Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 43 / 2015

PROTOKÓŁ NR 43/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 4 września 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie:
  1) realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim” przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni i złożenia kontrasygnaty skarbnika powiatu;
  2) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok;
  3) koncepcji realizacji szczepień przeciwko wirusowi HPV.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2162 na odcinku ulic: Witkowska i Szosa Witkowska we Wrześni.
 3. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego;
  2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+;
  3) zmieniającej uchwałę nr 161/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.
 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Odnosząc się do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim” przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że:
1) dyrektor jednostki, na podstawie uchwały nr 97/2015 z 20.04.2015 r. został upoważniony do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu;
2) projekt jest finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
3) ww. środki nie są ujęte w budżecie powiatu, gdyż nie stanowią jego dochodu.

Zaznaczyła, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni wystąpił w sierpniu br. o udzielenie kontrasygnaty skarbnika powiatu pod umową o dofinansowanie projektu. Uznając bezzasadność kontrasygnaty pod umową, w odpowiedzi do beneficjenta projektu, Beata Walkowiak wskazała, iż:
1) zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, kontrasygnata skarbnika jest potrzebna, jeśli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych;
2) w podobnej sprawie, w uchwale nr XIII/74/S/08 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podaje się, że kontrasygnata skarbnika powiatu jest skuteczna, jeśli w budżecie powiatu, na podstawie uchwały Rady, są zabezpieczone ewentualne zobowiązania finansowe. Dodała, że organ nadzoru orzekł, iż środki z Funduszu Pracy nie stanowią dochodów powiatu, a ich beneficjentem jest powiatowy urząd pracy, dlatego nie jest wymagane potwierdzenie, że powiat dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi do realizacji zadania; w przypadku nienależytego wykonania zadania, powiat może zostać zobowiązany do zwrotu niewłaściwie wydatkowanych środków przez powiatowy urząd pracy i z uwagi na taką sytuację, zasadne jest podjęcie uchwały Rady;
3) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wymagał jedynie przedłożenia uchwały Zarządu o udzieleniu pełnomocnictwa dla dyrektora do składania oświadczeń woli;
4) Minister Rozwoju Regionalnego w pismach: nr DZF-IV-92262-423-JO/09 z dnia 06.07.2009 r. i nr DZF-IV-92262-621-MP/09 z dnia 07.10.2009 r. potwierdził bezzasadność żądania kontrasygnaty skarbnika powiatu w podobnej sprawie.

Podkreśliła, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przekazał ww. wyjaśnienia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który w odpowiedzi wskazał, że:
1) wymóg kontrasygnaty wynika z zapisów zawartych w wytycznych do realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
2) w przypadku nieprawidłowego wydatkowania środków tj. niezgodnego z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają one zwrotowi, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych jest zobowiązaniem finansowym, które zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, wymaga kontrasygnaty skarbnika powiatu;
4) przywołane pisma Ministra Rozwoju Regionalnego odnoszą się do poprzedniego okresu finansowania tj. projektów systemowych urzędów pracy w ramach tzw. starych działań, a przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków przewidzianych na lata 2014 – 2020;
5) złożenie kontrasygnaty jest potwierdzeniem przez skarbnika powiatu, iż w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości korekt finansowych, będzie odpowiedzialny za wygospodarowanie środków pochodzących z budżetu jednostki na pokrycie ewentualnych zobowiązań.

Odwołując się do przedłożonych wyjaśnień Beata Walkowiak zaznaczyła, że:
1) art. 207 ustawy o finansach publicznych nie wskazuje, z jakich środków następuje zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych;
2) Rada Powiatu we Wrześni nie podjęła uchwały o przystąpieniu do przedmiotowego projektu, środki nie są ujęte w budżecie powiatu, gdyż nie stanowią jego dochodu;
3) interpretacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu są jednoznaczne mimo iż są sprzeczne ze stanowiskiem Ministra Rozwoju Regionalnego z 2009 r. dotyczącym realizacji podobnego projektu.

Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że:
1) skarbnik powiatu udzieli warunkowo kontrasygnaty pod umową o dofinansowanie projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim”;
2)
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni jest zobowiązany do przedkładania skarbnikowi powiatu dokumentów będących podstawą do dokonywania płatności związanych z realizacją ww. projektu;
3) należy wystąpić do Ministra Finansów oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zajęcie stanowiska w sprawie kontrasygnaty skarbnika powiatu pod umowami o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pkt 1.2

Sebastian Kozłowski, inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformował, że w związku z zamianą nieruchomości polegającą na:
1) przeniesieniu na Skarb Państwa udziału powiatu w 56190/71020 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr: 3703/18 i 3703/19 przy ul. Kaliskiej we Wrześni;
2) przeniesieniu na Powiat Wrzesiński prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1535 przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, podatek od nieruchomości na 2015 r. umniejszy się o kwotę 113,00zł i wyniesie 9.028,00zł.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 1.3

Waldemar Grzegorek, wicestarosta odczytał list prof. Ryszarda Poręby, przewodniczącego Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy w sprawie prowadzenia lokalnych programów profilaktyki raka szyjki macicy.

List/zestawienie kosztów stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że w Polsce rozpoczynają się działania mające na celu wprowadzenie obowiązkowej szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Dodała, że w wielu krajach tj. w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Danii wycofuje się z kolei rekomendacje dla szczepionki, gdyż jej stosowanie rodzi zbyt wiele kontrowersji. Nadmieniła, iż należy propagować profilaktykę badań cytologicznych wśród kobiet.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w 2017 r. zostaną wprowadzone obowiązkowe szczepienia przeciwko HPV i dlatego nie jest uzasadnione, by finansować z budżetu powiatu cykl kosztownych szczepień w przyszłym roku.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na finansowanie cyklu szczepień przeciwko wirusowi HPV z budżetu powiatu w 2016 r.

 

Pkt 2

Bartłomiej Kaczmarzewski, podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych poinformował, że wpłynął wniosek radnej Marii Taciak w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2162 na odcinku ulic: Witkowska i Szosa Witkowska we Wrześni. Zaznaczył, iż jest to odcinek 2 km, od ronda przy Liceum Ogólnokształcącym do przejazdu kolejowego w Gutowie Małym. Nadmienił, iż należy uwzględnić budowę kanalizacji deszczowej, a ponadto rozważyć przebudowę skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego i Witkowskiej. Podkreślił, iż koszt projektu szacuje się w kwocie od 60.000,00zł do 80.000,00zł i istnieje możliwość etapowania inwestycji.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że wniosek zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu na 2016 r.

 

Pkt 3.1

Bartłomiej Kaczmarzewski zaznaczył, że starosta jarociński wystąpił o opinię w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic: Do Zdroju, Maratońskiej, Zajęczej, Polnej i Batorego w Jarocinie. Podkreślił, że ww. drogi nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą służąc jedynie potrzebom lokalnym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 166/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przypomniała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni uzyskał zgodę Rady na przystąpienie do projektu pn. „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+. Zaznaczyła, że w sierpniu br. dyrektor otrzymał informację o zakwalifikowaniu szkoły do ww. projektu, a w celu jego realizacji, instytucja koordynująca wymaga pełnomocnictwa m.in.: do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu projektu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 167/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Wawrzyniakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.3

Bożena Nowacka zaznaczyła, iż w treści uchwały nr 161/2015 z dnia 27.08.2015 r., w której Zarząd przyznał granty edukacyjne na zajęcia rekreacyjno-sportowe, znajduje sie § 2 mówiący o konieczności wprowadzenia środków do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podkreśliła, iż ww. warunek nie znajduje zastosowania, gdyż środki na ten cel zostały zabezpieczone w stosownej uchwale Rady.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 168/2015 zmieniająca uchwałę nr 161/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski oraz w pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/Rafał Zięty                            

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-09-16 12:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.