Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 48 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 48/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 20 października 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie pism/wniosków w sprawie zmian do budżetu powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
  1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego samochodu osobowego.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
  1) przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  2) zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;
  3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku;
  4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września;
  5) wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 4. Przedstawienie informacji o proponowanych zadaniach na drogach powiatowych kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.
 5. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części I;
  2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części III;
  3) ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5, 8146 ha, położonej w Grzymysławicach.
 8. Zaopiniowanie:
  1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września;
  2) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Walga w gminie Pyzdry;
  3) wyjaśnień UKS „Olimp” w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego z elementami turystyki kwalifikowanej”;
  4) wniosków o dofinansowanie olimpiady wiedzy o AIDS oraz akcji profilaktycznej pn. „Czerwona kokardka”.
 9. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 10. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że z analiz, które przygotowały jednostki organizacyjne powiatu wynika, iż brakuje im środków na realizację zadań, w tym opłaty i wypłatę płac.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na dokonanie korekt planów dochodów w każdej jednostce i w Starostwie w sposób, który umożliwi realizację dochodów i zabezpieczy ich bieżącą działalność.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zwiększenie o kwoty m.in.:
1) 3.014,00zł na naprawę dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie (zwiększenie planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni);

2) 76.720,00zł na wykonanie przyłącza do instalacji odpływu wód deszczowych, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i nagród z okazji dnia pracownika socjalnego;
3) 15.000,00zł na zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;
4)
9.430,00zł na zakup serwera przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
5) 20.000,00zł na zakup samochodu osobowego, 36.100,00zł na zakup ścinarki poboczy i 106.412,00zł na remonty dróg przez Referat Dróg Powiatowych;
6) 220.000,00zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;
7) 795.000,00zł na zadanie pn. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni”.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zmniejszenie o kwoty m.in.:
1) 1.269.338,00zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2015 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”;

2) 12.988,00zł z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”;
3) 184.006,00zł z zadnia pn. „Wykonanie nawierzchni żużlowych na odcinkach dróg powiatowych nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce”;
4) 114.449,00zł z zadania pn. „Nabycie współwłasności nieruchomości oraz współużytkowania wieczystego udziału 1426/10000 części nieruchomości od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z o.o., położonej we Wrześni przy ul. Leśnej”;
5) 50.000,00zł z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 500.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na realizację zadania pn. „Podwyższenie udziałów w spółce z o.o. pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni””.

Beata Walkowiak poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1) zostaną wprowadzone nowe zadania: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””; „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”; „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” – dotacja dla gminy Września;
2) zwiększy się nakłady finansowe o kwotę 141.560,00zł w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;
3) zmniejszy się nakłady finansowe o kwotę 12.988,00zł w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Pkt 2

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że cena wywoławcza samochodu osobowego użytkowanego przez jednostkę została oszacowana przez rzeczoznawcę na kwotę 7.300,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie ceny wywoławczej w wysokości zaproponowanej przez rzeczoznawcę.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 193/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego samochodu osobowego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1

Powołując się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jerzy Nowaczyk poinformował, że przyjęcie od innego powiatu zadania z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynika z faktu, iż powiat gnieźnieński nie prowadzi tego typu ośrodków, a w takiej sytuacji jego mieszkańcy, na podstawie porozumienia, mogą być skierowani do domu prowadzonego przez inny powiat. Podkreślił, że powiat wrzesiński będzie udostępniał nieobsadzone miejsca w środowiskowych domach samopomocy, jednak pierwszeństwo umieszczenia w ośrodkach będą mieli jego mieszkańcy. Nadmienił, że przyjęcie tego zadania pozwoli powiatowi na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów pomocy społecznej.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2

Jerzy Nowaczyk zaznaczył, że zmiany w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej umożliwią realizację większej ilości wniosków, które wpływają na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.3

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa zaznaczył, że w celu realizacji II etapu inwestycji polegającej na budowie sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice proponuje się udzielić gminie Września dotacji do kwoty 307.500,00zł. Przypomniał, iż zadanie to będzie realizowane na terenie nieruchomości nr 41/18 w Grzymysławicach, na której powstanie Centrum Treningowe dla branży motoryzacyjnej. Nadmienił, że dotacja stanowi 30% kosztów realizacji zadania, które szacują się w kwocie 1.025.000,00zł.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.4

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego podkreślił, że monitoring wizyjny na terenie miasta Września jest zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego, które jest realizowane na podstawie porozumień z 2000 r. i 2001 r. zawartych między powiatem, gminą i powiatową komendą policji. Dodał, że koszty bieżącego utrzymania, napraw i konserwacji monitoringu ponoszą solidarnie powiat i gmina, stąd proponuje się przekazać dotację celową w kwocie 10.000,00zł na modernizację punktu kamerowego przy rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.5

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Powiatowych poinformowała, że proponuje się wystąpić o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Psarach Polskich do terenów leśnych w Nowym Folwarku. Zaznaczyła, że projekt przebudowy wpisuje się w założenia „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” tzw. „schetynówki”, ogłoszonego przez wojewodę wielkopolskiego. Dodała, że projekt opiewa na kwotę 4.024.049,98zł, a dofinansowanie, o które ubiegać się będzie powiat wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Anna Trubacz zaznaczyła, że wkład własny powiatu w wysokości 50% kosztów musi być zabezpieczony w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4

Izabela Karpińska przedstawiła propozycję zadań drogowych, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach:
1) „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” tj.: (poza koncepcją przyjętą w pkt. 3.5):

 1. przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo, na ul. Kościuszki we Wrześni – 2017 rok;
 2. przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo – 2018 rok;
 3. przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – granica powiatu – Września, na ulicy Witkowskiej i ulicy Szosa Witkowska we Wrześni – 2019 rok;

2) „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – typ Budowa i modernizacja dróg lokalnych” tj.:

 1. przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;
 2. przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września, na odcinkach, etapami: Nowy Folwarku przez las, Nowy Folwark – Noskowo i Noskowo – Radomice.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Pkt 5

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła specyfikację na świadczenie usług pocztowych w Starostwie informując, że:
1) przedmiot zamówienia obejmuje przyjmowanie nadawanych przez zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicami oraz dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych;
2) przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego;
3) wykonawcy muszą spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. złożyć oświadczenie, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
4) wykonawcy muszą wykazać, iż w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert, wykonali dwie główne usługi o wartości każdej z nich co najmniej w kwocie 170.000,00zł brutto;
5) kryterium oceny ofert stanowią: 90% jej cena i 10% możliwość śledzenia przesyłek za pomocą przeglądarki internetowej.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem treści specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6.1 i 6.2

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego:
1) na realizację I części, dotyczącej bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, najkorzystniejszą ofertę w kwocie 86.503,00zł złożyła firma Demiurg ze siedzibą w Poznaniu. Nadmieniła, że zamawiający przeznaczył na tę część kwotę 106.550,00zł. Dodała, że druga oferta została wykluczona ze względu na rażąco niską cenę;
2) na realizację III części, dotyczącej pracowni przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, jedyną i korzystną ofertę złożyła ta sama firma, co w I części. Zaznaczyła, że jej oferta opiewała na kwotę 113.724,57zł, a zamawiający zabezpieczył na tę część kwotę 154.000,00zł.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 194/2015 w sprawie
wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części I;
2) 195/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części III zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6.3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że w celu dalszej sprzedaży działki nr 139/50 w Bierzglinku, na którą w poprzednim przetargu nie wpłynęło wadium, proponuje się ogłosić kolejny przetarg. Zaznaczyła, że cena wywoławcza nieruchomości wynosi 524.988,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 196/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 7

Jolanta Pielak zaznaczyła, że w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” planuje się budowę Centrum Treningowego, w sąsiedztwie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz projektowanej drogi gminnej i wojewódzkiej. Podkreśliła, że najkorzystniejszą lokalizację stanowi działka nr 41/18 w Grzymysławicach, której właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Powołując się na art. 24. ust 5 pkt 1c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, poinformowała, że właściciel ten może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać nieruchomość na własność jednostce samorządu terytorialnego, jeśli cel, na który planuje ją przeznaczyć jednostka, jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w tym przypadku taki warunek jest spełniony. Zaznaczyła, że przedmiotowa część działki jest przeznaczona pod tereny usług oświaty, edukacji publicznej i internaty, a pozostała część pod lokalizację linii elektroenergetycznej Kromlice – Pątnów (ten obszar nie będzie podlegał nabyciu).

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5, 8146 ha, położonej w Grzymysławicach został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 8.1 i 8.2

Jerzy Kaczorowski poinformował, że wpłynęły:
1) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września. Zaznaczyła, że projekt przewiduje zmianę przeznaczenia terenów tj. m.in. możliwość budowy zabudowy wielorodzinnej wraz z usługami usytuowanymi na parterze (wcześniej: usługi do 50% powierzchni budynku) oraz skrócenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od rowu do 2 m (wcześniej: 5 m);
2) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Walga w gminie Pyzdry tj. wybudowaniu drogi asfaltowej w miejscu drogi gruntowej i przejęcie pod przedmiotową drogę terenów należących do Lasów Państwowych.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 16 i 17 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:
1) uzgodnili projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września
;
2) zaopiniowali wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Walga w gminie Pyzdry.

 

Pkt 8.3

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zaznaczył, że Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” we Wrześni wyjaśnił, iż w obozie sportowym wzięli udział zawodnicy sekcji siatkarskiej jedynie z gminy Września. Dodał, że zawodnicy sekcji piłkarskiej z gmin: Kołaczkowo i Nekla nie uczestniczyli w obozie z powodu problemów finansowych. Podkreślił, że wnioskujący nie spełnił warunku realizacji zadania, gdyż z oferty powinni skorzystać mieszkańcy co najmniej dwóch gmin powiatu. Poinformował, że w tej sytuacji wnioskujący jest zobowiązany zwrócić dotację w wysokości 1.850,00zł.

Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uznali konieczność zwrotu dotacji uzyskanej przez UKS „Olimp” we Wrześni na organizację obozu sportowego w ramach otwartego konkursu ofert.

 

Pkt 8.4

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia poinformował, że Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni organizuje, po raz kolejny, olimpiadę wiedzy o AIDS oraz akcję profilaktyczną pn. „Czerwona kokardka”.

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 19 i 20 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwotach: 200,00zł na olimpiadę i 300,00zł na akcję profilaktyczną.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Izabela Karpińska  poinformowała, że burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni wystąpił o opinię w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg zlokalizowanych w obrębie miejscowości: Białężyce, Chocicza Wielka i Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych. Zaznaczyła, że drogi te będą stanowiły uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 197/2015 w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Artur Czajkowski wystąpił o dofinansowanie wyjazdu członków Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na tereny obiektów sportowych w Chociczy Małej.

Wniosek stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie przyznali dofinansowania na ww. cel.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                        
 4. /-/ Rafał Zięty                           
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz           

 

   

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

                                                                                                                                      

drukuj (Protokół nr 48 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-11-04 08:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.