Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 22 / 2021

PROTOKÓŁ NR 22/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność siedmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Magdalena Zając, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przedszkole i Szkoła Specjalna - zapoznanie się z problemami jakie spowodowała pandemia Covid-19.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Przedszkole i Szkoła Specjalna - zapoznanie się z problemami jakie spowodowała pandemia Covid-19.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie punktu Magdalenę Zając, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Magdalena Zając poinformowała, że od 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni zaczęto rozbudowywać przedszkole i ofertę edukacyjną dla najmłodszych dzieci, które mogą być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Dodała, że jeśli chodzi o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zaczynano od 2 dzieci, natomiast aktualnie grupa liczy 18 dzieci. Dopowiedziała, że te dzieci funkcjonują na bardzo różnym poziomie i może okazać się, że będą potencjalnymi kandydatami do przedszkola lub szkoły Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Poinformowała, że we wrześniu 2019 r. była tylko jedna grupa w przedszkolu, a od stycznia 2020 r. utworzono drugą grupę przedszkolną. Dodała, że na liczbę dzieci w grupie wpływa rodzaj ich niepełnosprawności oraz statut szkoły, który określa, iż w grupie mogą być maksymalnie 4 osoby. Dopowiedziała, że przedszkole jest 5-godzinne i nieodpłatne. Poinformowała, że wyżywienie jest zapewnione przez catering, który jest opłacany w większości przez rodziców, a w części jest dofinansowany. Aktualnie w przedszkolu są 2 grupy 4-osobowe. Dodała, że istnieje lista dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola. Dopowiedziała, że przedszkole posiada dobre warunki lokalne, ale jest ograniczone przestrzennie i w związku z tym będzie trzeba w przyszłości podjąć decyzję, czy rozszerzać ofertę przedszkolną, czy pozostać przy 2 grupach przedszkolnych. Poinformowała, że dzieci po obowiązkowych 5 godzinach w przedszkolu, mają dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne wynikające z orzeczeń lekarskich. Dodała, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu nauczycieli widać duże efekty w rozwoju dzieci. Dopowiedziała, że wdrożono w ofertę przedszkolną wiele nowoczesnych metod dotyczących np. komunikacji alternatywnej. Poinformowała, że udało się w ramach projektu „Nauka – to lubię” pozyskać sprzęt, a także z innych dodatkowych projektów przedszkole wyposażono w airtracker, czyli sprzęt, który pozwala dziecku komunikować się za pomocą gałek ocznych. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni wyposażony jest w sale sensoryczne. Do pracy z dziećmi wykorzystuje się różnego rodzaju metody np. poranny krąg, czy knill.

Radny Stefan Tomczak zapytał, jakie są koszty prowadzenia przedszkola przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni.

Magdalena Zając odpowiedziała, że koszty związane z prowadzeniem przedszkola będą wyliczone pod koniec sierpnia 2021 r. , tak aby móc rozliczyć dłuższy okres funkcjonowania placówki. Poinformowała, że subwencja, która była przyznana na początku roku nie obejmowała dzieci, które doszły w trakcie trwania roku szkolnego.

Poinformowała, że we wrześniu 2020 r. na terenie szkoły uruchomiono grupę rewalidacyjno-wychowawczą dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Podczas pandemii, dzieci, które pozostawały w domach miały zmienione orzeczenia z rewalidacji grupowej na indywidualną.

Dodała, że w szkole podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, czyli uczęszczają do tzw. klas życia i dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Dopowiedziała, że od pewnego czasu można zaobserwować nową grupę dzieci, która jest w normie intelektualnej, ale posiada innego rodzaju niepełnosprawność np. spektrum autyzmu lub niedookreślone trudności rozwoju i są zakwalifikowane jako np. niepełnosprawność ruchowa, czy afazja. Poinformowała, że powoduje to, iż trzeba dzielić klasy, ponieważ jeśli są niepełnosprawności mieszane, to w takiej klasie może być maksymalnie 5 dzieci. Dodała, że rodzice tych dzieci kierują zapytania, czy będą mogły zostać przyjęte do szkoły. Dopowiedziała, że każde dziecko z niepełnosprawnością powinno otrzymać wparcie od szkoły, a przesłanką przyjęcia dziecka do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Magdalena Zając odpowiedziała, że szkoła przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Poinformowała, że w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni funkcjonuje również szkoła ponadpodstawowa, czyli szkoła branżowa I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. Dodała, że podczas pandemii większość zajęć, które miały formę stacjonarną odbywały się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dopowiedziała, że w szkole przysposabiającej do pracy zawodowej uczy się młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która ukończyła szkołę podstawową. Poinformowała, że w szkole podstawowej i ponadpodstawowej klasy są łączone w grupy międzyoddziałowe według tego jak dzieci funkcjonują.

Grzegorz Trocha zapytał, czy szkoła branżowa kształci uczniów w konkretnych zawodach.

Magdalena Zając odpowiedziała, że uczniowie wybierają sami kierunek kształcenia w określonym zawodzie po konsultacji z doradcą zawodowym i na podstawie zaświadczenia o zdolności do pracy wydanego przez lekarza medycyny pracy. Dodała, że jeśli uczeń otrzyma zdolność do pracy, to kolejnym krokiem dla niego jest zafunkcjonowanie w zakładzie pracy. Dopowiedziała, że trudno pozyskać pracodawców chcących przyjąć uczniów, jednak są też tacy, którzy chętnie oferują miejsca pracy uczniom i z powodzeniem ich edukują.

Stefan Tomczak poinformował, że z problemem znalezienia pracodawców, którzy chętnie przyjmą uczniów do pracy borykają się nie tylko szkoły specjalne, ale także szkoły zawodowe. Dodał, że firmy prywatne nie chcą kształcić uczniów, ponieważ stwarzają oni problemy np. nie przychodzą do pracy lub jej unikają.

Magdalena Zając poinformowała, że w czasie pandemii na pracodawców i szkoły zostały nałożone ograniczenia, co wpłynęło na realizację praktycznej nauki zawodu przez uczniów. Dodała, że w czasie pandemii szkoła funkcjonowała normalnie, jednak w różnym wymiarze zajęć. Dopowiedziała, że co tydzień były przygotowywane listy uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach. Poinformowała, że codziennie, na bieżąco trzeba było dokonywać korekt na listach, ponieważ uczniowie chorowali, trafiali na izolację lub kwarantannę albo rodzice podejmowali decyzję, że dziecko nie przyjdzie do szkoły. Dodała, że spowodowało to problem z transportem uczniów do szkół, ponieważ trzeba było być w stałym kontakcie z przewoźnikiem, aby informować go o zaistniałych zmianach. Dopowiedziała, że w poprzednim roku szkolnym materiały lekcyjne dla uczniów były udostępniane na stronie internetowej szkoły, skąd można było je pobrać. Jeśli ktoś nie miał takiej możliwości, to materiały były dostarczane do domu ucznia. Poinformowała, że na początku roku szkolnego, we wrześniu 2020 r. wszyscy nauczyciele i uczniowie zostali przeszkoleni z funkcjonowania platformy Microsoft Teams i korzystania z multimediów. Dodała, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przez cały okres zawieszenia zajęć w szkołach korzystały z platformy i radziły sobie bez zarzutów, brały udział w zajęciach, były aktywne i zaangażowane.

Grzegorz Trocha zapytał, czy uczniowie biorący udział w zajęciach zdalnych korzystali z własnego sprzętu, czy z użyczonego przez szkołę.

Magdalena Zając odpowiedziała, że część uczniów korzystała ze swoich komputerów, a część zgłosiła potrzebę uzyskania sprzętu, po czym otrzymali komputery do nauki zdalnej. Poinformowała, że szkoła pozyskała od sponsora 20 komputerów stacjonarnych, a także tablety i laptopy. Dodała, że stworzono również możliwość odbywania zajęć w szkole dla uczniów, którzy nie mieli dostępu do łącza internetowego, bądź warunki lokalowe nie pozwoliły na uczestniczenie w zajęciach zdalnych.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy była potrzebna pomoc psychologiczna uczniom w czasie zamknięcia szkoły, kiedy zajęcia odbywały się w formie zdalnej.

Magdalena Zając odpowiedziała, że uczniowie byli pod stałą kontrolą psychologiczną i pedagogiczną. Poinformowała, że również dla rodziców wdrożono zajęcia pn.: „Kawka z psychologiem” podczas, których mogli zadawać pytania i poruszać interesujące ich tematy. Dodała, że po powrocie dzieci do szkoły zostało przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące jakości życia dzieci w pandemii oraz zorganizowano dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim treningi interpersonalne wzmacniające relacje między rówieśnicze. Poinformowała, że w czasie pandemii do szkoły uczęszczały dzieci z przedszkola, z grupy wczesnego wspomagania, grupy rewalidacyjno-wychowawczej i klas życia. Dodała, że podczas największej fazy pandemii szkoła była zamknięta tylko przez 2 tygodnie, jednak w tym czasie było czynne przedszkole i grupa rewalidacyjno-wychowawcza, pozostali uczniowie odbywali zajęcia w formie zdalnej.

Stefan Tomczak poinformował, że coraz większa liczba dzieci zmaga się z problemami psychicznymi. Zapytał, czy w związku z tym można podjąć jakieś działania.

Magdalena Zając dodała, że już przed okresem pandemii, kondycja psychiczna dzieci była na bardzo niskim poziomie. Dopowiedziała, że istnieje problem z profesjonalną pomocą psychiatryczną, ponieważ szkoła nie rozwiąże sama problemów. Poinformowała, że podstawą przyjęcia dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodała, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje także orzeczenia o zagrożeniu niedostosowania społecznego. Dopowiedziała, że można byłoby zastanowić się nad ofertą edukacyjną dla dzieci z ww. zaburzeniami, jednak na to potrzeba dodatkowej przestrzeni, której brakuje w budynku Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Poinformowała, że klasę dla uczniów z zagrożeniem niedostosowania społecznego można utworzyć na każdym poziomie edukacji. Dodała, że uważa, iż najpierw należałoby zbadać zapotrzebowanie szkół na utworzenie takiej grupy.

Radny Rafał Zięty zapytał, czy w związku z dużym zainteresowaniem przedszkolem, istnieje możliwość, aby funkcjonowało ono np. 2-zmianowo.

Magdalena Zając odpowiedziała, że przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. Następnie zaczynają się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie. Dodała, że aktualnie nie ma wolnych pomieszczeń, aby móc prowadzić zajęcia w formie 2-zmianowej.  Dopowiedziała, że planowana jest budowa hali gimnastycznej na terenie szkoły, której plan budowy zakłada wybudowanie piętra i powstanie kilku sal lekcyjnych.

 

Członkowie komisji zapoznali się z nowym budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 22 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.