Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 33 / 2015

PROTOKÓŁ NR 33/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu  członków Zarządu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta przedstawił następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przeznaczenia środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania międzyzarządowych zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej, rozgrywanych nad zalewem „Lipówka” o Puchar Starosty Wrzesińskiego,

2) utworzenia w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni nowych oddziałów klas pierwszych,

3) przeznaczenia środków na wyposażenie stanowisk wraz z adaptacją pomieszczeń na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa,

4) zatwierdzenia innowacji pedagogicznych pt „Klasy licealne o profilu ratownictwo medyczne” i „klasy licealne o profilu policyjnym” w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni zgodnie  z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015-2016,

5) przystąpienia do rządowego programu „Książki naszych marzeń” przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni.

Dalsza część porządku obrad została omówiona po zakończeniu VIII sesji Rady Powiatu we Wrześni:

3. Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.

4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1)

Projekt uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku przedstawił naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Kamil Perlik. Projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Rozdysponowanie środków odbędzie się według załączonego do projektu uchwały zestawienia. Do projektu dołączony został także protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2015, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 127/2015 w sprawie  przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku została podjęta jednogłośnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2.1)

Ilona Dębicka – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury, przedstawiła wniosek o współfinansowanie międzyzarządowych zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej, rozgrywanych nad zalewem „Lipówka” o Puchar Starosty Wrzesińskiego, stanowiący załącznik nr 4  do niniejszego protokołu. Dodała, iż dotychczas udzielana była dotacja rzeczowa w postaci pucharów oraz gadżetów wędkarskich na to przedsięwzięcie.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na wsparcie zawodów wędkarskich poprzez zakup pucharów i gadżetów wędkarskich dla uczestników zawodów w kwocie nieprzekraczającej 300 zł łącznie.

Pkt 2.2), 2.3), 2.4), 2.5)

Informacje, dotyczące wniosków zawartych w punktach powyżej przedstawiła sekretarz powiatu – Bożena Nowacka.

Wniosek o utworzenie nowych oddziałów klas pierwszych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Bożena Nowacka podczas omawiania powyższego wniosku przedstawiła także wstępne obłożenie oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska, iż należy utrzymać siłę naboru, a także rekrutacji min. 30 uczniów spoza powiatu.

Wniosek o przeznaczenie środków na wyposażenie środowisk wraz z adaptacją pomieszczeń na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż rozdysponowanie kwoty na wyżej wymienione zadanie nastąpi pod koniec III kwartału 2015 roku po weryfikacji wniosku przez dyrektora ZSTiO, który ma uwzględniać posiadane wyposażenie stołówki.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznych pt „Klasy licealne o profilu ratownictwo medyczne” i „klasy licealne o profilu policyjnym” w II Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015-2016 stanowi załącznik nr 7, 8 oraz 9 do niniejszego protokołu. Sekretarz Powiatu poinformowała, że godziny na realizację wyżej wymienionych innowacji, zostały zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2015/2016.

Zarząd Powiatu zdecydował  jednogłośnie, aby zatwierdzić wyżej wymienioną innowację.

Wniosek przystąpienia do rządowego programu „Książki naszych marzeń” przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Bożena Nowacka dodała, iż jest to program ministerialny, którego wysokość dofinansowania zależy od liczby uczniów w szkole. Warunkiem udziału jest zakup książek organu prowadzącego placówkę w kwocie min. 250 zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział w programie jednogłośnie.

Pkt 3. 1) i 3.2)

Projekty uchwał przedstawiła skarbnik powiatu – Beata Walkowiak, które stanowią kolejno załącznik nr 11  i 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 128/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej została przyjęta jednogłośnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała nr 129/2015  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 4

Zarządowi Powiatu został przedstawiony skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, który stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Omówienia bilansu dokonała skarbnik powiatu – Beata Walkowiak.

W powyższym punkcie przedłożony został projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11, znajdującego się w budynku położnym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Projekt omówiła naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – Jolanta Pielak wraz z załącznikiem do niniejszego projektu, którym jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Uchwała nr 130/2015 w sprawie  przeznaczenia do oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku położnym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1a została podjęta jednogłośnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W punkcie 5. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano:

 

/-/Dionizy Jaśniewicz   

/-/Waldemar Grzegorek 

/-/Paweł Guzik                 

/-/Jerzy Mazurkiewicz   

/-/Rafał Zięty              

 

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Września, dnia 26.06.2015 r.

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna,Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 33 / 2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Ratajczyk
    data publikacji: 2015-08-03 10:11
  • zmodyfikował: Natalia Ratajczyk
    ostatnia modyfikacja: 2015-08-03 10:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.