Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 44 / 2015

PROTOKÓŁ NR 44/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 15 września 2015 roku

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
  1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
  2) przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.
 3. Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2015 rok.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha;
  2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 i 2016 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosków w sprawach dofinansowania:
  1) turnieju Kosynier CUP na terenie obiektu sportowego w Sokołowie;
  2) turnieju tenisa ziemnego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Czeszewie;
  3) IV Rodzinnego Konkursu Historycznego pn. „Historia Polski w pigułce” w Gimnazjum nr 1 we Wrześni;
  4) koncertu z okazji 30-lecia istnienia chóru Camerata.
 6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła zbiorcze zestawienie wniosków w sprawie:

1) zwiększenia planu finansowego wydatków:

 1. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 31.500,00zł na realizację projektu pn. „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnianie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+,
 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 2.975,00zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 3. Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 701,00zł na remont zalanych pomieszczeń z tytułu uzyskanego odszkodowania,
 4. Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości o kwotę 601.983,00zł na nabycie części współwłasności i współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Leśnej we Wrześni,
 5. Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o kwotę 134.560,00zł na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” we Wrześni w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków,
 6. Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa w kwocie 12.000,00zł na dotację dla gminy Września na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
 7. Referatu Dróg Powiatowych o kwotę 116.000,00zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2015 r. i zakup emulsji asfaltowej,
 8. Domu Pomocy Społecznej o kwotę 500,00zł na realizację zadań statutowych z tytułu otrzymanej darowizny;

2) zmniejszenia planu finansowego dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 700,00zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki;

3) przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami w planie finansowym: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Liceum Ogólnokształcącego i Starostwa Powiatowego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli ww. zmiany w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz uzgodnili, że wnioski w sprawach zwiększenia planu finansowego:
1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwoty: 1.067,00zł na zakupy związane z bezpieczeństwem informatycznym, 2.750,00zł na materiały remontowe i malowanie, 1.000,00zł na zakup pomocy dydaktycznych i 600,00zł na rolety;

2) Rodzinnego Domu Dziecka o kwoty: 4.000,00zł na zakup pieca, 3.000,00zł na usługi remontowe i 2.000,00zł na koszty podróży służbowych;
3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 14.720,00zł na zakup sprzętu do spełnienia wymagań ustawy o ochronie danych osobowych (do wyjaśnienia, w jaki sposób ww. obowiązek jest realizowany w tej chwili);
4) Domu Pomocy Społecznej o kwotę 7.000,00zł na wykonanie przyłącza do instalacji odpływu wód deszczowych zostaną rozpatrzone w IV kwartale roku, po analizie budżetowej.

Beata Walkowiak poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 wprowadza się nowe przedsięwzięcia tj.:

1) projekt „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnianie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2017, w kwocie 88.437,00zł;

2) holowanie i parkowanie pojazdów na parkingi strzeżone z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 37.000,00zł;

3) świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2017, w kwocie 218.000,00zł;

4) usługi wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 125.050,00zł;

5) utrzymanie przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w sezonie 2015/2016 z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 95.000,00zł;

6) utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 19.000,00zł;

7) zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2018, w kwocie 2.727.808,00zł;

8) zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016 z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 160.000,00zł;

9) zakup paliwa w latach 2015/2016 z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 119.500,00zł;

10) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 900.000,00zł;

11) przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo-rowerowego – wykonanie dokumentacji projektowej z łącznym limitem zobowiązań, w latach 2015 – 2016, w kwocie 50.000,00zł.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Pkt 2.1

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaznaczył, że sprzęt i licencje wymienione w projekcie uchwały są przeznaczone do utylizacji ze względu na brak możliwości dostosowania ich do współczesnych wymagań technologicznych. Dodał, że naprawa ww. sprzętu nie jest ekonomicznie uzasadniona.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 169/2015 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.2

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zaproponował, by konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzić w sposób dotąd obowiązujący tj. w formie pisemnej przez zgłaszanie wniosków i uwag na udostępnionym formularzu, w terminie od 16.09. do 02.10.2015 r. Podkreślił, iż program współpracy i formularz uwag zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu i przekazane organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną, a informacja o możliwości konsultacji zostanie opublikowana w biuletynie informacyjnym „Przegląd Powiatowy”.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 170/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że kolejna korekta deklaracji za podatek rolny na 2015 rok od nieruchomości stanowiących własność powiatu jest spowodowana sprzedażą działek gruntowych, niezabudowanych w Bierzglinku. Zaznaczyła, że podatek zmniejszył się o 60,00zł i od 01.09.2015 r. wynosi 1.209,00zł.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 4.1

Jolanta Pielak przypomniała, iż Rada wyraziła zgodę na nabycie od Skarbu Państwa części współwłasności budynkowej i współużytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3893/17 przy ul. Leśnej we Wrześni. Zaznaczyła, że wykupienie pozostałej części udziału w kwocie 489.409,00zł od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z o.o., spowoduje zniesienie współwłasności, co zapewni powiatowi wyłączność na zarządzanie nieruchomością i umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne na jej modernizację.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Pkt 4.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zaznaczyła, że budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wiąże się z:
1) budową Centrum Treningowego, głównie dla branży samochodowej, w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”;
2) zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną;
3) budową infrastruktury niezbędnej do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tej części gminy.

Zaznaczyła, że proponuje się, by budowę na podstawie porozumienia między powiatem, gminą Września i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zrealizowała gmina, której powiat udzieli dotacji celowej w wysokości do 30% szacunkowych kosztów, natomiast Strefa sfinansuje pozostałą część. Nadmieniła, że szacunkowy koszt budowy sieci wynosi 1.025.000,00zł, a wykonanie dokumentacji projektowej szacuje się w kwocie 40.000,00zł, co dla powiatu stanowi odpowiednio:
1) w 2015 r. koszt do kwoty 12.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej;
2) w 2016 r. koszt do kwoty 307.500,00zł na realizację budowy.

Zaznaczyła, że na etapie projektowania obiektu wykonujący jego dokumentację będzie potrzebował informacji o możliwości przyłączenia obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodała, że budowa ww. infrastruktury powinna być ukończona na przełomie sierpnia-września 2016 r., gdyż wówczas planowane jest rozpoczęcie budowy Centrum.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Września i Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”, jednak z koniecznością jego etapowania;

2) uzgodnili, że należy zmodyfikować treść projektu uchwały Rady tak, by wskazywał jedynie na udzielenie dotacji celowej do kwoty 12.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej w bieżącym roku.

Ww. zmiany skutkowały zmianą tytułu i treści przedstawionego projektu uchwały Rady, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wraz z proponowanymi zmianami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Zatwierdzony projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt 5

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wnioski o dofinansowanie:
1) zakupu trzech pucharów i trzydziestu medali dla zwycięzców turnieju piłki nożnej Kosynier CUP;
2) zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju tenisa ziemnego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „U Kazia” w Czeszewie;
3) zakupu nagród dla zwycięzców konkursu wiedzy historycznej pn. „Historia w pigułce” organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum Nr 1 we Wrześni „Pro Gimnazjum”;
4) zakupu muszek i kołnierzy dla członków chóru Camerata z okazji 30-lecia jego istnienia.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr: 10, 11, 12 i 13 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację ww. imprez, w tym na:

1) sfinansowanie zakupu trzech pucharów dla zwycięzców w turnieju Kosynier CUP i turnieju tenisa ziemnego;
2) dofinansowanie konkursu wiedzy historycznej i koncertu jubileuszowego chóru Camerata odpowiednio w kwotach: 400,00zł i 1.000,00zł.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że w celu właściwego kształtowania budżetu powiatu w bieżącym i następnym roku konieczne jest uzyskanie informacji o planowanych przedsięwzięciach/zadaniach, z wyszczególnieniem kwot ich realizacji w tych latach. Podkreśliła, że Zarząd powinien się zapoznać z taką analizą, przed przystąpieniem do prac na projektem uchwały budżetowej na 2016 r.

 

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wpłynęło pismo Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” w sprawie podniesienia udziałów w celu dalszej realizacji inwestycji rozbudowy Szpitala Powiatowego we Wrześni tj. m.in.: na zaprojektowanie i wykonanie mebli do budynku C, doposażenie budynku D, zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zaznaczyła, że Zarząd Spółki wnioskuje o łączną kwotę 967.486,44zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że pismo zostanie rozpatrzone w IV kwartale roku, po analizie budżetowej, a Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” powinien w tej chwili realizować zadania ze środków własnych.

 

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. „Aktywna integracja”, którego celem jest walka z ubóstwem i dyskryminacją, podniesienie umiejętności zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost ich szans na rynku pracy. Podkreślił, iż kwota dofinansowania, według algorytmu, dla powiatu wrzesińskiego wynosi 1.389.864,97zł. Dodał, że wkład własny w kwocie 245.270,29zł będzie wniesiony przez ośrodki pomocy społecznej Miłosławia, Nekli, Pyzdr i Kołaczkowa, które wraz ze Spółdzielnią Socjalną UL we Wrześni będą partnerami projektu. Nadmienił, że projekt będzie realizowany od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (nabór NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15) został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              
 5. /-/Rafał Zięty                            

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 44 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-10-14 07:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.