Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 242 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 marca 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

                                                           

Pkt 1.1 Przedstawienie informacji o chęci współpracy Gminy Nekla oraz Gminy Miłosław w zakresie budowy:

 • ścieżki rowerowej drodze powiatowej Nekla – Czerniejewo,
 • chodnika w miejscowości Czeszewo – wzdłuż ulicy Miłosławskiej.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych przedstawił projekt umowy w sprawie udzielenia przez Gminę Nekla pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2153P Nekla – Czerniejewo – od skrzyżowania z ul. Polną w Nekli do granicy powiatu wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współpracę gminy Nekla w zakresie budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2153P Nekla – Czerniejewo pod warunkiem uzyskania 100% dofinansowania ww. inwestycji.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że Gmina Miłosław wyraża chęć współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Czeszewo – wzdłuż ulicy Miłosławskiej.

Zarząd Powiatu poprosił o uzupełnienie informacji dotyczących współpracy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Czeszewo.

                                 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że burmistrz Pyzdr wystąpił o zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 193 obręb Zapowiednia. Dodał, że wskazana droga będzie stanowić uzupełnienie sieci dróg służącym miejscowym potrzebom.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1361/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 2.2a, pkt 2.2b Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
 2. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora powołuje się komisję, w której skład wchodzą: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wskazała przedstawicieli organu prowadzącego: naczelnika Wydziału Edukacji jako przewodniczącego komisji oraz sekretarza powiatu i pracownika Wydziału Edukacji jako członków komisji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora:

 • nr 1362/2022 – Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
 • nr 1363/2022 – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Rafał Zięty, członek Zarządu zawnioskował o dokonanie zawieszenia współpracy partnerskiej z rejonem Smolewicze w Rebuplice Białoruś do czasu zaprzestania angażowania się Białorusi w rosyjski atak wobec Ukrainy.

Zarząd Powiatu ustalił, że z uwagi na atak Rosji na Ukrainę oraz chęć wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim konieczne jest zwołanie sesji na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1364/2022 w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poprzez utworzenie kolejnej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w miejscowości Grzymysławice 10.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć w miejscowości Grzymysławice 10. Dodała, że pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie wyraziły również Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału we Wrześni. Nadmieniła, że pełnoletni wychowankowie oraz rodzice wychowanków niepełnoletnich zostali poinformowani
o zamiarze przekształcenia placówki.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poprzez utworzenie kolejnej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w miejscowości Grzymysławice 10.

 

Pkt 3.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w charakterze partnera do projektu "Mobilność-Edukacja-Sukces" realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że głównym celem projektu „Mobilność – Edukacja – Sukces”, którego partnerem będzie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni jest wprowadzenie pozytywnych zmian w procesie edukacji oraz zwiększenie motywacji uczniów do dalszej nauki. Dodała, że w ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe w Portugalii dla 54 uczniów, w tym 18 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w charakterze partnera do projektu "Mobilność-Edukacja-Sukces" realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu autokaru na Targi Edukacyjne w Poznaniu

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni wnioskuje o sfinansowanie kosztów transportu wyjazdu uczniów klas trzecich i czwartych na Targi Edukacyjne w Poznaniu w dniu 11 marca 2022 r. Dodała, że koszt przejazdu wynosi 700 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4355.1.2022 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zamiar wyjazdu uczniów na Targi Edukacyjne w Poznaniu, jednocześnie wskazując, że koszt przejazdu autokaru powinien zostać pokryty z budżetu szkoły.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach o wsparcie w zakupie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Artur Czajkowski, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy poinformował, że wniosek dotyczy wsparcia w zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach. Dodał, że jednostka jest włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wniosek Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach.

 

Pkt 5 Omówienie możliwości wydłużenia realizacji części dostaw wyposażenia specjalistycznego do pracowni elektronicznej i elektronicznej, wykonawcy FHU Interdell Waldemar Płonka.

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wykonawca FHU Interdell Waldemar Płonka wnioskuje o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia „Manipulator do montażu SMD z wyposażeniem” do 30 kwietnia 2022 r. Dodała, że powodem są opóźnienia w dostawie elementów elektronicznych do kamer, które są niezbędne do montażu elementów SMD.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie realizacji części dostaw wyposażenia specjalistycznego do pracowni elektronicznej i elektronicznej, wykonawcy FHU Interdell Waldemar Płonka.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Mittmann 

drukuj (Protokół nr 242 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-04-08 08:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.