Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 248 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

                                                           

Pkt 1 Rozpatrzenie wniosków kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie zwiększenia środków finansowych z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że kierownicy placówek Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu wrzesińskiego zwrócili się z prośbą o przeanalizowanie oraz zwiększenie środków finansowych, które zostały przekazane jednostkom na 2022 rok w ramach ich działania. Dodał, że wnioski dotyczą placówek z Czeszewa, Wrześni oraz Rudy Komorskiej. 

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowo przedstawiła wyżej wymienione wnioski.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.8360.18.2022, NP.8360.19.2022 oraz NP.8360.20.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.  

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych dla placówek Warsztatów Terapii Zajęciowej.      

 

Pkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą nr 193/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformowała o konieczności wprowadzenia modyfikacji do wniosków o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” z uwagi na konieczność dostosowania limitu Funduszu Pracy na 2022 r. Dodała, że wysokość środków Funduszu Pracy na realizację współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na rok 2022 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4796/2022 z dnia 17 marca 2022 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1.289.694,75 zł i wynosi 2.508.654.17 zł. Zaznaczyła, że uwzględniając powyższe zmiany ogólna wartość projektu wynosi 6.694.568,59 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (SO.0006.2022).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniający uchwałę nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą nr 193/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

                                             

Pkt 3.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na lata 2022 – 2027.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawił specyfikacje warunków zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na lata 2022 – 2027.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.4.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikacje warunków zamówienia na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na lata 2022 – 2027.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła specyfikacje warunków zamówienia na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego dla ZSZ nr 2 we Wrześni. Dodała, że zadanie polega na doposażeniu pracowni w telewizor, laptopy, drukarki, projektory, ekrany, głośniki i słuchawki.  

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.5.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikacje warunków zamówienia na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni planuje sprzedaż ciągnika rolniczego oraz przyczepy, których stan techniczny znacznie ogranicza możliwości wykorzystania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1386/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. ratownictwa i ochrony ludności,
 7. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 10. ekologii.

Mateusz Maserak poinformował, że komisje konkursowe oceniły oferty pod względem merytorycznym i zaproponowały wysokości kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022:

 1. 35.000,00 zł w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego,
 2. 10.000,00 zł w obszarze edukacji dzieci i młodzieży,
 3. 5.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. 17.500,00 zł w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. 15.000,00 zł w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 6. 10.000,00 zł w obszarze ratownictwa i ochrony ludności,
 7. 15.000,00 zł w obszarze pomocy społecznej,
 8. 10.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. 20.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 10. 15.000,00 zł w obszarze ekologii.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 1. nr 1387/2022 dot. kultury, sztuki, ochrony dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego,
 2. nr 1388/2022 dot. edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 3. nr 1389/2022 dot. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. nr 1390/2022 dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 5. nr 1391/2022 dot. ochrony i promocji zdrowia,
 6. nr 1392/2022 dot. ratownictwa i ochrony ludności,
 7. nr 1393/2022 dot. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób
  w trudnej sytuacji życiowej,
 8. nr 1394/2022 dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. nr 1395/2022 dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 10. nr 1396/2022 dot. ekologii.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miasta Pyzdry.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Burmistrz Pyzdr wystąpił o zaopiniowanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych: na działce o nr ewid. 716/5 oraz części działek o nr ewid. 2241/1 i 2172 obręb Pyzdry, na działce o nr ewid. 716/13 obręb Pyzdry oraz na działce nr 716/8 obręb Pyzdry. Dodał, że wskazane drogi będą stanowić uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1397/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miasta Pyzdry.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 5.1a, 5.1b, 5.1c Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla:

 1. uczennicy klasy III TL Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
 2. uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 we Wrześni,
 3. uczennicy klasy trzeciej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Olga Kośminśka-Giera przedstawiła wnioski w sprawie organizacji indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy III Technikum Logistycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 oraz uczennicy klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dodała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wskazała potrzebę nauczania indywidualnego u uczennic.

Spawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.10.222, NE.4352.11.2022 oraz NE.4352.12.2022 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyżej omówione wnioski w sprawie organizacji nauczania indywidualnego.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim dla:

 1. Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan Września,
 2. Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej Progress.

Mateusz Maserak poinformował, że Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress wnioskuje o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu na 2022 r. w wysokości 20.000,00 zł, a Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września wnioskuje o kwotę 10.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.421.3.2022 oraz NP.421.4.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan oraz Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej Progress.

 

Pkt 6.1 Przedstawienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska i Budownictwa poinformował, że obszary objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje położone są w północnej części gminy Pyzdry.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.5.8.2022 w Wydziale Środowiska i Budownictwa.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje.

 

Pkt 6.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach, rejon ul. Polnej.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadomił o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach, rejon ul. Polnej. Dodał, że obszar objęty planem obejmuje powierzchnię około 1,3ha, a przedmiotem jego ustaleń są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny drogi publicznej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.5.7.2022 w Wydziale Środowiska i Budownictwa.

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Postolicach.

 

Dalsza część porządku została zrealizowana po zakończeniu obrad XLI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 7.1 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną uchwałami: Uchwałą nr 635/2020 z dnia 29 czerwca 20202 r., Uchwałą nr 813/2020 z dnia 27 października 2020 r., Uchwałą nr 1097/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku podjęciem Uchwały nr 256/XLI/2022  Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 -2020 podjęcie niniejszej uchwały w zakresie zmiany wartości projektu powierzonego do realizacji udzielonymi pełnomocnictwami Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz Kierownikowi Działu Organizacyjno-Administracyjnego jest w pełni zasadne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1398/2022 zmieniającą Uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną uchwałami: Uchwałą nr 635/2020 z dnia 29 czerwca 20202 r., Uchwałą nr 813/2020 z dnia 27 października 2020 r., Uchwałą nr 1097/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 7.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku z realizacją projektu Akredytacji Erasmusa i dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z wyrażeniem zgody Rady Powiatu Wrzesińskiego na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do projektu „Mobilność-Edukacja-Sukces” realizowanego przez Centrum Wsparcia i Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – upoważnia się dyrektora szkoły do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego w ramach wyżej wymienionego projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1399/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku
z realizacją projektu Akredytacji Erasmusa i dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 7.3, 7.4 Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 2. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zostaną dostosowane do zmian przyjętych w uchwałach Rady zmieniających budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 1400/2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 1401/2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 7.5 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektorów do zaciągania zobowiązań.

Beata Matuszewska poinformowała, że upoważnia się:

 1. dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni Pana Macieja Mielczarka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”,
 2. dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni Pana Bogdana Nowaka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweisen Europa zusammen – współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży” oraz „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”,
 3. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Pana Marka Dybę do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – stawiamy na kształcenie fachowców!”,
 4. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Annę Marię Kulczyńską do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: Obsługa prawna – zapewnienie wykonywania bieżących zadań,
 5. dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Panią Olgę Krukowską do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2022 – 2024 – zapewnienie wykonywania bieżących zadań”.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektorów do zaciągania zobowiązań:

 1. nr 1402/2022 dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 2. nr 1403/2022 dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 3. nr 1404/2022 dla dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
 4. nr 1405/2022 dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
 5. nr 1406/2022 dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr 248 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-04-14 13:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.