Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej ogłasza

Września: Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni  w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS
Numer ogłoszenia: ;    310242 - 2015   data zamieszczenia:  18.11.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szkolna 25, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360798, faks 061 4360798.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrzesnia.powiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: przygotowanie całodziennego wyżywienia z własnych produktów Wykonawcy dla maksymalnie 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach dzierżawionych od DPS w zakresie: a/ śniadania b/ obiadu c/ posiłku dodatkowego d/ kolacji.  Liczba żywionych osób nie jest stała. Liczba mieszkańców może zmieniać się okresowo, ze względu na urlop, pobyt w szpitalu itp. Może ona także ulec zmniejszeniu w sposób naturalny. Warunki realizacji zamówienia określa Procedura postępowania w procesie żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. Stanowiąca załącznik nr 3 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów Sanepidu i HACCP. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w tym dietetykiem. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem są dzierżawione. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie pozostałe, oprócz wynajmowanych, urządzenia i naczynia niezbędne do wykonania usługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie że posiada zawartą umowę OC od skutków niewłaściwego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia lub niewywiązania się z ich realizacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  ● 1- Cena  -95 pkt

  ● 2 – Termin płatności – 5.pkt

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy zgodnie z zapisem art 144 ust. 1 może dotyczyć: a) terminu realizacji umowy - tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie uzgodnień z Zamawiającym, b) nieprzewidzianych okolicznościach formalno prawnych, c)innych ważnych powodów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrzesnia.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25, 62-300 Września , III piętro w godz. 7:00 - 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2015 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej 62-300 Września ul. Szkolna 25 - sekretariat ( III piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj (Dom Pomocy Społecznej ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Dworczak
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-11-18 10:11

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Dworczak
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-11-18 10:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.