Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEJ


Nazwa i adres jednostki: 

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25, 62-300 Września
Określenie stanowiska:

Kierownik sekcji administracyjno - gospodarczej,

Wymiar czasu pracy –  1 etat
 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 4 letni staż pracy,
 2. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, finansach publicznych, kodeksu pracy, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego
  oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności,
 2. mile widziana specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej w tym w jednostce pomocy społecznej,
 4. doświadczenie w kierowaniu zespołem i organizacji pracy zespołu,
 5. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera. Obsługa programu płacowo - kadrowego i pakietu microsoft office,
 6. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 7. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,
 8. wysoka kultura osobista.

 

 3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych DPS,
 2. sporządzanie projektów umów i zamówień wchodzących w zakres realizacji zadań DPS, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 3. zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania DPS, zwłaszcza w zakresie: stałego oświetlenia, dostarczania ciepłej wody, odpowiedniej temperatury
  w pomieszczeniach, odpadów komunalnych, odpadów medycznych, sprawnego funkcjonowania: windy osobowej, instalacji przyzywowej, sygnalizacji pożarowej,
 4. nadzór nad stanem technicznym urządzeń  i wyposażenia w DPS,
 5. przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie pełnej dokumentacji przetargowej związanej z udzielaniem zamówień publicznych od fazy przygotowania tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu umowy, przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego, podpisanie umowy, nadzór nad realizacją zamówienia, końcowy odbiór robót wraz z egzekwowaniem udzielonych gwarancji,
 7. nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległych pracowników wynikających z Regulaminu organizacyjnego DPS,
 8. opisywanie rachunków i faktur realizowanych w DPS zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 9. współpraca w zakresie prowadzenia spraw organizacyjnych DPS,
 10. prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. prowadzenie spraw kadrowych DPS m.in.: kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników DPS, obliczanie i naliczanie wynagrodzeń  pracownikom, ewidencja przyjmowanych i zwalnianych pracowników, czasu pracy, zwolnień lekarskich,
 12. sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia do Urzędu Statystycznego,
 13. obliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób  fizycznych  i przekazywanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
 14. przygotowanie i przesłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 15. obsługa ZFŚS.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia),
 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku inspektora,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. inne dodatkowe dokumenty np. referencje.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik sekcji administracyjno - gospodarczej ” do dnia 14 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 w Domu Pomocy Społecznej, ul. Szkolna , 62-300 Września, w sekretariacie
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
 3. szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać pod nr telefonu 61 4360798,
 4. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Jednostki organizacyjne powiatu, Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej DPS we Wrześni,
 5. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,
 6. na podstawie art. 21 ust. 2e pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej zwolniony jest z wpłat na PFRON ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).

/-/ Olga Krukowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Września, dnia 4 grudnia 2017 r.

 

drukuj (DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Krukowska
  data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-12-04 11:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.