Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 35 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 35/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 14 lipca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania decyzji i uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały:
  1) zmieniającej uchwałę nr 96/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
  2) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) sfinansowania wyjazdu zawodników UKS Karate Tradycyjnego „Orzeł” na zgrupowanie kadry narodowej Polski;
  2) dofinansowania wyjazdu wspólnot zrzeszających osoby niepełnosprawne z terenu Wrześni do Uniejowa i Lichenia;
  3) dofinansowania występu grupy folklorystycznej z Litwy.
 3. Zaopiniowanie:
  1) propozycji wykonania robót na drogach powiatowych i zakupu sprzętu na potrzeby Referatu;
  2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:
  a) Żerniki, Chociczka i Chocicza Wielka,
  b) Chocicza Wielka i Chocicza Mała,
  c) Chocicza Wielka i Białężyce (obszar ograniczony drogami gminnymi o nr. geod. 56/1, 75 i 53),
  d) Bierzglinek;
  3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ulic: Wrzesińskiej i Polnej.
 4. Przedstawienie informacji o planowanych pracach remontowych w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu.
 5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że ze względu na konieczność uzupełnienia informacji o planowanej wartości projektu i okresu jego realizacji, w podjętej uchwale, należy wprowadzić zmianę. Nadmienił, iż wysokość ogólnej kwoty przeznaczonej na aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim wynosi 2.978.780,00zł, a realizowany od 13.01.2015 r. projekt będzie kontynuowany do 30.06.2016 r. Dodał, że nie nastąpią zmiany w wysokości środków przyznanych na realizację projektu w poszczególnych latach.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 135/2015 zmieniająca uchwałę nr 96/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się komisje egzaminacyjne. Odnosząc się do art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nadmieniła, iż w skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra edukacji narodowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 136/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.1)

Bożena Nowacka poinformowała, że Zarząd UKS Karate Tradycyjne „Orzeł” wystąpiło o dofinansowanie wyjazdu dwóch zawodników na zgrupowanie kadry narodowej Polski. Dodała, że koszt wynosi 780,00zł od osoby, a klub nie dysponuje środkami, gdyż zawodnicy opłacają miesięcznie jedynie wynajem sali treningowej.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 780,00zł na wyjazd dwóch zawodników na zgrupowanie finansując w ten sposób połowę kosztów, które musi ponieść każdy uczestnik.

 

Pkt 2.2)

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia podkreślił, że wspólnota Wiara i Światło „Promyczki” wystąpiła o dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z wrzesińskich parafii do Uniejowa i Lichenia. Nadmienił, iż jest to przedsięwzięcie cykliczne.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 600,00zł na organizację wyjazdu osób niepełnosprawnych przez Wspólnotę Wiara i Światło „Promyczki”.

 

Pkt 2.3)

Anna Mizerka, inspektor w Wydziale Promocji i Kultury przedstawiła wniosek Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie” w sprawie dofinansowania koncertu zespołu folklorystycznego z Trok organizowanego w ramach projektu pn. „Warsztaty Folklorystyczne – tradycje ludowe kultywowane przez Zespół Folklorystyczny Ziemia Wrzesińska”. Przypomniała, że wnioskujący otrzymał, na realizację przedsięwzięcia, dotację w kwocie 3.000,00zł w ramach otwartego konkursu ofert. Nadmieniła, iż Zarząd wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie miejsc noclegowych dla zespołu w czasie ich pobytu w powiecie wrzesińskim.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie przyznali dofinansowania na organizację występu zespołu „Troczanie”, gdyż wnioskujący otrzymał już środki z budżetu powiatu na realizację projektu, w ramach którego zespół będzie koncertował.

 

Pkt 3.1)

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych wnioskowała o:
1) możliwość wykonania cienkich warstw bitumicznych na zimno tj. wykonania nakładki grubości ok. 2cm, która zapobiega dalszej degradacji nawierzchni i zabezpiecza ją przed powstawaniem ubytków przez okres 5 – 7 lat, przykładowo na odcinkach dróg: w okolicy Dębiny, Gozdowo – Kołaczkowo, Targowa Górka – Mystki, Osowo – Nowa Wieś Królewska;
2) zwiększenie środków na zakup ścinarki, gdyż za kwotę zabezpieczoną tj. 50.000,00zł, w chwili obecnej, nie można kupić używanego sprzętu. Dodała, że cena używanej ścinarki, dostępnej na rynku, szacuje się w kwocie 86.100,00zł, a koszt zakupu nowego sprzętu wynosi od 200.000,00zł do 335.000,00zł. Nadmieniła, iż wycinkę poboczy można przeprowadzić w listopadzie i grudniu, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe;
3) zakup samochodu służbowego na potrzeby wykonywania objazdów dróg powiatowych, odbioru robót oraz przewozu osób wykonujących roboty tj. wykaszanie rowów, naprawy znaków itp. Podkreśliła, że w bieżącym roku na naprawę użytkowanego samochodu wydano kwotę 3.500,00zł, a jego wartość szacuje się w kwocie 700,00zł. Dodała, że powiat nie posiada ewidencji sieci drogowej, dlatego każde zgłoszenie wymaga sprawdzenia sytuacji w terenie.

Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) nie wyrazili zgody na zwiększenie środków przeznaczonych na zakup ścinarki poboczy uznając, że należy poczekać na korzystne oferty;
2) uzgodnili, że członek Zarządu Rafał Zięty i wicestarosta Waldemar Grzegorek dokonają objazdu dróg celem ustalenia odcinków wymagających napraw;
3) uzgodnili, że kwestię zakupu samochodu na potrzeby Referatu rozpatrzą w terminie późniejszym.

 

Pkt 3.2) i 3.3)

Bożena Nowacka, powołując się na informacje przekazane przez Jerzego Kaczorowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, zaznaczyła, że tereny objęte projektowanymi planami lub ich zmianą są położone w pobliżu linii kolejowej oraz węzła autostradowego i mają znaczenie dla lokalizacji obiektów inwestycyjnych m.in. budowanej fabryki Volkswagen. Dodała, że przekształcenia te umożliwią zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z zamierzeniami inwestorów. Odwołując się do planu obejmującego teren miejscowości Bierzglinek podkreśliła, że jest on sporządzany na podstawie wniosku właściciela działek tj. powiatu wrzesińskiego i uwzględnia wskazane przeznaczenie terenów tj. pod funkcje usługowo – edukacyjne i budownictwo wielorodzinne. Podkreśliła, iż w planie wsi Borzykowo przewiduje się zmiany umożliwiające realizację aktualnych potrzeb mieszkańców. Nadmieniła, iż omawiane plany podlegają dalszemu procedowaniu, gdyż w chwili obecnej burmistrz gminy Września i wójt gminy Kołaczkowo zawiadamiają o podjętych działaniach w sprawie ich opracowania.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr: 8, 9, 10, 11 i 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zapoznali się z informacją o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany w miejscowościach:
1) Żerniki, Chociczka i Chocicza Wielka;

2) Chocicza Wielka i Chocicza Mała;
3) Chocicza Wielka i Białężyce (obszar ograniczony drogami gminnymi o nr. geod. 56/1, 75 i 53);
4) Bierzglinek;
5) Borzykowo w rejonie ulic: Wrzesińskiej i Polnej.

 

Pkt 4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powiat nie uzyskał dofinansowania na realizację zadań w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu, o które wnioskował do:
1) Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich ścian wewnętrznych oraz remont okien stalowych z wymianą drzwi drewnianych;
2) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet I Ochrona Zabytków na remont wieży i okien oraz wymianę drzwi (kontynuacja).

Zaproponowała, by środki w kwocie 105.586,10zł, które zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 r. przeznaczyć na remont okien stalowych, wymianę drzwi drewnianych wraz z remontem wnętrza zakrystii Kościoła Poewangelickiego w Miłosławiu. Nadmieniła, iż szacowany koszt prac konserwacyjno-remontowych wynosi około 90.000,00zł, a ich planowany termin realizacji nastąpi w miesiącach sierpień – październik br. Dodała, że w programie konserwatorskim zostanie uwzględniona koncepcja montażu zawiesi i lustra na ścianie kościoła, o których umieszczenie wnioskuje Wydział Promocji i Kultury.

Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w programie konserwatorskim można również uwzględnić wykonanie iluminacji zewnętrznej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przeznaczenie środków zabezpieczonych w budżecie na 2015 r. na realizację ww. zadań w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu.

 

Mirosław Remienica, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawił wizualizację budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Nadmienił, iż obiekt jest dwupoziomowy, jego wymiary wynoszą 22x42m, wysokość 9m, a we wnętrzu mieści się 899 miejsc siedzących na trybunach. Dodał, że ze względu na zwiększenie wymiarów sali konieczne będzie zagospodarowanie części użytkowanego parkingu.

Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zarządzeniem wojewody wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 6.336,00zł w związku z podziałem niewykorzystanych środków tj. odpowiednio 3.080,00zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i 3.256,00zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. Zaznaczyła, że ww. zmiany skutkują koniecznością zmiany uchwały budżetowej, dostosowania planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej.

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 137/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
;
2) 138/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
3) 139/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 16, 17 i 18 do protokołu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Paweł Guzik                         
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 4. /-/ Rafał Zięty                           

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 35 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-07-23 13:14
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-23 13:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.