Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 40 / 2015

PROTOKÓŁ NR 40/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 18 sierpnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Nieobecność dwóch członków została usprawiedliwiona. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie pism/wniosków w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
  1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;
  3) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 2. Omówienie:
  1) zadań do realizacji przez Referat Dróg Powiatowych;
  2) wniosku w sprawie dofinansowania IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wrzesińskiego.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego;
  3) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła wnioski/pisma zmieniające bieżący budżet powiatu oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

Członkowie Zarządu, po przeanalizowaniu wniosków, jednomyślnie wyrazili zgodę na:
1) zwiększenie planu wydatków o kwoty:

 1. 30.500,00zł na organizację i wsparcie zawodów sportowych oraz granty edukacyjne na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 2. 20.000,00zł na nagrody dla sportowców,
 3. 25.000,00zł na pomoc materialną dla uczniów udzielaną w formie stypendiów edukacyjno-socjalnych oraz organizację II Powiatowego Pikniku Naukowego i Dnia Edukacji Narodowej,
 4. 6.150,00zł na zakup paczki 50 000 sms do wykorzystania w ramach systemu informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu,
 5. 1.200,00zł na zakup czterech używanych zestawów komputerowych, będących własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w użytkowaniu Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu,
 6. 4.500,00zł na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie,
 7. 35.000,00zł na zakup poleasingowego sprzętu komputerowego (32 komputerów stacjonarnych i 20 laptopów) do realizacji podstaw kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 8. 1.953,00zł na wypłatę odprawy pośmiertnej w ZSP,
 9. 28.559,00zł na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracownikom Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
 10. 5.440,00zł na realizację projektu pn. „Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada dla Aktywnych Seniorów z powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel” (powiat uzyskał dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 8.160,00zł),
 11. 4.660,00zł na wycinkę drzew położonych na działce powiatowej przy ul. Kościuszki we Wrześni,
 12. 25.000,00zł na zakup wyposażenia na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

2) zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie na inne zadania kwot:

 1. 26.937,00zł z zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych;
 2. 1.900,00zł na opłacenie składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie nadwyżkowe),
 3. 4.000,00zł na wymianę instalacji elektrycznej klatki schodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 4. 300.000,00zł na opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 5. 2.500,00zł na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych,

3) przekazanie uzyskanych odszkodowań/darowizn w kwotach:

 1. 4.676,00zł na naprawę uszkodzonej bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni,
 2. 14.733,00zł na zakup prezentów, odzieży, żywności i leków oraz opłacenie wyjazdów letnich i podróży krajowych w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 3. 279,50zł na wymianę szyby w budynku Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na zwiększenie środków o wnioskowaną kwotę tj. 17.000,00zł na remont pomieszczeń i klatki schodowej oraz zakup wyposażenia w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach uzgadniając, że zwiększenia środków dla jednostek nastąpią w IV kwartale roku. Przyznali kwotę 2.000,00zł na działalność placówki.

Beata Walkowiak poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wskazała niewłaściwą klasyfikację budżetową środków przekazanych uchwałą Rady gminie Miłosław na budowę zbiornika wodnego małej retencji w Gorzycach. Zaznaczyła, że nieprawidłowości zostaną usunięte poprzez właściwą kwalifikację środków w uchwale zmieniającej budżet, którą Rada będzie rozpatrywać na sesji planowanej pod koniec sierpnia br.

Opinia RIO i projekt uchwały Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Beata Walkowiak poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, na wniosek wydziałów, zostaną wpisane zadania dotyczące:
1) remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;
2) pomocy materialnej udzielanej uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym;
3) realizacji grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;
4) usług telefonii stacjonarnej z internetem;
5) opracowania dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego;
6) wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 1.3

Powołując się na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Beata Walkowiak zaznaczyła, że:
1) organ nadzoru uznał uchwałę Rady określającą tryb prac na projektem uchwały budżetowej za podjętą z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie jawności debaty nad projektem uchwały budżetowej;
2) zmiany, które proponuje się wprowadzić w obowiązującej uchwale, umożliwią przedstawienie, dyskusję i głosowanie na sesji za przyjęciem autopoprawek zgodnie z zasadami dotyczącymi innych poprawek złożonych w toku procedowania nad uchwałą budżetową.

Opinia RIO i projekt uchwały Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 2.1

Bartłomiej Kaczmarzewski, podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych poinformował, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2016 r. Zaproponował realizację zadań na drogach powiatowych, dla których zostały opracowane dokumentacje projektowe wraz z kosztorysami inwestorskimi, tj.:
1) przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo;
2) przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września;
3) przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;
4) remonty dróg z zastosowaniem cienkich warstw na zimno typu „Slurry Seal”.

Podkreślił, iż w propozycji nie została zawarta przebudowa drogi powiatowej nr 2948 na odcinku ul. Kościuszki we Wrześni, gdyż w celu wykonania budowy rond w jej ciągu, w związku z koniecznością poszerzenia pasa drogowego, wymagane jest uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, co powoduje wydłużenie procedury przygotowawczej. Dodał, że wyżej punktowane są zadania polegające na przebudowie dróg niż zaproponowane zabiegi remontowe ich nawierzchni.

Ponadto poinformował, że wpłynęły wnioski w sprawach:
1) budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 2162P na odcinku od Gutowa Małego do Grzybowa. Dodał, że kosztorys szacunkowy budowy chodnika o szerokości 2,5 m opiewa na kwotę 2.350.000,00zł. Nadmienił, iż przewiduje się budowę chodnika usytuowanego przy krawędzi jezdni, na jednym z nią poziomem (bez konieczności odtwarzania granic pasa drogowego i kanalizowania rowów). Zaznaczył, że przyjęcie takiej koncepcji wiąże się z wprowadzeniem ograniczenia do 50 km/godz. na terenie Kleparza;
2) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Szerokiej i Średzkiej w Kołaczkowie. Zaznaczył, że z wizji lokalnej przeprowadzonej z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Policji wynika, iż zmiana pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu nie jest uzasadniona ze względu na ograniczoną widoczność i zły stan nawierzchni. Dodał, że koszt remontu wraz z wykonaniem korekty geometrii skrzyżowania i oznakowaniem poziomym wynosi około 35.000,00zł.

Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, iż:
1) należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września (odcinek około 1,2 km – od granicy powiatu w kierunku Wrześni tj. miejsca wykonania nowej nawierzchni) oraz
wykonania remontu nawierzchni z zastosowaniem cienkiej warstwy na zimno na odcinku drogi powiatowej nr 2948P na wysokości Dębiny (odcinek około 1 km, od ronda drogi krajowej nr 92 do wiaduktu);

2) należy opracować dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 2162P na odcinku od Gutowa Małego do Grzybowa;
3) nie jest uzasadnione wykonanie remontu skrzyżowania ulic: Szerokiej i Średzkiej
w Kołaczkowie, gdyż droga wymaga kompleksowej przebudowy, na którą w chwili obecnej nie ma środków w budżecie powiatu
.

Pkt 2.2

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie IX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dodał, że wnioskujący wystąpił o wsparcie finansowe w kwocie 2.500,00zł, które planuje przeznaczyć na zakup pucharów i medali dla zwycięskich drużyn.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 2.500,00zł na organizację IX Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wrzesińskiego.

Pkt 3.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że starosta wrzesiński wystąpił do wojewody wielkopolskiego o zgodę na nabycie współwłasności budynkowej i współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej przy ul. Leśnej we Wrześni. Przypomniała, iż w maju br. Skarb Państwa stał się współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie przeniesienia praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej. Zaznaczyła, że powiat planuje przeznaczyć nieruchomość, przekazaną w formie darowizny, na cel edukacji publicznej tj. siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych. Nadmieniła, iż w obecnej chwili placówka mieści się w budynku będącym własnością gminy Września, który ze względu na brak prawa własności, nie może być modernizowany w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb lokalowych niepełnosprawnych dzieci. Dodała, że wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 3.411.000,00zł.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że planuje się dokonać wykupu pozostałej części nieruchomości wraz z terenem przyległym, co umożliwi w przyszłości racjonalne gospodarowanie działką i uzyskiwanie środków zewnętrznych na jej modernizację.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 3.2

Jolanta Pielak przypomniała, że w 2013 r. Rada wyraziła zgodę na obciążenie hipoteką dwóch nieruchomości stanowiących własność powiatu, położonych przy ul. Kościuszki i ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, w celu zabezpieczenia emisji obligacji na prefinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”. Podkreśliła, że podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności zaktualizowania wartości praw własności nieruchomości objętych hipoteką tj. wzrostu ich wartości do łącznej kwoty 4.831.700,00zł. Dodała, że po zakończeniu i rozliczeniu projektu nastąpi zwrot zaciągniętych zobowiązań i wykreślenie obciążenia nieruchomości.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 3.3

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że Powiatowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał powiatowi środki w kwocie 103.815,00zł, z czego dla warsztatów terapii zajęciowej zostaną przeznaczone środki w wysokości 53.617,00zł. Dodał, że udział powiatu w wysokości 10% na dofinansowanie działalności warsztatów wyniesie 5.958,00zł. Zaproponował, by zwiększyć przyjęty plan o kwoty:
1) 25.000,00zł na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
2) 4.000,00zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy;
3) 21.198,00zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Ponadto zaproponował, by kwotę 50.000,00zł zabezpieczonych już środków przeznaczyć na zakup samochodu na użytek Centrum w ramach wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Nadmienił, iż dofinansowanie z budżetu powiatu wyniosłoby wówczas 10.000,00zł.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na:
1) dokonanie ww. zmian w podziale środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
3) przekazanie użytkowanego obecnie przez placówkę samochodu na potrzeby Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział trzech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu wnioskował o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej z Osowa z drogą krajową nr 15 w kierunku Konina. Zaznaczył, że ze względu na złą widoczność, którą ogranicza budynek usytuowany na wyjeździe z drogi powiatowej, kierowcy ciągników i maszyn rolniczych muszą wychodzić z pojazdów, by sprawdzić możliwość przejazdu lub wstrzymują ruch.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że w przedmiotowej sprawie powiat wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż zamontowanie lustra na skrzyżowaniu wymaga zgody zarządcy drogi wyższej kategorii.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 3. /-/ Rafał Zięty                            

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 40 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-08-28 09:19
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 09:17

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.