Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 275 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na – ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023/2025.

Lidia Miłoszewska, broker ubezpieczeniowy EIB SA oraz Piotr Podborny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych poinformowali, że zamówienie będzie podzielone na 4 części:

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
2)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – ubezpieczenie nadwyżkowe;
3)
ubezpieczenie komunikacyjne,
4)
ubezpieczenie promu górnolinowego.

Dodali, że ubezpieczenie będzie obowiązywało przez 3 okresy rozliczeniowe, a szacunek wartości zamówienia został opracowany na podstawie historii szkodowej, sytuacji rynkowej oraz wartości ubezpieczanego mienia.

Przedstawili prezentację multimedialną omawiając propozycję oferty ubezpieczeniowej majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023/2025.

Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję po szczegółowym przeanalizowaniu przedstawionych ofert.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wymianę stolarki okiennej w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni MARKOT w Zielińcu.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że dyrektor Schroniska dla Osób Bezdomnych i Ogrzewalni MARKOT w Zielińcu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej w budynku Schroniska o łącznej wartości 150.000,00 zł. Dodała, że Stowarzyszenie MONAR nawiązało współpracę z Fundacją Castorama, która jest gotowa wymienić okna. Podkreśliła, że zgoda właściciela budynku nieruchomości jest wymagana do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wymianę stolarki okiennej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.14.4.2022 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 3 Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Wykonawcy Lucjan sp. z o.o. o nienaliczanie kar w ramach umowy, której przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła pismo od Wykonawcy Lucjan sp. z o.o. przedstawiające stan skomplementowania silników do frezarek dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że Wykonawca wnosi o nieobciążanie go karami umownymi za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z brakiem komponentów do ukończenia silników. Dodała, że Wykonawca informuje, że wspomniane braki nie są jego winą. Nadmieniła, że proponuje się podtrzymać dotychczasowe stanowisko w sprawie, ponieważ nie zostało udowodnione, że zaistniałe braki nie wynikają z winy Wykonawcy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.273.16.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody wniosek Wykonawcy i podtrzymał stanowisko ww. sprawie. 

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Jolanta Pielak poinformowała, że modyfikacje w treści obowiązującej uchwały spowodowane są zmianami w przydziale numerów telefonów między pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1477/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjny powiatu wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Dimnet Monika Mikołajczak z siedzibą we Wrześni za kwotę w wysokości 16.719,40 zł brutto. Dodała, że na realizację zadania przeznaczono 17.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1478/2022 w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

                                                                                    

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych:

 1. ulic na terenie miasta Pleszew,
 2. odcinka drogi w miejscowości Witkowo, pow. gnieźnieński.

Izabela Karpińska, zastępca naczelnika Dróg Powiatowych poinformowała, że Zarząd w Pleszewie zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków ulic zlokalizowanych na terenie miasta Pleszew. Dodała, że te ulice pełnią rolę dróg lokalnych, stanowiąc uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom i tym samym nie spełniają kryteriów określonych dla dróg powiatowych. Dopowiedziała, że również Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwrócił się z prośbą o wydanie o wydanie opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej 2165P zlokalizowanej w miejscowości Witkowo. Nadmieniła, że wymieniony odcinek drogi zostanie zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich, co przyczyni się do ograniczenia przejazdu ciężkiego ruchu kołowego przez centrum miejscowości.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych:

 1. nr 1479/2022 – ulic na terenie miasta Pleszew,
 2. nr 1480/2022 – odcinka drogi w miejscowości Witkowo, pow. gnieźnieński.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4.4, pkt 4,5 oraz pkt 4,6 Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok,
 2. planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Beata Matuszewska, skarbik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o 147.666,00 zł z tytułu:

 1. otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim zwiększa się plan dochodów w kwocie 30.976,00 zł,
 2. zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 9.000,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 3. zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 61.500,00 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
 4. zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 13.968,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”,
 5. Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2022 roku nr 372/22 zwiększony został plan dotacji celowych na 2022 rok, z tego:

ü  kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na wzrost uposażeń funkcjonariuszy
w komendzie powiatowej PSP do poziomu 4,4%,

ü  kwotę 12.222,00 zł przeznacza się na realizację programu „Za Życie” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 147.666,00 zł, z tego dla:

 1. w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 30.976,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieci ukraińskim, z tego dla:
  a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 807,05 zł,

  b. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 8.163,19 zł,
  c. zwiększa się plan o kwotę 5.665,76 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni,
  d. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia zwiększa się plan o kwotę 16.340,00 zł.
 2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 61.500,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 3. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 5. Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan o kwotę 12.222,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 6. Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan o kwotę 13.968,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 7. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 39.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków składu orzekającego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na III kwartał 2022 roku,
 8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej,
 9. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 7.161,04 zł na wypłacenie świadczenia na utrzymanie dziecka,
 10. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 10.152,66 zł na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych,
 11. zmniejsza się rezerwę ogólną o 58.313,70 zł.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 1481/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok,
 2. nr 1482/2022 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 1483/2022 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na okres począwszy od 01.01.2023 r.” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Jolanta Pielak poinformowała, że udziela się pełnomocnictwa EIB Spółce Akcyjnej z siedzibą w Toruniu do dokonywania wszystkich czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1484/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na okres począwszy od 01.01.2023 r.” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 5 Przedstawienie tematu związanego z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Izabela Karpińska zaproponowała, aby o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ubiegać się z dwoma zadaniami:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ww. zadania.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz                   

2.      Robert Balicki                          

3.      Stefan Tomczak                      

4.      Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr 275 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-08-31 13:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.