Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 268 / 2022

PROTOKÓŁ NR 268/2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o 142.824,00 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 124.748,00 zł na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”,

2) otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan w kwocie 18.076,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 142.824,00 zł, z tego dla:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 124.748,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),

2) w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 18.076,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:

a.       Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwtoę 3.433,00 zł,

b.      Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 696,00 zł,

c.       Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 3.738,76 zł,

d.      Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 668,00 zł,

e.  zwiększa się plan o kwotę 9.540,24 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1447/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 1.2, pkt 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej skutkuje koniecznością ujęcia ich w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1448/2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 1449/2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażenia agd dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – część II – dostawa wyposażenia AGD.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Zoneo Oleksiewicz spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kutnie na dostawę wyposażenia AGD w kwocie 73.462,98 zł brutto. Dodała, że na realizację zadania przeznaczono kwotę 211.210,01 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1450/2022 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażenia agd dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – część II – dostawa wyposażenia AGD.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynosi 0,2 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Dodała, że łączna wysokość proponowanych środków finansowych na pomoc zdrowotną  dla nauczycieli wynosi 19.829,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1451/2022 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcie przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 15 czerwca 2022 r. poinformował o zakończeniu prac termomodernizacyjnych w budynku przychodni i wystąpił o środki w wysokości 132.603,00 zł na pokrycie pozostałej części kosztów związanych z ich realizacją.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę 1452/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcie przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na sprzedaż, dostawę oraz montaż sprzętu i wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że umowa dotyczy doposażenia pracowni technika żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni m.in. w piec konwekcyjno-parowy, blendery i miksery.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.14.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje warunków zamówienia na sprzedaż, dostawę oraz montaż sprzętu i wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadania pn.: „Wakacje z muzyką filmową – półkolonie dla dzieci i młodzieży”.

Mateusz Maserak poinformował, że Stowarzyszenie PRO ARTE zwróciło się z prośbą o zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn.: „Wakacje z muzyką filmową – półkolonie dla dzieci i młodzieży” od dnia 16.08.2022 r. do dnia 20.09.2022 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.526.48.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 4 Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Mateusz Maserak poinformował o przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w dniach 18.05.2022 - 20.05.2022 r. Dodał, że wszystkie uchybienia zostały usunięte i nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8120.14.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 5 Zaopiniowanie projektu zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Kilińskiego – Chrobrego – Batorego we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że celem przedmiotowego opracowania jest wybudowanie skrzyżowania typu rondo uwzględniającego potrzeby okolicznych mieszkańców.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.679.9.2022 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Kilińskiego – Chrobrego – Batorego we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz

2.      Robert Balicki

3.      Stefan Tomczak

4.      Rafał ZiętyProtokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr 268 / 2022)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-07-20 12:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.