Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 31 / 2022

PROTOKÓŁ NR 31/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 24 lutego 2022 r.

 

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Ze względy na tematykę, w posiedzeniu uczestniczyła Lucyna Szczygielska, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

Przewodniczący komisji odczytał treść skargi na działalność przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

Sprawa znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.1510.1.2022.

Przewodniczący komisji odczytał również stanowisko Starosty Wrzesińskiego wraz z opisem sprawy przygotowanym przez przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Poprosił o przedstawienie swojego stanowiska Lucynę Szczygielską, przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni.

Lucyna Szczygielska poinformowała, że sprawa była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz zostały zachowane wszystkie terminy. Dodała, że po wystąpieniu skarżącego z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia w związku ze zmianą stanu jego zdrowia, lekarz, po dokonaniu wstępnej weryfikacji medycznej, wskazał, iż wniosek wymaga uzupełnienia dokumentacji medycznej w zakresie oceny psychologicznej i psychiatrycznej, która jest niezbędna do wydania nowego orzeczenia. Dopowiedziała, że tego samego dnia zawiadomiono wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej wraz z pouczeniem, iż „w przypadku braku możliwości złożenia dokumentacji w terminie określonym w niniejszym zawiadomieniu należy wystąpić o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia żądanej dokumentacji podając datę i przyczynę zwłoki w jej dostarczeniu. Nieuzupełnienie dokumentacji w terminie określonym w zawiadomieniu oraz niewystąpienie z prośbą o zawieszenie postępowania do czasu jej uzupełnienia spowoduje zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857) pozostawienie wniosku bez rozpoznania”. Poinformowała, że ze względu na sytuację epidemiczną i trudności występujące z uzyskaniem terminów wizyt u specjalistów wydłużyła termin dostarczenia dokumentacji. Dodała, że w związku z tym, że wydłużony termin minął i nie było żadnego kontaktu ze strony wnioskodawcy, zawiadomiono go o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia brakującej dokumentacji medycznej.

Radna Henryka Waligóra poinformowała, że z załączonej dokumentacji medycznej wynika, iż zasadne było zawiadomić wnioskodawcę o uzupełnieniu dokumentacji.

Lucyna Szczygielska dodała, że dokumentacja psychiatryczna i psychologiczna jest ważna przez 2 lata od dnia ich wystawienia. Dopowiedziała, że wcześniejsza dokumentacja straciła już ważność. Poinformowała, że stan zdrowia orzeka się na podstawie aktualnej dokumentacji medycznej.

Radny  Maciej Handkiewicz zapytał, czy zawiadomienie o uzupełnieniu dokumentacji medycznej wynika z opinii lekarza.

Lucyna Szczygielska odpowiedziała, że zawiadomienie o uzupełnieniu dokumentacji medycznej wynika z opinii lekarza. Poinformowała, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się weryfikacją wniosków pod względem formalnym m.in. czy dokumenty posiadają pieczątki, daty i podpisy. Natomiast lekarz przegląda całą dokumentację medyczną. Dodała, że ona, jako przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyznacza na podstawie rozporządzenia członka zespołu, który przeprowadza weryfikację, a następnie wskazuje przewodniczącego Składu Orzekającego, który podejmuje decyzję w danej sprawie. Dopowiedziała, że w przypadku przedmiotowej sprawy, lekarz uznał, że niezbędne jest uzupełnienie dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia.

Przewodniczący komisji zapytał, czy konieczność uzupełnienia dokumentacji w zakresie oceny psychologicznej i psychiatrycznej wynika ze zmiany stanu zdrowia wnioskodawcy.

Lucyna Szczygielska odpowiedziała, że konieczność uzupełnienia dokumentacji wynika z wystawionych zaświadczeń lekarskich.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, z jakiego powodu było wydane pierwsze orzeczenie skarżącemu.

Lucyna Szczygielska odpowiedziała, że skarżącemu wydano pierwsze orzeczenie w stopniu lekkim w związku z problemami z prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu. Poinformowała, że następnie wystąpił z kolejnym wnioskiem o uwzględnienie w orzeczeniu choroby psychiatrycznej. Dodała, że na podstawie dokumentacji, którą przedstawił wnioskodawca lekarz nie mógł wydać następnego orzeczenia. Dopowiedziała, że skarżący odwołał się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, gdzie podjęli decyzję o uzupełnieniu orzeczenia. Poinformowała, że wnioskodawca już nigdzie później się nie odwoływał. Dodała, że wznowił on postępowanie dnia 30 sierpnia 2021 r. zgłaszając wniosek o pogorszeniu stanu zdrowia.

Grzegorz Trocha zapytał, czy wnioskodawca był poinformowany o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej.

Lucyna Szczygielska odpowiedziała, że skarżący był poinformowany o wymaganym uzupełnieniu dokumentacji medycznej w celu wydania orzeczenia oraz o możliwości zawieszenia terminu. Poinformowała, że mimo to skarżący nie podjął w tej sprawie kontaktu.

Członkowie Komisji po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją uznali, że nie ma żadnych zastrzeżeń na działalność przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Stwierdzili, że sprawa była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz zostały zachowane wszystkie terminy. Nie stwierdzili żadnych uchybień w przedmiotowej sprawie.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Mikołaj Kubiaczyk

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 31 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-05-04 07:46
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 07:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.