Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 27 / 2015

PROTOKÓŁ NR 27/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 21 maja 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) dofinansowania obchodów 65-lecia działalności Klubu Sportowego „Sparta-Sklejka” w Orzechowie,
  2) dofinansowania koncertu charytatywnego na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę,
  3) dofinansowania wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego na IX Marsz Pamięci w Katyniu,
  4) zwiększenia wymiaru obowiązkowych zajęć dla technika: weterynarii, rolnika żywienia i usług gastronomicznych.
   
 2. Zaopiniowanie propozycji kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

  Dalsza część porządku obrad została omówiona po zakończeniu VI sesji Rady Powiatu we Wrześni:

 3. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnianie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+,
  2) zmieniającej uchwałę nr 42/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015,
  3) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku,
  4) w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
  5) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.
   
 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu wnioskowała o wprowadzenie, w pierwszej części porządku obrad, punktu o treści: Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą
.

Przyjęcie zmiany w porządku obrad skutkowało przesunięciem kolejności punktów tj. w miejsce pkt 3 został wprowadzony punkt dotyczący przyjęcia autopoprawek.

 

Pkt 1.1) i 2)

Julia Sosna, inspektor Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że:
1) Zarząd Klubu Sportowego „Sparta-Sklejka” w Orzechowie wystąpił o dofinansowanie występu zespołu muzycznego w czasie turniejów piłkarskich organizowanych z okazji obchodów 65-lecia działalności klubu;
2) Stowarzyszenie im. Śniadeckiego, Olszewskiego i Wróblewskiego w Poznaniu wystąpiło o dofinansowanie zakupu mobilnych koncentratorów tlenu, które zostaną wręczone dzieciom chorym na mukowiscydozę w czasie koncertu charytatywnego.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) przyznali dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł na organizację 65-lecia działalności
Klubu Sportowego „Sparta-Sklejka” w Orzechowie,
2) nie przyznali dofinansowania na zakup sprzętu medycznego przez Fundację im. Śniadeckiego, Olszewskiego i Wróblewskiego w Poznaniu.

 

Pkt 1.3)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpił o sfinansowanie wyjazdu czterech uczniów na Marsz Pamięci w Katyniu. Dodała, że uczniowie ponoszą koszt w wysokości 450,00zł, a dofinansowanie w kwocie 600,00zł/osobę, o które ubiega się dyrektor, musi być wpłacone na konto Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem „Memoramus”.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uznali, że szkoła powinna finansować, z własnego budżetu, realizowane przez siebie przedsięwzięcia, gdyż, bez zgody Zarządu nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem.

 

Pkt 1.4)

Bożena Nowacka zaznaczyła, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o zgodę na zwiększenie tygodniowego wymiaru zajęć obowiązkowych dla technika: weterynarii, rolnika, żywienia i usług gastronomicznych. Powołując się na § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zaznaczyła, że organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dodała, że przyjęcie proponowanego rozwiązania jest potrzebne dla realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć w zakresie rozszerzonym.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zwiększenie o jedną godzinę tygodniowego wymiaru zajęć obowiązkowych dla technika: weterynarii, rolnika, żywienia i usług gastronomicznych.

 

Pkt 2

Bożena Nowacka poinformowała, że wpłynął wniosek Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze na realizację kształcenia uczniów z terenu powiatu wrzesińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nadmieniła, iż uczniowie odbywają 4-tygodniowe turnusy dokształcania teoretycznego, gdyż dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić teoretyczną naukę zawodu w innej placówce, jeśli w szkole nie funkcjonują grupy branżowe. Zaznaczyła, że propozycja dotyczy 2016 r., i w tej chwili trudno określić, jaki koszt poniósłby powiat. Dodała, że wyrażenie zgody umożliwi podjęcie współpracy w roku szkolnym 2015/2016. Ponadto wskazała, że przedstawiony projekt umowy będzie wymagał korekt tj. przykładowo wskazania konkretnej kwoty, a nie jedynie jednostkowego kosztu kształcenia ucznia.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie w roku szkolnym 2015/2016 umowy na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z powiatu wrzesińskiego w Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

 

Pkt 3

Beata Walkowiak poinformowała, że decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 144.492,00zł z przeznaczeniem na: regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie, pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wartość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych, sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniu administracyjnym. Podkreśliła, że ww. środki zostaną wprowadzone w formie autopoprawki do bieżącego budżetu powiatu.

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wnioskował o:
1) możliwość zawarcia umów o pracę z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Przypomniał, iż w grudniu 2014 r. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie dwóch osób na umowę o pracę i dwóch na umowę-zlecenie. Zaznaczył, że jedna z osób zatrudniona na umowę-zlecenie zrezygnowała z pracy, ze względu na konieczność wykonywania obowiązków w ramach 8-godzinnego czasu pracy, który nie przewiduje urlopu i świadczeń socjalnych. Podkreślił, że nie znalazł osoby chętnej na podjęcie pracy w takiej formie;
2) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z wymianą kart parkingowych, co wiąże się z koniecznością wydania opinii Zespołu. Dodał, że lista osób oczekujących jest długa, a z wnioskiem o wydanie orzeczenia można wystąpić miesiąc przed upływem terminu ważności obowiązującego orzeczenia. Wnioskował o zwiększenie środków, by móc usprawnić funkcjonowanie zespołu i umożliwić jego działalnie w godzinach popołudniowych, co umożliwiłoby skrócenie kolejki oczekujących. Ponadto zauważył, że w chwili obecnej, ze względu na długą listę oczekujących, wydłużają się terminy komisji i należy wnioskujących informować o ich zmianie, a to generuje dodatkowe koszty.

Odnosząc się do ww. wniosków Beata Walkowiak zaznaczyła, że:
1) istnieje możliwość sfinansowania wynagrodzeń kolejnych koordynatorów rodzinnej pieczy zatrudnionych na umowę o pracę, gdyż środki na wypłatę umów-zleceń zostały zabezpieczone w budżecie na cały rok, a ponadto wpłynęły środki w kwocie 51.899,00zł na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Dodała, że istnieje możliwość zatrudnienia koordynatorów od 01.06.2015 r. do 31.12.2017 r. (na czas realizacji programu) z wynagrodzeniem
w wysokości 2.300,00zł brutto;
2) w celu zwiększenia stawki dla lekarzy-rzeczników i osób obsługujących Zespół należy zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00zł na umowy-zlecenia (z czego 18.000,00zł byłoby przeznaczone na płacowe). Zaznaczyła, że na realizację ww. zadań, w ciągu roku, decyzją wojewody wielkopolskiego są zwiększane środki. Dodała, że wniosek o zwiększenie środków o kwotę 180.000,00zł został już przekazany wojewodzie.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na:
1) zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę na ww. warunkach,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00zł na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że przyjęcie ww. zmian skutkuje koniecznością ujęcia ich w autopoprawkach do zmiany budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

 

Pkt 4.1)

Uzasadniając projekt uchwały Bożena Nowacka zaznaczyła, że w związku z przyjęciem przez Radę uchwały zmieniającej, przyjętą w marcu br. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, uzasadnione jest dokonanie zmiany również w treści upoważnienia udzielonego dyrektorowi.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 109/2015 w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnianie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4.2) i 3)

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że zmienił się skład komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, gdyż dwie osoby, ze względów zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w jej pracach. Dodał, że otwarty konkurs ofert przewiduje nabór wniosków na realizację zadań z zakresu: kultury, sztuki i ochrony tradycji, ratownictwa i ochrony ludności oraz działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, zgodnie z wolą Zarządu.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 110/2015
zmieniająca uchwałę nr 42/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015,
2) 111/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 4.4) i 5)

Beata Walkowiak poinformowała, że przyjęte na sesji Rady zmiany wprowadzające przesunięcia/zwiększenia planów wydatków w uchwale budżetowej i w Wieloletniej Prognozie Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 112/2015 w sprawie
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
2) 113/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie, w głosowaniu, projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok,

2) absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu powiatu
za 2014 rok.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 14 i 15 do protokołu.

Julia Sosna poinformowała, że zgodnie z decyzją Zarządu, projekt dla seniorów z powiatów: wrzesińskiego i Wolfenbüttel został poddany weryfikacji, w wyniku której zmniejszeniu, do kwoty 5.440,00zł, uległa wysokość wkładu powiatu na jego realizację. Zaznaczyła, że projekt przewiduje, iż powiat będzie wnioskował do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej o kwotę 8.160,00zł. Podkreśliła, iż w chwili składania wniosku nie jest konieczne zabezpieczenie środków w budżecie powiatu.

Projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu „Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada dla Aktywnych Seniorów
z partnerskich powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel”
.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz              
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty      

                        

Protokołowała:
Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 27 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-05-29 10:02
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-29 14:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.