Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 261 / 2022

PROTOKÓŁ NR 261/2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Dziecięcą Akademią Wychowania Fizycznego.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas od dnia 27.05.2022 r. do dnia 05.08.2022 r. z Dziecięcą Akademią Wychowania Fizycznego w celu przeprowadzenia półkolonii sportowych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6844.2.1.2022 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 2a Przedstawienie informacji o postępach prac w sprawie scalenia i wymiany gruntów w obrębie Ksawerów, Gmina Pyzdry.

Jolanta Pielak poinformowała, że 7 kwietnia 2022 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął decyzję o przystąpieniu do programu scalenia i wymiany gruntów w obrębie Ksawerów, gmina Pyzdry w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 r. Dodała, że wiązało się to z zawarciem porozumienia z Wojewódzką Geodezją na opracowanie założeń do projektu, które wymagane są do przedłożenia wraz z wnioskiem i decyzją środowiskową w celu ubiegania się o dofinansowanie z PROW. W związku w powyższym, Wojewódzka Geodezja przystąpiła do pracy i zainicjowała spotkanie w Urzędzie Miasta Pyzdry, na którym miały zostać opracowane szczegółowe wytyczne, które będą przyjęte do założeń. Na spotkaniu 21 kwietnia 2022 r. okazało się, że mieszkańcy sołectwa Ksawerów oczekują w ramach prac poscaleniowych na zasypanie rowów oraz utwardzenie dróg gminnych. Pani Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska (uczestnicząca w spotkaniu) poinformowała, że wyżej wspomniane zadania na „zarurowanie rowów” jeszcze bardziej wydłużyłyby procedurę wydania decyzji środowiskowej ze względu na konieczność otrzymania pozwoleń na te prace. Ustalono, aby spotkać się z mieszkańcami i przekonać ich do wariantu mniej kolizyjnego czasowo. Dnia 9 maja 2022 r. odbyło się spotkanie w tzw. terenie, gdzie okazało się, że przy rowach rośnie ponad 180 drzew, także wiązałoby się to z ich wycinką, co jeszcze bardziej opóźniłoby całe postępowanie. Burmistrz Pyzdr postanowił wówczas zwołać spotkanie w dniu 17 maja 2022 r. i polecił mieszkańcom sołectwa podjąć decyzję w formie uchwały – poprzez głosowanie i wybranie dwóch zadań, które byłyby przedmiotem zagospodarowania poscaleniowego. Jednomyślnie zadecydowano, aby w ramach programu położyć asfalt na dwóch drogach gminnych w Ksawerowie oraz poszerzyć dwa przepusty o 3 metry. Na tej podstawie Wojewódzka Geodezja poprosiła o dokładne wskazanie oraz potwierdzenie lokalizacji dróg oraz przepustów. Naczelnik poinformowała, że należy rozważyć na tym etapie proponowany przez mieszkańców Ksawerowa zakres inwestycji i wykonanie tego w czasie (do czerwca 2025) wraz z postępowaniem scaleniowym i wydaniem decyzji w tym zakresie, gdyż w przypadku zrealizowania choćby części zagospodarowania poscaleniowego zastosowanie będą miały sankcje, wskazane w umowie o przyznaniu pomocy. Ponadto biorąc pod uwagę postęp prac nad  przygotowaniem konkretnych celów do opracowania założeń stwierdzić należy, że bardzo się wydłużył, co ma istotny wpływ na dalsze następujące po tym, działania w tym przede wszystkim wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, zatem realizacja zadania do czerwca 2025 r. wydaje się nierealna.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od projektu scalenia i wymianu gruntów w obrębie Ksawerów, gmina Pyzdry w ramach PROW. Dodał, że przedłużenie decyzji w pierwszym etapie procesu uniemożliwia terminową realizację zadania. 

 

Pkt 2b Przedstawienie stanu prawnego nieruchomości położonej w Grzymysławiach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 41/26.

Jolanta Pielak poinformowała, że  nieruchomość położona w Grzymysławicach oznaczona geodezyjnie jako działka nr 41/26 została nabyta nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2015 r. Dodała, że powierzchnia działki ma 7920 m i zgodnie z aktem notarialnym została pozyskana z przeznaczeniem na edukację publiczną w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, której wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu. Podkreśliła, że jeżeli w okresie 10 lat nabyta nieruchomość nie zostanie przeznaczona na wyznaczony cel, wówczas nabywca jest zobowiązany do zwrotu aktualnej wartości pieniężnej działki.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3 Omówienie tematu w sprawie możliwości wskazania lokalizacji miejsca na terenie powiatu, do którego mogłyby zostać skierowane transporty odpadów.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że zobowiązano marszałków do utworzenia tzw. planu zagospodarowania odpadami i dla województwa Wielkopolskiego wytypowano 3 obszary, do których będą kierowane transporty odpadów. Dodała, że w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie utworzonego już Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, gm. Wągrowiec, zaistniała konieczność wyznaczenia w planie gospodarki odpadami nowego miejsca dla transportu odpadów.

Zarząd Powiatu nie wskazał lokalizacji miejsca, do którego mogłyby zostać skierowane transporty odpadów ze względu na brak terenu odpowiadającemu warunkom utworzenia takiego miejsca.

                                                                                             

Pkt 4a Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Sieszchule – Właścicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że udziela się pełnomocnictwa właścicielowi firmy  Zakład Budowlany Grinbud do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych oraz reprezentowania przed Enea Operator w postępowaniu dotyczącym przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania „Budowa bursy w Grzymyslawicach 10 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 1422/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Sieszchule – Właścicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4b Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Olga Kośmińska-Giera przedstawiła propozycje stawek za najem i dzierżawę pomieszczeń w szkołach na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformowała, że dla każdej jednostki przygotowano indywidualny cennik.

Stefan Tomczak, członek Zarządu stwierdził, że ceny najmu m.in. pracowni informatycznych ze względu na znajdujące się w nich urządzenia powinny być wyższe.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński zaproponował, aby wraz z dyrektorami szkół przekalkulować raz jeszcze proponowane stawki biorąc pod uwagę m.in. wzrosty cen energii cieplnej oraz elektrycznej i wrócić do rozmów na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.         

Zarząd Powiatu wstrzymał się od głosowania.

 

Pkt 4b Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci trenażera układów elektronicznych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w ramach realizowanego projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” zakupiono trenażer układów elektronicznych do pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1423/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postacie trenażera układów elektronicznych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4c, 4d Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera przedstawiła skład komisji powołanej do przygotowania  i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Poinformowała, że komisji nadaje się regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1424/2022 – w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”,

2) 1425/2022 – w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4e, 4f Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że powołanie komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu pracy usprawni przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowej procedury przetargowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1426/2022 – w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”,

2) 1427/2022 – w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (SO.0025.2022).

 

Pkt 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do międzynarodowego projektu „European Excellence in Dairy Learning” koordynowanego przez AEDIL (Europejskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Mleczarzy).

Olga Kośmińska Giera poinformowała, że Powiatowe Centrum Edukacji  Zawodowej we Wrześni planuje przystąpić jako partner do projektu razem z uczelniami, szkołami, placówkami i organizacjami z 8 krajów. Poinformowała, że projekt jest w 80% finansowany ze środków programu Erasmus+, a 20% to niematerialny koszt partnera. Nadmieniła, że celem projektu jest m.in. zapewnienie uczestnikom szkoleń umiejętności potrzebnych na rynku pracy, opracowywanie ścieżek i mechanizmów współpracy między szkołami zawodowymi a instytucjami szkolnictwa wyższego i opracowanie strategii umiędzynarodowienia kształcenia i szkolenia zawodowego. Poinformowała, że zadanie realizowane w ramach projektu przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to m.in. opracowanie modułów obejmujących wiedzę i umiejętności mleczarskie i techniczne, organizacja oraz realizacja kursów. Dopowiedziała, że projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2024.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do międzynarodowego projektu „European Excellence in Dairy Learning” koordynowanego przez AEDIL (Europejskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Mleczarzy).

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2022).

 

Pkt 6a Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dotyczy organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Dodała, że wnioskuje się o przyznanie po 1 godz. tyg. z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.16.2022 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 6b Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że wnioskuje się o udzielenie pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia ratowników, którzy będą pełnić dyżur na basenie w Orzechowie od 25 czerwca do 31 sierpnia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.424.3.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

 

Pkt 6c Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia organizacji pikniku dla uczestników Questu organizowanego przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Mateusz Maserak poinformował, że przedstawiciele nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji pikniku dla uczestników Questu w kwocie 1600,00 zł oraz wsparcie rzeczowe w postaci 50 koszulek z logo Powiatu. Dodał, że piknik jest organizowany w ramach projektu pn.: „Historia i kultura Żydów wrzesińskich. Młodzież wrzesińska z wizytą w miejscach pamięci” i ma odbyć się 7 czerwca 2022 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.055.24.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie organizacji pikniku.

 

Pkt 6d Rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości nawiązania współpracy ze studentami dziennikarstwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Mateusz Maserak poinformował, że wniosek dotyczy wsparcia organizacji warsztatów dziennikarskich dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego poprzez nieodpłatne zakwaterowanie w jednej z prowadzonych przez Powiat placówek w lipcu 2022 r. Dodał, że podczas obozu studenci będą realizowali m.in. felietony telewizyjne oraz reportaże związane z powiatem wrzesińskim, które zostaną udostępnione również do użytku Powiatu. Nadmienił, że po rozmowie z dyrektorem Bursy Międzyszkolnej, możliwe jest rozlokowanie studentów w jednej z placówek.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.0532.5.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 7 Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

Mateusz Maserak poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 155/XXII/2020 z dnia 28 września 2020 r. uchwaliła roczny „Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r." Dodał, że analizując dane z 2020 r. można zauważyć wzrost efektywności realizacji Programu w 2021 r. Dopowiedział, że większej liczbie organizacji udało się zrealizować zadania publiczne oraz zawarto większą liczbę umów dotacyjnych. Podkreślił, że ogólna kwota przekazanych dotacji na zlecanie realizacji zadań publicznych wzrosła ze 122.686,00 zł w 2020 r. do 332.765,00 zł w 2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

 

Pkt 8 Zapoznanie się z:

a) wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie, 

b) sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Mateusz Maserak poinformował, że wyżej przedstawione sprawozdania nie zawierają żadnych uchybień i nie wskazują na wykonanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z:                                                                     

a) wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie,

b) sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Grzegorz Stangreciak przedstawił protokoły konieczności zawierające wykaz robót dodatkowych lub zamiennych dot. planowanego wykonania posadzek w związku z budową Bursy w Grzymysławiach realizowanej w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Zarząd Powiatu zatwierdził ww. protokoły.

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz

2.      Waldemar Grzegorek

3.      Robert Balicki

4.      Stefan Tomczak

5.      Rafał ZiętyProtokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr 261 / 2022)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-07-20 10:49
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2022-07-20 12:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.