Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 231 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

                                                           

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie nadania statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformował, że w dniu 4 stycznia 2020 roku Wojewoda Wielkopolski wyznaczył dodatkowy termin na osiągnięcie wymaganych przepisami warunków i standardów do dnia 31 grudnia 2021 roku. Dodał, że w celu dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej – Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do przepisów ustawy, Starosta Wrzesiński wystąpił z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o zmianę liczby wychowanków z 30 do 14 z podziałem na 12 miejsc socjalizacyjnych i 2 miejsca interwencyjne. Nadmienił, że w związku z powyższym nadaje się Statut Placówki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zachowując dotychczasową nazwę oraz siedzibę.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie nadania statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że środki finansowe z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 1.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Elwira Harężlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że Powiat Wrzesiński w dniu 10 grudnia 2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na trzech liniach komunikacyjnych. Dodała, że w dniu 22 grudnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego z decyzją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dopłatę. Nadmieniła, że zgodnie z warunkami realizacji ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej powiat po zawarciu umowy z Wojewodą o dopłatę zobowiązany jest do zawarcia umowy z Przewoźnikiem.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Pkt 1.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającą Uchwałę nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwałą 194/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zawiadomił o zwiększeniu środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER na rok 2022 dla powiatu wrzesińskiego do kwoty 1.897.555,00 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającą Uchwałę nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwałą 194/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Pkt 1.5 Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenie ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Karolina Opielska, naczelnik Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poinformowała, że konieczność zmiany terminu wykonania zadania pn.: „Inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego”, podyktowana jest opóźnieniem po stronie Wykonawcy w realizacji zadania, jak również podpisanym porozumieniem oraz aneksem 1 do porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu wrzesińskiego, który to wydłużył okres przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie prac.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenie ostatecznego terminu ich wydatkowania.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski przedstawił Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1324/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przekazuje się na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środek trwały w postaci wyposażenia budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, który został zrealizowany w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” o wartości księgowej brutto 866.770,40 zł.  Dodała, że zestawienie wyposażenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1325/2021 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mieni w postaci zestawów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój szkolnictwa na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” do pracowni logistycznej oraz technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zakupiono zestawy komputerowe, dwie tablice białe oraz flipchart.  

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1326/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że z uwagi na terminową konieczność  dokonania zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 koniecznie jest zwołanie sesji na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 198 r. o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę 1327/2021 w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3 Przedstawienie projektu naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Olga Kośmińska-Giera przedstawiła projekt naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego w roku 2022/2023.  Poinformowała, że proponuje się przyznać następującą liczbę oddziałów:

 • 7 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza,
 • 8 oddziałów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ( 1 oddział w II Liceum Ogólnokształcącym oraz 7 oddziałów w Technikum nr 2),
 • 10 oddziałów w Zespole Szkół Politechnicznych (9 oddziałów w Technikum nr 1 oraz 1 oddziały w Branżowej Szkole I stopnia nr 1),
 • 11 oddziałów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (1 oddział w Technikum nr 3 oraz 10 oddziałów w Branżowej Szkole I stopnia nr 2),
 • 2 oddziały w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – ( 1 oddział w Szkole Podstawowej dla Dorosłych oraz 1 oddział w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych).

Dodała, że liczba 8-klasistów wynosi 1222 osób.

Zarząd Powiatu warunkowo wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego 1 oddziału w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, a także po 1 oddziale w Technikum nr 1 i Technikum nr 3. Dodatkowe oddziały zostaną utworzone jeśli nabór do nich będzie na odpowiednim poziomie.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt naboru do szkół ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2022/2023.

 

Pkt 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 261.125,00 zł z tytułu dokonania korekt planów do faktycznie osiągniętych dochodów.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 261.125,00 zł z tego w:

 • Starostwie Powiatowym zwiększa się plan o kwotę 1.000.753,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji”,
 • Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny zmniejsza się plan o kwotę 90,160,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Modernizacja budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 • Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan o kwotę 30.350,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Modernizacja systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z rozbudową w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10”,
 • zmniejsza się rezerwę na realizację zadań majątkowych o kwotę 184.000,00 zł,
 • Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan o kwotę 435.118,00 zł dostosowując do potrzeb w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Nadmieniła, że na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann, inspektor 

drukuj (Protokół nr 231 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-01-05 08:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.