Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 28 / 2015

PROTOKÓŁ NR 28/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 maja 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1)  udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym,
  2) ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1)  bezpłatnego użyczenia pomieszczenia przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni na potrzeby obsługi systemu zarządzania i kierowania wojewody wielkopolskiego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  2) dofinansowania koncertu zespołu Siewcy Lednicy organizowanego w ramach Rejonowego Dnia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
  3) dofinansowania „Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej” organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrześni,
  4)  dofinansowania wyjazdu chóru „Gama” na przegląd zespołów śpiewaczych.
 3. Zaopiniowanie propozycji wykonania cienkiej warstwy ścieralnej w technologii „na gorąco” na drodze powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec.
 4. Zapoznanie się z wynikami kontroli Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.
 5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zaproponowała, by na dotacje dla spółek wodnych przeznaczyć środki w wysokości określonej w budżecie powiatu tj. w wysokości 45.000,00zł z przeznaczeniem kwoty:
1) 14.000,00zł dla Spółki Wodnej Kołaczkowo,
2) 4.800,00zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Pyzdrach – Obiekt Ksawerów,
3) 9.200,00zł dla Spółki Wodnej Gutowo Małe,
4) 6.700,00zł dla Spółki Wodnej Miłosław,
5) 5.200,00zł dla Spółki Wodnej Targowa Górka,
6) 5.100,00zł dla Spółki Wodnej Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo.

Przypomniała, że spółki wodne mogą otrzymać dotacje na realizację robót związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz budową i remontem zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych w wysokości do 30% wartości wykonania robót. Nadmieniła, iż spółki wodne z Targowej Górki i z Pyzdr – Obiekt Ksawerów złożyły wnioski o dotacje w kwocie przewyższającej wysokość przyjętego progu dofinansowania, co w ogólnym zestawieniu zwiększyłoby pulę zabezpieczonych środków do kwoty 48.400,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 114/2015 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że propozycja wzrostu stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego, do kwoty 5,00zł/m2 (miasto) i 4,50zł/m2 (wieś) wynika z faktu, iż:
1)  od 2012 r. tj. momentu ustalenia obowiązującej stawki, wzrosły koszty eksploatacyjne,
2) w budynku przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, który stanie się własnością powiatu, po zamianie nieruchomości ze Skarbem Państwa, obowiązuje już stawka 5,00zł/m2,
3)  proponowane stawki obowiązują w gminie Września już od 2008 r.

Dodała, że wzrost stawek spowoduje wpływ środków do budżetu powiatu w kwocie wyższej o 6.000,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 115/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.1)

Jolanta Pielak poinformowała, że wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego w sprawie przedłużenia umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczenia przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni na potrzeby zarządzania systemem łączności radiowej służb ratowniczych. Nadmieniła, że przedmiotowa nieruchomość przejdzie wkrótce na własność Skarbu Państwa, jednak na chwilę obecną konieczne jest rozpatrzenie prośby, by umożliwić wnioskującemu podjęcie działań zmierzających do uregulowania ww. kwestii.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na bezpłatne użyczenie pomieszczenia przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni na potrzeby obsługi systemu zarządzania i kierowania wojewody wielkopolskiego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Pkt 2.2)

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury zaznaczyła, że proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Biechowie wystąpił o współorganizację i dofinansowanie kwotą 5.000,00zł koncertu zespołu Siewcy Lednicy, który jest organizowany w ramach Rejonowego Dnia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację imprezy i dofinansowanie organizacji koncertu kwotą 1.500,00zł.

 

Pkt 2.3) i 4)

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia omówił wnioski o dofinansowanie:
1)  „Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej”, który jest organizowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w ramach projektu „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”,
2) wyjazdu chóru „Gama” działającego przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni na przegląd zespołów śpiewaczych. Zauważył, iż wnioskujący uzyskał dotację w kwocie 1.400,00zł w ramach otwartego konkursu ofert oraz dofinansowanie kwotą 200,00zł z budżetu powiatu.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) przyznali dofinansowanie w kwocie 400,00zł na współorganizację „Maratonu zdrowia i sprawności fizycznej”,
2) nie przyznali dofinansowania na wyjazd chóru „Gama” na przegląd zespołów śpiewaczych.

 

Pkt 3

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych zaproponowała, by cienką warstwę ścieralną w technologii „na gorąco”, w ramach tzw. „uzysku” realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie”, wykonać na tej samej drodze powiatowej, na odcinku krzywej esowej, za centrum wsi, w kierunku miejscowości Zieliniec. Dodała, że wykonanie zadania w innym miejscu wiązałoby się z koniecznością poniesienia nakładów finansowych.

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na wykonanie cienkiej warstwy ścieralnej w technologii „na gorąco” na drodze powiatowej 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że wpłynęła decyzja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o stanie sanitarno-higienicznym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Zaznaczyła, że dyrektor szkoły został zobowiązany dokonać napraw (ściany, sufity i podłogi) do 31.08.2016 r. Nadmieniła, iż wpłynęły również wyniki kontroli sanitarnej w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Dodała, że ww. wyniki wskazują Zarządowi, jakie remonty powinny być faktycznie realizowane, a to pozwoli weryfikować wnioski dyrektorów o zwiększenie budżetów na przeprowadzenie napraw. Ponadto zwróciła uwagę, iż dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest w stanie wykonać wiele prac remontowych we własnym zakresie, tak jak zrobiła to dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.

Wyniki kontroli stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do protokołu.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Urszula Łabęda przedstawiła propozycję współpracy w ramach projektu Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej. Zaznaczyła, że celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki, ochrona, popularyzacja walorów przyrodniczych i historycznych terenów nadwarciańskich. Dodała, że deklaracja podjęcia współpracy nie pociąga zobowiązań finansowych, a działania wymagające nakładów finansowych będą każdorazowo przedmiotem odrębnych umów.

Pismo/projekt deklaracji stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu zadeklarowali jednomyślnie podjęcie współpracy w ramach projektu Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej.

 

Ilona Dębicka przedstawiła wniosek o dofinansowanie V Zawodów w Skokach przez Przeszkody oraz III Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody, których organizatorem jest Stajnia Gronówka w Barczyźnie. Nadmieniła, iż wnioskujący uzyskał patronat honorowy starosty wrzesińskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 500,00zł na współorganizację zawodów w skokach przez przeszkody w Stajni Gronówka w Barczyźnie.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że należy zrezygnować z ubiegania się
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie pracownika do obsługi ciągnika na potrzeby Referatu Dróg Powiatowych, ze względu na:

1) długotrwałą procedurę (możliwość zatrudnienia dopiero przed jesienią br.),
2) brak możliwości powierzenia pracownikowi innych zadań do wykonywania niż wynikające z umowy o dofinansowanie stanowiska pracy.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu wnioskowali o wykoszenie ul. Średzkiej w Orzechowie oraz wycinkę gałęzi na skrzyżowaniu dróg Biechowo – Skotniki.

Izabela Karpińska poinformowała, że wkrótce zostanie podpisana umowa na wycinkę krzaków na terenie całego powiatu wrzesińskiego, do końca 2015 r.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty                            

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 28 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-06-29 11:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.