Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

ul. Szkolna 25, 62-300 Września

 

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 

 1. wykształcenie wyższe,

 2. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

 3. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 4. obywatelstwo polskie,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych,

 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

 3. znajomość zadań oraz specyfiki funkcjonowania domu pomocy społecznej,

 4. odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność planowania pracy, sumienność.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do naboru wraz z koncepcją funkcjonowania jednostki,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. CV/życiorys z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności, dotyczące treści - jak w pkt 1 ppkt 6 ogłoszenia,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 7. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których to karach mówi
  art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.),

 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu przygotowania konkursu na stanowisko dyrektora DPS,

 10. oświadczenie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora DPS we Wrześni.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora DPS we Wrześni:

 

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

 2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań ustawowych i regulaminowych przypisanych DPS, w tym w szczególności:

 1. opracowywanie dokumentacji oraz aktów wewnętrznych dotyczących działalności DPS zgodnie obowiązującymi przepisami,

 2. kształtowanie i prowadzenie polityki kadrowej i płacowej jednostki,

 3. nadzorowanie bieżącej działalności placówki przy pomocy podległego personelu,

 4. reprezentowanie DPS na zewnątrz,

 5. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

 1. Zapewnienie realizacji i przestrzegania przepisów Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących jednostki.

 2. Zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku.

 

Praca posiada charakter administracyjno-biurowy, wiąże się z bezpośrednim kontaktem i obsługą mieszkańców domu tj. osób przewlekle somatycznie chorych, ich rodzin oraz innych osób. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostęp do budynku.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” do dnia
  22 sierpnia 2016 r.
  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września,
  w Biurze Obsługi Interesanta,

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym lub kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,

 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)”,

 5. na podstawie art. 21 ust. 2e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej zwolniony jest z wpłat na PFRON ( Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

 

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

 

Września, 09 sierpnia 2016 r.

drukuj (Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2016-08-09 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.