Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 228 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2022 rok.

Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie oraz Jerzy Nowaczyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poinformowali, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy plan pracy jednostek na 2022 r. został przekazany do akceptacji wojewodzie wielkopolskiemu. Dodali, że w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek organ prowadzący jest zobowiązany zatwierdzić plany pracy na dany rok.

Projekty uchwały znajdują się z zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2022 rok:

 • nr 1281/2021 Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie
 • nr 1282/2021 Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

Uchwały znajdują się w zbiorze  aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania  w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na 2022 rok.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że wnioski złożone przez kluby sportowe na zadania w zakresie wsparcia i rozwój sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2022 opiniowane będą przez zastępcę naczelnika oraz pracowników Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1283/2021 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2022.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przekazuje się na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – środki trwałe w postaci oprzyrządowania narzędziowo technologicznego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, który został zrealizowany w ramach zadania pn.” Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” o wartości księgowej brutto 69.347,40 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1284/2021 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. 

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Karolina Opielska, naczelnik Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poinformowała, że po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wartość projektu uległa zmniejszeniu do kwoty 939.607,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 798.665,5 zł, a wkład własny 140.941,5 zł. Dodała, że termin zakończenia realizacji projektu proponuje się  na dzień 28 lutego 2022 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady zmieniającą Uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Biblioteki Publicznej w sprawie sprzedaży książki o tematyce regionalnej „Legendy, podania i mniej lub bardziej prawdziwe historie Ziemi Wrzesińskiej”.

Mateusz Maserak poinformował, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września wnioskuje o zgodę na sprzedaż książki o tematyce regionalnej pt.: „Legendy, podania i mniej lub bardziej prawdziwe historie Ziemi Wrzesińskiej” w nakładzie 400 egzemplarzy w cenie 30,00 zł. Dodał, że środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni realizującej zadania biblioteki powiatowej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej w sprawie sprzedaży książki o tematyce regionalnej „Legendy, podania i mniej lub bardziej prawdziwe historie Ziemi Wrzesińskiej”.

 

Pkt 4 Omówienie przedłożonej przez wykonawcę Grimar Sp. z o.o. umowy podwykonawczej na wykonanie, dostawę i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego składającego się z dziewięciu modułów kontenerowych w ramach realizacji umowy nr 273.38.2021 z dnia 15.07.2021 r. na „Budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku z nie ujęciem przez wykonawcę przesłanych uwag do projektu umowy proponuje się zgłoszenie sprzeciwu do umowy podwykonawczej na wykonanie, dostawę i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie sprzeciwu do umowy podwykonawczej na wykonanie, dostawę i montaż kompleksu szatniowo-sanitarnego.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie zawiadomienia o konieczności dokonania przez Powiat, jako poręczyciela Kredytu spłaty raty kapitałowej Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Mateusz Maserak poinformował, że PKO Bank Polski zwrócił się z wezwaniem do Poręczyciela kredytu, tj. Powiat Wrzesiński do zapłacenia za Kredytobiorcę, Szpital Powiatowy we Wrześni, najbliższej raty kapitałowej w wysokości 100.000,00 zł płatnej do dnia 31.12.2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości zawiadomienie o konieczności dokonania przez Powiat, jako poręczyciela Kredytu spłaty raty kapitałowej Szpitala Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie przez Skarb Państwa.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek o stwierdzeniu, iż Skarb Państwa nabył prawo własności nieruchomości gruntowej we Wrześni przez zasiedzenie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Przedstawiła na mapie działki, które dotyczą niniejszej sprawy.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie przez Skarb Państwa.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie skarg na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Jolanta Pielak przedstawiła skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2021 roku.

 

Pkt 4.4 Przedstawienie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd części nieruchomości gruntowej między Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni a Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała o przekazaniu w trwały zarząd części nieruchomości między Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni a Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że przekazanie zapewni lepszą organizację funkcjonowania obiektu. Nadmieniła, że trwały zarząd przeszedłby 1 stycznia 2022 roku.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości decyzję o przekazaniu w trwały zarząd części nieruchomości gruntowej między Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni a Zespołem Szkół Politechnicznych. 

 

Pkt 5. Podsumowanie dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego udzielonej spółkom wodnym na bieżącą konserwację rowów.

Urszula Łabęda przedstawiła podsumowanie dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego udzielonej spółkom wodnym na bieżącą konserwację rowów.  Poinformowała, że na rok budżetowy 2021 wnioski złożyły i dotację uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1132/2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, otrzymały następujące spółki: SW Kołaczkowo, SW Pyzdry o/Ksawerów, SW Gutowo Małe, SW Miłosław, SW Targowa Górka, SW Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo. Dodała, że po wizji w terenie sprawdzającej stan rowów przed konserwacją Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wskazał rowy, które wymagają pilnej konserwacji i przyznał dotacje w wysokości 30% wartości wykonywanych prac. Nadmieniła, że środki przeznaczone w budżecie powiatu wrzesińskiego na dotacje dla spółek to 45.000,00 zł.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości podsumowanie dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego udzielonej spółkom na bieżącą konserwację rowów.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor 

drukuj (Protokół nr 228 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-01-05 08:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.