000,00 zł;
 5. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni:
  a. zwiększa się plan o kwotę 208.679,00 zł,
  b. zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł;
 6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni:
  a. zwiększa się plan o kwotę 19.477,00 zł i 10.141,00 zł,
  b. zmniejsza się plan o kwotę 17.000,00 zł i zwiększa się plan o kwotę 17.000,00 zł na usamodzielnienie wychowanków;
 7. Starostwa Powiatowego we Wrześni:
  a. zmniejsza się plan o kwotę 940,00 zł i zwiększa się plan o kwotę 675,00 zł i 5.200,00 zł,
  b. zwiększa się plan o kwotę 20.008,27 zł i o kwotę 1.526,80 zł na nasadzenia zamienne przy drogach powiatowych,
  c. zmniejsza się plan o kwotę 218.949,95 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
  d. zwiększa się plan o kwotę 29.889,00 zł na realizacje zadania majątkowego pn.: „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”,
  e. dokonuje się zmian w planach wydatków między rozdziałami:
   * zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75075 o kwotę 2.000,00zł,
   * zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 85195 o kwotę 9.375,00zł,
   * zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 92195 o kwotę 4.000,00zł,
   * zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 92605 o kwotę 10.000,00zł,
   * zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 92195 o kwotę 21.375,00zł
  z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup i dostawa podestów scenicznych wraz z elementami konstrukcyjnymi”,
  f. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 87.458,84 zł i o kwotę 174.730,43 zł w planach wydatków,
  g. zwiększa się plan o kwotę 182.747,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji” w związku z realizacją inwestycji pn.: "Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z.o.o”;
 8. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zmniejsza się plan o kwotę 876,25 zł i zwiększa się plan o kwotę 96.600,00 zł;
 9. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zmniejsza się plan o kwotę 5.257,50 zł;
 10. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące o kwotę 41.341,00 zł i przenosi się na wydatki majątkowe tworząc nowe zadanie pn.: „Instalacja systemu alarmowego w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”;
 11. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 21.000,00 zł na wypłatę nagród dla pracowników urzędu.

 

Beata Matuszewska dopowiedziała, że uchwałą zmniejsza się w 2021 r. przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.668.685,95 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

 1. w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” wydłuża się okres realizacji do 2022 r. i zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 120.348,00 zł (w 2021 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 218.949,95 zł, a w 2022 r. wprowadza się plan wydatków w kwocie 339.297,95 zł;
 2. w przedsięwzięciu pn.: „Obsługa IODO”  skraca się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r. i zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 9.200,00 zł (w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł, a w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 4.400,00 zł);
 3. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego”. Okres realizacji to lata 2016-2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.554.502,93 zł, w tym w 2021 r. nie planuje się nakładów, a na 2022 r. planowane wydatki to 215.000,00 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 49.200,00 zł. W 2020 r. poniesiono nakłady na łączną kwotę 404.102,87 zł (roboty budowlane i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).  W 2019 r. wydatkowano kwotę 886.200,06 zł na kolejny etap robót budowlanych oraz na wykonanie tablic informacyjnych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała że Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni złożył ofertę w kwocie 290.915,10 zł brutto na wykonanie zadania, która mieści się w kwocie zaplanowanej na realizację zadania. Dodała, że nie wpłynęła inna oferta w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1256/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448.904,98 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022”. Część 1 – obszar gminy Kołaczkowo.

Joanna Suplewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 150.689,20 zł brutto złożył Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z siedzibą w miejscowości Nekla. Dodała, że na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 154.017,17 zł brutto.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1257/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022”. Część 1 – obszar gminy Kołaczkowo.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska, skarbnik Powiatu poinformowała, że do zawarcia umowy kredytu długoterminowego w kwocie 4.448.904,98 zł  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, który jest związany z realizacją zadań majątkowych należy wskazać dwóch członków Zarządu. Wyznaczono starostę Dionizego Jaśniewicza i wicestarostę Waldemara Grzegorka.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1258/2021 w sprawie wskazania członków do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.4 i 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci:

 1. serwera stelażowego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni;
 2. podręczników do szkoleń zawodowych

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” zakupiono:

 1. serwer stelażowy do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych
  we Wrześni;
 2. podręczniki do szkoleń zawodowych dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia:

 1. nr 1259/2021 – w postaci serwera stelażowego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni;
 2. nr 1260/2021 – w postaci podręczników do szkoleń zawodowych.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny drewna pozyskanego z wywrotów drzew rosnących na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 235/15 położonej w Zielińcu, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zbycia w formie darowizny drewna pozyskanego z wywrotów drzew na rzecz Stowarzyszenia MONAR – Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalnia MARKOT w Zielińcu w ilości 4,16 mƷ o łącznej wartości 710,52 zł, w celu wykorzystania jako opał.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1261/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny drewna pozyskanego z wywrotów drzew rosnących na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 235/15 położonej w Zielińcu, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w uwagi na terminową konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 konieczne jest zwołanie sesji na postawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1262/2021 w sprawie  wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy najmu sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni z Dziecięcą Akademią Wychowania Fizycznego.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że wniosek dotyczy zawarcia kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej na czas określony do dnia 29.04.2022 z Dziecięcą Akademią Wychowania Fizycznego. Dodała, że sala wynajmowana będzie w celu prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dzieci.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.7.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców Kołaczkowa „Reymont” w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że Stowarzyszenie Mieszkańców Kołaczkowa „Reymont” zwróciło się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego dotyczącego druku książek. Dodał, że proponowany termin realizacji zadania to 15 grudnia 2021 r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców Kołaczkowa „Reymont” w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie zawiadomienia o oddaniu w najem i użyczeniu nieruchomości na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że dyrektor szkoły zawiadomił o oddaniu w najem sali gimnastycznej na czas oznaczony od 01.12.2021 r. do 31.03.2022 r. poniższym podmiotom:

 • Tomasz Szymkowiak Września
 • Maciej Lisiecki Szkółka FOX Września

Dodała, że ponadto zawiadomił o użyczeniu na czas oznaczony:

 • pomieszczenia Pielęgniarskiemu Ośrodkowi Medycyny Szkolnej Centylek – od 02.11.2021 r. do 31.10.2021 r.
 • sali gimnastycznej Szkółce Piłkarskiej Września Waldemara Przysiudy – od 02.11.2021 r. do 31.03.2022 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.1.8.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości zawiadomienie. 

 

Pkt 5.2 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej
na terenie powiatu wrzesińskiego w październiku 2021 r.

 Mateusz Maserak przedstawił informacje przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w październiku 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8120.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację dotyczącą funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w październiku 2021 r.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:
Marta Mittmann, inspektor

drukuj (Protokół nr 223 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-12-28 07:48
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 07:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.