Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

Zarząd Powiatu we Wrześni

 

na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami), Uchwały nr 280/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok”, Uchwały nr 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok oraz Uchwały nr 40/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych

powiatu wrzesińskiego w roku 2015

 

I. Rodzaj zadania:

1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2014 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone
na realizację w obecnym konkursie

Sposób realizacji

1. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych.

6 500 zł

7 700 zł

5 000 zł

wsparcie

 

2. W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej:

Nazwa  zadania

Środki poniesione

 na realizację
w 2014 r.

Środki poniesione na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone
na realizację w obecnym konkursie

Sposób realizacji

1. Prowadzenie działań osłonowych w stosunku
do osób starszych i niepełnosprawnych w związku
z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku.

10 000 zł

4 000 zł

6 000 zł

wsparcie

 

 

3. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2014 r.

Środki poniesione na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone
na realizację w obecnym konkursie

Sposób realizacji

Organizacja zawodów sportowo-szkoleniowych rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz obronności.

8 000 zł

8 000 zł

2 000 zł

wsparcie

 

II. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 10 lipca 2015 roku,
a zakończy nie później niż 15 grudnia 2015 roku.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami).

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji
  na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
 3. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (z co najmniej dwóch gmin).
 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie w ofercie wkładu własnego (środków finansowych własnych oraz/lub środków finansowych z innych źródeł) nie mniejszego niż 15% całkowitych kosztów zadania.
 5. Uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni przyznająca środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).
 6. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

V. Terminy i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r Nr 6, poz. 25).
 2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
  ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami).
 4. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego rejestru
  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),
 2. kopię statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),
 3. umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie,
 4. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji.
 1. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.
 2. Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
 4. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Zarząd Powiatu we Wrześni podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.
 4. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
 1. zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
 2. celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań,
 3. doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy,
 4. korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania,
 5. kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania przedstawionego w ofercie,
 6. udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania,
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj (Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza)

Do pobrania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-05-22 11:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.