Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 39 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 39/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 11 sierpnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Nieobecność jednego z członków została usprawiedliwiona. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustanego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego;
  2) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;
  3) zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie miasta Słupca.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) przebudowy drogi powiatowej Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie;
  2) zmiany terminu realizacji zadania publicznego pn. „IV Zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Anna Wierzchosławska, inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w celu kontynuacji sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych w Bierzglinku proponuje się ogłosić i zorganizować II przetarg na zbycie 106 działek pod zabudowę mieszkaniową, wolnostojącą i szeregową. Zaznaczyła, że ceny wywoławcze nieruchomości oraz wysokość wadium pozostały w kwotach określonych w poprzednim przetargu. Przypomniała, iż w 2015 r. dokonano sprzedaży działek w łącznej kwocie 1.096.739,00zł netto.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 150/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustanego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przypomniała, iż w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy lub trenerzy mogą uzyskać granty edukacyjne na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych, przez 9 miesięcy w ciągu roku szkolnego. Nadmieniła, że realizacja zajęć może zacząć się już w sierpniu. Podkreśliła, że nabór wniosków będzie trwał do 15 września, a realizacja przyznanych wówczas grantów rozpocznie się w październiku. Zaznaczyła, że część z wniosków została odrzucona przez komisję opiniującą, gdyż nie zawierały szczegółowego opisu projektu lub informacji o starcie w rozgrywkach, co jest warunkiem ich akceptacji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zestawienie komisji opiniującej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zauważyła, że podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie musi nastąpić dopiero do przyjęciu przez Radę środków na ww. cel w uchwale zmieniającej budżet powiatu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyznanie ww. grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe, zgodnie z opinią komisji, uznając jednocześnie, że formalne podjęcie uchwały nastąpi po sesji Rady.

 

Pkt 1.3

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że wpłynął wniosek starosty słupeckiego w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg powiatowych tj. ulic: Bielawskiej i Ratajczaka w Słupcy, ich dotychczasowej kategorii. Zaznaczyła, że drogi te nie spełniają wymogów dróg powiatowych, określonych w ustawie o drogach publicznych, gdyż nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin, ani siedzib sąsiednich gmin. Przypomniała, iż pozbawienie dróg ich kategorii następuje po zasięgnięciu opinii sąsiednich zarządów i gmin, na obszarze których one przebiegają.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 151/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie miasta Słupca została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.1

Izabela Karpińska podkreśliła, że mieszkańcy wsi Spławie i Cieśle Wielkie wnioskują o gruntowną przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie. Nadmieniła, iż odcinek drogi wynosi około 4 km, z czego na długości 500 m, przez wieś wymagałby wzmocnienia cienką warstwą na zimno, a pozostały odcinek wykonania nakładki grubości około 10 cm. Podkreśliła, że koszt ww. remontów szacuje się odpowiednio w kwotach: 47.000,00zł i 2.400.000,00zł. Dodała, że natężenie ruchu wynosi 291 pojazdów na dobę i w przeważającej części jest to ruch ciągników i maszyn rolniczych.

Wnioski stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Wszembórz – Cieśle Wielkie – Spławie.

 

Pkt 2.2

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie wystąpił o zgodę na zmianę terminu przeprowadzenia zawodów w ramach zadania publicznego pn. „IV Zawody w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych”, ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie odbędą się inne imprezy gromadzące dużą liczbę zainteresowanych osób. Dodał, że zmianie nie ulegnie termin realizacji zadania, które wnioskujący zaplanował do 01.10.2015 r.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmianę terminu organizacji „IV Zawodów w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych” przez OSP w Białym Piątkowie.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęły wnioski/pisma w sprawach:
1) zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w łącznej kwocie 26.784,00zł tj. odpowiednio 13.020,00zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie i 13.764,00zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie;
2) zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 853, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 38.478,00zł;
3) dokonania przesunięć w planie wydatków w związku z koniecznością zapłaty odsetek w kwocie 407,00zł od dotacji pobranej na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”. Dodała, że odsetki zostały naliczone, gdyż w okresie rozliczeniowym powiat nie wykorzystał 70% otrzymanej transzy dotacji na realizację projektu.

Zaznaczyła, że ww. zmiany skutkują zmianą uchwały budżetowej, planu finansowego dochodów i wydatków oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Wnioski/pisma stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 152/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego
na 2015 rok
;
2) 153/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
3) 154/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr: 9, 10 i 11 do protokołu.

 

Magdalena Michalak, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wykonawca wystąpił o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, w zakresie: rozwiązań technologicznych, parametrów elementów sali oraz wymaganych oświadczeń. Zaznaczyła, że komisja przetargowa proponuje przyjęcie niektórych z przedstawionych rozwiązań, przykładowo: zastosowanie fotelików nieskładanych lub zastosowanie pomp ciepła wspomaganych gazem, jeśli będzie to możliwe, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Nadmieniła, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przyjęcie ww. zmian skutkuje koniecznością modyfikacji specyfikacji, którą należy przekazać wykonawcom i udostępnić ją na stronie internetowej.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Paweł Guzik                         
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 4. /-/ Rafał Zięty                           

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 39 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-08-19 09:52
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-19 09:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.