Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 29 / 2022

PROTOKÓŁ NR 29/2022

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 12 maja 2022 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego
  za 2021 r. w zakresie:
  • procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych;
  • oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  • wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
  • rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2021 r.;
  • informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie.

Zakres kontroli został zawarty w zawiadomieniu przekazanym staroście wrzesińskiemu, które stanowi załącznik do protokołu nr 28/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2022 r. i znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.13.2022.

Czynności kontrolne dotyczące procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych były przeprowadzane przez zespół kontrolny (II) w składzie: Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak.

Zespół kontrolny działał na podstawie upoważnienia, które stanowi załącznik do protokołu nr 28/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2022 r. i znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0012.13.2022.

 

Pkt 3.1 Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r.

Zespół kontrolny (II) przeprowadził kontrolę w zakresie procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych:

Zgodnie z przedłożonym wykazem w 2021 roku przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji, 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i 3 zamówienia z wolnej ręki.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy wybranych losowo procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych dotyczących:

 • budowy bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;
 • przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”;
 • zakupu energii elektrycznej na 2022 rok.

Wniosek:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonania wydatków budżetowych Powiatu Wrzesińskiego w 2021 roku na realizację zamówień publicznych.

 

Protokół kontrolny stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Następnie wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 r. w zakresie:

 • oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
 • rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2021 r.;
 • informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Ad. 1.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi sprawozdaniami:

 1. Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,
 2. Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,
 3. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec
  IV kwartału 2021 roku,
 4. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku,
 5. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021,
 6. Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku,
 7. Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec 2021 roku,
 8. Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku.

Wniosek:

Skontrolowane sprawozdania wykazują zgodność kwot zaplanowanych i wykonanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok zostało sporządzone w sposób rzetelny i zgodnie
z wytycznymi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
.

 

Ad. 2. i 3.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczących zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. wydatków na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Wniosek:

Stwierdzono, że przedłożone przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok zawiera informację dotyczącą wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Informacja o dokonywanych zmianach w planie wydatków w trakcie roku budżetowego jest zgodna z przepisem art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

 

Ad. 4.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego przyjętą uchwałą nr 1408/2022 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w której przedstawiono dane dotyczące: praw własności przysługujących Powiatowi Wrzesińskiemu, nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, zmian w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji, zwiększenia majątku z tytułu zakończonych inwestycji i dochodów uzyskanych z mienia w 2021 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacja o stanie mienia została również zawarta w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wniosek:

Stwierdzono zgodność informacji o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

Protokół kontrolny stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 29 / 2022)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2022-05-17 10:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.