Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 29 / 2015

PROTOKÓŁ NR 29/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 2 czerwca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest,
  2) wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego samochodu służbowego.
 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Zaznaczyła, że firma EKO 24 ze siedzibą w Dębnie złożyła ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu uzyskując 100 pkt. w kryterium oceny, z czego 97 pkt. w kryterium ceny i 3 pkt. w kryterium warunków płatności. Podkreśliła, iż oferent przedstawił ofertę w kwocie 151.000,00zł brutto, a zamawiający na realizację likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego przeznaczył kwotę 205.000,00zł brutto. Nadmieniła, iż cztery oferty należy odrzucić, gdyż wnioskodawcy nie złożyli wyjaśnień/uzupełnień w wyznaczonym terminie.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 116/2015 w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2)

Maciej Michalak, podinspektor w Referacie Gospodarczym przedstawił projekt uchwały stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, iż zgodnie z decyzją Zarządu, użytkowany samochód służbowy jest przeznaczony do sprzedaży, z której uzyskane środki sfinansują w części zakup nowego pojazdu. Nadmienił, iż sprzedaż nastąpi w drodze pisemnego przetargu ofertowego, a do czynności związanych z jego przeprowadzeniem, powołuje się komisję przetargową.

Członkowie Zarządu uzgodnili cenę wywoławczą w kwocie 25.000,00zł.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 117/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego samochodu służbowego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Powołując się na art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaznaczył, że opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych uwzględniającej programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, należy do zadań własnych powiatu. Nadmienił, iż powołuje się zespół ds. opracowania dokumentu, w skład którego wchodzą dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Starostwa i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podkreślił, iż projekt strategii zostanie przedstawiony Zarządowi, do dnia 30.11.2015 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 118/2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016 – 2020 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji w kwocie 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”. Zaznaczyła, że wpływ środków skutkuje koniecznością zmiany uchwały budżetowej, dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi do realizacji.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 119/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) 120/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
3) 121/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr: 5, 6 i 7 do protokołu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                        
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty                           

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 29 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-06-29 15:34
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 08:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.