Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 50 / 2015

 

PROTOKÓŁ NR 50/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 27 października 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:
1) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
2) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

2. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
1) współorganizacji i dofinansowania uroczystości 35-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
2) dofinansowania organizacji wykładów o problematyce więzi, traumy i alkoholowego zespołu płodowego organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pokochaj Mnie”;
3) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do akcji pn. „Książki do biblioteki”.

4. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyznania stypendiów i nagród;
2) przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2014/2015;
3) przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2015/2016;
4) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – dotyczy części II;
5) wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Dalsza część porządku obrad została rozpatrzona po zakończeniu XI sesji Rady Powiatu we Wrześni:

6. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w sprawie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok;
3) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych;
4) przekazania upoważnienia dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.

8. Przedstawienie zbiorczego zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2016 r.

9. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

10. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu jednomyślnie zaakceptowali przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1 i 1.2

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przypomniał, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, na etapie składania wniosków o dofinansowanie, otrzymał uchwały Zarządu zatwierdzające realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielające pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki. Zaznaczył, że organ nadzorujący wnioskuje o przedłożenie uchwał Rady potwierdzających podjęte uchwały Zarządu. Podkreślił, że uchwały Rady wejdą w życie z dniem ich podjęcia, jednak z mocą obowiązującą od dnia, w którym organ wykonawczy jednostki podjął uchwałę. Dodał, że umowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim” już została podpisana, natomiast w przypadku projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim” wymagana jest kontrasygnata skarbnika powiatu. Podkreślił, że Wojewódzki Urząd Pracy dopuścił możliwość podpisania umowy po uzyskaniu pisemnego zobowiązania się do przedłożenia stosownej uchwały Rady.

Eugeniusz Wiśniewski powołując się na wyjaśnienie Wojewódzkiego Urządu Pracy zaznaczył, że nieprawidłowo wydatkowane środki tj. wydatkowane niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają zwrotowi na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym zwrot pochodzi ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślił, że w przypadku korekt finansowych, które nie stanowią naruszenia zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy, środki podlegają zwrotowi w ramach przyznanego powiatowi limitu. Dodał, że zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, kontrasygnata skarbnika powiatu jest konieczna, jeśli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania majątkowego. Zauważył, że złożenie kontrasygnaty skarbnika powiatu nie jest zobowiązaniem do zabezpieczenia środków w budżecie powiatu, stanowiąc potwierdzenie, iż w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości lub korekt finansowych, powiat będzie odpowiedzialny za wyasygnowanie środków z budżetu jednostki w celu pokrycia ewentualnych zobowiązań.

Ponadto dyrektor odniósł się do interpretacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, w której wskazuje się, iż na gruncie przepisów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie ma szczegółowych regulacji w zakresie kontrasygnaty skarbnika.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że Minister Finansów potwierdził, iż w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obowiązuje stanowisko bezzasadności żądania kontrasygnaty, które przyjął już w 2009 r. Przypomniała, że od momentu pierwszej interpretacji Wojewódzki Urząd Pracy nie wymagał kontrasygnaty skarbnika, a projekty były realizowane. Dodała, że przyjęcie projektów uchwał Rady w przedstawionej formie nie zobowiązuje skarbnika do kontrasygnowania umów na realizację projektów, gdyż te środki nie są ujęte w budżecie powiatu. Zauważyła, że już w 2009 r. Minister Finansów wskazał, iż zawarcie umowy na realizację projektów nie powoduje zobowiązania finansowego z punktu widzenia powiatu i dla ważności umowy, kontrasygnata skarbnika nie jest wymagana.

Eugeniusz Wiśniewski przytoczył wyjaśnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy opracowane na wniosek przewodniczącej konwentu dyrektorów urzędów pracy informujące, że zgodnie z wytycznymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje możliwość ponoszenia wydatków w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zaznaczył, że warunkiem uznania wydatku za kwalifikowany jest zachowanie zgodności w zakresie wsparcia realizowanego ze środków Funduszu Pracy, zatwierdzonego wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Rafał Zięty, członek Zarządu dopytywał, czy niepodjęcie uchwał Rady uniemożliwi podpisanie umów i wypłatę środków na realizację projektów. Zauważył, że kontrasygnowanie umów stanowi kwestię odrębną, będącą w trakcie wyjaśniania, a w tej chwili Zarząd musi zdecydować, czy przedmiotowe projekty uchwał powinny być objęte porządkiem obrad Rady. Zaznaczył, że instytucja finansująca będzie dysponować uchwałami dwóch organów jednostki terytorialnej samorządu w tej samej sprawie.

Eugeniusz Wiśniewski podkreślił, że projekt uchwały Rady nie jest konieczny do podpisania umowy, ale brak kontrasygnaty skarbnika powiatu uniemożliwi jej zawarcie.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zauważyła, że Wojewódzki Urząd Pracy wymagając uchwał Rady na realizację projektów, dąży do uregulowania kwestii ewentualnej odpowiedzialności za wypłatę środków niewłaściwie wydatkowanych.

Eugeniusz Wiśniewski zauważył, że w przypadku zaistnienia korekt finansowych, środki są wypłacane z limitu Funduszu Pracy. Przypomniał, że w 2007 r. skarbnik powiatu kontrasygnował umowę ramową, bez konieczności podpisywania jej aneksów.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że wyjaśnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie są zgodne ze stanowiskiem przyjętym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, który uważa, iż na gruncie przepisów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie obowiązują szczegółowe regulacje w zakresie kontrasygnaty skarbnika, instytucje będące stronami umowy są zobowiązane do stosowania prawa powszechnie obowiązującego tj. ustawy o samorządzie powiatowym. Wnioskowała o zmianę treści projektów uchwał Rady przez dodanie zapisu o kontrasygnacie skarbnika powiatu i konieczności wypłaty środków w przypadku zaistnienia nieprawidłowości. Powołała się na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która uchyliła uchwałę Zarządu na realizację takiego projektu, gdyż znalazł się w niej zapis o kontrasygnacie skarbnika, który jedynie w przypadku uchwały Rady znalazłby zastosowanie.

Rafał Zięty zauważył, że w kwestii zmiany treści uchwały powinien się wypowiedzieć radca prawny. Uznał, że wyrażenie przez Radę zgody na realizację projektów jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za niewłaściwe wydatkowanie uzyskanych środków.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta zauważył, że środki na realizację ww. projektów nie są ujęte w budżecie powiatu, a konsekwencjami za ich niewłaściwie wydatkowanie próbuje się obciążyć samorządy.

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że ze względu na ww. niejasności i odmienne interpretacje organów w sprawie kontrasygnaty skarbnika, nie jest uzasadnione przyjęcie ww. projektów uchwał Rady. Uznali, że należy ponownie wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wyjaśnienie kwestii kontrasygnaty skarbnika w kontekście stanowiska Ministra Finansów o bezzasadności jej żądania.

 

Pkt 2.1 i 2.2

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że został zwiększony plan dotacji o kwoty:
1) 41.800,00zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie z przeznaczeniem na wymianę podłogi w świetlicy, remont łazienki damskiej, doposażenie pracowni gospodarstwa domowego, wyposażenie pokoju wyciszenia i gabinetu psychologa;
2) 4.400,00zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;
3) 79.388,00zł na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zaznaczyła, że ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację ww. zadania uległy zmniejszeniu o kwotę 104.617,00zł. Dodała, że w związku z ww. kwestią, wymienione zadanie wpisuje się do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z limitem zobowiązań w kwocie 773.823,00zł w latach 2015 – 2016.

Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury zaznaczyła, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wystąpił o współorganizację i dofinansowanie uroczystości z okazji 35-lecia istnienia Związku. Poinformowała, że wnioskujący wystąpił o kwotę 10.000,00zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Joanna Musiałkiewicz, asystentka starosty poinformowała, że wnioskujący planuje odznaczyć kilkunastu zasłużonych działaczy. Dodała, że Związek uzyskał kwotę 5.000,00zł z oddziału regionalnego w Poznaniu.

Członkowie Zarządu 4 głosami „za” i jednym głosem „przeciwko” wyrazili zgodę na współorganizację i dofinansowanie zakupu statuetek dla zasłużonych działaczy NSZZ „Solidarność”. Głos „przeciwko” oddał Waldemar Grzegorek.

 

Pkt 3.2

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia poinformował, że Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pokochaj mnie” wystąpiło o dofinansowanie organizacji wykładów o problematyce więzi, traumy i alkoholowego zespołu płodowego. Nadmienił, że problematyka „więzi” była poruszana na szkoleniu zorganizowanym przez PCPR w 2013 roku, ale temat Płodowego Zespołu Poalkoholowego nie został, jak do tej pory, podjęty, gdyż pozyskanie specjalistów z tego zakresu wiąże się z dużymi kosztami. Zaznaczył, że uczestnikami szkolenia będą wyłącznie osoby z terenu powiatu wrzesińskiego, przedstawiciele około 20 rodzin.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na współorganizację wykładów i dofinansowanie wnioskującego kwotą 1.000,00zł.

 

Pkt 3.3

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zaznaczyła, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wystąpił o zgodę na przystąpienie do akcji pn. „Książki do biblioteki szkolnej” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. określającego warunki, tryb i formy realizacji programu poinformowała, że wysokość wsparcia finansowego dla powiatu, na jedną szkołę ponadgimnazjalną wynosi 12.000,00zł. Dodała, że wkład własny wyniesie 3.000,00zł.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do akcji pn. „Książki do biblioteki”.

 

Pkt 4

Bożena Nowacka poinformowała, że zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Zarząd zobowiązany jest, do dnia 31.10.2015 r. sporządzić i przedstawić Radzie informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

 

Pkt 5.1

Bożena Nowacka zaznaczyła, że zgodnie z „Programem Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” przyznaje się: stypendia uczniom za wybitne osiągnięcia sportowe, nagrody trenerom i działaczom za osiągnięcia w działalności sportowej oraz nagrody dla mieszkańców powiatu za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej. Podkreśliła, że wnioski pod względem merytorycznym zaopiniowała powołana przez starostę komisja, która zaproponowała, by przyznać łącznie kwotę 44.500,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 198/2015 w sprawie przyznania stypendiów i nagród została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.2 i 5.3

Bożena Nowacka poinformowała, że w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” przyznaje się jednorazowe stypendia motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz stypendia edukacyjno-socjalne. Zaznaczyła, że pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadził formalną analizę wniosków i zaproponował łączne kwoty:
1) 9.300,00zł dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub kulturalno-artystycznej, są laureatami wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego lub międzynarodowego;
2) 72.000,00zł dla uczniów, których wcześniej na podstawie analizy sytuacji materialnej i wyników w nauce wskazały szkolne komisje stypendialne. Nadmieniła, że proponuje się przyznać 100.00zł/miesiąc uczniom I klas i 120,00zł/miesiąc starszym uczniom. Dodała, że siedmiu uczniów ubiega się jednocześnie o stypendium marszałka województwa wielkopolskiego. Zaproponowała, by decyzję o przyznaniu im stypendiów edukacyjno-socjalnych podjąć dopiero po uzyskaniu decyzji z województwa.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że uczniowie, którzy wnioskują o przyznanie stypendium marszałka województwa wielkopolskiego mogą otrzymać stypendium edukacyjno-socjalne ze środków budżetu powiatu jedynie, w przypadku, gdy nie uzyskają ww. formy dofinansowania.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 199/2015 w sprawie
przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2014/2015;
2) 200/2015 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2015/2016 zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.4

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w przetargu na opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego wpłynęły dwie oferty o rażąco niskiej cenie. Zaznaczyła, że należy unieważnić postępowanie, gdyż nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu tj.:
1) jeden z wykonawców przyznał, iż zaproponował za niską cenę;
2) drugi wykonawca nie udowodnił, iż jest w stanie wykonać zamówienie za proponowaną cenę.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu Zarządu.

Uchwała nr 201/2015 w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”– dotyczy części II została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.5

Anna Wolska-Wróblewska zaznaczyła, że komisja przetargowa proponuje wybrać ofertę firmy Demiurg z siedzibą w Poznaniu, która w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny, udowodniła, iż za kwotę 138.768,80zł jest w stanie wykonać dokumentację projektową budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Politechnicznych. Podkreśliła, że zamawiający na realizację przeznaczył kwotę powyżej 170.000,00zł.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 202/2015 w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno  – użytkowym w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6

Bożena Nowacka przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat zawarł porozumienia z gminami, a ponadto został zobowiązany do zawarcia porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych. Zaznaczyła, że jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jednak w dalszym ciągu nie wpłynęła decyzja wojewody o wysokości przyznanych środków. Podkreśliła, że w związku z powyższym nie jest uzasadnione zawieranie kolejnych porozumień.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że ze względu na brak decyzji wojewody wielkopolskiego nie jest zasadne podejmowanie kolejnych działań w zakresie realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 7.1 i 7.2

Beata Walkowiak poinformowała, że zmiany w planach dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi wynikają ze zmian przyjętych przez Radę w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:
1) 203/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) 204/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 15 i 16 do protokołu.

 

Pkt 7.3

Beata Walkowiak zaznaczyła, że do końca października br. Zarząd jest zobowiązany podać informację o wykonaniu budżetu za III kwartał roku. Poinformowała, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 49.180.145,81zł, co stanowi 75,84% wykonania planu, natomiast wydatki wyniosły 43.587.015,85zł stanowiąc 67% wykonania planu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 205/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Pkt 7.4

Beata Walkowiak podkreśliła, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni potrzebuje upoważnienia do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, które zostało ujęte w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 206/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Pkt 8

Powołując się na harmonogram prac nad projektem uchwały budżetowej Beata Walkowiak przedstawiła zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów powiatu wrzesińskiego na 2016 r.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że proponuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00zł na wykonanie przyłącza energii elektrycznej oraz 117,00zł na opłacenie decyzji Sanepidu o wyrażeniu zgody na odstępstwa w związku z pracami projektowymi w ramach kwoty 120.000,00zł, zabezpieczonej na wykonanie przyłącza gazowego oraz dokumentacji projektowych i audytów adaptacji budynku Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” na potrzeby edukacji publicznej i pomocy społecznej.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przyjęcie ww. rozwiązania.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz               
 2. /-/ Waldemar Grzegorek            
 3. /-/ Paweł Guzik                         
 4. /-/ Rafał Zięty                            
 5. /-/ Jerzy Mazurkiewicz              

                                                                                                                                        

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 50 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-11-13 08:22
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 08:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.