Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 24 / 2021

PROTOKÓŁ NR 24/2021

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 10 listopada 2021 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność ośmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. W posiedzeniu ze względu na tematykę, uczestniczyli:

  • Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny
    w Kołaczkowie;
  • Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie m.in. podział na dwie odrębne jednostki i zaawansowanie prac z tym związanych.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie m.in. podział na dwie odrębne jednostki i zaawansowanie prac z tym związanych.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji Andrzeja Szablikowskiego, dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przedstawił sytuację wychowanków w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Poinformował, że w Ośrodku znajduje się 29 wychowanków, z czego - 5 osób jest powyżej 18 roku życia, 17 osób jest od 10-18 roku życia, a 7 wychowanków to dzieci do 10 roku życia. Podkreślił, że w 2021 r. udało się usamodzielnić 7 wychowanków.  Dodał, że w związku z decyzją Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 listopada 2021 r. o odstąpieniu od podziału Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na 2 odrębne placówki, a tym samym zmniejszeniu liczby wychowanków w Ośrodku do 14 osób, należy wskazać nowe miejsca zamieszkania dla pozostałych wychowanków.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, dlaczego nie udało się zrealizować założenia o podziale Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Andrzej Szablikowski odpowiedział, że w celu dostosowania budynku do przepisów konieczny jest remont, który zaadaptuje Ośrodek do panujących zasad przeciwpożarowych. Poinformował, że wykonana została ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Ośrodka, która została zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków oraz Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Poznaniu. Dodał, że obecnie wykonuje się prace nad projektem grawitacyjnym usuwania dymu i ciepła z klatek schodowych oraz nad opracowaniem projektu systemu sygnalizacji pożaru w budynku, jednak prace remontowe są niemożliwe do zrealizowania do końca roku, a trwająca sytuacja epidemiczna wydłuża wszelkie terminy.  

Radny Rafał Zięty poinformował, że należy podkreślić, iż decyzja o odstąpieniu od podziału Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, która zapadła na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, jest rozwiązaniem tymczasowym.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w przyszłości planuje się utworzyć drugi ośrodek opiekuńczo-wychowawczy w innym miejscu.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński przedstawił koncepcję przyszłościową, która obejmuje plan zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Bierzglinku na budowę jednostek użytku publicznego.

Andrzej Szablikowski poinformował, że aktualnie wojewoda oczekuje na pismo, w którym zostaną wskazane nowe miejsca zamieszkania dla wychowanków, którzy po 31 grudnia 2021 r. nie mogą zostać w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy zostały przeprowadzone rozmowy z wychowankami na temat bieżącej sytuacji w Ośrodku.

Andrzej Szablikowski odpowiedział, że osobiście przeprowadził rozmowy z wychowankami. Dodał, że wykazali się dojrzałością w związku z panującą sytuacją i zaakceptowali dostosowanie się do zasad, a część z nich postanowiła usamodzielnić się.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oznajmiła, że z informacji od wojewody wynika, że w przypadku gdy w placówce jest 14 osób, a któreś z nich przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, wtedy za zgodą Wojewody Wielkopolskiego można przyjąć kolejnego wychowanka. Dodała, że planuje się wystąpić z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o przedłużenie terminu osiągnięcia wymaganych standardów, ponieważ zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki i wychowania jest bardzo trudne do zrealizowania w tak krótkim czasie, mimo propagowania rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez organizowanie szkoleń i kursów.

Andrzej Szablikowski poinformował również o przeprowadzonych rozmowach z kadrą wychowawczą, ponieważ w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków, konieczna jest redukcja personelu. Dodał, że część pracowników ma umowy na czas określony, które wygasają z końcem 2021 r.

Przewodnicząca komisji podsumowując poinformowała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie należy dostosować do przepisów oraz wskazać nowe miejsca zamieszkania dla wychowanków, którzy nie mogą przebywać w placówce po 31 grudnia 2021 r. Dodała, że należy zastanowić się nad utworzeniem nowego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, aby stworzyć godne warunki mieszkaniowe dla kolejnych 14 wychowanków.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 24 / 2021)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.