Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 23 / 2021

PROTOKÓŁ NR 23/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 4 listopada 2021 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Ze względu na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyły:

  • Urszula Remisz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie;
  • Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
  • Joanna Musiałkiewicz, kierująca Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
  4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2021 – 2026.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie.

Przewodnicząca komisji zaproponowała rozszerzyć porządek obrad o dodatkowy punkt, który będzie brzmieć: Przedstawienie informacji o realizacji projektu pn. „Stabilna praca – silna rodzina” przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. Zarządziła głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad. Temat zostałby omówiony w pkt. 5. Następnie w pkt. 6 będą sprawy bieżące, a w pkt. 6 zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt. 3 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie punktu Urszulę Remisz, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

Urszula Remisz poinformowała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie wzięły udział w programie pn.: „Wyrównywanie różnic między regionami”, na który udało zdobyć się środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodała, że w ramach programu zostanie przeprowadzony remont wszystkich łazienek, wymiana drzwi w budynku oraz zakup nowej zabudowy do kuchni. Dopowiedziała, że zakończenie remontu zaplanowane jest na koniec stycznia 2022 r., a rozliczenie projektu nastąpi w marcu 2022 r. Poinformowała, że 80% uczestników Warsztatów jest zaszczepiona przeciwko Covid-19. Dodała, że w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie jeśli chodzi o posiłki, to rodzice uczestników, co miesiąc składają się na produkty, z których przygotowywane jest śniadanie dla uczestników. Dopowiedziała, że w Warsztatach została przeprowadzona kontrola przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, z której wyniknęły tylko niewielkie uchybienia oraz należy dokonać zmiany statutu placówki.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie funkcjonują prawidłowo, bez żadnych zarzutów. Dodała, że należy tylko dokonać zmiany statutu z 2007 r.

Radny Stefan Tomczak zapytał, ilu jest uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

Urszula Remisz odpowiedziała, że w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie jest 30 uczestników.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest lista rezerwowa osób oczekujących na przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

Urszula Remisz odpowiedziała, że na liście osób oczekujących są aktualnie 3 osoby.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy przeprowadzony remont będzie miał wpływ na wysokość czynszu.

Urszula Remisz odpowiedziała, że przeprowadzony remont nie będzie miał wpływu na zmniejszenie czynszu. Dodała, że właściciel obiektu przez dwa lata nie będzie mógł jedynie podnieść wysokości czynszu. Dopowiedziała, że dopiero po dwóch latach i nie rzadziej niż co dwa lata właściciel obiektu będzie mógł podnieść czynsz o wskaźnik inflacji. Poinformowała, że w umowie wynajmu znajduje się zapis, iż w przypadku, gdy gmina będzie chciała wykupić obiekt, to wkład własny, który został wydatkowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej pomniejszy wartość budynku.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, ile lat ma najstarszy uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

Urszula Remisz odpowiedziała, że najstarszy uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie ma 67 lat.

 

Pkt. 4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2021 – 2026.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie Strategii Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2021 – 2026 jest dokumentem, który będzie przyjmowany jako uchwała przez Radę Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że Strategia jest oparta przede wszystkim na diagnozie problemów społecznych. Przedstawiła ankietę, która była przeprowadzona wśród społeczeństwa oraz osób pracujących w obszarze pomocy społecznej, która pomogła przeprowadzić analizę i pokazać aktualne problemy społeczne. Dopowiedziała, że dokument po zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu zostanie przekazany Radzie Powiatu.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, jakie najczęściej pojawiają się problemy społeczne.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że pandemia spowodowała problem z izolacją społeczną. Poinformowała, że w związku z pandemią wzrósł poziom przemocy w rodzinach, wzrosła potrzeba poradnictwa psychologicznego. Dodała, że pojawiły się problemy w zakresie interwencji kryzysowej, a także powstał problem dotyczący braku rodzin zastępczych.

 

Pkt. 5 Przedstawienie informacji o realizacji projektu pn. „Stabilna praca – silna rodzina” przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji Joannę Musiałkiewicz, kierującą Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt pn. „Stabilna praca – silna rodzina” jest projektem pilotażowym, którego celem jest aktywizacja osób wychowujących dzieci czy długotrwale bezrobotnych z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi, bądź młodzież do 30 roku życia nie pracującą i nie uczącą się. Przedstawiła koncepcję, jaką Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zamierza złożyć do Ministerstwa. Dodała, że została przeprowadzona konsultacja z przedsiębiorcami, Okręgowym Związkiem Pracodawców Prywatnych, Wrzesińskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców oraz Powiatową Radą Rynku Pracy. Dopowiedziała, że program skoncentrowany byłby przede wszystkim na osobach wychowujących dzieci do 10 roku życia, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy. Takich osób jest około 150. Poinformowała, że ogłoszenie tego projektu może spowodować, iż zgłoszą się do jego udziału osoby, które nie są zarejestrowane w urzędzie. Dodała, że projekt polegałby na oferowaniu osobie posiadającej dziecko powrót do pracy na ¾ etatu. Środki finansowe przeznaczone na program finansowałyby utworzenie stanowiska pracy w całości przez okres 6 miesięcy. Dopowiedziała, że dodatkowo będzie można skorzystać z bonu na żłobek w wysokości 1000,00 zł i przedszkole w wysokości 500,00 zł. Poinformowała, że pracodawca miałby pokryte koszty utrzymania pracownika przez 6 miesięcy, ale zobowiązany byłby zatrudnić tę osobę na kolejne 3 miesiące w wymiarze co najmniej ¾ etatu pokrywając wszystkie koszty z tym związane. Dodała, że do udziału w projekcie powinny zgłosić się osoby wyrażające chęć do pracy. Dopowiedziała, że w ramach projektu będzie można skorzystać ze szkoleń, zdobyć dotację na działalność gospodarczą w formie home office. Poinformowała, że rozważa się również dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy zdalnej.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest jakaś określona pula środków finansowych przeznaczona na realizację projektu.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że nie ma określonej puli środków finansowych. Dodała, że we wniosku będzie zapis, iż projektem będzie objętych 70 osób. Jest to statystyczna połowa zarejestrowanych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Dopowiedziała, że projekt realizowany byłby przez 2 lata i rozpocząłby się w styczniu 2022 r. 

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy ten 10 rok życia jest obligatoryjny, czy ewentualnie można byłoby zmienić do 15-16 roku życia.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że jak najbardziej można pomyśleć o zmianie wieku dziecka, którego rodzic będzie korzystał z projektu.

Radna Małgorzata Cichacka zaproponowała, aby poszerzyć grupę odbiorców o rodziców dzieci z niepełnosprawnością, które nie posiadają w swoim orzeczeniu o niepełnosprawności zapisu dotyczącego wymagania stałej opieki i w trakcie, kiedy dziecko przebywa w szkole lub przedszkolu rodzic mógłby pracować.

Członkowie komisji stwierdzili, że należałoby opracować sposób kontrolowania osób korzystających z projektu, aby nie było takich sytuacji, iż osoba będzie miała wypłacane wynagrodzenie, a przez dłuższy czas będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim oraz, aby weryfikować udzielanie bonów i sprawdzać, czy w tym czasie, kiedy dziecko przebywała w żłobku czy przedszkolu, rodzic jest w pracy, a nie w domu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 23 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.