Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej

Ogłoszenie nr 618648-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.


Dom Pomocy Społecznej: Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 63970216700000, ul. ul. Szkolna  25 , 62300   Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 360 798, e-mail dpswrzesnia@data.pl, faks 614 360 798.
Adres strony internetowej (URL): www.wrzesnia.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.wrzesnia.powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wrzesnia.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Szkolna 25, 62-300 Września, sekretariat III piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25, w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS, polegających na: 1) przygotowaniu posiłków z produktów Wykonawcy dostarczonych do pomieszczeń Zamawiającego, 2) gotowaniu posiłków 2. Usługa jest wykonywana w całości w pomieszczeniach kuchennych wynajętych od Zamawiającego i przy użyciu znajdującego się w nich wyposażenia. 3. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu jest wynajmowanie przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z elementami stałego wyposażenia o łącznej powierzchni użytkowej 67,2 m² znajdujących się w piwnicy budynku Domu. 4. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie, na bieżąco, w ilości ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego, ze świeżych produktów wysokiej jakości zakupionych i dostarczonych przez wykonawcę do pomieszczeń Zamawiającego, z uwzględnieniem: 1) konieczności stosowania diet, 2) zaleceń lekarza, 3) wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 149). rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACAP, 4) zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków w oparciu o dobową kaloryczność posiłków granicach 1800-2400 kcal. 6. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać codziennie dla mieszkańców Domu posiłki z podziałem na diety. zgodnie z poniższym harmonogramem: Śniadanie od godz. 08:00, Obiad od godz. 12:30, Podwieczorek (posiłek dodatkowy) od godz. 15:00, Kolacja od godz. 18:00. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania czasu wydawania posiłków określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 r. poz. 964, z późn. zm.). zwanego dalej „Rozporządzeniem” - tj. dwóch godzin dla każdego posiłku. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wyboru zestawu posiłków zgodnie z § 6 ust. 1, pkt 6 lit. b Rozporządzenia. 9. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców może zmieniać się okresowo, gdyż zależna jest od stanu zdrowia i stanu liczebności mieszkańców Domu. 10. W latach 2018 i 2019 planowana liczba mieszkańców Domu wynosi 45 osób. 11. Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne 12. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. zapewnienie posiłków wysokiej jakości ze świeżych produktów(smacznych, nierozgotowanych, nieprzypalonych) urozmaiconych, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki, itp.), 2. dostarczenie towaru zakupionych produktów do pomieszczeń kuchni Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt, 3. używanie masła świeżego 82%, a nie produktów masłopodobnych oraz serów, a nie produktów seropodobnych, 4. zapewnienie wędliny wysokiej jakości (bez dodatków skrobi, soi oraz mięsa oddzielanego mechanicznie),5. właściwe przechowywanie środków spożywczych (między innymi z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stanu opakowań), 6. przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych, 7. przestrzeganie higieny produkcji, 8. przestrzeganie sposobu wydawania żywności. 13. W posiłkach Wykonawca uwzględni co najmniej 1 raz w tygodniu ciepłą kolację. 14. Wykonawca zapewni: 1.śniadania składające się, co najmniej, z następujących potraw: a) zupa mleczna (co drugi dzień), b) gorący napój, c) pieczywo mieszane,d) masło, e) nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego (w dniu, w którym nie ma zupy mlecznej, oba dodatki); 2) obiady składające się, co najmniej, z następujących dań: a) zupa, b) drugie danie składające się ze składnika: węglowodanowego (m.in. ziemniaków, makaronu czy kaszy), białkowego, warzywnego (surowego lu przetworzonego); c) napój lub kompot; 15. Zamawiający wymaga: 1) przynajmniej 4 razy w tygodniu mięsnych dań obiadowych (w tym 2 razy w tygodniu z mięsa drobiowego) oraz 1 raz w tygodniu z ryb; 2) dodatków do głównego dania obiadowego częściej podawanych w postaci gotowanej; 3) podwieczorku w dni od poniedziałku do soboty składającego się z takich produktów jak: m.in. kaszka manna z sokiem, budyń, kisiel, jogurt, owoce sezonowe,ciasto,ciastka, bułka z masłem za wyjątkiem suchego pieczywa typu: chałka, suche rogale, sucharki, wafle ryżowe, paluszki; 4) podwieczorku dostarczanego mieszkańcom w dni świąteczne składającego się z ciasta minimum 90gr. na osobę; 5) kolacji składającej się, co najmniej z: a) gorącego napoju, b) pieczywa mieszanego, c) masła, d) nabiału lub dodatku z białka zwierzęcego lub potrawy z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym; 6) dodatkowo każdorazowo do śniadania lub kolacji dodatek składnika warzywneg 7) w piątki przygotowanie posiłków postnych. 16. Jadłospisy sporządzone będą przez osobę Wykonawcy uprawnioną do sporządzania diet z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu i ich wieku, zlecanych przez lekarza diet oraz wymagań w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków wynikających z Rozporządzenia. 17. Wykonawca przedkłada jadłospis na piśmie (wydruk 2 egzemplarzy), obejmujący okresy dekadowe (10 dni) do akceptacji pracownikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego 5 dni przed dniem, w którym jadłospis ma być zastosowany. W razie zmiany przez Wykonawcę zatwierdzonego jadłospisu wymagana jest akceptacja zmiany jadłospisu na piśmie przez Zamawiającego, przy czym zmiany dokonane w dniu podania posiłku mogą nie zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca wywiesza jadłospis, najpóźniej w dniu, w którym jadłospis ma być zastosowany, na tablicy przed wejściem do pomieszczeń kuchennych lub na jadalni. 18. Zamawiający zobowiązuje się, że ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety zgłaszana będzie pisemnie przez Zamawiającego do godziny 11: 00 dnia poprzedniego i korygowana do godziny 7:30 dnia bieżącego z podziałem na poszczególne posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek,kolacja). 19. W jadłospisach należy uwzględnić tradycyjne dania dla posiłków przygotowywanych w trakcie świąt Bożego Narodzenia i WieIkanocy oraz między innymi Tłustego Czwartku, Środy Popielcowej, i dnia św. Marcina. 20. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowo posiłków na imprezę okolicznościową „Pożegnanie Lata” wspólne dla Domu i zaproszonych gości (razem ok.130 osób) — gdzie należy zapewnić m.in. 2 ciepłe posiłki: np. zupa, bigos, kiełbasa z rusztu oraz ciasto owoce i napoje. Termin imprezy zostanie ustalony przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie o nim poinformowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 21. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przygotowania suchego prowiantu zamiast posiłku dla mieszkańców Domu w dniach, w których wyjeżdżać oni będą, na wyjazdy okolicznościowe. W ramach prowiantu Wykonawca zapewni również ciepłe napoje w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę. Rodzaj i ilość porcji suchego prowiantu i ciepłych napoi uzgadniane będą z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. o planowanym wyjeździe Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; 2) przygotowania tradycyjnie przyjętych potraw, w oparciu o specjalnie przygotowany jadłospis uwzględniający m.in pączki i faworki z okazji Tłustego Czwartku , rogala świętomarcińskiego z okazji dnia św. Marcina – 11 listopada oraz posiłki postne w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 22. Wykonawca ma obowiązek przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu nie schodzących na stołówkę z wykorzystaniem wózków bemarowych lub przeznaczonych do tego celu termosów, zabezpieczających posiłki przed wylaniem i wychłodzeniem, spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne. 23. Wykonawca, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d Rozporządzenia, zapewni mieszkańcom Domu przez całą dobę dostęp d podstawowych produktów żywnościowych między innymi: chleba, masła, dżemu, smalcu,herbaty, cukru i napojów. Personel opiekuńczy Zamawiającego będzie odbierał produkty. Koszt wyżej wymienionych artykułów spożywczych wliczony będzie w cenę jednostkową usługi. Szacunkowe zapotrzebowanie minimalnych ilości produktów na 1 dzień: 2 chleby, 250 g masła , 0,5 kg dżemu, powideł lub marmolady lub 0,5 kg smalcu przetopionego z cebulką i skwarkami, w okresie gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu przekroczy 28ºC - 15 l zimnych napoi (m.in. woda z sokiem, herbata owocowa z cukrem itp.) - w pozostałym okresie 10l napoi ciepłych w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę. 24. Wykonawca mający swoją siedzibę w odległości powyżej 30 km od Wrześni ma obowiązek wskazania upoważnionej przez siebie osoby zamieszkałej nie dalej niż do 30 km od Wrześni, która w jego imieniu będzie reprezentował Wykonawcę, w tym składała i odbierała oświadczenia woli i wiedzy oraz dokonywała wiążących dla Wykonawcy ustaleń z Zamawiającym w przypadkach, gdy Wykonawca nie będzie obecny osobiście w siedzibie Zamawiającego —w takim wypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa dla tej osoby. 25. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia do pracy w kuchni DPS na podstawie umowy o pracę minimum trzech pracowników w tym jednego z kwalifikacjami mistrz w zawodzie kucharz. Wykonawca zapewnia, że pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle porozumiewać się w języku polskim. 26. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, o których mowa w ust. 25 ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać oraz oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. 27. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy ma prawo do zweryfikowania oświadczenia Wykonawcy dotyczącego formy zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 25. 28. W celu zweryfikowania oświadczenia Wykonawcy dotyczącego formy zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania kopii umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 25; 2) zwrócenia się do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 29. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, w tym badania sanitarno- epidemiologiczne, określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r poz. 1866). 30. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz zawarcia stosownej umowy z właściwym podmiotem i niezwłoczne przedstawienie kopi tej umowy Zamawiającemu. 31. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakresem ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. w szczególności obejmujące wadliwe wykonanie usług i co za tym idzie szkody rzeczowe powstałe w wynajętym mieniu na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych). 32. W pozostałym zakresie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorach do umów stanowiących Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane od dnia 1stycznia 2018r. do dnia 31grudnia 2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykaz usług: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie co najmniej 2 usługi gastronomiczne polegające na kompleksowym przygotowaniu, gotowaniu (żywienie zbiorowe ). - Wykaz osób: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca zapewni w składzie personelu kuchni minimum trzech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w tym jednego z kwalifikacjami mistrz w zawodzie kucharz. Wykonawca zapewnia, że pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle porozumiewać się w języku polskim.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy do oferty powinni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy do oferty powinni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. 3. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty powinni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie oświadczeniem wskazanym w ust. 3 pkt 1 niniejszego rozdziału, załącznik nr 4; 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 3 i 5; 6. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. IX ust 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy PZP. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria    Znaczenie


cena    60,00


wartość wsadu do kolta    40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany osób wykazanych w ofercie Wykonawcy, o których mowa w rozdziale III ust 25 SI*WZ, 2) warunków i terminów płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy, 3) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-28, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Września ul. Szkolna 25, III piętro dnia 28 listopada 2017r. o godz. 8:15.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

drukuj (Dom Pomocy Społecznej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Krukowska
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-11-20 14:33
 • zmodyfikował: Łukasz Jakubowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 10:46
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Krukowska
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-11-20 14:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.