Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 271 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 lipca 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Joanny Musiałkiewicz, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji zadań inwestycyjnych.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformowała, że projekt uchwały dotyczy jej upoważnienia do składania oświadczeń woli, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki, w szczególności do zawierania umów.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1463/2022 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Musiałkiewicz, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji zadań inwestycyjnych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny (SO.0025.2022).

 

Pkt 2 Przedstawienie informacji o złożonych ofertach na wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy wnętrza budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 na potrzeby dwóch instytucji publicznych: Powiatowego Urzędu Pracy we  Wrześni i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 na potrzeby dwóch instytucji publicznych.

Joanna Musiałkiewicz oznajmiła, że złożono trzy oferty na wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy wnętrza budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 we Wrześni. Poinformowała, że oferty złożyły firmy: Piotra Drojeckiego z siedzibą w Poznaniu w cenie 68.880 zł oraz firma FACTOR Marka Majorowicza z Wrześni w kwocie 29.800 zł. Trzecia  z ofert została odrzucona ze względu na to, iż nie spełniała warunków formalnych.

Zarząd Powiatu zaakceptował wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawach pokrycia kosztów nagłośnienia 9-ej edycji Grzybowskiego Turnieju Wojów.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że w terminie od 21 do 22 sierpnia 2022 r. odbędzie się 9-ta edycja Grzybowskiego Turnieju Wojów. W związku z tym dyrektor Rezerwatu Archeologicznego „Gród w Grzybowie” zwrócił  się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy i pokrycie kosztów nagłośnienia imprezy w kwocie 2.200,00 zł/brutto.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.403.7.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. wniosku w kwocie 1.500,00 zł.

 

Pkt. 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawach prolongaty terminu wykonania obowiązków nałożonych decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Olga Kośmińska - Giera, naczelnik Wydziału Edukacji w związku z nałożeniem decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczących doprowadzenia do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni ze względu na brak możliwości finansowych na terminowe wykonanie powyższych obowiązków wnioskowała o zaakceptowanie projektu pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie prolongaty terminu wykonania ww. obowiązków do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.10.14.2020 Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu zaakceptował projekt pisma do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie prolongaty terminu na wykonanie ww. obowiązków do 31 sierpnia 2024 r.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie naboru na rok szkolny 2022/2023.

Olga Kośmińska - Giera przedstawiła propozycję naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Poinformowała, że proponuje się utworzyć dodatkowy oddział przygotowawczy dla obywateli Ukrainy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Zaplanowano, że będzie to klasa wielozawodowa, która będzie mogła liczyć maksymalnie 25 uczniów. Dodała, że w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni zostanie utworzony dodatkowy oddział - klasa B (j. polski, biologia, j. angielski). Poinformowała, że w II Liceum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oddział przygotowania wojskowego będzie liczył 30 uczniów, z których 22 będzie realizować zajęcia przygotowania wojskowego, a pozostałych 8 uczniów będzie uczyć się według ogólnej podstawy programowej. Dodała, że w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zostanie utworzony dodatkowy  oddział - technik elektronik. Dopowiedziała, że nadal trwa nabór do Liceum dla Dorosłych w ZSZ nr 2. Poinformowała, że jest duże zainteresowanie tym liceum i najprawdopodobniej zostanie utworzone.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.32.2021 w Wydziale Edukacji.

Stefan Tomczak, członek zarządu stwierdził, że projekt naboru został sporządzony we właściwy sposób możliwy do zrealizowania oraz optymalny pod względem ekonomicznym.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził proponowany nabór na rok szkolny 2022/2023.

 

Pkt 5.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli szkolnych w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”. 

Olga Kośmińska-Giera przedstawiła specyfikację warunków zamówienia na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli szkolnych w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że meble zostaną zakupione do pracowni kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz do pracowni logistycznej i pracowni sprzedaży w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.15.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli szkolnych w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 5.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego. 

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawił specyfikację warunków zamówienia na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrześni. Określił termin planowanego otwarcia ofert na 28 lipca 2022 r. Dodał, że szacunkowa wartość zamówienia jest równa kwocie 13.500 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.17.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego.

 

Pkt 6 Przedstawienie tematu związanego z dostawą wyposażenia do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że 11 lipca 2022 r. do starostwa wpłynął nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, aby zapłacił powodowi (Metalzbyt-Hurt) kwotę 20.117,00 zł. Dodał, że po konsultacji z radcą prawnym planowane jest wniesienie sprzeciwu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

 

Pkt 7 Omówienie tematów związanych z budową bursy w Grzymysławicach.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że firma IC-L Gmblt & Co. KG pełniąca nadzór inwestorski przy punkcie w Grzymysławicach wystąpiła z 4 wnioskami dot.:

 1. wydłużenia terminu realizacji usług, spowodowanych brakiem zakończenia robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę do dnia 30.10.2022 r.,
 2. zmiany wartości wynagrodzenia związaną z wydłużeniem realizacji zadania o 5 miesięcy,
 3. zmiany wartości wynagrodzenia wynikającą z wystąpieniem czynników zewnętrznych,
 4. zawieszenia osoby inspektora branży telekomunikacyjnej w świadczeniu usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, w związku z brakiem robót w branży telekomunikacyjnej w miesiącach lipcu i sierpniu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.273.33.2021 oraz NI.273.35.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji usług, zmianę wartości wynagrodzenia związaną z wydłużeniem realizacji zadania oraz zawieszenie osoby inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej.

 

Grzegorz Stangreciak poinformował, że dnia 5 lipca 2022 r. oraz dnia 12 lipca 2022 r. właściciel Zakładu Budowlanego „Grinbud”  wystąpił z wnioskami o rewaloryzację swojego wynagrodzenia powołując się na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
oraz wybuchem wojny na Ukrainie i nałożonymi sankcjami gospodarczymi.

Sprawa prowadzona jest pod numerami NI.273.36.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na ww. wnioski z uwagi na brak przedmiotowego uzasadnienia oraz udokumentowania wniosków.  

 

Pkt 8.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. Z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że w związku z zakończeniem realizacji inwestycji: „Przebudowa oddziału noworodkowo-położniczego na oddział dziecięcy w starej części Szpitala Powiatowego we Wrześni” Zarząd "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji zwrócił się prośbą o przekazanie środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 1.687.397 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1464/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 8.2 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że przekazywane mienie to oscyloskop cyfrowy, sterowniki PLC oraz analizator widma o wartości 27.100,48 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 1465/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 8.3 Podjęcie uchwały w sprawach ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Olga Kośmińska-Giera zaproponowała zmianę wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w wysokości 100 zł, a w pokojach czteroosobowych 90 zł.  Dodała, że poprzednia stawka w wysokości 20 zł była zbyt niska.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 1466/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022)

 

Pkt 8.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn. „ Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę  w kwocie na wykonanie ww. zadania złożył wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z  Radomia. Wykonawca ten zaoferował wykonanie zadania za cenę 88.720,00 zł brutto, a na realizację tego zadania planowano przeznaczyć kwotę w wysokości 127 092,30 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole - nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022.)

 

Pkt 8.5 Wyrażenie opinii dot. Propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi znajdującej się w miejscowości Witkowo, pow. Gnieźnieński

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że droga o której mowa jest drogą wojewódzką, jednakże przechodzi przez centrum miejscowości Witkowo, dlatego zasadnym jest zaliczenie jej do drogi powiatowej.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię dot. propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi znajdującej się w miejscowości Witkowo, pow. Gnieźnieński.

 

Pkt 9 Omówienie budżetu Wydziału Dróg Powiatowych w kwestiach:

 1. zakupu emulsji asfaltowej i paliwa
 2. obowiązkowych przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych
 3.  przebudowy nawierzchni jezdni w m. Słomowo
 4. wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dworcowej w m. Miłosław
 5. przebudowy drogi na odcinku Gozdowo – Szamarzewo

Ad. a) Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych zaapelował o zwiększenie budżetu Wydziału Dróg Powiatowych. Swoją prośbę argumentował rosnącą inflacją, zwłaszcza wzrostem cen paliwa. Zaproponował zwiększenie budżetu o 30.000 zł na zakup paliwa oraz o 5.000 zł na zakup emulsji asfaltowej.

Ad. b) Bartłomiej Kaczmarzewski  poruszył kwestię obowiązkowych przeglądów okresowych dróg i mostów. Zwrócił uwagę na znaczenie tej kwestii dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zaapelował o zwiększenie  budżetu Wydziału Dróg Powiatowych o kwotę 20.000 zł. na wymienione zadania tj. aktualizacja systemu referencyjnego dróg, wykonanie przeglądów dróg o szacunkowej długości 140 km  oraz 12 obiektów mostowych oraz inwentaryzacja dróg.

Ad. c) Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że  Gmina Września przekaże dotację celową w wysokości 100 000 zł. Dodał, że aby dokończyć przebudowę drogi w m. Słomowo konieczne jest zwiększenie budżetu na ten cel o 50.000 zł.

Ad. d) Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że projektant wykonujący dokumentację projektową rozbudowy ul. Dworcowej w m. Miłosław zwrócił się o wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych do dnia 30 czerwca 2023 r. oraz o sporządzenie aneksu do umowy w celu  zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 24.600 zł brutto. Powyższe związane jest z zastosowaniem ustawy o szczególnych o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID).

Ad. e) Bartłomiej Kaczmarzewski omówił budżet Wydziału Dróg Powiatowych w kwestii przebudowy drogi na odcinku Gozdowo-Szamarzewo. Założył wprowadzenie do budżetu na rok 2023 kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel.

Zarząd Powiatu zaakceptował zwiększenie budżetu wydziału na 2022 r. na zadania wskazane w pkt. a), b) i c). Dwie pozostałe propozycje będą rozpatrywane w budżecie na 2023 rok.

 

Pkt 10 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz omówiła sprawy związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Poinformowała o trwającym przetargu na zakup i dostawę sprzętu sieciowego i oprogramowania do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Powiadomiła również o spadkowej tendencji bezrobocia w powiecie wrzesińskim.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

W pkt 11. Wolne głosy i wnioski członkowie zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi
na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz                    ………………..

2.      Waldemar Grzegorek                ………………..

3.      Robert Balicki                           ………………..

4.      Stefan Tomczak                        ………………..

5.      Rafał Zięty                                ………………..

 

drukuj (Protokół nr 271 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-10 07:54
 • zmodyfikował: Dorota Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-10 07:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.