Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 46 / 2015

PROTOKÓŁ NR 46/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 6 października 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1) współorganizacji i dofinansowania koncertu z okazji Dnia Papieskiego organizowanego przez Parafię św. Królowej Jadwigi i Stowarzyszenie Pro Musica;
  2) dofinansowania warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego organizowanych przez Komedę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni;
  3) wprowadzenia kształcenia w zawodach: mechanik precyzyjny, lakiernik i blacharz samochodowy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.
 2. Przedstawienie:
  1) koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek;
  2) wyników II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bierzglinku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8;
  2) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;
  3) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;
  4) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016;
  5) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016;
  6) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016;
  7) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016;
  8) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  9) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
  10) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.
 4. Przedstawienie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
 5. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że prezes Stowarzyszenia Pro Musica, będący jednocześnie dyrygentem chóru parafii Św. Królowej Jadwigi we Wrześni, wystąpił o współorganizację i dofinansowanie koncertu z okazji Dnia Papieskiego. Dodała, że przedsięwzięcie uświetni występ muzyków Opery Poznańskiej, chóru parafialnego, chóru kolegiackiego ze Środy Wielkopolskiej oraz orkiestry kameralnej Akademii Muzycznej.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację i dofinansowanie kwotą 1.500,00zł koncertu z okazji Dnia Papieskiego.

 

Pkt 1.2

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego zaznaczył, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o dofinansowanie warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego, w których weźmie udział 12 jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację i dofinansowanie kwotą 1.000,00zł warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego pn. „Medyk 2015”.

 

Pkt 1.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni wystąpił o zgodę na wprowadzenie kształcenia w zawodach: mechanik precyzyjny, lakiernik i blacharz samochodowy. Dodała, że kształcenie w ww. zawodach będzie realizowane we współpracy z firmami Volkswagen i Gestamp, a nabór odbędzie się dla młodocianych pracowników, dla których pracodawcą będą te firmy. Nadmieniła, że kształcenie w zawodzie mechanik precyzyjny planuje się rozpocząć w 2016 r., a w pozostałych zawodach w 2017 r. Zaznaczyła, że zgoda Zarządu umożliwi wnioskującemu wystąpienie do powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia. Wyjaśniła, że kształcenie w ww. zawodach nie może być wprowadzone w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, gdyż brakuje w niej wykwalifikowanych nauczycieli oraz bazy praktycznej nauki zawodu.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na podjęcie działań mających na celu wprowadzenie kształcenia w zawodach: mechanik precyzyjny, lakiernik i blacharz samochodowy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 2.1

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zaznaczyła, że w urbanistycznej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek przewiduje się:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej w zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej;
2) 30% maksymalnej powierzchni zabudowy wielorodzinnej tj.:

 1. maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne budynków mieszkalnych usytuowanych na jej obrzeżach,
 2. maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne budynków mieszkalnych usytuowanych w jej środkowej części;

3) lokalizację budynków usługowych z zakresu usług oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji.

Dodała, że gmina Września, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie mogła pobierać jednorazową opłatę tzw. rentę planistyczną w wysokości, którą określi Rada Miejska.

Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy:
1) wnioskować o możliwość budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o maksymalnie dopuszczalnej wysokości tj. powyżej 30% zabudowy oraz możliwość budowy budynków usługowych z zakresu usług handlowych i kulturalnych;

2) wyjaśnić, czy zabudowa wielorodzinna przewiduje możliwości zabudowy szeregowej.

Przewodniczący Zarządu uznał, że należy zaproponować gminie Września rentę planistyczną w wysokości proporcjonalnej do kwoty odszkodowania, o którą powiat może ubiegać się za budowę dróg publicznych na terenie już objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku (tj. działek pod zabudowę mieszkaniową).

 

Pkt 2.2

Jolanta Pielak poinformowała, że od 14.09. do 01.10.2015 r. trwał II przetarg na sprzedaż działek gruntowych, pod zabudowę mieszkaniową, w miejscowości Bierzglinek, w wyniku którego sprzedano 6 działek, za łączną kwotę 354.410,00zł netto. Nadmieniła, że w 2015 r. powiat sprzedał, w wyniku ogłoszonych przetargów, 25 działek spośród 106 działek oferowanych do sprzedaży, na łączną kwotę 1.784.913,27zł brutto. Poinformowała, że 09.10.2015 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż działki nr 146/2 ze stawem, położonej w Bierzglinku. Dodała, że wpłynęło 5 wadium od osób zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Mapa stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 3.1

Jolanta Pielak poinformowała, że Katolickie Porozumienie Samorządowe wnioskuje o przedłużenie nieodpłatnej umowy użyczenia pomieszczenia przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni, o powierzchni 24 m2, na potrzeby punktu zbiórki i wydawania odzieży używanej i sprzętów gospodarstwa domowego osobom potrzebującym. Dodała, że wnioskujący wystąpił o nieobciążanie kosztami eksploatacyjnymi.

Projekt uchwały/wniosek stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że:
1) ze względu na uciążliwość dla mieszkańców budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni i koncepcję sprzedaży obiektu, nie jest uzasadnione użyczanie lokalu na potrzeby punktu zbiórki odzieży i sprzętu na dłuższy okres
;

2) umowa użyczenia lokalu zostanie przedłużona do 31.12.2015 r. w celu umożliwienia wnioskującemu znalezienia nowego lokum;
3) nie jest możliwe zwolnienie użyczającego z opłat eksploatacyjnych.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 178/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 8 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2 – 7

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy bieżących remontów cząstkowych i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz zakup emulsji asfaltowej, powołuje się komisje przetargowe i nadaje im regulaminy pracy.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki od nr. 8 do nr. 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 179/2015 w sprawie
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;
2) 180/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego;
3) 181/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016;
4) 182/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016;
5) 183/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016;
6) 184/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.8 – 10

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji celowej o kwoty:
1) 36.201,00zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
2) 38.392,00zł na pokrycie kosztów związanych z nieplanowanym odejściem na zaopatrzenie emerytalne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
3) 1.000,00zł na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych w ramach rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”.

Dodała, że został zmniejszony plan dotacji celowej Domu Pomocy Społecznej o kwotę 1.472,00zł w związku z korektą pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 r. Ponadto nadmieniła, iż zwiększy się plan Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę 5.000,00zł i Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę 2.000,00zł w celu uzupełnienia środków do realizacji zadań. Poinformowała, że ww. zmiany skutkują zmianą przyjętego planu dochodów i wydatków oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 185/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;

2) 186/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
3) 187/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 14, 15 i 16 do protokołu.

 

Pkt 4

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych poinformowała, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie o szczegółowych warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zaznaczyła, że pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, do wysokości limitu, który na beneficjenta wynosi 3.000.000,00zł. Nadmieniła, że ze wstępnych informacji wynika, iż nabór wniosków będzie ogłoszony w II kwartale 2016 r.

Zaproponowała, by wystąpić o pomoc finansową na przebudowę:
1) drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;
2) odcinka drogi powiatowej Września – Czerniejewo (w zależności od wyniku naboru na tzw. „schetynówki”).

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że z analizy punktacji ogłoszonej w naborze wniosków do kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przewiduje się, iż powiat będzie mógł uzyskać niewielką liczbę punktów tj.:
1) 15/42 punktów na przebudowę drogi powiatowej Września – Czerniejewo, jeśli wykaże się współpracą z partnerem, który zadeklaruje 50% wkładu własnego, czyli około 375.000,00zł;
2) 12/42 punktów na remont drogi powiatowej na wysokości Dębiny, jeśli zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa i wykonane odwodnienie, a taki zakres nie był planowany.

Podkreśliła, iż analizując kryteria w naborach na realizację inwestycji drogowych, powiat będzie mógł uzyskać większą punktację w ramach PROW-u, stąd proponuje się zgłoszenie przebudowy drogi Września – Czerniejewo również do tego programu. Dodała, że w przypadku uzyskania na tę drogę dofinansowania w ramach tzw. „schetynówki”, inny odcinek przedmiotowej drogi zostanie podany do PROW-u.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) wyrazili zgodę na wystąpienie z wnioskami w sprawie przebudowy drogi powiatowej:

 1. Kołaczkowo-Łagiewki oraz Września – Czerniejewo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 2. Września – Czerniejewo od skrzyżowania w Psarach Polskich w kierunku granicy powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

2) uzgodnili, że w ramach tzw. „schetynówek”:

 1. aplikowanie o środki na remont drogi powiatowej na wysokości Dębiny nie jest uzasadnione ze względu na możliwość uzyskania niskiej punktacji za remont nawierzchni,
 2. w przypadku braku dofinansowania na drogę Września – Czerniejewo, ten sam odcinek drogi zostanie zgłoszony do PROW-u;

3) wnioskowali o przygotowanie zestawienia propozycji inwestycji drogowych dla radnych.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła wniosek Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” w sprawie sfinansowania zakupu urządzenia do ogrzewania pacjenta na blok operacyjny, laryngoskopów na oddział intensywnej terapii oraz wózków medycznych do laboratorium, pracowni endoskopii, tomografu komputerowego i na oddział szpitalny, za łączną kwotę 12.900,00zł. Przypomniała, iż w budżecie powiatu w ramach kwoty zabezpieczonej na zakup sprzętu, mebli i wyposażenia do Szpitala, pozostała do wykorzystania kwota 13.302,55zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na sfinansowanie zakupu ww. sprzętu i urządzeń do Szpitala Powiatowego we Wrześni.

 

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawiła wniosek w sprawie sfinansowania kosztów wystąpienia propagującego proekologiczne metody i formy gospodarowania w rolnictwie i ogrodnictwie w trakcie Targów Rolnicza Jesień.

Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na sfinansowanie kwotą 2.000,00zł wystąpienia proekologicznego w trakcie Targów Rolnicza Jesień.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Rafał Zięty                            
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 46 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-10-21 09:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.