Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 20 / 2021

PROTOKÓŁ NR 20/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 9 czerwca 2021 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji:

 • Małgorzata Cichacka
 • Jarosław Czyż
 • Waldemar Grzegorek
 • Dionizy Jaśniewicz
 • Marek Kołodziejczyk
 • Henryka Waligóra - przewodnicząca komisji
 • Stefan Tomczak
 • Grzegorz Trocha
 • Rafał Zięty

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu ze względu na tematykę, uczestniczyli:

 • Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu;
 • Zbigniew Hupało, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Informacja o bieżących działaniach Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka  z o.o. (sprawozdanie z sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19, informacje o zaawansowaniu prac rozbudowy oddziału dziecięcego).
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja o bieżących działaniach Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka  z o.o. (sprawozdanie z sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19, informacje o zaawansowaniu prac rozbudowy oddziału dziecięcego).

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji Zbigniewa Hupało, prezesa Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Zbigniew Hupało przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informacje o działaniach Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. Przypomniał informacje dotyczące restrukturyzacji, przekształcenia własnościowego i władz spółki. Poinformował, że spółka rozpoczęła działalność z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000,00 zł. Dodał, że w ciągu tych wszystkich lat kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 36.650.000,00 zł. Dopowiedział, że na początku funkcjonowania spółki wniesiono kapitał w wysokości 27.745.000,00 zł. W latach 2009 – 2020 właściciel podniósł kapitał według poniższych wartości:

 • wkład rzeczowy – 3.427.718,42 zł;
 • wkład pieniężny – 5.477.281,58 zł.

Łącznie wynosi to 8.905.000,00 zł. Podał przykłady wkładu rzeczowego. Poinformował, że dopłaty do spółki wyniosły w ostatnich 8 latach kwotę 5.711.112,72 zł, które były przeznaczane na pokrycie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. Dodał, że z godnie z ustaleniami Zarządu Szpitala i Zarządu Powiatu środki w kwocie 5.711.112,72 zł będą mogły być zamienione ze zobowiązań Spółki wobec Powiatu na kapitał własny, co w znaczący sposób poprawi sytuację finansową Spółki. Przedstawił informacje dotyczące inwestycji rozbudowy szpitala:

1) przyjęcie przez Radę Powiatu Programu dostosowawczego SPZOZ (2007 r.);

2) ogłoszenie konkursu w ramach WRPO (maj 2009 r.);

3) zawarcie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji rozbudowy (ostateczna kwota dofinansowania – 26.115.415,00 zł.) (listopad 2009 r.);

4) zawarcie trójstronnej umowy wsparcia pomiędzy Szpitalem, Powiatem, a Nordea Bank Polska na długoterminowe zobowiązanie finansowe w kwocie 20.810.000,00 zł;

5) zawarcie umów poręczeń na łączną kwotę 18.950.000 zł;

6) finansowanie inwestycji

Łączna wartość inwestycji na dzień 08.04.2016 r. wyniosła 66.565.600,92 zł i współfinansowana była z poniższych źródeł:

a) 24.245.440,85 zł – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,

b) 1.101.544,41 zł – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

c) 2.020.818,42 zł – Szpital Powiatowy,

d) 39.197.797,24 zł – Powiat Wrzesiński;

7) wybór wykonawcy;

8) w czerwcu 2020 r. zobowiązanie z tytułu obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania inwestycji rozbudowy szpitala zamieniono na wieloletni kredyt;

9) prowadzone postępowania sądowe:

a) sprawa z powództwa OBIS 2 i CLIMAMEDIC przeciwko Szpitalowi o zapłatę 8.752.267,77 zł:

  • w I instancji wyrok zasądzony na rzecz powoda
  • luty 2020 r. - złożono apelację od wyroku
  • listopad 2020 r. – Sąd Apelacyjny oddalił apelację Szpitala
  • grudzień 2020 r. – w związku z powstaniem zobowiązania wymagalnego Zarząd Spółki złożył m.in. wniosek o otwarcie postępowania układowego,

b) sprawa z powództwa Climatic przeciwko Szpitalowi o zapłatę 15.538.221,50 zł:

  • sprawa w I instancji
  • pierwszy termin rozprawy – 10 czerwca 2020 r. – ustalono nowy termin z powodów proceduralnych
  • rozprawa w dniu 26 czerwca 2020 r. – bez rozstrzygnięć
  • rozprawa w dniu 9 września 2020 r. – odroczenie wyroku
  • wyrok z dnia 30 października 2020 r. – w punkcie I wyroku Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 2.244.496,19 zł., w punkcie II powództwo oddalono, w punkcie III obie strony obciążono kosztami procesu
  • w opinii kancelarii prowadzącej sprawę uzasadnienie wyroku jest niespójne,

c) sprawa z powództwa Szpitala przeciwko Climatic o zapłatę 9.695.888,90 zł:

  • w lutym 2020 r. sprawa została zawieszona na zgodny wniosek stron. Zawieszenie podyktowane było rozstrzygnięciem sprawy z powództwa Climatic, które może rzutować na wyrok w przedmiotowej sprawie
  • w sierpniu 2020 r. sprawa zostaje odwieszona i ponownie zawieszona na zgodny wniosek stron
  • stan na dzień dzisiejszy – w dniu 7 kwietnia 2021 strony złożyły ponownie wniosek o zawieszenie sprawy

d) postępowania układowe:

  • w związku z powstaniem zobowiązania wymagalnego, przekraczającego kwotę 12 mln zł. Zarząd Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. złożył wniosek do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy
  • z dniem 7 stycznia 2021 r. Sąd otworzył postępowanie układowe
  • sąd wyznaczył Nadzorcę Sądowego
  • Zarząd we współpracy z Powiatem Wrzesińskim podjął działania restrukturyzacyjne i starania o pozyskanie środków pozwalających spłacić powstałe zobowiązania
  • Spółka wraz z nadzorcą sodowym przedstawiła Sądowi m.in. Program restrukturyzacyjny. Zawiera on. m.in. Zwiększenie przychodów i zdobycie środków zewnętrznych na spłatę zobowiązań
  • w ramach wsparcia dla Szpitala Powiat Wrzesiński zamierza dokonać konwersji zobowiązań wynikających z umowy wsparcia na kapitały spółki. Pozwoli to zmniejszyć zobowiązania Spółki o kwotę znacznie ponad 5 mln zł.
  • szpital wraz z nadzorcą sądowym zamierza przedstawić propozycje układowe.

Zbigniew Hupało przedstawił działania szpitala w ramach walki z pandemią COVID-19. W marcu 2020 r. utworzono dodatkową izby przyjęć dla osób z objawami gorączki, kataru i kaszlu, z osobnym wejściem. W grudniu 2020 r. powstał kontener do wstępnej selekcji pacjentów przed szpitalem. Przedstawił informację o liczbie łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i liczbie łóżek na oddziale COVID-19. Dodał, że dnia 21 września 2020 r. uruchomiono przy przychodni punkt poboru wymazów Drive-Thru. Dopowiedział, że na dzień 19 maja 2021 r. pobrano 12.386 wymazów. Poinformował, że 4 stycznia 2021 r. uruchomiono przyszpitalny punkt szczepień. Początkowo objęto szczepieniami tzw. grupę „0”, a następnie kolejne grupy zawodowe i wiekowe. Na dzień 21 maja 2021 r. przeprowadzono 7.046 szczepień. Dodał, że 4 maja 2021 r. uruchomił Powiat Wrzesiński przy współpracy ze szpitalem Punkt Szczepień Masowych, który znajduje się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dopowiedział, że szpital otrzymał wielkie wsparcie od podmiotów i instytucji zewnętrznych na zakup m.in.: aparatu do USG i nowego stanowiska IOM. Poinformował, że szpital otrzymał i zakupił urządzenia m.in.: 3 pulsoksymetry, krzesło – schodołaz, respirator transportowy, 3 termometry, 8 lamp bakteriobójczych, ssaki i defibrylator. Dodał, że łącznie do szpitala w okresie pandemii wpłynęły środki finansowe w wysokości ponad 280.000,00 zł. Dopowiedział, że szpital otrzymał również sprzęt przekazany przez Wojewodę Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Poinformował, że pandemia miała wpływ na funkcjonowanie szpitala i jako jest skutki wymienił:

 • zwiększenie kosztów funkcjonowania szpitala;
 • zamknięcie oddziału rehabilitacyjnego: +237.099,33 zł;
 • utracenie przychodów z tytułu zamknięcia oddziału rehabilitacyjnego: -220.112,90 zł;
 • pozyskanie przychodów z tytułu oddziału COVID-19: +867.800,56 zł;
 • powstanie kosztów z tytułu oddziału COVID-19: -1.859.439,92 zł;

Według powyższych punktów, strata wynosi -974.652,93 zł. Podsumowując 2020 r. oraz pierwsze półrocze 2021 r. poinformował, że funkcjonowanie szpitala w dobie pandemii oraz wyrok z powództwa OBIS 2 i Climamedic niekorzystnie wpłynęło na kondycję spółki i jej wynik finansowy za 2020 r. Dodał, że zgodnie z art. 21 ust. 2a Ustawy o samorządzie powiatowym „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność starostwa powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Przedstawił w formie tabeli finanse szpitala w latach 2010 – 2019.

Szczegółowe informacje znajdują się w prezentacji, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji na temat oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że aktualnie trwają prace związane z remontem oddziału dziecięcego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Poinformował, że głównym wykonawcą robót budowlanych jest firma Wegner z Poznania. Dodał, że całkowita wartość zadania wynosi 3.792.000,00 zł, w tym: roboty budowlane 3.296.000,00 zł i wyposażenie (na podstawie badania rynku) 430.000,00 zł. Dopowiedział, że zakresem prac objęte są m.in.: prace budowlane, instalacja sanitarna, roboty elektryczne, w tym wentylacja  mechaniczna, gazy medyczne, zabezpieczenie p.poż., system oddymiania klatek schodowych i hydraty. Poinformował, że aktualnie wykonano 21% robót zgodnie z harmonogramem, w tym roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, montaż nowych ścian działowych i wymiana stolarki okiennej. Dodał, że wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że prezes szpitala, na sesji w miesiącu lutym wspomniał o świadczeniu usług komercyjnych przez Szpital Powiatowy we Wrześni. Zapytała, czy szpital uruchomił usługi komercyjne. Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to usługi.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że Szpital Powiatowy we Wrześni świadczył już wcześniej usługi komercyjne w postaci diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej (rentgen i tomografia komputerowa). Poinformował, że jeśli chodzi o usługi komercyjne, to następuje zmiana organizacyjna w Szpitalu Powiatowym we Wrześni, ponieważ wcześniej tym zajmował się podmiot prywatny, który zrezygnował z prowadzenia tej działalności i szpital przejmuje realizację usług komercyjnych. Dodał, że zarówno rentgen jak i tomograf to przede wszystkim świadczenia płatne przez podmioty indywidualne, jak i podmioty medyczne kierujące, czyli lekarzy rodzinnych. Dopowiedział, że wymaga to pewnych zmian organizacyjnych oraz zapewnienia dostępności personelu, przede wszystkim techników diagnostyki obrazowej. Poinformował, że w lutym na posiedzeniu Rady wspominał również o usługach komercyjnych świadczonych w ramach hospitalizacji na oddziale ortopedii i chirurgii. Dodał, że pandemia spowodowała ograniczenie świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego było nie możliwe dodatkowe świadczenie usług komercyjnych. Dopowiedział, że zostały wydzielone dla oddziału chirurgii i ortopedii 4 łóżka dla pacjentów komercyjnych, czyli są to łóżka wyłączone z umowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformował, że poproszono Narodowy Fundusz Zdrowia o wyrażenie zgody na wyłączenie jednej z sal operacyjnych z systemu NFZ na potrzeby zabiegów komercyjnych. Dodał, że nie wpłynie to niekorzystnie na hospitalizację pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy w planie restrukturyzacji szpitala zostały ujęte dochody z usług komercyjnych chirurgii i ortopedii.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że w planie restrukturyzacji szpitala zostały ujęte dochody z usług komercyjnych.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy wynik finansowy za 2020 r. jest dodatni czy ujemny.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że wynik finansowy jest ujemny. Dodał, że na ten moment nie może nic więcej powiedzieć, ponieważ dokumenty nie zostały jeszcze zatwierdzone. Dopowiedział, że dopiero zgromadzenie wspólników szpitala będzie mogło udzielić takich informacji po zatwierdzeniu dokumentów.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy jest znany termin posiedzenia zgromadzenia wspólników w celu zaakceptowania wyniku finansowego.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że termin posiedzenia zgromadzenia wspólników nie został jeszcze wyznaczony.

Małgorzata Cichacka zapytała, jak wygląda sytuacja związana z akredytacją, czy wniosek o jej uzyskanie zostanie ponownie złożony.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że przygotowanie do akredytacji cały czas się odbywa. Poinformował, że szpital jest przygotowany pod względem formalnym do złożenia wniosku. Dodał, że każde zarządzenie, czy zmiany organizacyjne szpitala są prowadzone pod kątem akredytacji, aby były zgodne z wymogami. Dopowiedział, że aktualnie podjął decyzję o wstrzymaniu złożenia formalnego wniosku, ponieważ wiąże się to z kolejnymi kosztami. Poinformował, że należy poczekać na zakończenie inwestycji na oddziale dziecięcym, ponieważ warunki pobytu na tym oddziale zawarzyły w dużej mierze na nieuzyskaniu akredytacji przy pierwszym podejściu. Dodał, że nie chciałby składać wniosku, który może na tym etapie zostać rozpatrzony znów negatywnie. Zagwarantował, że kiedy zostanie zakończona modernizacja oddziału dziecięcego, to szpital pozyska akredytację.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy koszt dostosowania obiektu szpitala do wymogów akredytacyjnych, w większości dotyczy remontu oddziału dziecięcego.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że koszt dostosowania obiektu szpitala do wymogów akredytacyjnych dotyczy w szczególności remontu oddziału dziecięcego.

Małgorzata Cichacka zapytała, do kiedy prezes szpitala ma kontrakt.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że prezes szpitala ma kontrakt do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Małgorzata Cichacka zapytała, z czego pochodził wkład pieniężny w kwocie powyżej 5.000.000,00 zł.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu odpowiedziała, że ten wkład pieniężny to środki własne Powiatu Wrzesińskiego.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w Szpitalu Powiatowym we Wrześni odbył się strajk pielęgniarek.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że w ramach strajku pielęgniarek, mogły zostać wywieszone plakaty i flagi. Dodał, że pielęgniarki podjęły decyzję, iż nie odchodzą od łóżek pacjentów, bo czują się za nich odpowiedzialne. Dopowiedział, że współpraca ze związkami zawodowymi pielęgniarek układa się pozytywnie.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy pielęgniarki pracują na samozatrudnienie czy zatrudnione są przez szpital. Dodała, że przeważnie pielęgniarki pracują kilka godzin w szpitalu i następne kilka godzin w przychodniach prywatnych.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że większość pielęgniarek pracuje na umowę o pracę, ale również są takie, które pracują w ramach umów cywilno-prawnych. Poinformował, że w Szpitalu Powiatowym we Wrześni nie ma problemu z liczbą  pielęgniarek. Dodał, że część pielęgniarek pracuje również w innych placówkach, ale stanowi to małą liczbę osób. Dopowiedział, że nie ma takiej sytuacji, jak czasami przedstawiana jest w mediach społecznościowych, iż pielęgniarki pracują po 300 godzin.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Małgorzata Cichacka zaproponowała, aby na jedno z posiedzeń Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprosić przewodniczącą związku zawodowego pielęgniarek.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 20 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.