Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 279 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 6 września 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Omówienie tematu związanego z realizacją inwestycji – budowa bursy w  Grzymysławicach.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i  Funduszy Europejskich przedstawiła wniosek Zakładu Budowlanego Grinbud Jarosław Sieszchuła w sprawie zmiany sposobu wynagrodzenia oraz wprowadzenia możliwości niezwłocznego wystawienia faktury przez firmę do kwoty 85% całości. Nadmieniła, że wykonawca wyraził chęć spotkania z członkami zarządu. Dodała, że stanowisko w wyżej wymienionej sprawie zajął  radca prawny, który wskazał brak podstaw formalnoprawnych do aneksowania umowy oraz wprowadzenia zapisów zmieniających dokonywanie płatności.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na spotkanie z przedstawicielami Zakładu Budowlanego Grinbud Jarosław Sieszchuła w sprawie zmiany sposobu wynagrodzenia.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie informacji na temat naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu geotermii niskotemperaturowej.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała o naborze wniosków w terminie od 01.09.2022r. do 31.10.2022r. na przedsięwzięcia z zakresu geotermii niskotemperaturowej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w  którym mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty posiadające osobowość prawną. Nadmieniła, że pożyczka może być umorzona do wysokości 30%, natomiast łączna kwota umorzenia dla jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 800.000,00 zł przy przedsięwzięciu za ok. 2.700.000,00 zł.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację na temat naboru wniosku na przedsięwzięcia z zakresu geotermii niskotemperaturowej.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie sprawozdania za okres 2020-2021 z realizacji Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu omówił sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2020-2021. Nadmienił, że zakończył się czas obowiązywania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021. W związku z tym przygotowano nowy.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości sprawozdanie za okres 2020-2021 z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.  

 

Pkt 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025.

Mateusz Maserak omówił projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025. Dodał, że projekt programu był przedstawiony do społecznych konsultacji, a następnie uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym może zostać przedłożony Radzie Powiatu.

W głosowaniu nad projektem uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął jednomyślnie projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w  sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2022).

 

Pkt 4 Wyrażenie opinii dot. rozbudowy drogi gminnej Bierzglin-Sołeczno w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska przedstawił wniosek firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak w sprawie wyrażenia opinii na temat rozbudowy drogi gminnej Bierzglin-Sołeczno w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Nadmienił, że jest to kontynuacja budowy realizowanej przez Gminę Września, która pozwoli na połączenie wyżej wymienionych miejscowości ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie rozbudowy drogi gminnej Bierzglin-Sołeczno  w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

 

Pkt 5 Omówienie inwestycji realizowanej w miejscowości Psary Polskie.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych omówił inwestycję, dotyczącą przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Psary Polskie. Nadmienił, że jest konieczne zwiększenie środków finansowych na ww. inwestycję w łącznej kwocie 130.000,00 zł brutto. Podniesienie kosztów inwestycji wynika z potrzeby wykonania prac dodatkowych. Projekt na wykonanie tej inwestycji był wykonany w 2014, należało więc dostosować prace drogowe do zmian jakie zaszły od tego czasu w drodze, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych związanych z  przebudową drogi powiatowej w miejscowości Psary Polskie.

 

Pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie w usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Dnia 25 sierpnia 2022 r. wpłynęło pismo z Bursy Międzyszkolnej we Wrześni dotyczące przekazania nowego numeru telefonu z przeznaczeniem do windy w budynku bursy w  Grzymysławicach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął jednomyślnie uchwałę nr 1494/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 7.1, pkt 7.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego:

 1. uczennicy klasy III A Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
 2. uczennicy klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik wydziału Edukacji przedstawiła dwa wnioski dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III A oraz uczennicy klasy II A. Nadmieniła, że potrzeba organizacji nauczania indywidualnego wynika z orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wnioski.

 

Pkt 8 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2029,
 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o 1.380.126,62 zł z tytułu:

 1. zwiększenia planu dochodów w kwocie 440.631,96 zł z otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim,
 2. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.792,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 29.829,00 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg,
 4. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 o kwotę 49.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
 5. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 o kwotę 19.500,00 zł na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,
 6. otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 30.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrywanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy,
 7. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 o kwotę 30.000,00 zł na ogrzewanie, energię elektryczną i dowozy uczestników zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
 8. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 37.507,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
 9. zwiększenia części oświatowej subwencji na rok 2022 w kwocie 190.224,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
 10. zwiększenia planu o kwotę 10.503,39 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
 11. wpływu środków za duplikaty legitymacji szkolnych oraz naliczonych odsetek na rachunkach bankowych zrealizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w kwocie 1.436,00 zł,
 12. wpływu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zwrotu kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, za legitymacje służbowe nauczycieli, wpływów za odszkodowanie za szkody spowodowane uderzeniem pioruna, z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 5.175,15 zł,
 13. otrzymanej darowizny od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, wpływów z tytułu naliczonych odsetek na rachunkach bankowych, wpływu od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zwrotu kosztów poniesionych z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych zrealizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 2.668,00 zł,
 14. wpływu z odszkodowania za likwidację awarii dotyczącej zalania sali lekcyjnej zrealizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 2.944,00 zł,
 15. naliczanych odsetek na rachunkach bankowych, sprzedaży stołu inwentarzowego z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaty za energię cieplną, dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w kwocie 3.323,01 zł,
 16. otrzymanej darowizny na poczet bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w kwocie 16.000,00 zł,
 17. wpływu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Niezależność receptą na sukces” na poczet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 800,00 zł,
 18. otrzymania darowizny w kwocie 500,00 zł na zorganizowanie wycieczki przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie,
 19. wpływu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny, naliczonych odsetek na rachunkach bankowych, dochody zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 11.655,78 zł,
 20. otrzymania darowizny na piknik dla mieszkańców „Pożegnanie lata 2022” oraz zakup paliwa, otrzymanego zasiłku pogrzebowego, zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu, zwiększonych wpłat za koszty utrzymania mieszkańców, wpływów z tytułu naliczonych odsetek na rachunkach bankowych. Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 27.710,52 zł,
 21. wpływu od wykonawcy robót budowlanych za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, dochody zrealizowało Starostwo Powiatowe w kwocie 16.556,81 zł,
 22. otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 349.370,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 23. otrzymania pomocy finansowej od Gminy Września w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań majątkowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P w m. Słomowo”.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.931.013,91 zł, z tego dla:

 1. w jednostkach oświatowych i Starostwie Powiatowym zwiększa się plan o kwotę 440.631,06 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, z tego dla:
  a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 14.282,09 zł,

  b. zwiększa się plan o kwotę 35.171,46 zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni – dofinansowanie zadań bieżących – edukacji dzieci z Ukrainy”,
  c. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 391.178,41 zł,
 2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 4.792,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy – na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 3. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 29.829,00 zł ( tj. w dochodach budżetowych),
 4. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 49.000,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 5. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 19.500,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 6. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł (tj. w dochodach budżetowych),
 7. w jednostkach oświatowych zwiększa się plan o kwotę 37.507,00 zł w związku ze zmianą Karty Nauczyciela, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, z tego dla:
  a. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 11.494,08 zł,
  b. Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 10.284,18 zł,
  c. Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 8.469,32 zł,
  d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 7.259,42 zł,
 8. w jednostkach oświatowych i Starostwie Powiatowym zwiększa się plan o kwotę 190.224,00 zł z związku ze zmianą Karty Nauczyciela, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, z tego dla:
  a. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 26.486,88 zł,
  b. Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 36.118,48 zł,
  c. Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 12.039,50 zł,
  d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 14.447,39 zł,
  e. Zespołu Szkół Specjalnych o kwotę 38.526,38 zł,
  f.  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 12.039,49 zł,
  g. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 4.815,80 zł,
  h. Bursy Międzyszkolnej o kwotę 12.039,50 zł,
  i. Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia o kwotę 33.710,58 zł,
 9. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 10.503,39 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
 10. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 167.593,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, na konsultacje zawodowe uczniów oraz uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną, cieplną,
 11. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 159.175,15 zł na egzaminy zawodowe uczniów, zakup nagród, tablic magnetycznych, przegląd techniczny budynku instalacji elektronicznej, utrzymanie hali pneumatycznej oraz na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną,
 12. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 2.668,00 zł na zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu, uzupełnienie środków na opłacenie podatku VAT,
 13. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 118.278,00 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej, odprawy i ekwiwalentu za urlop, uzupełnienie czynnika grzewczego – glikolu, zakup węgla, paliwa – nauka jazd, opłacenie praktyk oraz na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną,
 14. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 2.174,00 zł na naprawę awarii powstałej w kotłowni gazowej,
 15. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 3.928,00 zł jako zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład własny, celem pozyskania dotacji od Ministra Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego”,
 16. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę 144.816,00 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej, zakup odzieży BHP, uzupełnienie środków na opłacenie podatku VAT, malowanie Sali lekcyjnej po zalaniu oraz uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną i cieplną,
 17. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 52.807,00 zł na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną i zużyciem gazu oraz wypłatę odprawy emerytalnej,
 18. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zwiększa się plan o kwotę 16.000,00 zł na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną i zużyciem gazu,
 19. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 24.390,00 zł na zakup druków, arkuszy i testów, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłacenie godzin ponadwymiarowych, na usługi telekomunikacyjne oraz na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną i cieplną,
 20. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 23.517,00 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie trójki wychowanków,
 21. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 25.800,00 zł na wypłatę dodatku dla opiekuna stażu, na usługo pocztowe oraz na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną, cieplną,
 22. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 500.00 zł na zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych,
 23. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o kwotę 27.841,78 zł m.in. na usunięcie awarii sprzętu elektronicznego, koszty sprzątania urzędu,
 24. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 23.104,00 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej oraz na odpis ZFŚS,
 25. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 57.536,52 zł m.in. na organizację pikniku dla mieszkańców „Pożegnanie lata 2022”, poniesienie kosztów pogrzebu, zakup odzieży BHP, środków czystości, programu komputerowego, materiałów remontowych, biurowych, paliwa, pieluchomajtek, energii elektrycznej, badania lekarskie, opłatę za podpis elektroniczny, usługo prania, telekomunikacyjne, szkolenia oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 26. Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia zwiększa się plan o kwotę 29.660,00 zł na wypłacenie odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz na uzupełnienie środków na wydatki związane z energią elektryczną i cieplną,
 27. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę 9.669,21 zł na indywidualne nauczanie uczniów,
 28. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 25.110,00 zł na indywidualne nauczania uczniów,
 29. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 7.119,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia,
 30. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł na sporządzenie operatów szacunkowych,
 31. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 16.556,81 zł na opłatę za wodę i ścieki,
 32. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 73.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa systemu informatycznego”, na zadania bieżące, m.in.: najem wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 33. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł na organizację Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej oraz na stypendia edukacyjne i motywacyjne,
 34. Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę 28.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadania majątkowego pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
 35. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 35.000,00 zł na organizację Powiatowej Akademii Ruchu, Akademii Pozytywnego Myślenia oraz wydarzenia pn.: Senior na wychodnym,
 36. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.922,39 zł na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach projektu „Zakład pracy w szkole – nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego”. Tym samym zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację tego zadania w kwocie 11.922,39 zł,
 37. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł na organizację Święta Smaków, Rolniczej Jesieni, Mikołajek, Powiatowego Święta Plonów, akcji „Jestem Patriotą”,
 38. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 318.000,00 zł. Zwiększa się plan o kwotę 280.000,00 zł z tego na:
  a. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P w m. Słomowo” w kwocie 150.000,00 zł,
  b „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” o kwotę 130.000,00 zł.

  Ponadto dokonuje się zmniejszenia 2 zadań majątkowych o kwotę 62.000,00 zł i tak:
  a. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” wykonanie dokumentacji projektowej, zmniejsza się plan o kwotę 50.000,00 zł,
  b. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2911P w m. Budziłowo”, zmniejsza się plan o kwotę 12.000,00 zł,

  Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące celem uzupełnienia środków do realizacji zadań.
 39. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 308.140,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy,
 40. Bursy Międzyszkolnej zwiększa się plan o kwotę 13.020,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy,
 41. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 28.210,00 zł na pokrycie kosztów pobytu obywateli Ukrainy,
 42. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących utrzymania i funkcjonowania Komendy,
 43. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 193.554,50 zł na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne,
 44. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 319.541,80 zł poprzez udzielenie dotacji dla:
  a. Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni – dofinansowanie działalności podstawowej w kwocie 233.338,58 zł,

  b. Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 78.979,06 zł,
  c. Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni „Magiczny Zakątek” dofinansowanie działalności podstawowej w kwocie 7.224,16 zł,
 45. zmniejsza się rezerwę o kwotę 220.683,21 zł.

Dodała, że w załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2029 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

 1. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 130.000,00 zł,
 2. w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego zmniejsza się łączne planowane nakłady o kwotę 28.000,00 zł,
 3. w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 908,25 zł,
 4. w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenia usług telekomunikacyjnych INEA na lata 2020-2023” zmienia się jednostkę realizującą zadanie na: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni; zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe do wysokości sumy poniesionych wydatków na realizację zadania w 2021 roku przez PCEZ (kwota 6.150,00 zł) oraz planowanych do poniesienia przez ZSP we Wrześni (kwota 2.460,00 zł),
 5. w przedsięwzięciu pn.: „Najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi” przenosi się planowane wydatki między latami w ten sposób, że: w 2022 roku zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł, w 2026 roku zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł,
 6. w przedsięwzięciu pn.: „Zakup paliwa w latach 2021/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 30.000,00 zł,
 7. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023” – łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł,
 8. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2022-2023 – łączne planowane nakłady finansowe to kwota 400.000,00 zł,
 9. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 – łączne planowane nakłady finansowe to kwota 58.000,00 zł,
 10. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: ‘Usługi na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych, elektroniczne składanie zamówienia na tablice rejestracyjne oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych” – łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 490.000,00 zł,
 11. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów w latach 2022-2023 – łączne planowane nakłady finansowe to kwota: 30.000,00 zł,
 12. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025 – łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.410.362,25 zł,
 13. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla PCPR na lata 2022-2024” – łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.250,80 zł,
 14. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław ul. Dworcowa” wydłuża się okres realizacji do 2023 roku i jednocześnie zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 25.000,00 zł,
 15. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo-granica powiatu-Szamarzewo” zmienia się okres realizacji na lata 2020-2023, zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 513.744,94 zł.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwała Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2029,
 2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2022).

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Stefan Tomczak, członek zarządu zapytał o sytuację związaną z naborem uczniów do szkół ponadpodstawowych.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wszyscy chętni absolwenci szkół podstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego znaleźli swoje miejsce w naszych szkołach. Szkoły dysponują  kilkoma miejscami wolnymi, o które pytają władze oświatowe powiatów ościennych, głównie powiatu poznańskiego.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości ww. informacje.

 

Beata Matuszewska poruszyła temat obecnie trwającej w Starostwie Powiatowym
we Wrześni kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nadmieniła, że inspektor przeprowadzająca kontrolę przejawia nieetyczne zachowanie, podważa kompetencje  pracowników oraz wprowadza dezorganizację pracy poprzez nadmierne angażowanie pracowników Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości ww. informacje.

 

W pkt 10 wolne głosy i wnioski członkowie zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz                    

2.      Waldemar Grzegorek               

3.      Robert Balicki                          

4.      Stefan Tomczak                       

5.      Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

 Dorota Lewandowska 

drukuj (Protokół nr 279 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-09-26 11:59
 • zmodyfikował: Dorota Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-26 11:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.