Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 37 / 2015

PROTOKÓŁ NR 37/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 4 sierpnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;
  2) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;
  3) ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego;
  4) ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej z Internetem mobilnym i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego;
  5) unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.
 2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) przyznania środków finansowych na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
  2) rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska;
  3) partycypacji w kosztach okazjonalnego przejazdu szynobusem Kolei Wielkopolskich na odcinku Krotoszyn – Gniezno – Krotoszyn z okazji 140 obchodów uruchomienia linii kolejowej 281 (Oleśnica – Gniezno).
 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni planuje uzyskać dofinansowanie na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim”, który wpisuje się w ideę projektów pozakonkursowych realizowanych przez Państwowe Służby Zatrudnienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaznaczył, że celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) tj. osoby należące do jednej z grup: długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej. Dodał, że projekt będzie realizowany od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r., a jego ogólna wartość wynosi 1.626.235,00zł. Podkreślił, iż powiat wrzesiński w 2015 r. musi zaplanować wydatkowanie środków na poziomie 1.254.700,00zł tj. w wysokości określonej dla powiatu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nadmienił, że projektem będzie objętych 164 bezrobotnych, którzy odbędą staże, szkolenia grupowe lub otrzymają dotacje na prowadzenie własnej działalności. Poinformował, że pełnomocnictwo umożliwi dyrektorowi złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, składanie wniosków o płatność i oświadczeń woli oraz podejmowanie czynności  wynikających z realizacji projektu.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 145/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;
2) 146/2015 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zaznaczyła, że przetarg obejmuje sprzedażą dwie nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone
w Bierzglinku tj.
1) działkę nr 139/50 o powierzchni 4,8610 ha;
2) działkę nr 146/2 o powierzchni 2,7232 ha.

Nadmieniła, iż ceny wywoławcze nieruchomości, zgodnie z wykazem ogłoszonym 16.06.2015 r., wynoszą odpowiednio: 524.988,00zł i 121.632,00zł. Podkreśliła, że nie wpłynęły wnioski od osób, którym, na podstawie art. 34. ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 147/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.4

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wystąpił o podwyższenie limitów kwotowych na korzystanie z telefonów komórkowych o łączną kwotę 150,00zł. Dodała, że z zestawienia rozliczonych usług telefonicznych w 2015 r. wynika, iż w jednostce, co miesiąc są przekraczane limity. Nadmieniła, iż wnioskujący uzasadnił prośbę potrzebą kontaktu podopiecznych z ich rodzinami. Ponadto wskazała, iż w zestawieniu zostały ujęte numery telefonów, które są użytkowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego i dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Przypomniała, że obowiązująca umowa na usługi telefonii komórkowej i dostęp do Internetu wygaśnie 31.10.2015 r.

Zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) wyrazili zgodę na wzrost wysokości miesięcznego limitu na korzystanie z usług telefonii komórkowej przez pracowników Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
;
2) uzgodnili, że należy dokonać weryfikacji ilości służbowych numerów telefonicznych przed podjęciem procedury wyboru nowego operatora.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 148/2015 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej z Internetem mobilnym i dostępu do Internetu w telefonach komórkowych oraz ustalenia zasad rozliczania opłatza korzystanie z usług telefonii komórkowej przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.5

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przetarg na opracowanie dokumentacji Centrum Oświatowego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega unieważnieniu ze względu na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 149/2015 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2

Joanna Suplewska zaznaczyła, że termin realizacji przedmiotowego zamówienia przewiduje się od dnia zawarcia umowy na okres 36 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania środków. Nadmieniła, że przedmiotem przetargu jest najem 19 urządzeń, co w porównaniu do obowiązującej umowy, stanowi ilość większą od liczby użytkowanych urządzeń. Poinformowała, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy załączą:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3) informację o przynależności do grupy kapitałowej;
4) wykaz jednej, głównej usługi polegającej na najmie urządzeń wielofunkcyjnych lub kopiarek wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej o wartości co najmniej 200.000,00zł brutto.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zwiększenie liczby urządzeń wynika z faktu, iż trzy z urządzeń zastąpią urządzenia będące na wyposażeniu Starostwa, które nie były objęte umową. Dodała, że czwarte urządzenie będzie udostępnione Referatowi Dróg Powiatowych, który w trakcie trwania poprzedniej umowy został przeniesiony do budynku przy ul. 3 Maja 3 i z tego względu potrzebuje własne, dodatkowe urządzenie.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1

Bożena Nowacka zaznaczyła, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o sfinansowanie zakupu wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz adaptację pomieszczeń na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwocie 76.300,00zł. Nadmieniła, iż dyrektor, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarządu, został zobowiązany do uwzględnienia w zapotrzebowaniu sprzętów, które są dostępne w szkole, jednak weryfikacji tej dokonał w minimalnym zakresie. Podkreśliła, że standardy dla stanowisk egzaminacyjnych nie wskazują jednoznacznie, jakie wyposażenie i sprzęt są bezwzględnie wymagane. Dodała, że dyrektor powinien racjonalnie przeanalizować i wykorzystać posiadane zasoby.

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zauważył, że trudno jest podejmować decyzję o wysokości kwoty, którą potrzebuje szkoła na zakup sprzętu, gdy nie są znane wymagane standardy. Zaznaczył, że część sprzętu, może być wypożyczona tylko na okres trwania egzaminów albo uczniowie mogą być przewiezieni do placówek, w których możliwe jest przeprowadzenie kwalifikacji zawodowych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że decyzja o wysokości środków przyznanych na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w ZSTiO zostanie podjęta po analizie wydatków budżetowych w drugiej połowie sierpnia br.

 

Pkt 3.2

Magdalena Frydryszak, inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich poinformowała, że Związek Harcerstwa Polskiego we Wrześni wystąpił o zgodę na rozwiązanie umowy, na mocy porozumienia stron, na realizację obozu wędrownego w Sudetach, na które uzyskał dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Dodała, że wnioskujący uzasadnił swój wniosek brakiem uczestników z terenu dwóch gminy powiatu, co stanowiło formalny warunek realizacji zadania.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego we Wrześni na realizację ww. zadania publicznego, za porozumieniem stron.

 

Pkt 3.3

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wniosek Muzeum Regionalnego w Jarocinie w sprawie dofinansowania przejazdu okazjonalnego pociągu pasażerskiego z Krotoszyna do Gniezna.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na partycypację w kosztach przejazdu szynobusu Kolei Wielkopolskich na odcinku Krotoszyn – Gniezno – Krotoszyn z okazji 140 obchodów uruchomienia linii kolejowej 281 (Oleśnica – Gniezno).

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Sprzedaż działek w Bierzglinku

Jolanta Pielak poinformowała, że w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Bierzglinku, który odbywał się od 20.07. i będzie trwał do 07.08.2015 r., dokonano sprzedaży 9 działek, na łączną kwotę 634.212,60zł brutto. Dodała, że wpłynęło wadium na poczet nabycia 6 działek położonych w sektorze M. Przypomniała, że w przetargach przeprowadzonych w bieżącym roku sprzedano dotąd 13 nieruchomości.

Zestawienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Przetarg na opracowanie dokumentacji budynku na cele dydaktyczno-sportowe przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni

Joanna Suplewska poinformowała, że zamawiający zaproponował obniżenie do 0,1% (z 0,5%) wysokości kar naliczanych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i za opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w przedmiotowym przetargu.

Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w treści przetargu, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 1271/13 obręb Września.

 

Wniosek o dofinansowanie

Bożena Nowacka poinformowała, że L.U.K.S. „Orkan” wystąpił o dofinansowanie letniego obozu zawodników w Żerkowie. Zaznaczyła, że wnioskujący nie złożył oferty w otwartym konkursie, mimo że spełnia wymogi i w ubiegłych latach otrzymywał dotację.

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na dofinansowanie letniego wyjazdu zawodników L.U.K.S. „Orkan”.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/ Rafał Zięty                           

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 37 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-08-11 13:32
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-11 13:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.