Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 285 / 2022

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 października 2022 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1, pkt 1.2 Przedstawienie:

 1. analizy dotyczącej zasadności ponoszonych kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej w obiektach stanowionych własność Powiatu Wrzesińskiego,
 2. sytuacji związanej z zakupem energii elektrycznej na lata 2023 – 2025.

Piotr Kęszka, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Energią przedstawił analizę niwelacji ponoszonych kosztów energii biernej w obiektach Powiatu Wrzesińskiego oraz temat dotyczący zakupu energii elektrycznej na lata 2023 – 2025.

 1. Po dokonaniu przeglądu i pomiarów w kierunku wytwarzania w poszczególnych obiektach powiatu wrzesińskiego – tzw. energii biernej przez niektóre urządzenia, okazuje się, że występują koszty w rozliczeniach za dystrybucję z lokalnym operatorem, których można by było uniknąć, poprzez montaż odpowiednich urządzeń „dławiących” tę energię. Ich koszt zakupu wróciłby się średnio w przeciągu roku.
 2. W związku z przeprowadzeniem dwóch przetargów (w miesiącach czerwcu i sierpniu br.) na dostawę energii elektrycznej od 01.01.2023 do 31.12.2025 dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, w której zrzeszony jest min. Powiat Wrzesiński oraz ich nierozstrzygnięciem (nikt nie złożył oferty), a także nieudanej próbie negocjacji - rekomenduje się wystąpienie z grupowego zakupu energii i ogłoszenie przetargu tylko dla powiatu i jego jednostek. Stawarza to większe prawdopodobieństwo na pozytywne i korzystne dla powiatu rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję po ponownym przeanalizowaniu przedstawionego tematu.

 

Pkt 2 Omówienie spraw związanych z realizacją budowy bursy w Grzymysławicach w ramach realizowanego projektu kluczowego.

Dr inż. Michał Cyraniak, biegły sądowy przedstawił wnioski z przygotowanej opinii w zakresie zgodności kosztorysu różnicowego wykonawcy bursy w Grzymysławicach w stosunku do dokumentacji budowalnej dotyczącej przyłącza energetycznego SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV, obwodów wtórnych EAZ oraz telemetrii dla modułu wytwarzania energii, warunków przyłączeniowych i oferty złożonej w trakcie postępowania przetargowego.

Zarząd Powiatu zaakceptował wnioski przedstawione w analizie.

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2918P w m. Lipie.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że droga będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest w powiecie wrzesińskim, w miejscowościach Lipie i Gorzyce. Przedstawiła specyfikację warunków zamówienia na modernizację odcinka drogi nr 2918P.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.26.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikacje warunków zamówienia na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2918P w m. Lipie.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła specyfikację warunków zamówienia na sprzedaż i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.25.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikacje warunków zamówienia na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 4.1, pkt 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła skład komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań na zimowe utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodała, że nadaje się regulamin pracy komisji w celu sprawnego jej działania.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach:

 1. nr 1525/2022 – powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego,
 2. nr 1526/2022 – nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 20 września 2022 r. Powiat Wrzesiński stał się właścicielem pojazdu samochodowego marki Mazda 323. Dodała, że ze z uwagi na niską wartość rynkową pojazdu w wysokości 450,00 zł, zgodnie z przedłożoną opinią biegłego, koszt naprawy pojazdu jest nieekonomiczny i przekracza wartość rynkową pojazdu, dlatego przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w postaci przekazania do stacji demontaży pojazdów jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2022).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1527/2022 w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2022).

 

Pkt 5 Udzielenie odpowiedzi na zadanie pytania oraz modyfikacja SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Dostawa oprogramowania biurowego do ZSZ nr 2 we Wrześni, w celu realizacji projektu pn: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!’’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że pytanie wykonawcy dotyczyło wersji oprogramowania biurowego. Dodała, że w związku z modyfikacją specyfikacji warunków zamówienia przedłuża się termin do składania i otwarcia ofert z dnia 05.10.2022 r. na dzień 07.10.2022 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.23.2022 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad modyfikacjami specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu zatwierdził odpowiedź oraz modyfikację specyfikacji warunków zamówienia na dostawę oprogramowania biurowego do ZSZ nr 2 we Wrześni, w celu realizacji projektu pn: ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!’’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 6.1 Przedstawienie propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2023 r.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przedstawił propozycję planu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2023 r. Dodał, że rozkład godzin działania aptek nie zmienia się w stosunku do roku ubiegłego – całodobowy dostęp do świadczeń farmaceutycznych zapewnia Apteka Prima we Wrześni. Podkreślił, że rozkład zostanie przekazany do akceptacji samorządom gminnym oraz Samorządowi Aptekarskiemu.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2023 r.

 

Pkt 6.2 Przedstawienie projektu planu finansowego dotyczącego wysokości dotacji Starostwa Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

Mateusz Maserak poinformował, że plan finansowy realizacji zadań biblioteki powiatowej wynosi 70.000,00 zł, z tym m.in. 10.000,00 zł przeznaczone na dodruk książki regionalnej pt.: „Podania, Opowieści, Baśnie i Legendy Powiatu Wrzesińskiego” oraz 5.000,00 zł na współfinansowanie dostępu do platformy Legimi publikacji w formie e-booków i audiobooków. Zaznaczył, że przedłożony plan finansowy został ujęty w projekcie budżetu na 2023 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się projektem planu finansowego dotyczącego wysokości dotacji Starostwa Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Pkt 6.3 Przedstawienie zestawienia złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu wrzesińskiego.

Mateusz Maserak przedstawił wnioski o udzielenie dotacji celowej na 2023 rok na prace konserwatorskie i restauratorskie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bardzie. Dodał, że wnioski opiewają na łączną kwotę 65.000,00 zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 7 Omówienie wyników konsultacji społecznych oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

Mateusz Maserak poinformował, że  konsultacje programu z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w terminie 19-26 września 2022 r. zgodnie z uchwałą nr 1496/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 września 2022 r. Przeprowadzono je w formie pisemnej za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej powiatu. Podkreślił, że organizacje pozarządowe nie wniosły uwag i propozycji zmian do projektu programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 2023 r. Nadmienił, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rada powiatu uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Dopowiedział, że program określa priorytetowe zadania publiczne do realizacji przy współudziale organizacji pozarządowych oraz zasady i formy tej współpracy.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2022).

 

Pkt 8.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dot. uczennicy klasy II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, która była objęta nauczeniem indywidualnym również w ubiegłym roku. Podkreśliła, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wskazuje potrzebę kontynuacji realizacji zajęć w ww. trybie.  

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.28.2022 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

 

Pkt 8.2 Rozpatrzenie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia ucznia klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy nauczyciela w wymiarze 4 godzin tygodniowo w celu współorganizowania kształcenia ucznia klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.29.2022 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 8.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla pogorzelców.

Mateusz Maserak poinformował, że w związku z pożarem domu w dniu 14.09.2022 r. w Sędziwojewie wnioskuje się o udzielenie pomocy finansowej pogorzelcom. Dodał, że zniszczeniu uległy wszystkie urządzenia elektryczne, konieczna jest również wymiana okien oraz drzwi.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8124.1.2022 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej pogorzelcom w kwocie 4.000,00 zł.

 

Pkt 8.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie aktualizacji stawki za nadzór lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że Nadleśnictwo Czerniejewo zwróciło się z prośbą o zwiększenie stawki za nadzór nad lasami prywatnymi na 2023 rok w wysokości 30,00 zł/ha.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6160.13.2022 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ww. wniosek.

 

Pkt 8.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sorbentu do absorbcji produktów ropopochodnych na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Września.

Urszula Łabęda poinformowała, że Ochotnicza Straż Pożarna we Wrześni wystosowała prośbę dot. pomocy w uzupełnieniu zapasu sorbentu potrzebnego do działań ratowniczych. Nadmieniła, że w budżecie nie zaplanowano środków finansowych na działania związane z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.5520.2.2022 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie pomocy finansowej na zakup sorbentu do absorbcji produktów ropopochodnych na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Września.

 

Pkt 8.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zakup wyposażenia w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Urszula Łabęda poinformowała, że Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpiła o sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. w kwocie 10.000,00 zł. Zaznaczyła, że środki finansowe na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżecie na 2022 rok.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.5520.1.2022 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zakup wyposażenia w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Mateusz Maserak poinformował, że Powiat Wrzesiński uzyskał dofinansowanie na projekt „Kultura w drodze” organizowany przez Urząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 6.400,00 zł na koncert kameralny, który obędzie się na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”. Dodał, że w związku z powyższym złożono wniosek o zmianę w planie finansowym.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.      Dionizy Jaśniewicz                  

2.      Robert Balicki                         

3.      Stefan Tomczak                        

4.      Rafał Zięty                                

 

Protokołowała:

Dorota Lewandowska

drukuj (Protokół nr 285 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Dorota Lewandowska
  data publikacji: 2022-11-10 08:53
 • zmodyfikował: Dorota Lewandowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 08:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.