Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 30 / 2015

PROTOKÓŁ NR 30/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 16 czerwca 2015 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński, otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Nieobecny Przewodniczący Zarządu – Dionizy Jaśniewicz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wicestarosta przedstawił następujący porządek obrad:

 1. Informacja o konkursie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015 – 2020.
 2. Przedstawienie pism/wniosków w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem;
  2. przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;
  3. przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2014/2015.
  4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
  5. ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
 5. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1. dofinansowania IX Spartakiady Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie,
  2. dofinansowania organizacji koncertu chórów z Republiki Południowej Afryki i z Puerto Rico w Kościele pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni.
 6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7.      Wolne głosy i wnioski.

Członkowie zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.

Dyrektor PCPR przedstawił informację o konkursie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015 – 2020 ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przedstawił zasady konkursowe oraz propozycję lokalizacji utworzenia placówki w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Wicestarosta zabrał głos, iż Szpital nie spełnia wymogów lokalizacyjnych z racji braku w pobliżu zieleni. Jerzy Mazurkiewicz zaproponował w związku z tym, aby placówkę ulokować Kołaczkowie. Dyrektor PCPR stwierdził, większe potrzeby są we Wrześni.

Członkowie Zarządu podjęli decyzję, aby wstrzymać się z pracami nad wnioskiem  do przyszłego roku, ze względu na krótki termin składania wniosków (do końca czerwca 2015) i realizacji (do końca roku 2015) oraz z racji braku ostatecznej lokalizacji spełniającej wymogi konkursowe.

Pkt 2.

Skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak przedstawiła kolejno projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego                 na 2015 rok,
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

Powyższe projekty stanowią załącznik nr 3  i 4  do niniejszego protokołu.

Wnioski o zwiększenie wydatków w kwotach:

a.11 010,00 zł - w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa na likwidację wyrobów zawierających azbest.

b.2 300,00 zł – w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na usługę rolniczym spryskiwaczem mającej na celu zwalczanie chwastów na działkach budowlanych, będących własnością powiatu wrzesińskiego.

c.1500,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z tytułu ubezpieczenia samochodu.

d.6100,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zakup wykładziny podłogowej.

e.1000,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zakup telefonu komórkowego.

f.3000,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zakup lamp.

g.3000,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zakup druków dla Wydziałów Komunikacji i Budownictwa.

h.11 900,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na wykonanie charakterystyki energetycznej budynków przy ul. 3 Maja 3 oraz 8, 12 i przy ul. Gnieźnieńskiej 29 oraz Słowackiego 1.

i.800,00 zł - w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na czyszczenie rynien oraz rur spustowych w kościele w Miłosławiu

j.2450,00 – w Referacie Gospodarczym Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na naprawę uszkodzonego dachu w Kościele w Miłosławiu.

k.31 725,00 zł – w Wydziale  Organizacyjnym  i Spraw Obywatelskich na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową i papierem.

l.33 000,00 zł - w Wydziale  Organizacyjnym  i Spraw Obywatelskich na zakup dodatkowego stanowiska do licencji oprogramowania Geo-info oraz mapą z ujednoliceniem dotychczas używanych stanowisk do najwyższej wersji.

m.25 000,00 zł - w Wydziale  Organizacyjnym  i Spraw Obywatelskich na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup zestawów komputerowych, oprogramowania oraz przełączników sieciowych”.

n.3500,00 zł – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup kserokopiarki oraz  5000,00 zł na zakup arkuszy zapisu do testów.

Wnioski o przesunięcie środków:

a) 2000,00 zł – Referat Gospodarczy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na naprawy w razie nieprzewidzianych awarii.

b) 5000,00 zł – Wydział Budownictwa w związku z udzieleniem dotacji gminie Miłosław.

Zwiększenie planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego na rok 2015 na działalność Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5 940,00 zł. Dodała, iż przesunięcia między paragrafami na realizację bieżących zadań mają nastąpić w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie wydatków o 33 000,00 zł na zakup dodatkowego stanowiska Geo-info dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Na resztę wydatków zarząd wyraził zgodę jednogłośnie. Nie oddano głosów przeciw.

Pkt 3.

Bożena Nowacka uzasadniła podjęcie uchwał stanowiących kolejno załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego protokołu. Dodała, iż część wniosków złożonych na dofinansowanie leczenia zostało rozpatrzonych negatywnie.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło czterech członków Zarządu.

Pkt 3.1), 3.2), 3.3)

Uchwała nr:

122/2015 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem, została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciw” nie oddano.

123/2015 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, została podjęta jednomyślnie. Głosów przeciwko nie oddano.

124/2015 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2014/2015, została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciw” nie oddano.

Pkt 3.4), 3.5).

Jolanta Pielak – naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Nieruchomości uzasadniła podjęcie uchwał stanowiących załączniki nr 8 i 9 do niniejszego protokołu. Podała także harmonogram organizacji przetargów nieograniczonych, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło czterech członków Zarządu.

Uchwała nr:

125/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciw” nie oddano.

126/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego, została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciw” nie oddano.

Pkt 4.

Urszula Łabęda – Naczenik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawiła uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu stanowiącej załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. Dodała, iż zadanie realizowane jest przez gminę Miłosław – staw w Gorzycach jest istotne dla celów przeciwpożarowych oraz dla utrzymania małej retencji i ochrony krajobrazu. Burmistrz uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 42 000,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska – w oparciu o art. 400 ustawy.

Zarząd wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miłosław w kwocie 5000,00 zł  jednogłośnie. Głosów „przeciw” nie oddano.

 

Pkt 5.1)

Artur Czajkowski przedstawił wniosek o współfinansowanie IX Spartakiady Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie, stanowiący załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przyznanie dofinansowania w kwocie 600,00 zł.

Pkt 5.2)

Ilona Dębicka – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, przedstawiła wniosek współfinansowanie organizacji koncertu chórów z Republiki Południowej Afryki
i z Puerto Rico w Kościele pw. św. Królowej Jadwigi we Wrześni,  stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. Dodała, iż koszt udzielonego wsparcia będzie dzielony na pół z Gminą Września. Nadmieniła, że w razie wyrażenia zgody na udzielenie dofinansowania wydarzenie będzie reklamowane również w „Przeglądzie Powiatowym”.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przyznanie kwoty nieprzekraczającej 1500,00 zł.

Pkt 6.

Urszula Łabęda – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, przedstawiła wniosek koła pszczelarskiego z Nekli w sprawie dofinansowania zakupu węzy pszczelej. Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Dodała, iż rozpatrzenie wniosku pozytywnie jest zasadne ze względu na fakt, iż podobną pomoc otrzymało koło pszczelarskie z Kołaczkowa i Wrześni, a wsparcie to nie przekraczało kwoty tysiąca złotych.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przyznanie wsparcia rzeczowego dla koła pszczelarskiego z zaznaczeniem, iż kwota wsparcia nie może przekraczać tysiąca złotych.

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich – Anna Wolska-Wróblewska omówiła treść dwóch specyfikacji stanowiących załącznik 15 i 16 do protokołu, celem przyjęcia ich treści. Przedmiot zamówienia stanowiło:

1) „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

2) Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Zarząd zaakceptował treść obu specyfikacji jednogłośnie. Głosów „przeciw” nie oddano.

Skarbnik Powiatu – Beata Walkowiak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu. Projekt stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Dodała, iż projekt uwzględnia zmiany zaproponowane przez radnego Janusza Balcerzaka.

W punkcie 7. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano:

1./-/Waldemar Grzegorek 

2./-/Paweł Guzik               

3./-/Jerzy Mazurkiewicz   

4./-/Rafał Zięty                 

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Września, dnia 16.06.2015 r.

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 30 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Ratajczyk
  data publikacji: 2015-06-30 11:02
 • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-30 11:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.