Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej

Ogłoszenie nr 500080038-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.  
Dom Pomocy Społecznej: Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25, w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 


Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 618648-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 500063784-N-2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 63970216700000, ul. ul. Szkolna  25, 62300   Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 360 798,

e-mail dpswrzesnia@data.pl, faks 614 360 798. 
Adres strony internetowej (url): www.wrzesnia.powiat.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25, w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia stanowi: przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Szkolnej 25, w pomieszczeniach wynajmowanych od DPS, polegających na:1) przygotowaniu posiłków z produktów Wykonawcy dostarczonych do pomieszczeń Zamawiającego 2) gotowaniu posiłków 2. Usługa jest wykonywana w całości w pomieszczeniach kuchennych wynajętych od Zamawiającego i przy użyciu znajdującego się w nich wyposażenia. 3. Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu jest wynajmowanie przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z elementami stałego wyposażenia o łącznej powierzchni użytkowej 67,2 m² znajdujących się w piwnicy budynku Domu. 4. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie, na bieżąco, w ilości ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego, ze świeżych produktów wysokiej jakości zakupionych i dostarczonych przez wykonawcę do pomieszczeń Zamawiającego, z uwzględnieniem: 1) konieczności stosowania diet, 2) zaleceń lekarza, 3) wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 149). rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACAP, 4) zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków w oparciu o dobową kaloryczność posiłków granicach 1800-2400 kcal. 6. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać codziennie dla mieszkańców Domu posiłki z podziałem na diety. zgodnie z poniższym harmonogramem:Śniadanie od godz. 08:00, Obiad od godz. 12:30,Podwieczorek (posiłek dodatkowy) od godz. 15:00, Kolacja od godz. 18:00. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania czasu wydawania posiłków określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 r. poz. 964, z późn. zm.). zwanego dalej „Rozporządzeniem” - tj. dwóch godzin dla każdego posiłku. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wyboru zestawu posiłków zgodnie z § 6 ust. 1, pkt 6 lit. b Rozporządzenia. 9. Liczba osób żywionych nie jest stała. Liczba mieszkańców może zmieniać się okresowo, gdyż zależna jest od stanu zdrowia i stanu liczebności mieszkańców Domu. 10. W latach 2018 i 2019 planowana liczba mieszkańców Domu wynosi 45 osób. 11. Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. 12. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. zapewnienie posiłków wysokiej jakości ze świeżych produktów(smacznych, nierozgotowanych, nieprzypalonych) urozmaiconych, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki, itp.), 2. dostarczenie towaru zakupionych produktów do pomieszczeń kuchni Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt, 3. używanie masła świeżego 82%, a nie produktów masłopodobnych oraz serów, a nie produktów seropodobnych, 4. zapewnienie wędliny wysokiej jakości (bez dodatków skrobi, soi oraz mięsa oddzielanego mechanicznie), 5. właściwe przechowywanie środków spożywczych (między innymi z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stanu opakowań), 6. przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych, 7. przestrzeganie higieny produkcji, 8. przestrzeganie sposobu wydawania żywności. 13. W posiłkach Wykonawca uwzględni co najmniej 1 raz w tygodniu ciepłą kolację. 14.Wykonawca zapewni:. 1. śniadania składające się, co najmniej, z następujących potraw: a) zupa mleczna (co drugi dzień), b) gorący napój, c) pieczywo mieszane, d) masło, e) nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego (w dniu, w którym nie ma zupy mlecznej, oba dodatki), 2. obiady składające się, co najmniej, z następujących dań: a) zupa, b) drugie danie składające się ze składnika: węglowodanowego (m.in. ziemniaków makaronu czy kaszy), białkowego, warzywnego (surowego lub przetworzonego); c) napój lub kompot; 15. Zamawiający wymaga: 1) przynajmniej 4 razy w tygodniu mięsnych dań obiadowych (w tym 2 razy w tygodniu z mięsa drobiowego) oraz 1 raz w tygodniu z ryb; 2) dodatków do głównego dania obiadowego częściej podawanych w postaci gotowanej; 3) podwieczorku w dni od poniedziałku do soboty składającego się z takich produktów jak: m.in. kaszka manna z sokiem, budyń, kisiel, jogurt, owoce sezonowe, ciasto, ciastka, bułka z masłem za wyjątkiem suchego pieczywa typu: chałka, suche rogale, sucharki, wafle ryżowe, paluszki; 4) podwieczorku dostarczanego mieszkańcom w dni świąteczne składającego się z ciasta minimum 90gr. na osobę; 5) kolacji składającej się, co najmniej z: a) gorącego napoju, b) pieczywa mieszanego, c) masła, d) nabiału lub dodatku z białka zwierzęcego lub potrawy z białka roślinnego z dodatkiem węglowodanowym; 6) dodatkowo każdorazowo do śniadania lub kolacji dodatek składnika warzywnego; 7) w piątki przygotowanie posiłków postnych. 16. Jadłospisy sporządzone będą przez osobę Wykonawcy uprawnioną do sporządzania diet z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu i ich wieku, zlecanych przez lekarza diet oraz wymagań w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków wynikających z Rozporządzenia. 17. Wykonawca przedkłada jadłospis na piśmie (wydruk 2 egzemplarzy), obejmujący okresy dekadowe (10 dni) do akceptacji pracownikowi wyznaczonemu przez Zamawiającego 5 dni przed dniem, w którym jadłospis ma być zastosowany. W razie zmiany przez Wykonawcę zatwierdzonego jadłospisu wymagana jest akceptacja zmiany jadłospisu na piśmie przez Zamawiającego, przy czym zmiany dokonane w dniu podania posiłku mogą nie zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca wywiesza jadłospis, najpóźniej w dniu, w którym jadłospis ma być zastosowany, na tablicy przed wejściem do pomieszczeń kuchennych lub na jadalni. 18. Zamawiający zobowiązuje się, że ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety zgłaszana będzie pisemnie przez Zamawiającego do godziny 11: 00 dnia poprzedniego i korygowana do godziny 7:30 dnia bieżącego z podziałem na poszczególne posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek,kolacja). 19. W jadłospisach należy uwzględnić tradycyjne dania dla posiłków przygotowywanych w trakcie świąt Bożego Narodzenia i WieIkanocy oraz między innymi Tłustego Czwartku, Środy Popielcowej, i dnia św. Marcina. 20. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowo posiłków na imprezę okolicznościową „Pożegnanie Lata” wspólne dla Domu i zaproszonych gości (razem ok.130 osób) — gdzie należy zapewnić m.in. 2 ciepłe posiłki: np. zupa, bigos, kiełbasa z rusztu oraz ciasto owoce i napoje. Termin imprezy zostanie ustalony przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie o nim poinformowany z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 21.Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przygotowania suchego prowiantu zamiast posiłku dla mieszkańców Domu w dniach, w których wyjeżdżać oni będą, na wyjazdy okolicznościowe. W ramach prowiantu Wykonawca zapewni również ciepłe napoje w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę. Rodzaj i ilość porcji suchego prowiantu i ciepłych napoi uzgadniane będą z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, o planowanym wyjeździe Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; 2)przygotowania tradycyjnie przyjętych potraw, w oparciu o specjalnie przygotowany jadłospis uwzględniający m.in pączki i faworki z okazji Tłustego Czwartku , rogala świętomarcińskiego z okazji dnia św. Marcina – 11 listopada oraz posiłki postne w Środę Popielcową i Wielki Piątek. 22. Wykonawca ma obowiązek przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu nie schodzących na stołówkę z wykorzystaniem wózków bemarowych lub przeznaczonych do tego celu termosów, zabezpieczających posiłki przed wylaniem i wychłodzeniem, spełniających wymogi sanitarno epidemiologiczne. 23. Wykonawca, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d Rozporządzenia, zapewni mieszkańcom Domu przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych między innymi: chleba, masła, dżemu, smalcu, herbaty, cukru i napojów. Personel opiekuńczy Zamawiającego będzie odbierał produkty. Koszt wyżej wymienionych artykułów spożywczych wliczony będzie w cenę jednostkową usługi. Szacunkowe zapotrzebowanie minimalnych ilości produktów na 1 dzień: 2 chleby, 250 g masła, 0,5 kg dżemu, powideł lub marmolady lub 0,5 kg smalcu przetopionego z cebulką i skwarkami, w okresie gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu przekroczy 28ºC - 15 l zimnych napoi (m.in. woda z sokiem, herbata owocowa z cukrem itp.) w pozostałym okresie 10l napoi ciepłych w termosach zabezpieczonych przez Wykonawcę. 24. Wykonawca mający swoją siedzibę w odległości powyżej 30 km od Wrześni ma obowiązek wskazania upoważnionej przez siebie osoby zamieszkałej nie dalej niż do 30 km od Wrześni, która w jego imieniu będzie reprezentowała Wykonawcę, w tym składała i odbierała oświadczenia woli i wiedzy oraz dokonywała wiążących dla Wykonawcy ustaleń z Zamawiającym w przypadkach, gdy Wykonawca nie będzie obecny osobiście w siedzibie Zamawiającego —w takim wypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa dla tej osoby. 25. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia do pracy w kuchni DPS na podstawie umowy o pracę minimum trzech pracowników w tym jednego z kwalifikacjami mistrz w zawodzie kucharz. Wykonawca zapewnia, że pracownicy będący cudzoziemcami potrafią biegle porozumiewać się w języku polskim. 26. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienną listę osób, o których mowa w ust. 25 ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać oraz oświadczenie o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. 27. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy ma prawo do zweryfikowania oświadczenia Wykonawcy dotyczącego formy zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 25. 28. W celu zweryfikowania oświadczenia Wykonawcy dotyczącego formy zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania kopii umów o pracę pracowników, o których mowa w ust. 25; 2) zwrócenia się do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 29. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, w tym badania sanitarno- epidemiologiczne, określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r poz. 1866). 30. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz zawarcia stosownej umowy z właściwym podmiotem i niezwłoczne przedstawienie kopi tej umowy Zamawiającemu. 31. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakresem ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia. w szczególności obejmujące wadliwe wykonanie usług i co za tym idzie szkody rzeczowe powstałe w wynajętym mieniu na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych). 32. W pozostałym zakresie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorach do umów stanowiących Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 56994.50 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MARTINA CATERING Sp z o.o – Lider konsorcjum 
Email wykonawcy: catering@martina.pl 
Adres pocztowy: Ul. Sarmacka 14, 61-616 Poznań 
Kod pocztowy: 61-616 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport- Import „MARTINA” Walczak Mirosław – Partner konsorcjum 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 615543.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 574875.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615543.30 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

drukuj (Dom Pomocy Społecznej)

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2017-12-27 12:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.