Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 45 / 2015

PROTOKÓŁ NR 45/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 24 września 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha.

2. Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu oraz użyczenia sali gimnastycznej, auli szkolnej i sal lekcyjnych.

3. Przedstawienie:
1) propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kościuszki we Wrześni (dotyczy biurowca);
2) szacunkowych kosztów adaptacji budynku Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” we Wrześni.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Dalsza część porządku obrad została rozpatrzona po zakończeniu X sesji Rady Powiatu we Wrześni:
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok;
3) udzielenia prezesowi Zarządu firmy ASSMANN Grupa Projektowa sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”;
4) wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce;
5) przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań;
6) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, za porozumieniem stron.

6. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

7. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęły środki w kwotach:
1) 4.794,00zł na sfinansowanie różnić powstałych w wyniku przyjęcia nowej zasady naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszy straży pożarnej;
2) 90.000,00zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup lekkiego samochodu specjalnego dowódczo-operacyjnego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”.

Ponadto zaznaczyła, że autopoprawką dokonuje się przesunięcia kwoty 2.180,00zł między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z remontem klatki schodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie
. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zaproponowała, by rozszerzyć przeznaczenie wykupionej części przedmiotowej nieruchomości tj. w szczególności na cel edukacji publicznej oraz cel pomocy społecznej. Zaznaczyła, że obiekt jest tak duży, że pomieści zarówno siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, jak i inną jednostkę organizacyjną powiatu.

Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na rozszerzenie przeznaczenia części nieruchomości położonej przy ul. Leśnej we Wrześni na cel edukacji publicznej i cel pomocy społecznej.

 

Pkt 2

Jolanta Pielak poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpił o zgodę na zawarcie, w roku szkolnym 2015/2016, kolejnych umów najmu i użyczenia sali gimnastycznej, auli szkolnej i sal lekcyjnych. Zaznaczyła, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd, jest zobowiązana uzyskać zgodę organu właściwego na zawieranie kolejnych umów najmu lub użyczenia, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nadmieniła, że wnioskujący otrzymał prośby o wynajem i użyczenie sali gimnastycznej od Zarządu Klubu Sportowo-Rekreacyjnego „EKA” i Starostwa Powiatowego.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni kolejnych umów najmu oraz użyczenia sali gimnastycznej, auli szkolnej i sal lekcyjnych.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak zaznaczyła, że proponuje się wprowadzić zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 3896/24, położonej przy ul. Kościuszki we Wrześni, polegającą na rozszerzeniu przeznaczenia nieruchomości o możliwość budowy budynków mieszkalnych. Nadmieniła, że obowiązujący plan przewidywał jedynie zabudowę usługowo-handlową i produkcyjną z parkingami. Podkreśliła, że rozszerzenie przeznaczenia nieruchomości w planie może spowodować wzrost zainteresowania jej nabyciem.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na rozszerzenie przeznaczenia nieruchomości położonej w rejonie ulicy Kościuszki we Wrześni w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Pkt 3.2

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że łączny koszt dokumentacji i prac adaptacyjnych budynku SIWL Września szacuje się w kwocie 1.683.667,05zł. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności, ze względów ekonomicznych, należy opracować dokumentację techniczną oraz wykonać przyłącze energii elektrycznej i gazu, gdyż:
1) korzystając z energii elektrycznej, w którą zasilony jest zakład, powiat ponosiłby wyższe opłaty za zużycie prądu tj. według stawki za prąd przemysłowy;
2) nie wykonując przyłącza gazu, powiat płaciłby rachunki za ogrzewanie naliczane ryczałtowo tj. według zasad przyjętych przez SIWL.

Dodała, że koszt wykonania przyłączy szacuje się w kwocie 65.000,00zł.

Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zabezpieczenie kwoty 65.000,00zł, na sesji październikowej, na wykonanie dokumentacji i przyłączy energii elektrycznej oraz gazu w budynku położonym przy ul. Leśnej we Wrześni.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka zaznaczyła, że minął kolejny termin na zgłaszanie wniosków o przyznanie grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu lub trenerów. Poinformowała, że wpłynęło 35 wniosków, spośród których dwie oferty zostały rozpatrzone negatywnie przez komisję opiniującą, gdyż wnioskujący nie złożyli kompletnej dokumentacji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 171/2015 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.1 i 2

Beata Walkowiak poinformowała, że przyjęte na sesji zmiany uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 172/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 173/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu.

 

Pkt 5.3 i 4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
przedstawiła projekty uchwał w sprawach:
1) udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy wykonującej dokumentację projektową Centrum Treningowego. Poinformowała, że w § 3 umowy zwartej z wykonawcą, zostało uzgodnione, że pełnomocnictwo będzie obejmować reprezentowanie i występowanie w imieniu powiatu przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniu administracyjnym spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zaznaczyła, że w projekcie uchwały uszczegółowiono, iż pełnomocnictwo umożliwi występowanie do właścicieli sieci i organów administracji publicznej, jednak ze względu na zawartą umowę, zaproponowała, by ograniczyć pełnomocnictwo do przyjętego obustronnie zakresu;
2) wyboru wykonawcy nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce. Zaznaczyła, że najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 265.993,15zł złożyła Firma Robót Drogowych ze siedzibą w Kijewie. Nadmieniła, iż oferent uzyskał 98 pkt. w kryterium oceny, z czego 1 pkt. za kryterium okresu gwarancji, który zaproponował na 6 miesięcy. Dodała, że zamawiający na realizację zadania przeznaczył 449.817,15zł. Podkreśliła, iż ze względu na rażąco niską cenę, wykonawca musiał potwierdzić, iż spełni warunki oferty i wykona zamówienia zgodnie z jego opisem.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że pełnomocnictwo powinno obejmować zakres przyjęty w umowie z wykonawcą projektu Centrum Treningowego.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 174/2015 w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu firmy ASSMANN Grupa Projektowa Sp. z o.o. pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przy podejmowaniu czynności mających na celu opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działanie 7.1 „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje Strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
;
2) 175/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.5

Beata Walkowiak zaznaczyła, że w związku z realizacją projektu pn. „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnianie młodych – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących potrzebuje upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości przedsięwzięcia.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 176/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Pkt 5.6

Jolanta Pielak poinformowała, że wpłynął wniosek najemców lokalu przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni w sprawie rozwiązania umowy najmu z dniem 01.10.2015 r. Przypomniała, iż umowa najmu została zawarta w 2007 r. i obowiązywała na czas nieokreślony.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 177/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 29, za porozumieniem stron została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wykonaniu budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 r. Opinia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz            
 5. /-/ Rafał Zięty                            

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

 

drukuj (Protokół nr 45 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-10-14 09:26
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-14 09:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.