Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 22 / 2022

PROTOKÓŁ NR 22/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

z dnia 29 listopada 2022 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady powitał radnych, starostę oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformował, że w pierwszej części posiedzenia wezmą udział wszystkie komisje stałe realizując następujące punkty obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.

Następnie, po zakończeniu wspólnej części posiedzenia, każda z komisji uda się na własne posiedzenie w celu realizacji dalszych punktów obrad:

4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029 oraz sformułowanie wniosków.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Zaproponował, aby ze względu na tematykę posiedzenia, poprowadził je Krzysztof Strużyński, przewodniczący Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności wszystkich radnych biorących udział w posiedzeniu oraz lista obecności zaproszonych gości znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod numerem sprawy SO.0012.38.2022.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Krzysztof Strużyński przedstawił zaplanowany powyżej porządek obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. W związku z brakiem propozycji zmian stwierdził, że treść porządku obrad została przyjęta jednomyślnie.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029.

Krzysztof Strużyński poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1) uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

2) uchwałę nr 1490/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 r.;

3) pismo Ministra Finansów informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 r., rocznej planowanej na 2023 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r.

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych;

5) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

6) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;

7) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw;

9) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym;

10) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

11) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

12) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

13) ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Beata Matuszewska poinformowała, że na dzień podjęcia uchwały nr 1565/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 r. zawarto 11 umów, w tym 6 umów na udzielenie kredytu długoterminowego, 2 umowy poręczenia i 3 umowy o dofinansowanie. Zawarto 34 umowy obciążające rok budżetowy 2023 r. i podjęto 67 uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego mających wpływ na budżet 2023 r.

Beata Matuszewska przedstawiła założenia do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 r. przyjęte uchwałą nr 1490/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.:

1) plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 1 września 2022 r. sieć jednostek organizacyjnych;

2) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu przewidywanego na dzień 31 grudnia 2022 r., z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia;

3) wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 r. (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat) pomniejszonych o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe;

4) wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 r. z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz wydatków na zadania kończone w 2022 r., które nie wymagają kontynuacji w roku 2023;

5) podstawę kalkulowania wydatków na zadania przyjęte lub powierzone stanowią zawarte, bądź przewidziane do podpisania porozumienia obejmujące zadania na 2023 r.;

6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. uwzględniono w wysokości 3.383,00 zł (w okresie od stycznia do czerwca) oraz kwoty 3.450,00 zł (w okresie od lipca do grudnia). Minimalne wynagrodzenie zostało skorygowane w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Przyjęto w projekcie budżetu zgodnie z w/w rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.490,00 zł od stycznia do czerwca 2023 r., natomiast od lipca do końca 2023 r. w wysokości 3.600,00 zł;

7) za podstawę naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego:

 • dla pracowników niebędących nauczycielami (pracowników samorządowych) przyjmując 37,50 % wartości wynagrodzenia będącego podstawą do obliczania odpisu w wysokości 4.434,58 zł, to jest 1.662,97 zł,
 • zwiększenia na każdą osobę zatrudnioną w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 % od kwoty 4.434,58 zł, to jest 277,16 zł,
 • na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25 % od kwoty 4.434,58 zł, to jest 277,16 zł,
 • dla nauczycieli przyjmując kwotę bazową do obliczania odpisu w wysokości 3.045,21 zł, to jest (3.045,21 zł x 110%) — 3.349,73 zł;

8) przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek: na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5 %, wypadkowe - w zależności od kategorii ryzyka dla grup działalności, ustalone przez ZUS od dnia 1 kwietnia 2022 r., składki na Fundusz Pracy 2,45%;

9) dodatkowe wynagrodzenie roczne kalkuluje się, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5 % przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2022 r. wynagrodzenia za pracę. Przy kalkulacji ujęto rzeczywiste wykonanie za okres od stycznia do sierpnia 2022 r. oraz planowaną wielkość w okresie od września do grudnia 2022 r.;

10) plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2022/2023 i sprawozdań statystycznych z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek;

11) wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń zostały skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na 2022 r. z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego. Planowane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023;

12) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły;

13) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli;

14) wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych nauczycieli, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie;

15) budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie budżetu na 2023 r. zabezpieczono środki na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w kwocie 166.764,84 zł. W projekcie na 2023 r. zostały wyodrębnione kwoty na:

 • wynagrodzenia osobowe nauczycieli zagwarantowano kwotę 24.899.226,98 zł,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zagwarantowano kwotę 2.109.892,40 zł.

Beata Matuszewska przedstawiła złożone wnioski mające wpływ na budżet 2023 r.:

1) wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (wniosek rozpatrzony pozytywnie);

2) formularz Aplikacyjny o Grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wniosek rozpatrzony pozytywnie);

3) dnia 27 października 2022 r. złożono do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi (wniosek nie został jeszcze rozpatrzony);

4) wniosek o dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na zadanie drogowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo - granica powiatu - Samarzewo” (wniosek został przyjęty do realizacji);

5) wnioski złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Powiat) na dwa zadania drogowe:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów” na kwotę 9.295.867,02 zł z możliwością dofinansowania do 80,00 %,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” na kwotę 3.429.998,55 zł z możliwością dofinansowania do 80,00 % (brak informacji o rozstrzygnięciu);

Beata Matuszewska poinformowała, że od 1 stycznia 2023 r. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie będzie Państwowym Funduszem Celowym, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6) Wnioski/petycje złożone do budżetu:

a) wniosek proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce na „Prace renowacyjne przy rzeźbach św. Kazimierza, św. Jana Nepomucena i Św. Piotra i Pawła w kościele pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce” – kwota 15.000,00 zł (wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 7.000,00 zł),

b) wniosek proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Bardzie na „Prace konserwatorskie zespołu witraży w czterech oknach nawy głównej kościoła pw. św. Mikołaja w Bardzie” - kwota 30.0000,00 zł (wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 7.000,00 zł),

c) wniosek proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na „Prace związane z renowacją dwóch witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknach na chórze kościoła parafialnego ”- kwota 20.0000,00 zł (wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 7.000,00 zł),

d) wnioski Stowarzyszenie Projekt Września:

 • dofinansowanie funkcjonowania Szpitala Powiatowego we Wrześni

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie na 2023 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zabezpiecza środki przeznaczone na wsparcie lub zabezpieczenie realizacji następujących działań inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni:

ü  rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni,

ü  działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.,

 •       utrzymanie zieleni we Wrześni i powiecie wrzesińskim

W kompetencji Powiatu Wrzesińskiego leży utrzymanie zieleni i realizacja nasadzeń na mieniu stanowiącym własność powiatu wrzesińskiego. Zarówno w latach ubiegłych, jak i w budżecie na 2023 r. Zarząd Powiatu zabezpiecza środki przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni przy drogach i obiektach powiatowych,

e) wniosek Rafała Ziętego, radnego Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie prac porządkowych i remontowych części Ośrodka „Relax” w Orzechowie.

W budżecie na 2023 r. nie planuje się środków na wykonanie prac porządkowych i remontowych,

f) wniosek Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie przekazania na rzecz gminy Miłosław działki w Orzechowie o nr ewidencyjnym 545/21.

Wniosek nie ma wpływu na konstruowanie budżetu na 2023 r.,

g) wnioski złożone do budżetu na 2023 r. dotyczące realizacji zadań drogowych.

Do budżetu wpłynęło 30 wniosków na zadania drogowe na łączną kwotę 15.532.746,48 zł.

7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2023 r.

Na moment składania informacji oświatowej liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2023 r. wynosi 171 oraz 53 wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego ARKA i Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Magiczny Zakątek” - 7 wychowanków. Łączną kwotę na realizację w/w zadań wyliczono na poziomie 10.709.044,85 zł;

8) ilość oddziałów w jednostkach oświatowych (stan na 30 września 2022 r.);

9) stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych

Liczba etatów na dzień 30 września 2022 r. w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach powiatowych w tym w Starostwie Powiatowym wynosiła 743,29 etatu i jest większa o 14,13 etatu w stosunku do roku poprzedniego. Liczba osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach powiatowych w tym w Starostwie Powiatowym według stanu na dzień 30 września 2022 r. wynosi 873 osób i jest wyższa o 19 osób w stosunku do roku poprzedniego.

Informacje znajdują się w materiale informacyjnym do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 r. (od strony 3 do strony 46), który stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 1565/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2022 r.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2023 r. w odniesieniu do lat ubiegłych.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 r. znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr 1565/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2022 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że zaplanowano dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie 112.839.200,18 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 97.525.372,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.313.828,05 zł. Dodała, że dochody przewyższają wydatki, w związku z tym powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.847.237,00 zł. Dopowiedziała, że prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 956.587,77 zł, w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące. Poinformowała, że określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.647.237,00 zł i łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 21.607.508,00 zł, z tego:

1)      wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 18.814.436,00 zł;

2)      wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.793.072,00 zł.

Dodała, że subwencja ogólna dla powiatu wynosi 54.407.663,00 zł, z tego:

1)      cześć oświatowa – 50.624.973,00 zł;

2)      część wyrównawcza – 2.424.607,00 zł;

3)      część równoważąca – 1.358.083,00 zł.

Poinformowała, że na dochody budżetu znaczny wpływ mają również:

1) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 r. w wysokości 4.750.000,00 zł na realizację zadania drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo - granica powiatu - Samarzewo”;

2) dotacje i środki zewnętrze na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na 2023 r. w wysokości 8.793.830,05 zł:

a) 234.111,00 zł (bieżąca kwota 53.111,00 zł) (majątkowa kwota 181.000,00 zł) – realizacja konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

b) 8.559.719,05 zł - Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. W kwocie 8.559.719,05 zł, kwota 1.800.000,00 zł stanowi refundację poniesionych kosztów uprzednio uznanych za nie objęte dofinansowaniem;

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z wycinki) - 9.900,00 zł;

4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.813.209,00 zł:

a) planuje się sprzedaż działki nr 375/168, 375/169, 375/171 (powstałe z działki nr: 375/153) o łącznej powierzchni: 1,1672 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września (szacunkowa wartość to 1.657.424,00 zł),

b) planuje się sprzedaż działek o łącznej powierzchni 0,1 154 ha w Bierzglinku (planowany wpływ to kwota 155.785.00 zł).

Beata Matuszewska poinformowała, że wydatki budżetowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 110.991.963,18 zł w tym wydatki bieżące 96.568.784,36 zł, które stanowią 87,01% wydatków i wydatki majątkowe 14.223.178,82 zł, które stanowią 12,99% wszystkich wydatków. Dodała, że 48,12% to wydatki, które zostaną pokryte ze środków pozyskanych, 32,93% stanowią wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład i 18,95% to wydatki pokryte ze środków własnych. Dopowiedziała, że wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 14.223.178,82 zł i obejmują swym zakresem:

1) zadania drogowe:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo - granica powiatu – Samarzewo” – 5.100.000,00 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” - wykonanie dokumentacji projektowej – 75.000,00 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo ” – 85.000,00 zł,

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki – Stępocin” – 415.000,00 zł;

2) zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - 7.564.428,82 zł;

3) zadania dotyczące poprawy efektywności energetycznej:

a) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 249.975,00 zł,

b) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” - 249 975,00 zł,

c) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2” – 124.800,00 zł,

d) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej” – 78.000,00 zł;

4) zadanie pn.: „Cyfrowy Powiat” - zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego – 181.000,00 zł;

5) dotację dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 13 w m. Obłaczkowo do drogi krajowej nr 92 we Wrześni – 100.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że odnośnie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej, w art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zobligowano jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczeniach w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodała, że Powiat Wrzesiński otrzymał udział w kwocie 6.076.607,20 zł, co oznacza, że we wspomnianych latach należy przeznaczyć na w/w zadania minimum 911.491,08 zł. Dopowiedziała, że art. 70k mówi również o tym, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczy na w/w zadania w latach 2022-2027 wydatki w kwocie mniejszej niż różnowartość 15% kwoty dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT to w 2029 r. nie otrzyma środków z rezerwy subwencji ogólnej. Poinformowała, że art. 70 k zobowiązuje do złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca 2028 r. informacji o wysokości wydatków przeznaczanych na w/w zadania. Dodała, że kolejne obostrzenia jakie zostały nałożone na jednostki samorządu terytorialnego wynikają z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dopowiedziała, że wprowadzono regulacje ustawowe nakładające na między innymi samorządy obowiązek zmniejszenia zużycia prądu o 10% już od 1 grudnia 2022 r. na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Poinformowała, że według zapisów art. 37 ww. ustawy, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. zobowiązani są do zredukowania zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy o 10% w stosunku do średniej z lat 2018-2019, natomiast w 2023 r. mają ograniczyć o 10% energię w stosunku do zużycia z 2022 r. Dodała, że ustawodawca w/w ustawy w art.38 przewidział kary za nie wykonanie obowiązku. Dopowiedziała, że raport z oszczędności energii elektrycznej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych będą zobowiązani przekazać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek. Poinformowała, że w związku z powyższym podjęto działania, aby skutecznie wypełnić warunki wynikające z w/w przepisów, polegające w szczególności na ograniczeniu ilości świecących tzw. świetlówek w Starostwie Powiatowym w miesiącu wrześniu 2022 r., czyli jeszcze przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy, wyłączono na stałe około 170 szt. świetlówek w całym urzędzie, przy jednoczesnym zachowaniu norm wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Planuje się ponadto wymianę ok. 30% istniejącego oświetlenia w urzędzie oraz niektórych jednostkach organizacyjnych na oświetlenie energooszczędne typu LED jeszcze w 2022 r.

Beata Matuszewska przedstawiła co składa się na wydatki bieżące, które stanowią łączną kwotę 96.568.784,36 zł:

1) wydatki jednostek budżetowych - 86.403.001,06 zł:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.229.286, 38 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.173.714,68 zł;

2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 411.304,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.075.251,97 zł;

4) dotacje na zadania bieżące 5.565.154,32 zł;

5) obsługa długu 2.060.962,01 zł;

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 53.111,00 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań).

Przedstawiła zadania, jakie będą realizowane z wydatków bieżących w powyższym zakresie.

Beata Matuszewska zaprezentowała wykresy przedstawiające symulację i zestawienie wydatków planowanych na oświatę, z których wynika, że na potrzeby i zadania oświatowe brakuje kwota 505.000,00 zł. Poinformowała, że subwencja oświatowa dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w kwocie 50.624.973,00 zł, a zadania oświatowe są zaplanowane w budżecie na kwotę 51.130.000,00 zł, natomiast jednostki złożyły łączne zapotrzebowanie na zadania oświatowe w kwocie 58.457.000,00 zł. Dodała, że Powiat Wrzesińskie przez okres 6 lat wyasygnował ze środków własnych ponad 18.000.000,00 zł na zadania oświatowe .

Beata Matuszewska poinformowała, że Powiat Wrzesiński posiada 2 poręczenia:

1) poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 r. udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” z tytułu kapitału kredytu. Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi w 2023 r. 400.000.00 zł;

2) poręczenie dotyczące działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w 2023 r. będzie wynosić 11.304.,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że w 2023 r. Powiat Wrzesiński nie planuje zaciągać kredytu, chyba że złożone 2 wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają dofinansowanie w wysokości maksymalnej 80%, to wtedy Powiat będzie zobowiązany wnieść wkład własny w łącznej wysokości 2.545.173,11 zł, na co będzie konieczne zaciągnięcie kredytu.

Beata Matuszewska przedstawiła kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029 oraz ujęty w niej wykaz zadań.

Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 listopada 2022 r.:

1)      nr 1564/2022 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029;

2)      nr 1565/2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 r.

znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0025.2022.

Starosta wrzesiński opuścił salę obrad. W dalszym posiedzeniu uczestniczyło 18 radnych. Nie wpłynęło to na liczbę obecnych członków Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.  

O godz. 15:20 zarządzono przerwę w obradach.

O godz. 15:30 obrady zostały wznowione. W dalszym posiedzeniu liczba radnych nie uległa zmianie.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, dlaczego w projekcie budżetu na 2023 r. nie została ujęta budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kołaczkowie. Dodała, że Rada Gminy Kołaczkowo w 2020 r. przekazała na realizację tego zadania środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł dla Powiatu. Zapytała, czy środki te zostały wykorzystane i czy wykonano dokumentację projektową. Poinformowała, że w Kołaczkowie znajduje się zespół pałacowo-parkowy, który częściowo jest w posiadaniu Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że Gmina Kołaczkowo chciałaby przejąć od Powiatu jeden z budynków tzw. oficynę w celu realizacji zadań kulturalnych. Dopowiedziała, że obiekt ten od 2003 r., kiedy jest w posiadaniu Powiatu nie jest w ogóle użytkowany. Zapytała, dlaczego Powiat nie zamierza przekazać oficyny Gminie Kołaczkowo, która ma plan na zagospodarowanie tego budynku. Poinformowała, że w projekcie budżetu wspomina się o funduszu dla Ukrainy. Zapytała, co stało się z otrzymaną darowizną od Powiatu Wolfenbüttel w kwocie 15.000 Euro na pomoc dla obywateli Ukrainy. Wspomniała, że złożyła wniosek do przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki w sprawie zwalniania księgowych ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrzesińskiego w związki z włączeniem szkół do wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaznaczyła w piśmie, że należałoby w tym temacie zwołać posiedzenie Komisji oraz poprosiła o przekazanie treści pisma wszystkim jej członkom. Poinformowała, że w odpowiedzi otrzymała informację, że 2 księgowe mają uprawnienia emerytalne, 2 księgowe przejdą do pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni, a 1 księgowa zwolniła się na własną prośbę. Zapytała, jakie zyski generuje Powiat z tej restrukturyzacji i dlaczego osoby, których dotyczy sprawa dowiedziały się dopiero teraz o planowanych zmianach.

Beata Matuszewska poinformowała, że na podstawie art. 6a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:

1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów publicznych;

2) powiatowym instytucjom kultury;

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego – zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

Dodała, że zgodnie z art. 6b. ust. 1 i 2 ww. ustawy wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”. Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 6a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane i zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Dopowiedziała, że ustawa o finansach publicznych zawiera informacje dotyczące głównych księgowych jednostki sektora finansów publicznych. Poinformowała, że wspólną obsługą objętych początkowo było 9 jednostek organizacyjnych:

1) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni;

4) Bursa Międzyszkolna we Wrześni;

5) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni;

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

7) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

8) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie;

9) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Dodała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po dokonanej analizie dnia 25 października 2022 r. podjął decyzję o dołączeniu do wspólnej obsługi zadań realizowanych przez starostwo, czyli do wspólnej obsługi pozostałych jednostek, które wchodzą w skład powiatu wrzesińskiego:

1) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

3) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

5) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

W związku z tym, centrum usług wspólnych będzie obsługiwało łącznie 14 jednostek. Dopowiedziała, że osoby, których dotyczyła sytuacja dowiedziały się o powyższych planach z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem podczas przeprowadzanych rozmów z dyrektorami głównymi księgowymi danych jednostek. Poinformowała, że wspólną obsługę jednostek utworzono nie tylko ze względu na powstałe oszczędności, ale również prowadzenie wspólnej polityki finansowej w jednym miejscu, jakim jest Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dodała, że dyrektor jednostki zarządza jej majątkiem, ale odpowiedzialność w zakresie księgowości i sprawozdawczości spoczywa na staroście wrzesińskim, który jest kierownikiem Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dopowiedziała, że główna księgowa Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni i główna księgowa Domu Pomocy Społecznej we Wrześni przechodzą do pracy w starostwie. Główna księgowa Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni odchodzi z pracy z dniem 31 grudnia 2022 r. na własny wniosek. Główna księgowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i główna księgowa Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni mają uprawnienia emerytalne i zaproponowano im  zatrudnienie na pół etatu w starostwie. Poinformowała, że reorganizacja spowoduje zmniejszenie o 24,8 etatów w jednostkach (w tym w starostwie planuje się o 10 etatów mniej).

Odpowiadając na pytanie dotyczące darowizny od Powiatu Wolfenbüttel w kwocie 15.000 Euro na pomoc dla obywateli Ukrainy, poinformowała, że kwotę tę Powiat Wrzesiński otrzymał w 2022 r. i będzie miała odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu na 2022 r.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano o 1.000.000,00 zł więcej niż na 2022 r. w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Zapytał, czy zostało to zbilansowane i jakiej wysokości planowane są w związku z tym oszczędności.

Beata Matuszewska poinformowała, że dnia 30 listopada 2022 r. na sesji Rady Powiatu rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Dodała, że na podstawie tej uchwały zapewnia się wspólną obsługę jednostek organizacyjnych nie tylko w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi płacowej, ale także spraw kadrowych, obsługi informatycznej i służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopowiedziała, że pracę w tym zakresie będą wykonywać pracownicy zatrudnieni w Starostwie. Wymieniła jednostki obsługiwane w zakresie:

1) rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,

b) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,

c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,

d) Bursa Międzyszkolna we Wrześni,

e) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,

f) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,

g) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,

h) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

i) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

j) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

k) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

l) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,

m) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,

n) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

2) obsługi płacowej dla jednostek: wszystkie wymienione w pkt 1);

3) spraw kadrowych dla jednostek:

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

b) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

c) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,

d) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,

e) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

4) obsługi informatycznej jednostek:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,

b) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,

c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,

d) Bursa Międzyszkolna we Wrześni,

e) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,

f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

g) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

h) Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Jutrzenka” w Pietrzykowie,

i) Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Na Skarpie” w Gozdowie,

j) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

5) służby bezpieczeństwa i higieny pracy jednostek:

a) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,

b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,

c) Bursa Międzyszkolna we Wrześni,

d) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,

e) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,

f) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

h) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

i) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

j) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie,

k) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Poinformowała, że wspólna obsługa jednostek została zbilansowana i będzie obsługiwana przez 15,15 etatów. Dodała, że w zaplanowanym budżecie na ten cel oprócz wynagrodzenia znajdują się również m.in. zakup artykułów biurowych, szkolenia, oprogramowania. Dopowiedziała, że dokonywane będzie ograniczanie etatów, które nie będzie polegać na zwalnianiu pracowników, a na racjonalizacji, czyli np. umowy na czas określony, które wygasają w miesiącu lutym, czy marcu nie będą przedłużane.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych odpowiadając na pytanie radnej Wiesławy Kowalskiej poinformował, że na zadanie dotyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Kołaczkowie została sporządzona dokumentacja projektowa. Dodał, że jeśli chodzi o wniosek Gminy Kołaczkowo, to został on złożony w listopadzie, a wnioski z propozycjami do budżetu należy składać do 15 września, dlatego nie uwzględniono go w projekcie budżetu na 2023 r. Dopowiedział, że odpowiedź do Gminy Kołaczkowo zostanie udzielona wraz z dokumentacją. Poinformował, że ścieżka pieszo-rowerowa w Kołaczkowie będzie mieć długość ponad 5 km, kosztorys zadania został sporządzony w ubiegłym roku, jednak ze względu na wzrost cen jest on już nieaktualny. Dodał, że w 2022 r. wykonano budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gutowo Małe-Grzybowo o łącznej długości 2,5 km, której koszt wyniósł około 5.000.000,00 zł.

Wiesława Kowalska zapytała, czy zostało wydane zezwolenie na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Kołaczkowie.

Bartłomiej Kaczmarzewski odpowiedział, że Powiat nie wnioskował jeszcze o zezwolenie na budowę, ponieważ nie jest znany dokładny termin realizacji inwestycji i aby nie trzeba było aktualizować dokumentacji.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński odpowiadając na pytanie radnej Wiesławy Kowalskiej poinformował, że oficyna w Kołaczkowie stanowi majątek powiatu. Dodał, że budynek nie jest zagospodarowany, ponieważ planowano w nim utworzenie drugiego Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny, jednak zmieniły się przepisy prawne dotyczące funkcjonowania placówki. Dopowiedział, że Powiat nie przekaże nieruchomości nieodpłatnie Gminie Kołaczkowo, ale jest otwarty na inne propozycje ze strony samorządu gminy.

Wiesława Kowalska poinformowała, że z informacji, które posiada odbyły się już rozmowy w tej sprawie pomiędzy powiatem a gminą.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że odbyły się rozmowy, jednak Gmina Kołaczkowo oczekuje, że Powiat Wrzesiński przekaże oficynę bezpłatnie.

Wiesława Kowalska zasugerowała, aby nieruchomość, która od 2003 r. jest niezagospodarowana, a gmina ma plan na wykorzystanie budynku, zawrzeć np. umowę dzierżawy, która spowoduje, że gmina zagospodaruje budynek na cele kulturalne i nie będzie on stał pusty oraz nie będzie ulegał dalszemu zniszczeniu. Dodała, że byłaby to ze strony powiatu pewna forma wykazania odpowiedzialności i gospodarności.

Waldemar Grzegorek poinformował, że powiat jest rozliczany z gospodarowania mieniem i osiąganych z tego dochodów, w związku z tym powiat nie może przekazać oficyny nieodpłatnie i czeka na propozycję ze strony gminy, która przyniesie również korzyści powiatowi.

Maciej Handkiewicz poinformował, że subwencja oświatowa wzrosła o około 10.000.000,00 zł, czyli o około 20% więcej niż w ubiegłym roku. Dodał, że ma to odzwierciedlenie na wzrost pomiędzy 20-50% w danych jednostkach oświatowych i szkołach. Zapytał, z czego wynika ta różnica, bo np. dla przedszkola specjalnego jest wzrost o 50%, a dla Liceum Ogólnokształcącego jest wzrost o 20%.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że różnica wzrostu pomiędzy 20-50% wynika ze wzrostu liczby przyjętych dzieci w przedszkolu specjalnym,  a w liceum liczby przyjętych uczniów, utworzenia większej liczby oddziałów i zatrudnienia większej liczby nauczycieli pedagogów.

Maciej Handkiewicz zwrócił uwagę, że budżet zaplanowany na stypendia jest mniejszy o około 13.000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zapytał, czy ta kwota jest ostateczna, czy w ciągu roku można dokonać zwiększenia na stypendia.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że przyznawanie stypendiów należy do zadań fakultatywnych. Zabezpieczone środki w budżecie przeznaczone są na stypendia obecnego roku szkolnego, natomiast stypendia na przyszły rok szkolny będą zależeć od sytuacji finansowej.

Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie budżetu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zabezpieczona jest kwota w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek do nasadzeń. Dodał, że ta kwota jest znacznie mniejsza w stosunku do zeszłorocznego budżetu, gdzie było przewidziane 23.000,00 zł.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota 2.000,00 zł przeznaczona jest na uzupełnienie drzewek, które nie przyjęły się podczas wcześniejszego nasadzenia. Dodała, że ta kwota może zwiększyć się w ciągu roku budżetowego.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że w budżecie jest wskazany dochód ze sprzedaży wycinki 100 drzew na kwotę 9.900,00 zł, a przy wycince jest obowiązek nasadzeń, czyli zaplanowane środki nie są wystarczające.

Beata Matuszewska dodała, że jest to prognozowana kwota, nie jest to realny wydatek. Dopowiedziała, że jeśli dokonana zostanie wycinka drzew, wtedy będzie można pomyśleć o nasadzeniach.

Wiesława Kowalska poprosiła o szczegółowe opisywanie wydatków związanych z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Poinformowała, że w jednym dokumencie jest, że w dniu 10 lipca 2017 r. podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę na kwotę ponad 27.000.000,00 zł, a w innym dokumencie jest ta sama data, ale całkowita wartość projektu z umowy po aneksach wynosi 42.386.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 33.640.000,00 zł. Dodała, że przy rozliczaniu wydatków budowy CBiRNT w Grzymysławicach widnieje jeszcze kwota w wysokości 45.009.000,00 zł.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że istnieją jeszcze wydatki poza projektem. Dodała, że w umowie oprócz kwoty dofinansowania, jest ujęta kwota środków kwalifikowanych i wysokość wkładu własnego.

Wiesława Kowalska poprosiła, aby zatem przy każdej kwocie uwzględnić udział powiatu i jakiej inwestycji dotyczy dana kwota, czy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, czy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, a może Bursy Międzyszkolnej w Grzymysławicach.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt budżetu wraz z uzasadnieniem został opracowany zgodnie z wymogami pod kątem księgowym. Dodała, że dokument został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła uwag w danym zakresie.

Wiesława Kowalska poinformowała, że w sprawie wydatków związanych z Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach złoży pismo z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że w projekcie budżetu przywołuje się uchwały w sprawie zbycia działek. Zapytał, czy są jeszcze jakieś działki, nieruchomości w posiadaniu Powiatu, które można byłoby przeznaczyć pod sprzedaż, aby móc pozyskać środki np. na wkład własny wymagany przy złożonych wnioskach do Funduszu Dróg.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami odpowiedziała, że uchwała z 2012 r. dotyczyła zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bierzglinek. Poinformowała, że w 2012 r. Powiat skupił się na sprzedaży nieruchomości, które były ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Dodała, że w kwietniu 2022 r. Rada Gminy we Wrześni podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną, w którym znajduje się działka Powiatu przeznaczona do zbycia, co pozwoli Powiatowi wytyczyć i sprzedać kolejne działki w Bierzglinku.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, kiedy zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że po przyjęciu budżetu na 2023 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania i w pierwszych miesiącach 2023 r. instalacja fotowoltaiczna powinna zostać wykonana.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w 2022 r. podczas posiedzeń Komisji i Rady były rozpatrywane wnioski dotyczące remontów dróg i chodników na terenie powiatu wrzesińskiego. Zapytała, czy dokumentacja projektowa na realizację zadań ujętych w pozytywnie rozpatrzonych wnioskach przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że nie ujęto tych zadań w budżecie na 2023 r., ponieważ na ich realizację nie ma wystarczających środków finansowych.

Radny Marek Kołodziejczyk poinformował, że na realizację zadań pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” i „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” zaplanowano takie same kwoty w wysokości 249.975,00 zł. Zapytał, czy wysłano wstępne zapytania o cenę do wykonawców i czy właściwie oszacowano wysokość kwoty, ponieważ z informacji jakie posiada instalacja fotowoltaiczna montowana na dachu jest droższa od tej stawianej na gruncie.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że dane pozyskano od doradcy specjalizującego się w zakresie energii. Poinformowała, że koszty zostały oszacowane na podstawie danych z sąsiednich gmin. Dodała, że w związku z sytuacją na rynku, ceny się zmieniają, wszystko będzie zależeć od zaproponowanych cen w ofertach złożonych w ramach przetargu. Dopowiedziała, że kwota została oszacowana na tym samym poziomie, ponieważ przy obu zadaniach jest zaplanowana ta sama moc instalacji fotowoltaicznej.

Marek Kołodziejczyk zapytał, skąd uzyskano kwotę w wysokości 43.000,00 zł w rozdziale 60004 lokalny transport drogowy. Zapytał, czy ta kwota jest wystarczająca biorąc pod uwagę sytuację, jaka ma miejsce na rynkach paliwowych.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota 43.000,00 zł to wkład własny. Poinformowała, że Powiat złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie i najprawdopodobniej przy uchwalaniu budżetu będzie trzeba zwiększyć kwotę na lokalny transport drogowy o wysokość otrzymanej dotacji.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu dodała, że łączna wielkość wozokilometrów na 3 linie wynosi 122 tys. 160 km. Dopowiedziała, że kwota dopłaty w ramach dofinansowania została ustalona na poziomie nie wyższej niż 3,00 zł do każdego wozokilometra przewozu. Poinformowała, że warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych powiatu części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu (0,35 groszy), czyli jest to kwota w wysokości 42.756,00 zł. Poinformowała, że do Wojewody składano wniosek o dofinansowanie w kwocie 366.480,00 zł. Dodała, że niezależnie od ceny paliwa przewoźnik jest zobowiązany umową i będzie wykonywał usługę przez cały rok.

Radny Mikołaj Kubiaczyk poinformował, że w 2022 r. powstała bardzo dobra inicjatywa 4 samorządów: Gminy Nekla, Gminy Czerniejewo, Powiatu Wrzesińskiego oraz Powiatu Gnieźnieńskiego dotycząca budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi Nekla-Czerniejewo. Dodał, że jest to odcinek ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 5km. Dopowiedział, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana ze środków finansowych Gminy Nekla i Gminy Czerniejewo, jej przygotowanie jest zaplanowane na kwiecień 2023 r. Poinformował, że odcinek drogi Nekla-Czerniejewo jest jednym z najbardziej uczęszczanych odcinków dróg w powiecie wrzesińskim. Zapytał, czy ze środków finansowych zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych jest przewidziany remont krawędzi tej drogi. Dodał, że są one bardzo zniszczone i wymagają naprawy.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że jest zawarte porozumienie na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi Nekla-Czerniejewo, którą realizuje Gmina Nekla. Dodał, że na spotkaniu w sprawie realizacji ww. zadania, przedstawiciele Powiatu zwracali uwagę na zły stan krawędzi drogi i apelowano, aby ich remont uwzględnić również przy projektowaniu budowy ścieżki pieszo-rowerowej i w kosztorysie. Dopowiedział, że jest niemożliwe, aby powiat z własnych środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wykonał remont krawędzi na odcinku drogi Nekla-Czerniejewo. Poinformował, że przy przebudowach dróg, najpierw należy ocenić stan nawierzchni i remont rozpocząć od jej naprawy, a później wykonywać ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki. Uważa, że krawędzie poboczy powinna być wykonywane w ramach zadania, a nie ze środków finansowych na zadania bieżące.

Waldemar Grzegorek poinformował, że drogi powiatowe znajdują się na terenie 5 gmin powiatu wrzesińskiego i ich łączna długość wynosi 320 km. Dodał, że około 150 km dróg powiatowych wymaga naprawy i przebudowy, a ograniczony budżet uniemożliwia całkowity remont tych dróg.

Mikołaj Kubiaczyk podziękował jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za to, że w projekcie budżetu na 2023 r. uwzględniono zadanie dotyczące remontu drogi na odcinku Kokoszki-Stępocin, w sprawie której komisja rozpatrywała petycję uznając ją za zasadną.

Grzegorz Trocha poinformował, że nie jest to pozytywne, iż tylko remont jednej drogi został ujęty w projekcie budżetu na 2023 r. z rozpatrywanych petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych są niewystarczające, dlatego należałoby pomyśleć o zabezpieczaniu środków na wkłady własne, które umożliwią pozyskiwanie środków zewnętrznych na remonty dróg. Dopowiedział, że w rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku zabezpieczona jest kwota w wysokości 43.815,20 zł. Zapytał, na podstawie czego zaplanowano taką kwotę z dokładnością w groszach.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota została podana dokładna, ponieważ, jeśli są zaplanowane wynagrodzenia, to od nich należy wyliczyć składki, które powodują, że kwota wychodziła w złotych i groszach.

Grzegorz Trocha dodał, że kwota 43.815,20 zł w rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku jest przeznaczona nie tylko na wynagrodzenie, ale także na korzystanie z obiektu i wyżywienia. Poinformował, że w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 218.315,20 zł. Dodał, że na zabezpieczenie finansowania wsparcia w formie dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 120.000,00 zł, a na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji na zadania bieżące zabezpieczono środki w kwocie 35.000,00 zł. Zapytał, na co przeznacza się powyższą różnicę między ww. kwotami. 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na kwotę 218.315,20 zł składają się: 120.000,00 zł na wspieranie klubów sportowych, 35.000,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, a pozostała kwota przeznaczona będzie na realizację zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej.

Grzegorz Trocha zapytał, czy zaplanowane kwoty na realizację zadań dotyczących wykonania modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (124.800,00 zł i w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (78.000,00 zł) oszacowano na podstawie zapytań.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwoty zostały oszacowane na podstawie przeprowadzonego audytu, który początkowo polegał na sprawdzeniu ilości lamp w pomieszczeniach, bez podawania żadnych szczegółowych danych. Poinformowała, że w Zespole Szkół Zawodowych konieczna jest wymiana oświetlenia, a w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oświetlenie zostanie wymienione w części, która nie była modernizowana. Dodała, że we wszystkich jednostkach będzie kontrolowane zużycie prądu i wymiana oświetlenia będzie wykonywana etapami.

Grzegorz Trocha poinformował, że w projekcie budżetu są zaplanowane środki na montaż i demontaż hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Zapytał, kiedy zostanie rozłożone zadaszenie nad boiskiem sportowym.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że  dokumentacja została przygotowana. Dodała, że na sesji dnia 30 listopada 2022 r. w projekcie uchwały zmieniającej budżet zaplanowano środki na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Dopowiedziała, że przyjęcie tej zmiany przez radnych pozwoli na podjęcie działań związanych z uzyskaniem pozwolenia na montaż hali pneumatycznej, aby móc ją jak najszybciej zamontować.

Grzegorz Trocha poinformował, że po zalaniu, które miało miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni i Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zdecydowano o kontroli wszystkich zaworów w szkołach i jednostkach w celu sprawdzenia ich stanu i ewentualnej ich wymianie. Zapytał, czy wykonano taki przegląd i przeprowadzono niezbędne działania, które zapobiegną takim sytuacjom. Poinformował, że uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni sygnalizują o zbyt niskich temperaturach w pomieszczeniach szkoły.

Waldemar Grzegorek poinformował, że w każdej jednostce i szkole są zawory główne, które można zakręcać na dni, w których budynek nie funkcjonuje.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że za każdy obiekt odpowiada dyrektor szkoły lub jednostki, który jest zobowiązany zgłaszać zapotrzebowanie, jeśli zauważy nieprawidłowości na terenie placówki.

Grzegorz Trocha zaproponował, aby zamontować w budynkach kratki, które na wypadek jakiegoś uszkodzenia będą  odprowadzać gromadzącą się wodę.

Waldemar Grzegorek poinformował, że budynek Zespołu Szkół Politechnicznych, w którym nastąpiło zalanie jest budynkiem, który wybudowano przed II wojną światową i aby zamontować w nim kratki odprowadzające wodę, należałoby przeprowadzić modernizację budynku.

Radna Małgorzata Cichacka poinformowała, że w budżecie zaplanowana jest kwota 100.000,00 zł na dotację dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach do budowy nowego odcinka drogi w miejscowości Obłaczkowo. Zapytała, czy Powiat Wrzesiński nie przekazywał już 100.000,00 zł na ten cel w 2021 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła 21 października 2021 r. uchwałę nr 220/XXXIV/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Waldemar Grzegorek dodał, że droga ta ma przebiegać pod autostradą i aktualnie trwają rozmowy z przedstawicielami spółki Autostrada Wielkopolska, w związku z tym budowa drogi na ten moment nie może być realizowana.

Wiesława Kowalska poinformowała, że Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach jest najbardziej kosztownym projektem Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej całkowita wartość projektu wynosi 42.300.000,00 zł, w tym dofinansowanie 33.640.000,00 zł. Zapytała, czy pozostała różnica ponad 8.000.000,00 zł to wkład własny Powiatu. Dopowiedziała, że początkowo wkład własny Powiatu miał wynosić 5% kwoty projektu, czyli około 2.000.000,00 zł. Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w opisie projektu jest informacja, że dopiero w 2027 r. działalność szkoleniowa będzie mogła przynieść korzyści. Dodała, że na podstawie studium wykonalności w 2022 r. miało być przeszkolonych ponad 12.000 osób. Zaproponowała, że może należałoby zastanowić się, czy Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach nie oddać w dzierżawę lub sprzedać, aby Powiat mógł dbać o potrzeby mieszkańców, stan dróg i edukację młodzieży.

Beata Matuszewska poinformowała, że w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach odbywa się edukacja uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrzesińskiego i nie tylko. Dodała, że w trakcie aktualnej kadencji wszystkie zmiany dotyczące realizacji projektu były wprowadzane w budżecie i podlegały przegłosowaniu przed radnych. Dopowiedziała, że Powiat jest zobowiązany dokończyć zadanie zgodnie z zawartą umową  na realizację projektu. Poinformowała, że okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W związku z tym Powiat może pozyskać tylko środki, które zminimalizują koszty zużycia wody czy prądu. Dodała, że na etapie składania dokumentów dofinansowanie wynosiło 95%, a wkład własny 5%, jednak ze względu na sytuację, która panuje na rynku wszystkie koszty znacznie wzrosły. Dopowiedziała, że Powiat w tym samym czasie realizował 2 projekty pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii i „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”. Oba zadania były realizowane w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Poinformowała, że projekt dotyczący Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jest rozliczony. Dodała, że przy realizacji Centrum Oświatowego, Powiat wnioskował o zmianę lokalizacji Bursy, która początkowo miała znajdować się przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, następnie przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, w ostateczności budowę przeniesiono do Grzymysławic. Tym projektem była objęta również modernizacja budynku przy ul. Słowackiego we Wrześni, w którym funkcjonuje aktualnie Bursa Międzyszkolna, remont Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz budowa zaplecza dydaktyczno-sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Wiesława Kowalska zapytała, czy w 2022 r. zrealizowano w Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zaplanowane ponad 13.000 osobodni odbytych szkoleń.

Tomasz Mackiewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni odpowiedział, że nie zrealizowano takiej liczby szkoleń.

Wiesława Kowalska dodała, że w związku z tym, założone plany w studium wykonalności nie są adekwatne do ich realizacji. Dopowiedziała, że możliwe, iż bardziej opłacalne byłoby zrezygnować z realizacji tej inwestycji, zwrócić pozyskane środki finansowe i skupić się na zainwestowaniu z budżetu w inwestycje, które już funkcjonują.

Tomasz Mackiewicz poinformował, że w 2013 r., kiedy była podjęta decyzja o budowie Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, firma Volkswagen dopiero budowała fabrykę w Grzymysławicach, nie było wtedy pandemii, wojny, ani inflacji, która spowodowała znaczy wzrost cen.

Waldemar Grzegorek poinformował, że podczas rozmów z przedstawicielami Volkswagena, postawili oni warunek, że takie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii będzie mogło powstać w pobliżu fabryki, tylko wtedy kiedy pracownicy Volkswagena będą mogli odbywać w nim szkolenia. Dodał, że w międzyczasie Volkswagen wybudował własne centrum w Swarzędzu w którym szkoli pracowników. Poinformował, że sytuacja wywołana pandemią uniemożliwiła Powiatowi  rozwinięcie funkcjonowania Centrum w Grzymysławicach w takim zakresie, jak planowano. Dodał, że powstał projekt rządowy pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności” w ramach, którego będą powstać centra szkoleniowe. Dopowiedział, że funkcjonowanie Centrum w Grzymysławicach wiąże się z sytuacją na rynku gospodarczym i tym, czy firmy będą zainteresowane prowadzeniem szkoleń w tej jednostce. Poinformował, że w Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbywają zajęcia uczniowie szkół powiatu wrzesińskiego. Dodał, że obiekt ten spełnia swój cel, jakim jest rozwój szkolnictwa na terenie powiatu wrzesińskiego.

Mikołaj Kubiaczyk zapytał, czy w ramach bieżącego utrzymania dróg, zabezpieczono na 2023 r. większą ilość emulsji asfaltowej z tego względu, że po okresie zimowych  drogi wymagają remontu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na bieżące utrzymanie dróg została zabezpieczona kwota w takiej wysokości, jaką Powiat był w stanie przekazać na ten cel. Poinformowała, że w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki finansowe dla jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych i administracji, tak aby Powiat mógł funkcjonować. Dodała, że jest coraz więcej dzieci w pieczy zastępczej i w pierwszej kolejności trzeba im zapewnić opiekę, ponieważ jest to zadanie własne powiatu.

Mikołaj Kubiaczyk dopowiedział, że rozumie to, ale uważa, że bezpieczne dojechanie dzieci do szkoły drogami powiatowymi również jest ważne.

Waldemar Grzegorek poinformował, że Powiat nie posiada magazynu do składowania emulsji asfaltowej.

Mikołaj Kubiaczyk dodał, że emulsję można gromadzić w specjalnych zbiornikach, w których zakupuje się materiał.

Beata Matuszewska poinformowała, że jednostka samorządu terytorialnego nie może wydatkować środków finansowych, które nie znajdują zapotrzebowania na dany moment byłoby nieracjonalne wydawanie środków. Dodała, że powiat nie jest firmą prywatną i magazynowanie materiałów świadczyłoby o niegospodarności jednostki.

Marek Kołodziejczyk zapytał, kiedy Powiat Wrzesiński osiągnie minimum ustawowe nałożone przez ustawodawcę dotyczące zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w 2023 r. zużycia energii elektrycznej powinno być mniejsze o 10% niż w 2022 r. i w kolejnym roku o kolejne 10% mniej.

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029 oraz sformułowanie wniosków.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący komisji przeprowadził odrębne głosowania nad zaopiniowaniem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2029 i budżetu powiatu na 2023 rok, w którym wzięli udział wszyscy członkowie komisji.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 – 2029 został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Projekt budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Opinia Komisji znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod numerem sprawy SO.0002.38.2022.

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Waldemar Bartkowiak

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 22 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Bartkowiak
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2023-03-16 12:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.