Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 36 / 2015

PROTOKÓŁ NR 36/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 23 lipca 2015 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania decyzji i uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Nieobecność jednego z członków została usprawiedliwiona. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Waldemar Grzegorek przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie propozycji zakupu w ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni
  Sp. z o.o.”.
 2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego;
  2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego;
  3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni;
  4) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 1, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, za porozumieniem stron;
  5) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” złożył wykaz brakującego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku placówki. Zaznaczyła, iż zakup wskazanego sprzętu szacuje się w kwocie 85.905,00zł, a w budżecie powiatu na realizację tego zadania są zabezpieczone środki w kwocie 86.000,00zł. Nadmieniła, iż brakujące wyposażenie zostało wskazane po dokonaniu obchodu każdego z oddziałów. Przypomniała, iż powiat przeprowadził procedurę przetargową zakupu mebli za kwotę 380.000,00zł, których montaż jest kończony.

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”.

 

Pkt 2

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że wpłynął program funkcjonalno-użytkowy mający na celu realizację projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, którego jednym z elementów jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Nadmieniła, iż łączny koszt prac budowlanych wykonanych na podstawie projektu szacuje się w kwocie 6.000.000,00zł, co stanowi wyznacznik dla projektującego. Podkreśliła, iż wyposażenie technologiczne auli stanowią:
1) boisko główne do koszykówki;
2) trzy boiska treningowe do koszykówki;
3) boisko główne do piłki ręcznej;
4) boisko główne do siatkówki;
5) trzy boiska poprzeczne do siatkówki treningowej;
6) boisko do tenisa ziemnego;
7) kurtyna rozdzielająca aulę na trzy części;
8) piłkochwyty ścian szczytowych i wzdłuż trybun;
9) drabinki gimnastyczne;
10) tablica wyników;
11) trybuny.

Wymieniając warunki, które muszą spełnić wykonawcy, wskazała m.in.:
1) wykonanie jednej głównej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej nowego budynku/rozbudowy lub przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1500m2;
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym tj. co najmniej jednym projektantem z branży:

 1. architektonicznej,
 2. konstrukcyjno-budowlanej,
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych,
 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. drogowej;

3) potwierdzenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00zł lub posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00zł.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że należy rozważyć usytuowanie kotar, by nie stanowiły one przeszkody dla użytkowników boiska i nie zasłaniały widowni.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1) i 2)

Anna Wolska – Wróblewska zaznaczyła, że dział informatyczny Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zgłosił potrzebę przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie dostawcy urządzeń wielofunkcyjnych. Dodała, że przedmiot zamówienia będzie obejmował obsługę serwisową tych urządzeń i urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego oraz dostawę papieru. Podkreśliła, iż w skład komisji przetargowej wchodzą pracownicy Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich oraz Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, którzy przygotowali opis przedmiotu zamówienia.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 140/2015 w sprawie
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego;
2) 141/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnychz pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu zamawiającego zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.3) i 4)

Sebastian Kozłowski, inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że wpłynęły wnioski w sprawie:
1) najmu pomieszczenia garażowego nr 11 przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni, które zostało przeznaczone do najmu uchwałą nr 130/2015 Zarządu z dnia 26.06.2015 r. Dodał, że oddanie w najem, zgodnie z wykazem, nastąpi na czas oznaczony tj. od dnia 01.08.2015 r. do dnia 31.07.2016 r. Nadmienił, że stawka czynszu wynosi 7,01zł netto/m2;
2) wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia garażowego przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, która została zawarta w listopadzie 2013 r. na trzyletni okres. Nadmienił, iż w przypadku zawierania umowy na czas oznaczony, jej rozwiązanie wiąże się z koniecznością podpisania porozumienia. Dodał, że rozwiązanie umowy nastąpi 31.07.2015 r.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 142/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 11 znajdującego się w budynku położonym przy ul. Kaliskiej 1a we Wrześni;
2) 143/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 1, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, za porozumieniem stron zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.5)

Anna Trubacz, główna księgowa zaznaczyła, że Zarząd zobowiązany jest podać, do końca lipca br., informację o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 r., w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Poinformowała, że:
1) plan dochodów wynosił 64.561.646,00zł i został zrealizowany w kwocie 33.360.844,45zł, co stanowi 51,67% wykonania planu;
2) plan wydatków wynosił 64.768.890,00zł i został zrealizowany w kwocie 29.464.551,49zł, co odpowiada 45,49% wykonania planu.

Nadmieniła, iż z dochodów bieżących realizowane są bieżące zadania. Dodała, że nadwyżka wynosi 3.896.292,96zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 144/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że w wyniku wichury, konary z topoli znajdujących się na działce stanowiącej własność powiatu przy ul. Kościuszki we Wrześni zniszczyły dach budynku byłej kotłowni, położonej na sąsiedniej działce. Zaznaczyła, że koszt wycięcia drzew wynosi 3.075,00zł brutto, a ponadto należy uwzględnić koszt wynajęcia podnośnika, który jest szacowany w kwocie 170,00zł/godz.

Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wycięcie topoli na działce położonej przy ul. Kościuszki 14 we Wrześni. Uzgodnili, że o udostępnienie dźwigu należy wystąpić do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek            
 2. /-/ Paweł Guzik                         
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 4. /-/ Rafał Zięty                           

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 36 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-08-04 11:39
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-04 11:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.