Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 26 / 2021

PROTOKÓŁ NR 26/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady powitał radnych, starostę oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że w pierwszej części posiedzenia wezmą udział wszystkie komisje stałe realizując następujące punkty obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok
  i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029.

Następnie, po zakończeniu wspólnej części posiedzenia, każda z komisji uda się na własne posiedzenie w celu realizacji dalszych punktów obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029 oraz sformułowanie wniosków.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Zaproponował, aby ze względu na tematykę posiedzenia, poprowadził je Krzysztof Strużyński, przewodniczący Komisji  Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Radny Grzegorz Trocha był obecny w formie zdalnej.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności wszystkich radnych biorących udział w posiedzeniu oraz lista obecności zaproszonych gości znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod numerem sprawy SO.0012.40.2021.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Krzysztof Strużyński przedstawił zaplanowany powyżej porządek obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Poinformował, że w związku z brakiem propozycji zmian do treści proponowanego porządku obrad stwierdził, że treść porządku obrad została przyjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029.

Krzysztof Strużyński poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1) uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

2) uchwałę nr 1161/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r.;

3) pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 r., rocznej planowanej na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.;

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych;

5) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927).

Beata Matuszewska poinformowała, że na dzień podjęcia uchwały nr 1243/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r. zawarto 11 umów, w tym 5 umów na udzielenie kredytu długoterminowego, 2 umowy poręczenia i 4 umowy o dofinansowanie. Zawarto 49 umów obciążających rok budżetowy 2022 r. i podjęto 78 uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego mających wpływ na budżet 2022 r.

Przedstawiła:

1) założenia do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. przyjęte uchwałą nr 1161/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r.;

2) złożone wnioski mające wpływ na budżet 2022 r.:

a) wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” (wniosek rozpatrzony pozytywnie),

b) wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (wniosek został rozpatrzony pozytywnie),

c) wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” (wniosek złożony dnia 10 listopada 2021 r. – nie podjęto decyzji),

d) wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zakład pracy w szkole - nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego (wniosek złożony dnia 10 listopada 2021 r. – nie podjęto decyzji),

e) Wnioski o dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza:

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark” (wniosek nie został przyjęły do realizacji),
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek – Zagórów” (wniosek nie został przyjęty do realizacji),
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” (wniosek został przyjęty do realizacji);

3) wnioski złożone i petycje do budżetu na 2022 r.:

a) wniosek na zadanie pn.: „Prace renowacyjne okien witrażowych w kościele św. Michała Archanioła w Targowej Górce” - kwota 20.000,00 zł. Wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 8.000,00 zł,

b) wniosek na zadanie pn.: „Prace konserwatorsko-budowlanym przy bocznym wejściu do kościoła parafialnego NSPJ w Grabowie Królewskim” - kwota 10.0000,00 zł. Wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 5.000,00 zł,

c) wniosek na zadanie pn.: „Kontynuacja prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich (II etap) dwóch naw bocznych oraz kruchty bocznej i głównej w kościele farnym w Pyzdrach” - kwota 50.0000,00 zł. Wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 10.000,00 zł,

d) wniosek na zadanie pn.: „Pełna konserwacja i restauracja witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknach od strony północnej i południowej kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli” - kwota 20.0000,00 zł. Wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 7.000,00 zł,

e) wnioski Stowarzyszenia Projekt Września:

 • dofinansowanie funkcjonowania Szpitala Powiatowego we Wrześni

Zarówno w latach ubiegłych, jak i w budżecie na 2022 r. Zarząd Powiatu w budżecie Powiatu Wrzesińskiego zabezpiecza środki przeznaczone na wsparcie lub zabezpieczenie realizacji następujących działań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni:

- adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego,

- rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni,

- działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.,

- wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa,

 • utrzymanie zieleni we Wrześni i w powiecie wrzesińskim

W kompetencji Powiatu Wrzesińskiego leży utrzymanie zieleni i realizacja nasadzeń na mieniu stanowiącym własność powiatu wrzesińskiego. Zarówno w latach ubiegłych, jak i w budżecie na 2022 r. Zarząd Powiatu zabezpiecza środki przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni przy drogach i obiektach powiatowych,

f) wniosek Rafała Ziętego, radnego Powiatu Wrzesińskiego na zadanie pn.: „Prace porządkowe i remontowe części Ośrodka „Relax” w Orzechowie”. W budżecie na 2022 r. nie planuje się prac porządkowych i remontowych na ten cel,

g) wnioski Bogumiła Kwiatkowskiego, radnego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • zaangażowanie środków finansowych oraz zwiększenie działań w zakresie poprawy jakości rzeki Wrześnica oraz Zalewu Lipówka. Zadanie nie zostało ujęte w budżecie powiatu na 2022 r. Powiat Wrzesiński nie ma tytułu prawnego do ponoszenia wydatków na ten cel,
 • zaangażowanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości dotyczących stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów. Zarówno w latach ubiegłych, jak i w budżecie na 2022 r. zabezpieczono środki na w/w cel,
 • wykonanie sieci internetowej wraz z telewizją w szpitalu powiatowym wraz z niezbędną infrastrukturą. Jak corocznie Powiat zabezpiecza wsparcie na rzecz Szpitala Powiatowego we Wrześni (zostały wymienione w podpunkcie 5),

h) wnioski Burmistrza Gminy Miłosław:

 • przekazanie na rzecz gminy Miłosław działki w Orzechowie o nr ewidencyjnym 545/21. Wniosek nie ma wpływu na konstruowanie budżetu na 2022 r.,
 • zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wynagradzania ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie w sezonie 2022. Przy projektowaniu budżetu nie zabezpieczono na ten cel środków finansowych;

4) wnioski złożone do budżetu na 2021 r. dotyczące realizacji zadań drogowych.

Do budżetu wpłynęły wnioski na łączną liczbę 21 zadań drogowych na kwotę ponad 22.000.000,00 zł;

5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2021 r.;

6) ilość oddziałów i liczba uczniów w jednostkach oświatowych (stan na 30.09.2021 r.);

7) stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

Informacje znajdują się w materiale informacyjnym do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r. (od strony 3 do strony 53), który stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 1243/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 listopada 2021 r.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2022 r. w odniesieniu do lat ubiegłych.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r. znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr 1243/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12  listopada 2021 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że zaplanowano dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie 101.640.949,39 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 86.809.453,43 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.831.495,96 zł. Natomiast wydatki budżetu zaplanowano na 2022 r. w kwocie 106.413.938,98 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 85.931.862,43 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.482.076,55 zł. Dodała, że deficyt budżetu w wysokości 4.772.989,59 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dopowiedziała, że prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 877.591,00 zł, w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Poinformowała, że określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.127.327,00 zł i łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.900.316,59 zł. Dodała, że na planowane przychody budżetu składaj się:

 • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jest to kwota 3.668.685,95 zł,
 • kredyty, które są planowane do zaciągnięcia w przyszłym roku 3.244.565,29 zł,
 • przychody z wyodrębnionych ustaw 1.987.065,35 zł.

Dopowiedziała, że tworzy się rezerwy:

 • ogólną w wysokości 532.070,00 zł,
 • celowe w wysokości 881.719,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.365,00 zł,

- na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości 510.354,00 zł,

- na realizację zadań majątkowych w wysokości 200.000,00 zł.

Poinformowała, że określa się limit zobowiązań w kwocie 8.244.565,29 zł, w tym na pokrycie występującego w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości 5.000.000,00 zł;

2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.244.565,29 zł na pokrycie kredytu.

Beata Matuszewska przedstawiła dochody budżetu, które mają największy wpływ na budżet 2022 r.:

1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 21.348.722,00 zł, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowana kwota na 2022 r. dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT) - 19.561.318,00 zł,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (planowana kwota na 2022 r. kwoty dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) - 1.787.404,00 zł.

2) subwencja ogólna dla powiatu wynosi 44.254.666,00 zł, z tego:

a) cześć oświatowa - 40.442.687,00 zł,

b) część wyrównawcza - 2.721.540,00 zł,

c) część równoważąca - 1.090.439,00 zł;

3) dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 106.413.938,98 zł, w tym wydatki bieżące 85.931.862,43 zł, które stanowią 80,75% wydatków i wydatki majątkowe 20.482.076,55 zł, które stanowią 19,25% wszystkich wydatków. Dodała, że 64,44% to wydatki, które zostaną pokryte ze środków pozyskanych o łącznej wartości 13.198.639,96 zł. Natomiast kwota 1.987.065,35 zł, która stanowi 9,7% wydatków to wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 5.296.371,24 zł, stanowiące 25,86% to wydatki pokryte ze środków własnych.

Dodała, że na wydatki majątkowe zaplanowano na:

 • zadania drogowe – 2.664.910,96 zł,
 • zadania oświatowe – 12.830.000,00 zł,
 • ochronę zdrowia – 1.820.000,00 zł,
 • kulturę fizyczną – 2.626.840,85 zł,
 • podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. – 1.820.603,00 zł.

Przedstawiła informacje dotyczące wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Beata Matuszewska zaprezentowała wykresy przedstawiające symulację i zestawienie wydatków planowanych na oświatę, z których wynika, że na potrzeby i zadania oświatowe brakuje kwota 10.000.000,00 zł. Poinformowała, że od 2017 r. Powiat Wrzesiński dołożył do zadań bieżących jednostek oświatowych 12.678.325,87 zł, a na zadania majątkowe jednostek oświatowych (nie uwzględniając realizacji zadań związanych z Centrum Oświatowym i Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii) kwotę 11.123.338,58 zł.

Beata Matuszewska przedstawiła kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 oraz wykaz zadań w niej ujętych.

Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 listopada 2021 r.:

1) nr 1242/2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029;

2) nr 1243/2021 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 r.

znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0025.2021.

Radny Paweł Skrzypczak poinformował, że kwota podstawowa subwencji oświatowej została zaplanowana przez ministerstwo tylko na poziomie o 0,8% więcej, nie zwracając uwagi na inflację. Zapytał, czy istnieją jakieś możliwości wywarcia wpływu na zmianę przeliczników, aby wzrosła subwencja oświatowa. Zapytał, czy jeśli będzie ona utrzymywać się na tym poziomie, jak zaplanowano, to czy Powiat Wrzesiński będzie w stanie wygospodarować środki finansowe na oświatę.

Starosta wrzesiński poinformował, że ta sytuacja związana z niewystarczającą subwencją oświatową dotyczy wszystkich samorządów w Polsce. Dodał, że na szczeblu ogólnopolskim istnieje organizacja – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Dopowiedział, że Powiaty podczas posiedzeń Komisji są reprezentowane przez Związek Powiatów Polskich. Poinformował, że na jednym z ostatnich spotkań Komisji zawnioskowano o zwiększenie subwencji oświatowej na poziomie minimum 4 miliardów zł. Dodał, że projekt budżetu Ministra Edukacji Narodowej, w momencie tworzenia budżetu państwa był mniejszy prawie o 1 miliard zł. Dopowiedział, że pokazuje to skalę niedoboru środków finansowych na poziomie projektowania budżetu. Poinformował, że przyjęte założenia projektowe dotyczyły innego wskaźnika inflacji, niż obowiązuje dziś i trudno wyobrazić sobie realizację budżetu bez znacznej jego korekty.

Radna Wiesława Kowalska oznajmiła, że z informacji, które posiada od innych samorządów lokalnych, żaden z nich nie ma takich problemów, jak Powiat Wrzesiński. Poinformowała, że w Powiecie Słupeckim na zadania oświatowe brakuje tylko 2.000.000,00 zł i Zarząd Powiatu Słupeckiego może pokryć tę kwotę. Dodała, że również w Gminie Pyzdry i w Powicie Kaliskim nie ma problemu, aby samorządy pokryły z budżetu wydatki na oświatę. Dopowiedziała, że w wyżej wymienionych powiatach i gminach są znacznie wyższe środki finansowe na wydatki inwestycyjne niż w Powiecie Wrzesińskim np. w Powiecie Słupeckim na inwestycje przeznacza się około 50.000.000,00 zł. Zapytała, dlaczego w Powiecie Wrzesińskim jest taka zła sytuacja finansowa i z czego wynika brak środków w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zadaniami oświatowymi. Zapytała, co się dzieje z zarządzaniem Powiatem Wrzesińskim, kiedy sąsiednie powiaty nie mają takich problemów i dają radę z realizacją budżetu.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że proponowany wzrost subwencji oświatowej o 0,8% jest niewielki. Jest to wzrost z kwoty 6.069,00 zł na kwotę 6.118,00 zł na jednego ucznia. Zapytał, czy Wydział Edukacji analizował subwencję oświatową biorąc pod uwagę wszystkie algorytmy i współczynniki, które służą do jej wyliczenia. Dodał, że do takich parametrów należą m.in. liczba uczniów, poziom stopnia awansu zawodowego kadry nauczycielskiej, a także, czy szkoła położona jest w gminie wiejskiej, czy miejskiej oraz zamożność powiatu lub gminy. Zapytał, z czego wynika niedobór środków finansowych na zadania oświatowe.

Beata Matuszewska poinformowała, że w trakcie roku budżetowego zostaje wydane rozporządzenie lub zmiana przepisów np. zmniejszenie liczby dzieci z 10 na 5 w jednym oddziale w szkole specjalnej, co powoduje, że musi zostać utworzony 1 dodatkowy oddział, przy czym nie zmienia się liczba dzieci w szkole. Dopowiedziała, że na moment tworzenia projektu budżetu trudno oszacować dane, nie mając pełnych informacji z ministerstwa. Poinformowała, że Powiat Wrzesiński dołożył na zadania bieżące oświaty ponad 12.000.000,00 zł, z czego 3.300.000,00 zł w 2021 r. Dodała, że nie wynika z tego, że Powiat źle funkcjonuje, tylko takie są koszty, a przekazana subwencja oświatowa jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków.

Starosta wrzesiński poinformował, że podstawą do naliczania subwencji oświatowej jest sprawozdawczość, w której zawierane są dane z Systemu Informacji Oświatowej, czyli stan uczniów, nauczycieli i innych parametrów niezbędnych do wyliczenia subwencji na dzień 30 września każdego roku. Dodał, że subwencja oświatowa przyznawana jest na rok kalendarzowy, natomiast nowy rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a to wiąże się ze zmianą liczby uczniów i oddziałów. Dopowiedział, że wysokość subwencji oświatowej, jaką zaproponowało ministerstwo jest wynikiem sprawozdawczości z dnia 30 września 2021 r. Poinformował, że dziś już wiadomo, iż będzie ponad 400 uczniów więcej, czyli o 10-11 oddziałów więcej w nowym roku szkolnym. Dodał, że Powiat Wrzesiński zwrócił się do ministerstwa o uruchomienie środków z tzw. rezerwy oświatowej uzasadniając tym, iż od września 2022 r. przybędzie w szkołach więcej uczniów. Odpowiedź była, że ministerstwo nie widzi podstaw do tego, aby dokonać korekty subwencji oświatowej.

Paweł Skrzypczak dodał, że część podstawowa subwencji oświatowej jest wszędzie taka sama. Dopowiedział, że samorządy nie mogą zmienić parametrów i zasad zawartych w Systemie Informacji Oświatowej.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że subwencja oświatowa na 400 nowych uczniów dopiero będzie naliczana od 1 stycznia 2023 r., a nie od września 2022 r. Dodał, że jest to jednym z powodów nieoszacowania subwencji oświatowej.

Maciej Handkiewicz dopowiedział, że za 400 nowych uczniów będzie naliczana subwencja oświatowa w miesiącach: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2023 r., kiedy tych uczniów od września 2023 r. może już nie być więcej, tylko mniej. Poinformował, że w przyszłości może zdarzyć się sytuacja, iż ze względu na niż demokratyczny subwencja oświatowa będzie wystarczająca.

Radny Rafał Zięty dodał, że w przypadku mniejszej liczby uczniów zostałaby dokonana korekta subwencji oświatowej polegająca na zmniejszeniu jej wysokości odpowiadającej liczbie uczniów.

Beata Matuszewska odnosząc się do wypowiedzi radnej Wiesławy Kowalskiej, poinformowała, że według projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2022 r., który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego, Powiat Słupecki otrzyma subwencję oświatową w kwocie 25.990.834,00 zł. Dodała, że według ww. projektu wynika, iż na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatki wynoszą 30.997.039,58 zł, czyli brakuje 5.000.000,00 zł, a nie 1.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że planowane dochody majątkowe Powiatu Słupeckiego wynoszą 127.831.932,54 zł, a wydatki majątkowe 144.480.750,26 zł. Z ww. dochodów i wydatków 120.479.233,00 zł jest przeznaczone na obronę narodową, z czego wynika, iż na dochodach majątkowych pozostaje kwota 7.352.699,00 zł, a na wydatki 24.000.000,00 zł. Poinformowała, że wydatki w kwocie 16.595.879,73 zł zostają pokryte z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład i 391.600,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wiesława Kowalska oznajmiła, że informacje, które posiada otrzymała bezpośrednio od starosty słupeckiego. Dodała, że Powiat Słupecki ma 205.000.000,00 zł na wydatki, z czego 100.000.000,00 zł zostanie przeznaczone na drogi militarne, a pozostałe środki będą na wydatki majątkowe i inwestycje. Dopowiedziała, że na tle Powiatu Słupeckiego i Powiatu Kaliskiego, Powiat Wrzesiński jest na złym poziomie. Zaproponowała, że może warto byłoby zorganizować spotkanie z innymi samorządami, aby poznać ich metody realizacji np. inwestycji drogowych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Pani Skarbnik przytaczając dane dotyczące Powiatu Słupeckiego opierała się na projekcie budżetu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że podane przez nią informacje wynikają z uchwały nr 331/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2022 r.

Wiesława Kowalska dodała, że Gmina Pyzdry na inwestycje drogowe ma zaplanowane 10.000.000,00 zł, a Powiat Wrzesiński tylko 4.000.000,00 zł.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński dopowiedział, że Powiat Wrzesiński składał wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, jednak nie otrzymał wsparcia lub dostał je w bardzo niskiej kwocie.

Wiesława Kowalska poinformowała, że od początku, kiedy została radną proponowała, aby Powiat Wrzesiński przekazał swoje drogi gminom, w celu rozłożenia wydatków na inwestycje drogowe. Takie rozwiązanie funkcjonuje np. w Powiecie Kaliskim.

Waldemar Grzegorek dodał, że wiele zadań na drogach należących do Powiatu Wrzesińskiego zostało wykonanych przy współpracy z samorządami gminnymi.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy Powiat Wrzesiński przystąpił do przetargu na dostawę energii elektrycznej za niższą kwotę, i jak obecnie wygląda ta sytuacja.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że od około 4 lat Powiat Wrzesiński wspólnie z gminami powiatu wrzesińskiego prowadzą postępowanie przetargowe w celu wyboru dostawcy energii elektrycznej.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy przetarg dotyczy wszystkich gmin powiatu wrzesińskiego i kto jest podmiotem dowodzącym.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że przetarg dotyczy wyboru najkorzystniejszego dostawcy energii elektrycznej zarówno dla Powiatu Wrzesińskiego, jak i wszystkich gmin z terenu powiatu wrzesińskiego. W 2020 r. podmiotem dowodzącym była Gmina Września, a w 2021 r. jest Powiat Wrzesiński.

Przemysław Hirschfeld zapytał, jak wygląda obecnie sytuacja związana z akredytacją Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że jednym z głównych elementów mających wpływ na akredytację Szpitala Powiatowego we Wrześni jest remont oddziału dziecięcego. Dodał, że zakończenie tej inwestycji pozwoli na ponowne uruchomienie procesu akredytacji. Dopowiedział, że posiada informację od przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, że w grudniu 2021 r. odbędzie się posiedzenie ww. komisji, w którym weźmie udział prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni, aby przedstawić obecną sytuację placówki.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, czy w założeniach do budżetu uwzględniono aktualny arkusz organizacyjny, czy jednak zakładano już zmiany, które mają wejść od II półrocza roku szkolnego. Zapytał, czy może niedoszacowanie wynika z tego, iż ministerstwo zakłada, że wynagrodzenie nauczycieli od września ma przejąć kurator oświaty.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że do opracowania projektu budżetu wykorzystano arkusz organizacyjny na lata 2021/2022. Dodała, że nie posiada żadnych informacji na temat przejęcia wynagrodzeń nauczycieli przez kuratora oświaty.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy postępowania sądowe związane z przebudową ul. Kościuszki we Wrześni zostały zakończone. Jeśli tak, to czy można byłoby dokonać zmiany budżetu na 2022 r. i wprowadzić do niego jakiekolwiek działania związane z remontem ul. Kościuszki we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, ze proces dotyczący przebudowy ul. Kościuszki we Wrześni nie został jeszcze zakończony. Poinformował, że Powiat Wrzesiński przystąpił do prac związanych z przeprojektowaniem istniejącego projektu. Dodał, że mając aktualny projekt i kosztorys będzie można poznać realne możliwości realizacji przebudowy ul. Kościuszki we Wrześni. Uważa, że jest to jedna z priorytetowych inwestycji drogowych.  

Małgorzata Cichacka poprosiła o uszczegółowienie informacji odnośnie ujętych w budżecie na 2022 r. w dziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatków na kronikę filmową i radiową powiatu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że są to wydatki związane z zawartymi umowami z Radio Września i Radio Gniezno.

Krzysztof Strużyński poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Bierzglinku.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Gmina Września prowadzi aktualnie procedurę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek. Poinformował, że cały obszar obejmuje około 19 ha, na którym przewidziano powstanie zabudowy wielorodzinnej oraz budynków usługowych. Dodał, że planuje się wybudowanie nowego obiektu, w którym będzie znajdować się Dom Pomocy Społecznej. Budynek, w którym aktualnie funkcjonuje ta jednostka nie spełnia odpowiednich wymogów dla takiej placówki i w przyszłości zamierza się sprzedać stary budynek i wybudować nowy obiekt. Dopowiedział, że na działkach w Bierzglinku powstanie przedszkole i żłobek, placówki handlowe oraz gastronomiczne. Nie zabraknie również terenu rekreacyjnego m.in. parku.

Grzegorz Trocha zapytał, jaki jest roczny koszt wydawania biuletynu „Przegląd Powiatowy”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że trudno podać dokładną kwotę wydatków na wydanie „Przeglądu Powiatowego” w 2022 r., ponieważ budżet został zmniejszony i w związku z tym Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu będzie musiał dokonać korekty budżetu na realizację zadań w swoim zakresie.

Grzegorz Trocha poinformował, że do budżetu na 2022 r. złożono wiele wniosków na realizację zadań drogowych. Zaproponował, iż może warto byłoby w 2022 r. wstrzymać wydawanie „Przeglądu Powiatowego” i te środki finansowe przeznaczyć na inwestycje drogowe.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że Powiat Wrzesiński posiada kilka gotowych projektów na realizację zadań drogowych m.in. przebudowa drogi w miejscowości Wrąbczynek, czy dalszy ciąg przebudowy drogi w miejscowości Nowy Folwark. Dodał, że jednak są to inwestycje drogowe, na które nie uzyskano dofinansowania.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy w związku z koniecznością zamknięcia budynku, w którym obecnie funkcjonuje Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, planuje się wyremontować obiekt, aby spełniał odpowiednie warunki, zgodne z przepisami, czy przenieść placówkę do nowej lokalizacji. Zapytał, czy można zwiększyć środki finansowe na wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, przeznaczając je dla wychowanków, którzy nie będą mogli przebywać już w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że podczas konstruowania budżetu zabezpieczono środki finansowe na Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie uwzględniając aktualną liczbę dzieci na dzień sporządzania projektu budżetu. Poinformowała, że w związku z dostosowaniem placówki do obowiązujących przepisów, należy zmniejszyć liczbę wychowanków do 14 osób. Wiąże się to z umniejszeniem planu wydatków. Dodała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie osiąga dochód z gmin, w przypadku kiedy w placówce przebywają dzieci z danej gminy, to ta gmina zobowiązana jest dokonywać opłat w wysokości od 10% do 30% w zależności od okresu przebywania danego wychowanka. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński również otrzymuje dochód  w przypadku, kiedy w Ośrodku umieszczone są dzieci z innego powiatu. Te środki trafiają do budżetu powiatu. Poinformowała, że jeśli te dzieci nie znajdą się w 14-osobowej placówce, to zmniejszą się dochody, ale wydatki nadal będzie trzeba ponieść w związku z usamodzielnieniem tych wychowanków lub umieszczeniem ich w rodzinie zastępczej, czy domu dziecka. Dodała, że po ostatecznym rozmieszczeniu dzieci będzie dokonywana korekta budżetu na 2022 r. poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków.

Starosta wrzesiński poinformował, że uczestniczył wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w spotkaniu, które odbyło się w Wydziale Polityki Społecznej w Urzędzie Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że zmieniające się przepisy, zobowiązują do zmniejszenia liczby wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do 14 osób. Dopowiedział, że planuje się przystosować część internetu przy ul. Kaliskiej we Wrześni na 14-osobową placówkę. Poinformował, że do tego momentu 14 wychowanków pozostanie w budynku w Kołaczkowie, w którym aktualnie znajduje się Ośrodek.

 

O godz. 17:05 zarządzono przerwę w obradach.

O godz. 17:15 obrady zostały wznowione. W dalszym posiedzeniu liczba radnych nie uległa zmianie.

 

Radna Małgorzata Cichacka poinformowała, że w budżecie wśród wydatków znajduje się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 510.354,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty i nagrody starosty. Zapytała, ile przeznacza się z ww. kwoty na remonty.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że trudno określić na etapie projektowania budżetu kwotę na remonty. Poinformowała, że wszystko zależy od zapotrzebowania w ciągu roku i decyzji Zarządu Powiatu, w jaki sposób rozdysponują te środki finansowe.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy wymienione remonty w rozdziale 75818 dotyczą tylko jednostek oświatowych czy wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wymienione remonty w rozdziale 75818 dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego.

Wiesława Kowalska zapytała, jakie zadania są objęte kwotą w wysokości 12.759.819,94 zł, która przeznaczona jest na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwotę w wysokości 12.759.819,94 zł przeznacza się na budowę i wyposażenie bursy w Grzymysławicach.

Maciej Handkiewicz poinformował, że porównał sobie wydatki z roku bieżącego i z planem na 2022 r. w dziale 750 Administracja publiczna, z czego wynika kwota mniejsza o 1.500.000,00 zł. Zapytał, czy wynika to z oszczędności czy z przeniesienia środków miedzy rozdziałami.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że różnica ta wynika z przeniesienia kosztów administracyjnych między rozdziałami.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029 oraz sformułowanie wniosków.

Po zakończeniu dyskusji Henryka Waligóra przeprowadziła odrębne głosowania nad zaopiniowaniem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 i budżetu powiatu na 2022 rok, w którym wzięli udział wszyscy członkowie komisji.

Projekty:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2029;

2) budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

zostały zaopiniowane pozytywnie 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się”.

Opinia Komisji znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod numerem sprawy SO.0012.40.2021.

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji                                                    

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 26 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.