Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 41 / 2023

PROTOKÓŁ NR 41/2023

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 6 marca 2023 r.

 

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu brały także udział autorki skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.
  4. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie petycji dotyczącej złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Przewodniczący komisji poinformował, że dnia 12 stycznia 2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego we Wrześni skarga na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dodał, że skarga została skierowana również do Wojewody Wielkopolskiego, który pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. (19 stycznia 2023 r. data wpływu do urzędu) przekazał ją Radzie Powiatu Wrzesińskiego do rozpatrzenia według właściwości. Dopowiedział, że skarżące zarzucają nieprawidłowość przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji pracowników w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Skarga znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.1510.1.2023.

 

Członkowie komisji zapoznali się z protokołem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w terminie od 9 do 13 stycznia 2023 r., która wykazała, że w jednostce prawa pracownicze nie są naruszane. Wnioski pokontrolne dotyczyły uchybień formalnych.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dnia 27 stycznia 2023 r. zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy o sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu pokontrolnym wniosków.

 

Maciej Handkiewicz, zastępca przewodniczącego komisji przedstawił sprawozdanie z audytu wewnętrznego w zakresie „Przestrzegania praw pracowniczych w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, przeprowadzonego przez audytora wewnętrznego. Poinformował, że celem audytu było sprawdzenie zasadności złożonej skargi. Dodał, że w ramach audytu poddano analizie treść skargi oraz wyjaśnienia złożone przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, a także zgodność wybranych procedur wewnętrznych oraz dokumentacji pracowniczej z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przeprowadzono wywiady indywidualne z pracownikami jednostki w dniach 1-17 lutego 2023 r. Wywiadem objęto 100% pracowników poza autorkami skargi przebywającymi na zwolnieniu lekarskim. Dopowiedział, że audytor przeprowadził również wywiad grupowy z autorkami skargi dnia 20 lutego 2023 r. oraz zapoznał się z wynikami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i sprawozdanie z audytu wewnętrznego znajdują się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.1510.1.2023.

Członkowie komisji zapoznali się z zarzutami poniesionymi w skardze oraz wynikami weryfikacji audytora wewnętrznego, który w  oparciu o ustalenia stanu faktycznego wydał pozytywną ocenę w obszarze przestrzegania praw pracowniczych w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Z analizy wynika, że zarzuty wskazane w skardze nie są uzasadnione stanem faktycznym, tylko jeden z zarzutów został potwierdzony przypadkiem, który miał miejsce w 2021 r.

 

Członkowie komisji umożliwili wypowiedzenie się obecnym na posiedzeniu autorkom skargi.

Radny Paweł Skrzypczak poinformował, że z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, a także z wyników audytu wynika, że w Domu Pomocy Społecznej nie naruszono praw pracowniczych, co nie potwierdza zasadności skargi. Dodał, że Inspekcja Pracy wskazała jedynie na pewne nieprawidłowości formalne, jednak dyrektor jednostki przychylił się do wskazanych wniosków i poinformował organ o sposobie ich realizacji.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że jego zdaniem sytuacja w Domu Pomocy Społecznej jest bardzo skomplikowana, a zespół jest mocno skonfliktowany. Dodał, że przeprowadzone kontrole nie potwierdziły wystąpienia mobbingu. Dopowiedział, że sprawozdanie audytu wewnętrznego potwierdza zasadność jednego z zarzutów: ozonowanie prywatnych rzeczy z naruszeniem dóbr osobistych pracownika (zdarzenie miało miejsce w 2021 r.) Uważa, że sprawa wymaga szczegółowego przyjrzenia się sytuacji i podjęcia działań, które poprawią atmosferę w jednostce.

Paweł Skrzypczak stwierdził, że Dom Pomocy Społecznej jest szczególnym miejscem i uważa, że panująca w tym miejscu aktualnie atmosfera nie sprzyja ani pracownikom, a przede wszystkim mieszkańcom jednostki.

Radna Henryka Waligóra, jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała, że w planie pracy komisji w pierwszym kwartale 2023 r. zaplanowano wizytę w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w związku z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych. Dodała, że w związku z zaistniałą sytuacją będzie można również porozmawiać z mieszkańcami o ich odczuciach i panującej atmosferze w jednostce. Dopowiedziała, że z różnych źródeł docierają do niej informacje o niezdrowej sytuacji, jaka panuje w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Poinformowała, że należałoby zbadać obecną sytuację i wprowadzić działania, które polepszą relacje i poprawią atmosferę  w jednostce.

Radny Grzegorz Trocha poinformował, że osobą, która powinna wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji jest dyrektor Domu Pomocy Społecznej, który odpowiada za budowanie odpowiedniego klimatu i atmosfery w pracy. Uważa, że dyrektor powinien przyjrzeć się pracy wykonywanej przez kierownika, którego dotyczą w dużej mierze wniesione zarzuty.

Przewodniczący komisji uważa, że należy jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę i wprowadzić zasady przeciwdziałania mobbingowi.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad uznaniem skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni za niezasadną.

Skarga została uznana za niezasadną.

Oddano 2 głosy „za” (Mikołaj Kubiaczyk, Paweł Skrzypczak), 1 głos „przeciw” (Maciej Handkiewicz) i 2 głosy „wstrzymujące się (Henryka Waligóra, Grzegorz Trocha).

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt uchwały Rady.

W związku z powyższym członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie skargi za niezasadną.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego projekt uchwały Rady zostaje przekazany przewodniczącemu Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4 Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie petycji dotyczącej złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo.

Przewodniczący komisji poinformował, że dnia 23 stycznia 2023 r. do Starostwa wpłynęła petycja radnej Wiesławy Kowalskiej w sprawie złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo. Dodał, że radna swoją petycję uzasadnia, tym że od 2003 r. obiekt jest własnością Powiatu i do tego czasu budynek nie został zagospodarowany, a Gmina Kołaczkowo pragnie w oficynie stworzyć miejsce kulturalne i uchronić budynek przed dalszym niszczeniem jako pustostan. Radna uzasadniła swoją petycję również tym, że Gmina Kołaczkowo zwróciła się z wnioskiem do Powiatu Wrzesińskiego o przekazanie nieruchomości, jednak Powiat stoi na stanowisku, że nie przekaże nieodpłatnie obiektu. Dopowiedział, że w uzasadnieniu petycji radna poinformowała, że istnieje szansa pozyskania środków finansowych na renowację budynku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Petycja znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0005.1.2023.

Przewodniczący komisji przeczytał stanowisko Zarządu Powiatu odnośnie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej zabytkową oficyną w miejscowości Kołaczkowo. Poinformował, że w piśmie do Pani wójt Gminy Kołaczkowo wskazano poniższe propozycje:

1) kupna działki na rzecz Gminy Kołaczkowo na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

2) dokonanie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kołaczkowo o przybliżonych wartościach;

3) oddanie Gminie Kołaczkowo działki w użyczenie.

Pismo znajduje się w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0005.1.2023.

Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad uznaniem petycji w sprawie złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo za zasadną.

Paweł Skrzypczak uważa, że organem właściwym do podjęcia decyzji o przystąpieniu do programu renowacji jest Zarząd Powiatu. Dodał, że wnioskodawczyni zaadresowała „petycję” właśnie tam. Poinformował, że uważa, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powinna przekazać petycję do podmiotu właściwego do rozpatrzenia zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Oznajmił, że „wstrzymuje się” od głosu.

Petycja została uznana za zasadną.

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt uchwały Rady.

W związku z powyższym członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wrzesińskiego rekomenduje uznanie petycji za zasadną.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2023.

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z § 91 ust. 3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego projekt uchwały Rady zostaje przekazany przewodniczącemu Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Mikołaj Kubiaczyk

 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 41 / 2023)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mikołaj Kubiaczyk
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2023-04-24 09:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.