Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 47 / 2015

PROTOKÓŁ NR 47/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 13 października 2015 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie:
  1) sprawy zbycia samochodu Opel Combo będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  2) informacji o naborze wniosków na konserwację i rewaloryzację zabytków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet I Ochrona zabytków.
 2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, których przedmiotem jest:
  1) zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016;
  2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni;
  2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni;
  3) przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację;
  4) ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego;
  5) wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, poprzez wyłączenie z niej jednego pomieszczenia użytkowego.
 4. Przedstawienie informacji o wynikach przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntowej nr 146/2, położonej w Bierzglinku.
 5. Rozpatrzenie:
  1) wniosku w sprawie współorganizacji i dofinansowania koncertu portugalskiego muzyka Joao Galante w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu;
  2) wniosku w sprawie dofinansowania wykonania sztandaru Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego;
  3) możliwości świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Miłosław i w gminie Pyzdry.
 6. Uzgodnienie zakresu realizacji zadania zapewniającego pn. „Zarządzanie i administrowanie drogami powiatowymi oraz organizacja pracy w Referacie Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Wrześni” w ramach audytu wewnętrznego.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
  1) uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”;
  2) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku;
  3) ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Przedstawienie projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego.
 9. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 10. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali proponowany porządek obrad.

 

Pkt 1.1

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przypomniał, że decyzją Zarządu, samochód służbowy będący w posiadaniu jednostki, powinien być przekazany Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Poinformował, że dyrektor placówki nie jest zainteresowany jego przejęciem, gdyż koszty eksploatacji samochodu tj. zatrudnienie kierowcy, zakup paliwa i naprawy przewyższyłyby możliwości finansowe tej niewielkiej jednostki organizacyjnej. Wnioskował o zgodę na sprzedaż samochodu i przygotowanie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na sprzedaż samochodu służbowego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Pkt 1.2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w ramach priorytetu 1 – Ochrona zabytków. Zaproponowała, by powiat ubiegał się o środki na remont wieży XIX-wiecznego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu. Podkreśliła, że całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 397.183,47zł, z czego dofinansowanie, które mógłby uzyskać powiat, w wysokości 74,99%, szacuje się w kwocie 297.847,88zł. Dodała, że wkład własny w wysokości 99.335,59zł musi być zabezpieczony w budżecie powiatu w chwili składania wniosku.

Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Anna Wolska-Wróblewska nadmieniła, że z powodu możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie, pojawiła się koncepcja ubiegania o środki na remont oficyny w Kołaczkowie. Przypomniała, iż w 2013 r. powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie 50.000,00zł i przy udziale środków własnych wykonał m.in.: malowanie elewacji, naprawę dachu, stopni, okien i poręczy, malowanie dwóch pomieszczeń i krat na oknach oraz rozbiórkę ścianek działowych. Podkreśliła, iż w celu określenia dalszego zakresu prac do wykonania w budynku oficyny, konieczne jest uzgodnienie jego przeznaczenia. Nadmieniła, iż w poprzednich wnioskach powiat zadeklarował utworzenie w obiekcie centrum informacji turystycznej, punktu promocji produktów lokalnych i domu opieki dla osób starszych. Przypomniała, iż rozważano również przystosowanie obiektu na potrzeby Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny. Dodała, że nieprzystosowanie obiektu do deklarowanych we wniosku form działalności, może skutkować koniecznością zwrócenia uzyskanej dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zauważył, że Lokalna Grupa Działania „Z nami warto” jest zainteresowana zlokalizowaniem swojej siedziby w budynku oficyny. Dodał, że obsługę punktu informacji turystycznej mogą zapewnić pracownicy LGD. Podkreślił, że należy rozważyć koncepcję współpracy z gminą Miłosław i gminą Kołaczkowo w celu utworzenia w tym obiekcie domu pobytu osób starszych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie remontu wieży XIX-wiecznego kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzgodnili, że przeznaczenie budynku oficyny w Kołaczkowie na usługi pomocy społecznej należy skonsultować z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Pkt 2.1

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że w postępowaniu na zakup emulsji asfaltowej na potrzeby Referatu Dróg Powiatowych:
1) wykonawcy muszą spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. złożyć oświadczenie, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
2) wykonawcy są zobowiązani dołączyć dokument potwierdzający, iż emulsja spełnia wymogi normy PN-EN 13808:2013 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – zasady klasyfikacji kationowych emulsji rozpadowych”;
3) zamawiający przewiduje jedynie zakup emulsji, jej odbioru będzie dokonywał we własnym zakresie, według potrzeb przez cały okres obowiązywania umowy;
4) zamawiający zawarł warunek, by punkt odbioru emulsji znajdował się w promieniu 30 km od jego siedziby;
5) kryterium oceny ofert stanowią: 97% jej cena i 3% odległość punktu odbioru tj. 1 pkt jeśli punkt odbioru znajduje się w promieniu od 20 km do 30 km, 2 pkt., gdy jest on usytuowany w promieniu od 10 km do 20 km i 3 pkt., gdy znajduje się w promieniu do 10 km.

Powołując się na wyjaśnienia kierownika Referatu Dróg Powiatowych, Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że odbiór własny emulsji i warunek lokalizacji punktu obioru wynikają z:
1) braku możliwości magazynowania większej ilości emulsji, gdyż do jej przechowywania niezbędne jest posiadanie specjalnego pojemnika z wbudowanym mieszalnikiem i palnikiem. Dodała, że zakup zbiornika generowałby koszty związane z opłaceniem wynajmu placu i zatrudnieniem pracownika. Nadmieniła, że powiat dysponuje remonterem drogowym ze zbiornikiem o pojemności 1 000 litr, a dostawa tak małej ilości emulsji jest nieopłacalna dla zamawiającego i wykonawcy ze względu na wartość jednostkową emulsji. Przypomniała, iż zamawiający przeprowadził procedurę przetargową, w latach wcześniejszych, na zakup emulsji wraz z dostawą w wyniku której cena jednostkowa 1 tony emulsji była wyższa o 1.000,00zł;
2) zlokalizowania w promieniu 30 km od siedziby zamawiającego czterech firmy produkujących emulsję asfaltową.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016 została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.2

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła specyfikację na wyłonienie wykonawców zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 informując, że:
1) zamówienie zostało podzielone na VI części, w ramach których wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem jednej głównej usługi o wartości:

 1. w części I: obszar gminy Kołaczkowo – 95.000,00zł brutto,
 2. w części II: obszar gminy Miłosław – 100.000,00zł brutto,
 3. w części III: obszar gminy Nekla – 45.000,00zł,
 4. w części IV: obszar gminy Pyzdry – 110.000,00zł brutto,
 5. w części V: obszar gminy Września – 120.000,00zł,
 6. w części VI: obszar miasta Września – 25.000,00zł;

2) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego;
3) wykonawcy muszą spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. złożyć oświadczenie, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym wskazanym w treści specyfikacji;
4) kryterium oceny ofert stanowią: 97% jej cena i 3% termin płatności faktury tj. 1 pkt, gdy termin płatności faktury wynosi 14 dni, 2 pkt, gdy wynosi on 21 dni i 3 pkt, jeśli wykonawca przewidział płatność w terminie 30 dni.

Nadmieniła, iż wartość przetargu nie przekracza wysokości progu unijnego, od którego uzależniony jest obowiązek stosowania bardziej rygorystycznej procedury i dlatego w przedmiotowym postępowaniu nie jest konieczne wymaganie spełnienia warunku o załączeniu do oferty wykazu jednej głównej usługi w kwocie odpowiadającej danej części.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uznali, że należy zrezygnować z warunku dostarczenia przez wykonawców wykazu jednej głównej usługi według przyjętych wartości, gdyż jego przyjęcie nie jest wymagane, ogranicza jedynie konkurencyjność, a wykonawcy muszą przede wszystkim wykazać, że dysponują wymaganym potencjałem technicznym.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1, 2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w Starostwie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych powołuje się komisję przetargową i nadaje jej regulamin pracy.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 188/2015 w sprawie
powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni;
2) 189/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że granty na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację są przyznawane w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” w czterech kategoriach: „Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego”, „Matura 2016”, „Moje pasje” oraz „Równam do poziomu”. Nadmieniła, iż wnioski zostały zaopiniowane pod względem merytorycznym przez pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 190/2015 w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.4

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w celu dalszej sprzedaży nieruchomości gruntowych w Bierzglinku proponuje się zorganizować III przetarg, który będzie trwał od 16.11. do 30.11.2015 r. Zaznaczyła, że ceny wywoławcze działek nie uległy zmianie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 191/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.5

Jolanta Pielak podkreśliła, że najemca lokalu położonego w budynku przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni wystąpił o rozwiązanie umowy najmu jednego z użytkowanych pomieszczeń. Dodała, że rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 31.10.2015 r. Nadmieniła, iż najemca nie miał zaległości z tytułu opłaty za wynajem i kosztów eksploatacyjnych.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 192/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, poprzez wyłączenie z niej jednego pomieszczenia użytkowego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4

Jolanta Pielak poinformowała, że 09.10.2015 r. odbył się przetarg na sprzedaż działki nr 146/2 położonej w Bierzglinku. Zaznaczyła, że wpłynęło pięć wadium, a nabywca działki zaproponował cenę wyższą od proponowanej o dwa postąpienia tj. w kwocie 124.072,00zł.

 

Pkt 5.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury poinformowała, że Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej wystąpiło o współorganizację i dofinansowanie koncertu portugalskiego muzyka. Dodała, że koncert odbędzie się w kościele poewangelickim w Miłosławiu.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację i udzielenie dofinansowania w kwocie 1.500,00zł na zorganizowanie koncertu portugalskiego muzyka.

 

Pkt 5.2

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego wystąpił o dofinansowanie, które planuje przeznaczyć na wykonanie sztandaru Związku w 2016 r.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na dofinansowanie wykonania sztandaru przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

 

Pkt 5.3

Kamil Perlik poinformował, że na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu takiej pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Zaznaczył, że nie wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację ww. zadania. Podkreślił, że zgodnie z cytowaną ustawą, powiat może zawierać do 15.10.2015 r. porozumienia z gminami, jednak nadal nie zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające wymogi lokalu, w którym będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, a o takich warunkach należy wspomnieć w porozumieniu. Poinformował, iż dwie gminy wyraziły chęć współpracy w ww. zakresie tj. gmina Miłosław (w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury) i gmina Pyzdry (w lokalu gminnym przy ul. Rynek 5). Dodał, że trzeci punkt powstanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, a pomoc prawną będą w nim świadczyły wyłonione w konkursie ofert organizacje pozarządowe lub radcy prawni i adwokaci, w przypadku braku ofert organizacji. Nadmienił, iż w gminach pomocy prawnej będą udzielać adwokaci lub radcy prawni na podstawie umów zawartych z powiatem, natomiast konkurs zostanie ogłoszony na świadczenie tej usługi w PCPR, jednak dopiero, gdy wpłynie pismo wojewody o przyznaniu dotacji na nieodpłatną pomoc prawną.

Projekty porozumień stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zawarcie z gminą Miłosław i gminą Pyzdry porozumień w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 6

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że zakres realizacji zadania zapewniającego pn. „Zarządzanie i administrowanie drogami powiatowymi oraz organizacja pracy w Referacie Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Wrześni” w ramach audytu wewnętrznego powinien obejmować:
1) porównanie kosztów zlecania zadań firmom zewnętrznym i ich wykonywania przez pracowników Referatu (dotyczy m.in. wycinki drzew i krzewów lub koszenia poboczy);
2) sporządzenie szacunkowych kalkulacji zakupu emulsji asfaltowej z dostawą i przy odbiorze własnym;
3) kwestię zakupu i zużycia paliwa.

Uznali, że audyt powinien, w znaczący sposób, odnosić się do organizacyjnej i ekonomicznej oceny funkcjonowania Referatu.

 

Pkt 7.1

Kamil Perlik poinformował, że w projekcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. został wprowadzony obszar dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Podkreślił, że w ramach ogłoszonych konsultacji projektu programu współpracy nie wpłynął formularz wniosków i uwag do jego treści.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 7.2

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zaznaczyła, że opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu zostały określone w maksymalnej wysokości, przyjętej przez Ministra Finansów na 2016 r. Nadmieniła, iż opłaty te stanowią dochód własny powiatu, jednak od 2011 r. nie zaistniała konieczność usunięcia statku i jego holowania na parking strzeżony. Dodała, że nie został wyłoniony wykonawca tej usługi, gdyż oferenci uznali ją za nieopłacalną, przy zachowaniu obowiązujących od kilku lat stawek.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 7.3

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, że zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym i na jego podstawie proponuje się przyjąć stawki i opłaty obowiązujące na terenie powiatu w 2016 r. Podkreśliła, że stawki nie uległy zmianie w porównaniu do dotychczas obowiązujących. Nadmieniła, że od kilku lat powiat podpisuje umowy z trzema wykonawcami na realizację ww. usług.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 8

Odwołując się do projektu Statutu Powiatu Wrzesińskiego Bożena Nowacka zaznaczyła, że proponuje się:
1) ujednolicić:

 1. nazewnictwo:, przykładowo „Rada Powiatu Wrzesińskiego” zamiast „Rada Powiatu we Wrześni”,
 2. formę przyjmowania przez Radę sprawozdań i informacji Zarządu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży (do jej wiadomości),
 3. formę udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania tj. starosta udziela odpowiedzi radnemu składającemu interpelację/zapytanie oraz przekazuje je do wiadomości przewodniczącemu Rady,
 4. tryb pracy komisji stałych i komisji doraźnych, wskazując ich zadania, konieczność obradowania raz na kwartał, zwoływania komisji na wniosek 1/3 członków lub przewodniczącego Rady i opiniowania projektów uchwał Rady;


2) umożliwić:

 1. członkowstwo radnego jedynie w co najmniej jednej komisji stałej,
 2. przekazanie skargi adresowanej do Rady do analizy Komisji Rewizyjnej, która zasadność skargi lub jej brak stwierdza w projekcie uchwały Rady przekazanym na ręce przewodniczącego nie później niż 7 dni przed planowaną sesją,
 3. uchwalenie w trakcie obrad uzupełnienia lub zmiany ustalonego porządku obrad, na wniosek przewodniczącego Rady, radnego, komisji lub Zarządu,
 4. zgłoszenie poprawki lub uzupełnienia do treści protokołu z posiedzenia Rady nie później niż do dnia poprzedzającego sesję,
 5. przedstawianie stanowisk przez kluby radnych w sprawach będących przedmiotem obrad Rady,
 6. zwołanie posiedzenia Zarządu na wniosek co najmniej dwóch jego członków;


3) wprowadzić:

 1. konieczność opiniowania projektów uchwał Rady przez właściwe przedmiotowo komisje stałe, jeśli inicjatywa uchwałodawcza pochodzi od co najmniej1/4 radnych, przewodniczącego Rady, klubu radnych lub komisji,
 2. konieczność pisemnego formułowania wniosków o zmianę treści projektu uchwały,
 3. konieczność przedstawienia projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej w terminie do 20 grudnia roku poprzedzającego, a sprawozdania z rocznego planu kontroli do końca pierwszego kwartału roku następnego,
 4. konieczność informowania kierownika kontrolowanej jednostki o jej zakresie i terminie.

Projekt Statutu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaopiniowali proponowany projekt Statutu Powiatu Wrzesińskiego i uzgodnili, że zostanie on przekazany do analizy komisjom stałym Rady.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Jolanta Pielak przypomniała, iż zgodnie z decyzją Zarządu, proponowany przez gminę Września, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek został poddany analizie architektonicznej. Poinformowała, że architekt zaproponował, by:
1) w ramach parametrów projektowanych budynków dopuścić dachy płaskie (są „dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° – 45°);
2) wyrównać maksymalną liczbę kondygnacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych do czterech kondygnacji (Zarząd proponował cztery kondygnacje nadziemne budynków mieszkalnych usytuowanych na jego obrzeżach i pięć kondygnacji nadziemnych w środkowej części);
3) zmniejszyć liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z 1,5 stanowiska do 1,2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4) zrezygnować z możliwości lokalizacji lokali usługowych wbudowanych w kondygnacje parteru budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garaży wbudowanych w kondygnacji parteru i kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub możliwości podpiwniczenia budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 1 m nad poziomem terenu, gdyż dopuszczenie tych dwóch lokalizacji spowoduje, iż garaże będą sytuowane w podziemiu i na parterze (w obiektach o trzech kondygnacjach lokale mieszkalne znajdować się będą jedynie na II i III piętrze).

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek:
1) możliwości budowy budynków o dachach płaskich;

2) maksymalnej ilości kondygnacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych - do czterech kondygnacji,
3) dopuszczenie lokalizacji lokali usługowych wbudowanych w kondygnacje parteru budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garaży wbudowanych w kondygnacji parteru i kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz możliwości podpiwniczenia budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 1 m nad poziomem terenu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na zmniejszenie liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Jolanta Pielak poinformowała, że 05.10.2015 r. został podpisany akt notarialny w sprawie odpłatnego nabycia przez powiat, w kwocie 486.409,00zł, współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha od SIWL „Wiosna Ludów”. Dodała, że część środków otrzymała Spółka, a część jej wierzyciel. Podkreśliła, iż na podstawie drugiego aktu notarialnego, podpisanego tego samego dnia, między Skarbem Państwa a powiatem, nastąpiło nieodpłatnie przeniesienie prawa wieczystego użytkowania w formie darowizny na rzecz powiatu na cel edukacji publicznej. Podkreśliła, że powiat stał się właścicielem całego budynku i użytkownikiem wieczystym gruntu. Wnioskowała o akceptację komisji inwentaryzacyjnej, która dokona odbioru budynku, w składzie: Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego, Maciej Michalak, podinspektor Referatu Gospodarczego, Mirosław Remienica, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich, Eugenia Potęga, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali skład komisji.

 

Ilona Dębicka przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania publikacji książki pn. „ 808,2 km” autorstwa Waldemara Śliwczyńskiego. Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na dofinansowanie publikacji książki uzgadniając, iż zapoznają się z ofertą jej zakupu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Waldemar Grzegorek            
 2. /-/ Paweł Guzik                         
 3. /-/ Rafał Zięty                            
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

 

drukuj (Protokół nr 47 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-11-03 13:24
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 13:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.