Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 42 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 42/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
1) dysponowania gruntem działek nr 375/9 i 375/16, obręb Bierzglinek na cele budowy sieci wodociągowej.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Laur Starosty Wrzesińskiego;
2) przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego;
3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego;
4) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce;
5) nadania regulaminu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce.

 

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu wnioskowała o wprowadzenie punktu dotyczącego przyjęcia autopoprawek do projektów uchwał Rady zmieniających: uchwałę budżetową na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2027.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie zaproponowaną zmianę w porządku obrad.

Przyjęcie zmiany w porządku obrad, w pierwszej części posiedzenia, skutkowało wprowadzeniem pkt. 3 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady oraz przesunięciem numeracji spraw, które zostały rozpatrzone po zakończeniu obrad IX sesji Rady Powiatu we Wrześni:

4. Zatwierdzenie:

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;
2) Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13, obręb Września;
3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe;
2) założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok;
3) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok;
5) wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 1.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni wnioskuje o udostępnienie gruntu działek nr 375/9 i 375/16 przy ul. Klonowej w Bierzglinku, na cele budowy sieci wodociągowej. Dodała, że wnioskujący planuje, w bieżącym roku, budowę 1 km sieci z uwzględnieniem usytuowania sprzedanych działek.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udostępnienie gruntu działek nr 375/9 i 375/16 w Bierzglinku na cele budowy sieci wodociągowej.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury zaznaczyła, że regulaminy uszczegóławiają zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz określają wzory przyznawanych statuetek. Różnicując sposób przyznawania wyróżnień zaznaczyła, iż:
1) Laur Starosty Wrzesińskiego jest przyznawany za wniesienie trwałego wkładu w rozwój i promocję powiatu wrzesińskiego. Dodała, iż wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, a jego wręczenie ma charakter uroczysty i wiąże się z odczytaniem laudacji;
2) Lider Powiatu Wrzesińskiego jest przyznawany w uznaniu za aktywność społeczną lub zawodową wykraczającą poza podstawowe obowiązki. Nadmieniła, iż wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje lub organizacje, a decyzję o jego przyznaniu podejmuje Zarząd Powiatu. Dodała, że wręczenie wyróżnienia następuje również w sposób uroczysty.

Podkreśliła, że starosta i Zarząd mogą przyznać wyróżnienia z własnej inicjatywy.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 156/2015 w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Laur Starosty Wrzesińskiego;
2) 157/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania wyróżnienia Lider Powiatu Wrzesińskiego zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.3

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w przetargu na najem urządzeń wielofunkcyjnych wpłynęły dwie oferty, spełniające warunki udziału w postępowaniu. Zaznaczyła, że firma Cellpol Serwis Ksero z siedzibą w Poznaniu, którą komisja przetargowa proponuje wybrać na wykonawcę przedmiotowego zamówienia, złożyła ofertę w kwocie 376.000,00zł. Nadmieniła, iż kwota zabezpieczona na realizację wynosiła 380.700,00zł. Dodała, że oferent uzyskał 100 pkt., z czego 90 pkt. w kryterium ceny i 10 pkt. w kryterium czasu reakcji na zgłoszenie konserwacji/naprawy urządzeń. Zaznaczyła, że oferta złożona przez firmę Copy System Sp. z o. o z siedzibą w Pile przewyższyła kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 158/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługa serwisowa wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.4 i 2.5

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że Referat Dróg Powiatowych zgłosił potrzebę wyłonienia wykonawcy nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce. Nadmieniła, iż w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 159/2015 w sprawie
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce;
2) 160/2015 w sprawie nadania regulaminu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany przewidziane w autopoprawkach przewidują:
1) przeznaczenie kwoty 1.681,00zł, ze zwiększenia planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby;
2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 86.000,00zł z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, z czego 4.000,00zł zostanie przeznaczone do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na zakup pomocy dydaktycznych, a o kwotę 82.000,00zł zwiększy się rezerwę ogólną. Dodała, że ww. zadanie zostanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2016.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek do „finansowych” projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok
;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu.

 

Pkt 4.1

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, iż przetarg na wyłonienie projektanta dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego został unieważniony ze względu na fakt, iż nie wpłynęła oferta. Zaznaczyła, iż w związku z brakiem możliwości zaprojektowania trzech budynków tj. ww. obiektu, Centrum Treningowego oraz budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13, obręb Września w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w 2015 r., przenosi się kwotę 386.000,00zł na przyszły rok budżetowy celem kontynuacji ww. przedsięwzięcia. Podkreśliła, iż przedmiotowa specyfikacja, umożliwiająca rozpoczęcie kolejnej procedury przetargowej, nie różni się od tej, która została przyjęta w czerwcu br.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4.2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wpłynęły pytania od wykonawców do treści specyfikacji na opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 1271/13, obręb Września tj.:
1) jeden z wykonawców uznał, iż parametry posadzki z wykończeniem wewnętrznym sali z klepki drewnianej wskazują na firmę wykonującą tego typu podłogi;
2) w koncepcji nie przewiduje się stałych warunków wilgotności dla podłogi sali sportowej, co może spowodować, że wykonawcy nie udzielą wymaganej gwarancji.

Zaznaczyła, iż w związku z pytaniami, w treści specyfikacji wprowadzono zmiany dotyczące parametrów podłogi, absorpcji energii i współczynnika poślizgu. Podkreśliła, iż ww. zmiany modyfikują treść przyjętej specyfikacji w sposób istotny, co ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu składania ofert z 02.09. na 18.09.2015 r. Dodała, że przedłużenie terminu otwarcia ofert powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania do 22.02.2016 r., gdyż jego wykonanie w bieżącym roku wydaje się nierealne. Nadmieniła, iż środki zabezpieczone na ten cel zostały przeniesione na przyszły rok budżetowy.

Modyfikacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13, obręb Września została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4.3

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że komisja przetargowa opracowała treść specyfikacji na wyłonienie wykonawcy nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce. Zaznaczyła, że:
1) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem, obsypaniem, plantowaniem i zagęszczeniem poboczy, wykonanie nawierzchni z żużla paleniskowego i wykonanie oznakowania pionowego;
2) termin realizacji zamówienia przewiduje się od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do 30.10.2015 r.;
3) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 1. załączyć oświadczenia o: uprawnieniach do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 350.000,00zł polegającą na wykonaniu nawierzchni żużlowych,
 3. przedstawić dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.1

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że środki na realizację grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2015/2016” zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027, a decyzję o ich przyznaniu podejmuje Zarząd, po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej przez starostę do merytorycznej oceny wniosków. Dodała, że z trenerami, którzy uzyskają graty edukacyjne zostaną podpisane umowy zlecenia.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 161/2015 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.2

Beata Walkowiak poinformowała, że założenia do opracowania projektu przyszłorocznego budżetu powiatu zostały zaktualizowane. Dodała, że w założeniach przewiduje się poziom wydatków (pozapłacowych) na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu, z uwzględnieniem jego wzrostu. Zaproponowała, by wzrost płac utrzymać na poziomie ubiegłorocznym tj. wzrost o 1%, a decyzję o zmianie jego poziomu podjąć po analizie wysokości wynagrodzeń pracowników administracyjnych w poszczególnych placówkach, przy projektowaniu budżetu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie zaproponowanego rozwiązania.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 162/2015 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko”
nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt 5.3 i 5.4

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany przyjęte w uchwale Rady zmieniającej budżet powiatu skutkują koniecznością zmiany planów finansowych: dochodów i wydatków budżetu oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 163/2015 w sprawie
planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
2) 164/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 15 i 16 do protokołu.

 

Pkt 5.5

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w przetargu na opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego wpłynęły trzy oferty, jednak ze względu na rażąco niskie ceny dwóch ofert, ich wykonawcy zostali zobowiązani do złożenia wyjaśnień:
1) firma Atelier7Architektura z siedzibą w Warszawie złożyła ofertę w kwocie 184.500,00zł i przyznała, że dokonała błędnej kalkulacji ceny, gdyż w wyliczeniu wartości oferty błędnie zostały nadane formuły, które spowodowały niewłaściwe przeliczenie stawek Euro na złotówki;
2) firma Demiurg z siedzibą w Poznaniu zaproponowała kwotę 182.040zł i udowadniała, iż wykona zamówienie za cenę zaproponowaną w ofercie. Podkreśliła, że wykonawca, na dwukrotną prośbę zamawiającego, wskazywał inne kwoty w tabeli m.in. inny zysk i inne ceny pośrednie przy zachowaniu tej samej kwoty oferty. Zaznaczyła, iż po analizie wyjaśnień ww. firmy, komisja przetargowa i radca prawny proponują uznać je za niewiarygodne, podtrzymać stanowisko rażąco niskiej ceny i odrzucić ofertę. Zaproponowała, by na wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrać firmę Assman Polska ze siedzibą w Poznaniu, która złożyła ofertę w kwocie 599,010zł. Dodała, iż wykonawca uzyskał 100 pkt., z czego 90 pkt. w kryterium ceny i 10 pkt. w kryterium systemu projektowania proponując system BIM. Nadmieniła, iż oferta mieści się w kwocie zabezpieczonej na realizację w wysokości 738.500,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 165/2015 w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Paweł Guzik                         
 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz             
 4. /-/ Rafał Zięty                            

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 42 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-09-16 09:22
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-16 09:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.