Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 230 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Omówienie tematu związanego z budową Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawił kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Dopowiedział, że proponuje się złożenie pozwu przeciwko firmie w zakresie kosztów powstałych przy realizacji inwestycji w zakresie zaplecza dydaktyczno-sportowego. 

Zarząd Powiatu zadecydował, aby złożyć pozew przeciwko firmie w zakresie kosztów powstałych przy realizacji inwestycji w zakresie zaplecza dydaktyczno-sportowego.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r.”.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że środki przeznaczone na realizację zadania publicznego mającego na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym dla uczniów szkół z terenu powiatu wrzesińskiego w dyscyplinach sportowych wskazanych w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku wynoszą 22.500,00 zł. Dodał, że zadanie będzie finansowanie z przekazanej oferentowi dotacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1296/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r.”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 roku.

Mateusz Maserak poinformował, że dla przeprowadzenia procedury konkursowej, powołuje się komisję konkursową, w której skład wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1297/2021 w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 roku.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Mateusz Maserak poinformował,, że warunki oraz tryb przyznawania nagród uregulowane zostały uchwałą nr 209/XXXII/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. Dodał, że proponuje się przyznanie nagród za wyniki sportowe osiągnięte w 2020 roku, których łączna wartość wynosi 31.500,00 zł. Nadmienił, że wykaz przyznanych nagród stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1298/2021 w sprawie przyznania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Mateusz Maserak poinformował, że uchwałą nr 225/XXXV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. zwiększono plan o kwotę 182.747,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce w ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z.o.o”.  

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę  nr 1299/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/0028460/8.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Wrzesińskiego uchwały nr 216/XXXIV/201  z dnia 21 października 2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku proponuje się ogłosić oraz zorganizować I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierzglinku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1300/2021 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/0028460/8.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1301/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.7 Podjęcie uchwał w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu  umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że przekazuje się uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały od nr. 1302/2021 do nr. 1318/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu  umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.8, 2.9 i 2.10 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 • planu finansowego dochodów wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 22.220,10 zł z tytułu:

 • zmniejszenia planu o kwotę 4.370,00 zł na kwalifikację wojskową,
 • zwiększenia planu o kwotę 3.590,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • zwiększenia plany dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021,
 • zwiększenia planu o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 22.220,10 zł z tego dla:

 • Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 4.370,00 zł,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 3.590,10 zł,
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 13.000,00.

Podkreśliła, że na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W głosowaniu nad projektami uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach:

 • nr 1319/2021 – zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 • nr 1320/2021 – planu finansowego dochodów wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 1321/2021 – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych na rok 2022.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w związku z podjęciem uchwały nr 1272/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na rok 2022 postanawia się zatwierdzić wynik postępowania i udzielić zamówienia firmie: ENEA S.A., z siedzibą na ul. Pastelowej 8 w miejscowości Poznań.

Projekt uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1322/2021 w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych na rok 2022.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Mackiewiczowi wicedyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Beata Matuszewska poinformowała, że upoważnia się Pana Tomasza Mackiewicza wicedyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki na czas nieobecności dyrektora.  

Projekt uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1323/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Mackiewiczowi wicedyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że organ prowadzący szkoły i placówki, w porozumieniu z dyrektorami ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Dodała, że ze względu na zróżnicowanie kosztów kształcenia, kwota maksymalnego dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia uległa podwyższeniu z 2.000,00 zł do 2.500,00 zł. Nadmieniła, że procent maksymalnego dofinansowania wniesionej opłaty zwiększono z 75% do 80%. Dopowiedziała, że projekt uchwały przekłada się do zaopiniowania Związkowi Nauczycielstwa Polskiego oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta – obszar A.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Miłosławiu. Przedstawił na mapie granice obszaru objętego planem.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.51.27.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu. 

 

Pkt 4 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i leśnictwa wnosi o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.51.28.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor

drukuj (Protokół nr 230 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-01-05 08:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.