Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 263 / 2022

PROTOKÓŁ NR 263/2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2022 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.  

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2022 – 2026.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  poinformowała, że art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że do zadań powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1429/2022 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2022 – 2026.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 2 Omówienie tematów związanych z realizacją inwestycji „Budowa Bursy w Grzymysławicach”.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła informację w związku z realizacją inwestycji budowy bursy w Grzymysławicach. Zaznaczyła, że konieczne są zmiany w realizacji inwestycji.  Zmiana położenia dotyczy paneli fotowoltaicznych, dachu, drzwi, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego i prac dodatkowych.

Rafał Zięty, członek Zarządu zasugerował, aby zorientować się czy konieczny jest montaż oświetlenia awaryjnego przy hydrantach oraz przy wejściach do budynku oraz czy istnieją zamienne sposoby na ich oznaczenie.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła pismo dotyczące umowy na pełnienie funkcji inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowalnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławiach. Dodała, że wnioskuje się o zwiększenie wynagrodzenia przedmiotowej umowy w związku z wydłużeniem realizacji inwestycji, a co za tym idzie wydłużenie czasu trwania umowy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia kosztów przejazdu drużyn Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żak” na turniej Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że Uczniowski Klub Sportowy zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztu przejazdu dwóch drużyn na turniej Polskiej Ligi Lacrosse Kobiet do Katowic w dniu 4 czerwca 2022 roku.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.13.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pokrycie kosztu wyjazdu w kwocie 2800,00 zł.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia organizacji jubileuszu 750-lecia miejscowości Borzykowo, gmina Kołaczkowo.

Mateusz Maserak poinformował, że Koło Gospodyń Wiejskich Borzykowo zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe jubileuszu 750 lecia Borzykowa, które odbędzie się 4 czerwca 2022 roku.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8120.19.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie 750 lecia w kwocie 500,00 zł.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia organizacji Szachowego Turnieju Klasyfikacyjnego „Września gra w szachy”.

Mateusz Maserak poinformował, że UKS Wrzesińska Akademia Szachowa zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe Szachowego Turnieju Klasyfikacyjnego
,,Września gra w szachy’’. Wniosek dotyczył zakupu medali.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.12.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 180,00 zł.

 

Pkt 3.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu osobowego dla policjantów Zespołu Techniki Kryminalistycznej.

Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego poinformował, że Komenda Główna Policji zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej w kwocie 45.000,00 zł, który będzie przeznaczony dla policjantów Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SIO.5521.6.2022 Wydziale Informatyki i Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję na kolejnym Posiedzeniu Zarządu.

 

Pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że Spółki Wodne działające na terenie powiatu wrzesińskiego zwróciły się o przyznanie dotacji na konserwację rowów. Zaproponowany został podział środków:

 1. GSW Kołaczkowo - 14 192,15 zł,
 2. GSW Pyzdry obiekt Ksawerów - 2 214,00 zł,
 3. SW Gutowo Małe - 12 337,50 zł,
 4. SW Miłosław - 9 099,48 zł,
 5. SW Targowa Górka - 9 615,45 zł,
 6. SW Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo - 2 538,33 zł.

Projekt uchwały znajduję się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1435/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 5 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Węgierki. Dodał, że teren objęty planem, jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.5.14.2022 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie projektu  planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Węgierki.

 

Pkt 6 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że po przeanalizowaniu stawek za pobyt  w bursach w innych powiatach należy ustalić, że żadna nie jest przybliżona do aktualnej kwoty Bursy Międzyszkolnej we Wrześni. Dodała, że ustalenie nowej stawki zostanie poprzedzone analizą aktualnych kosztów utrzymania w bursie. W związku z tym, że przepisy oświatowe niejednoznacznie definiują organ powiatu właściwy do ustalenia stawek za pobyt w bursie, Rada proponuje uchylić uchwałę Rady Powiatu, ustalająca obecne stawki. Obliczone nowe stawki zostaną przyjęte uchwałą właściwego organu.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (SO.0006.2022).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli warsztatowych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że meble: stoły robocze, regały metalowe oraz szafki będą wyposażeniem pracowni technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Zostały zakupione w ramach realizowanego projektu pn. ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców’’.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1430/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli warsztatowych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że obecny koszt utrzymania obiektów szkolnych wymusza podniesienie stawki za wynajem pomieszczeń i powierzchni w szkołach oraz placówkach oświatowych. Projekt nowych stawek został uzgodniony z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech  członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1431/2022 w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) plan dochodów wynosił 113.138.882,93 zł, i został zrealizowany w kwocie 111.326.881,95 zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu, 

2) plan wydatków wynosił 112.682.826,02 zł i został zrealizowany w kwocie 106.454.536,48 zł, co stanowi 94,47% wykonania planu,

3) dochody ogółem wykonano w wysokości 111.326.881,95 zł, co stanowi 98,40% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 96.636.935,34 zł. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 106.454.536,48 zł, co stanowi 94,47 % planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 87.276.689,24 zł. Na koniec 2021 roku wystąpiła nadwyżka budżetowy w kwocie 4.872.345,47 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 9.360 246,10 zł,

4) środki wykorzystane pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -10.181.347,99 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1432/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 6.4, pkt 6.5 Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w projektach uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego skutkują koniecznością dostosowania przyjętego planu dochodów i wydatków oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1433/2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 1434/2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 7 Rozpatrzenie wniosku o odroczenie terminu zapłaty reszty ceny za zakupione działki w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że wpłynął wniosek z prośbą osoby, która wygrała przetarg na zakup działek o numerach 139/88, 139/97, 139/89, 139/98, 139/90, 139/99 o odroczenie terminu zapłaty reszty ceny do grudnia 2022 roku. Termin zapłaty przypada na dzień 06 czerwca 2022 roku.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na odroczenie terminu zapłaty.

                                                                                        

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Waldemar Grzegorek

2.      Robert Balicki

3.      Stefan Tomczak

4.      Rafał ZiętyProtokołowała: 

drukuj (Protokół nr 263 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-07-20 11:50
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-20 12:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.